پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق بشر، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، حقوق عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

محسنی، حسن، «مفهوم مرجع قضایی در نظام قضایی کشور»، مجلۀ حقوقی دادگستری، شماره 79، پاییز 1391.
24. منصورآبادی، عباس، «حق تجدید نظر در فرایند دادرسی عادلانه»، مجلۀ اندیشههای حقوقی، شماره هشتم، سال سوم، بهار و تابستان 1384.
25. مؤذن زادگان، حسنعلی، «حقوق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامۀ دیدگاههای حقوقی، شماره 9، بهار 1377.
26. هاشمی، محمد، «حمایتها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین المللی»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، شماره 38، پاییز و زمستان 1382.
27. یاوری، اسدلله، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»، نشریۀ حقوق اساسی، سال دوم، شماره دوم، تابستان1383.
28. ــــــــ ، «رعایت اصل برائت در رسیدگیهای شبه قضایی در حقوق فرانسه «در پرتو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 49، بهار و تابستان 1388.
29. ـــــــــــــــــــ ، «قوه یا مقام قضایی؟»، نشریۀ حقوق اساسی، سال اول، شماره اول، پاییز 1382.
ج- پایاننامهها
1. احمدی، کاظم، (1390)، مراجع شبه قضایی ثبتی در پرتو اصول دادرسی منصفانه، پایاننامه کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
2. ایزد پناهی، جهانگیر، (1385)، بررسی تحلیلی قانون آییندادرسی و رویه قضایی دیوان عدالت اداری در پرتو اصول عدالت طبیعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
3. ایزدی خواه، اسدلله، (1387)، آیین دادرسی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری در پرتو اصول عدالت طبیعی، پایاننامه کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
4. درویشوند، ابوالفضل، (1388)، دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبهقضایی، پایاننامه کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه تهران.
5. عبدی، حسین، (1381)، بررسی قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در پرتو اصول عدالت طبیعی، پایاننامه کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.
6. محسنی، حسن، (1384)، اصول حاکم بر دادرسی عادلانه در دعاوی مدنی، پایاننامه کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.
7. محمودی یزدانی، مهرداد، (1380)، جایگاه انصاف در حقوق و قوانین ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.
8. هداوند، مهدی، (1378)، دادگاههای اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.
9. ـــــــــــــــ ، (1386)، نظارت قضایی بر اعمال اداری از منظر حکمرانی خوب با ارجاع ویژه به نظام جمهوری اسلامی ایران، رسالۀ دکتری، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.
د- منابع اینترنتی
1. «مروری بر تاریخچه نظام پزشکی از آغاز تاکنون» مندرج در:
http://isna.ir/fa/news/92020503297/. (تاریخ مراجعه: 29/3/1393).
ه- قوانین و مقررات
1. متمم قانون اساسی مشروطه مورخ 14 ذی‌القعده 1324.
2. قانون اساسی مصوب 1358 بازنگری شده 1368.
3. قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه، مصوب رجب 1339 قمری.
4. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.
5. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
6. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.
7. قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب 25/1/ 1383.
8. آییننامۀ انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/06/1390.
9. آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/06/1390.
و- اسناد بینالمللی
1. اعلامیۀ حقوق بشر مصوب 1948.
2. میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1969.
3. اصول بنیادین استقلال قضایی مصوب 1985.
4. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 1950.
5. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، مصوب 1969.
6. منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها مصوب 1981.
ب: منابع انگلیسی
I. –BOOKS
1. Feldman, David, English Public Law, 1ST Ed, UK: OUP, 2009.
2. Jackson, Paul, Natural Justice, Sweet & Maxwell, London, 2nd Ed, 1982.
3. Wade, William, Administrative Law, 9th Ed, New York, Oxford University Press, 2004.

II. -ARTICLE
1. Lawyers Committee for Human Rights, “What is a Fair Trial?” (A Basic Guide to Legal Standards and Practice, U S A, March 2000. Available at: Accessed (1 Aug 2014).

Family name: Allahi Name: Somaye
Title thesis: The Survey of Application of the Fair Trial Principles in the Process of Inquiry of the Medical Practitioners Disciplinary Offending.
Supervisor: Seyed Hossein Malakooti (Ph.D.)
Advisor: Mohamad Reza Mojtahedi (Ph.D.)
Degree: L.L.M Major: Public Law
University: Tabriz Faculty: Law and Social Science
Graduation date: 2014 Number of pages: 128
Key words: Iran’s Law, Fair Trial, Medical Practitioner, Disciplinary Offending, Process of proceeding.
Abstract
Today, the fair trial considered as the foundation of legal, criminal and administrative proceedings. Right to the fair trial contains set of formal and procedures rules those predicted for protection of the rights of parties and ultimately to provide substantive rights. With regard to specialized topics and also necessity of acceleration in them establishment of institutions is inevitable. Until without complication proceeding those waste times and with awareness on the technical and specialized issues of each institution and resolve conflict between them. Trial proceeding to the disciplinary violation of health professionals (doctors, dentists and chemists …) with regard to their relations with serious topics like as health and life of humans is important. In the legal system of Iran organizations of medical council of country as the oldest non-government organization (NGO) that has more than two thousands members is institution trial to the complaints that pose health professionals with disciplinary features. Performance of equity in the proceeding of health professionals and related jobs has itself direct influence on the presentation of their services and this subject lead to important of quality of their services one side and the other hand security of patient rights. Hence this research pays attention to check rate of disciplinary rules and regulations of health professional with fair trial international rules.

University of Tabriz
Faculty of Law and Social Science
Department of Law
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Law (L.L.M.)

A Survey of Application of the Fair Trial Principles in the Process of proceeding of the Medical Practitioners Disciplinary Offending.

Supervisor:
Seyed Hossein Malakooti (Ph.D.)

Advisor:
Mohamad Reza Mojtahedi (Ph.D.)

By:
Somaye Allahi
October 2014
1. «امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد میگردد…..».
2. عبدالله، شمس، آییندادسی مدنی تطبیقی، درسنامه دوره دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 1378، ص 4 به نقل از: علی اکبر، فرخزادی، «معرفی اجمالی اصول بنیادین در دادرسی اسلامی»، فصلنامه دیدگاههای حقوقی قضایی، شماره 20 و 19، پاییز و زمستان 1379، صص 39 -40.
3. جعفر، هاشمی باجگانی، بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378، ص 20.
4. جعفر، بوشهری، حقوق اساسی: مسائل، جلد دوم، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384، صص141- 142.
5. احمد، متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ دوم، تهران، مجد، 1381، ص 18.
6. همان، صص 9 – 10.
7. جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص17.
8. احمد، متین دفتری، پیشین، ص10.
9. جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص 20.
10. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دورۀ بنیادین)، جلد نخست، چاپ دهم، تهران، دراک، 1388، ص20.
11. جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص 17.
12 .Substantive Rights.
13. Procedural Rights.
14. محمد قاری، سید فاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر، (دفتر دوم: جستارهایی تحلیلی از حقها و آزادیها)، چاپ اول، تهران، شهر دانش، 1388، ص 201.
15. همان، ص 202.
16. محمود، کاشانی، استانداردهای جهانی دادگستری: نقد و بررسی قانون دادگاههای عمومی و انقلاب، چاپ دوم، تهران، میزان، 1383، ص 9.
17. محمد، هاشمی، «بررسی مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی»، مندرج در: حقوق بشر و مفاهیم مساوات انصاف و عدالت، محمد آشوری و دیگران، چاپ نخست، تهران، دانشگاه تهران، 1383، ص176.
18. محمد قاری، سید فاطمی، «تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر حق، تعهد،آزادی برابری و عدالت»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 33- 34، 1380، ص 265.
19. ناصر، کاتوزیان، «حقوق و عدالت»، مجله نقد و نظر، شماره دهم و یازدهم، بهار و تابستان 1376، ص 37.
.20 محمد قاری، سید فاطمی، «تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر حق، تعهد،آزادی برابری و عدالت»، پیشین، ص 265.
21. محمد، هاشمی، «بررسی مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی»، پیشین، ص 176.
22. محمد علی، فروغی، سیر حکمت در اروپا: از زمان باستان تا مائه هفتم، تهران، زوار، 1384، ص 43.
23. ناصر، کاتوزیان، «حقوق و عدالت»، پیشین، ص 47.
24. Equity.
25. محمد، معین، فرهنگ فارسی، جلد اول، چاپ هشتم، تهران، امیرکبیر، 1353، ص 381.
26. محمد جعفر، جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد یک، چاپ دوم، تهران، گنج دانش، 1388، ص 688.
27. A Surviaval of the Ancient Roman; Summom Ius Summa iniuria: Ciccro, De officiis, 1.33
به نقل از: مصطفی، فضائلی، دادرسی عادلانه: محاکمات کیفری بین المللی، چاپ دوم، تهران، شهر دانش، 1389، ص 57.
28. ناصر، کاتوزیان، فلسفۀ حقوق، جلد دوم، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1377، صص 679-680.
29. Justice.
30. Equity/ Fairness.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره تجدیدنظرخواهی، تجدید نظرخواهی، اصول دادرسی، اصول دادرسی منصفانه Next Entries تحقیق درمورد علم معانی، روش تحقیق، اغراض ثانوی، قرآن کریم