پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق بشر، دانشگاه تهران، حقوق اساسی، علنی بودن

دانلود پایان نامه ارشد

بودن برای عضویت در هیئتهای بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی می باشد که ناقض شرط تخصص است و با ماده 4 که صرف ایرانی بودن را برای عضویت در سازمان نظام پزشکی کافی میداند.
در رابطه با بی طرفی طبق مصرحات قوانین مربوط، این امر علاوه به بر اینکه تضمین آن منوط به ایجاد اختلال در روند دادرسی شده، اعمال آن به اختیارات صلاحدیدی هیئت عالی واگذار شده است، و در رابطه با قاعده رد دادس نیز به صورت مطلق این امر تضمین نشده است و فرزندان دادرسان شامل قاعده رد دادس نشدهاند.
موضوع دیگری که قابل طرح است و عدم لحاظ آن در فرایند رسیدگی به تخلفات شاغلان حرف پزشکی برخلاف جدید بودن قانون و آییننامه های مصوب، همچنان به عنوان نقیصه در مقررات مربوط باقی مانده است، غیر علنی بودن جریان دادرسی است که شبهات و غیرمنصفانه کردن دادرسی را موجب میشود. توجیهاتی برای کتبی بودن دادرسی در مراجع اداری مطرح است، از جمله لزوم تسریع در امر دادرسی و تخصصی بودن رسیدگی. همانطور که در متن پایاننامه نیز ذکر شد علنی بودن دادرسی منافاتی با کتبی بودن آن ندارد و حفظ وجهه اجتماعی شاغلان به یک حرفه دلیل موجه و قابل قبولی برای غیر علنی کردن جریان دادرسی نیست. از این رو باید در قوانین مربوط به علنی بودن تصریح گردد تا رسیدگی در این هیئتها به رسیدگی سری تبدیل نشود و افکار عمومی از جریان رسیدگی در هیئتهای انتظامی آگاه گردند.
افزون بر موارد فوق نباید از بیان این امر غافل شد که در این مجموعه قانون پیشرفتهایی نسبت به قوانین پیشین خود از جمله شناسایی حق وکیل به صورت ضمنی و تلویحی وجود دارد که امری مثبت تلقی میشود.
فهرست منابع و مآخذ
1- به زبان فارسی
الف- کتابها
1. آشوری، محمد، عدالت کیفری، (مجموعه مقالات)، چاپ نخست، تهران، گنج دانش، 1376.
2. ــــــــــ ، و بشیریه، حسین و هاشمی، محمد و یزدی، عبدالمجید، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، چاپ نخست، تهران، دانشگاه تهران، 1383.
3. آموزگار، مرتضی، تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر، چاپ اول، تهران، مجد، 1385.
4. ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران: استخدامهای کشوری و مسئولیت مدنی سه قوه و نهادهای اداری در ایران، چاپ هفتم، تهران، توس، 1383.
5. الهی منش، محمدرضا، حقوق کیفری و تخلفات پزشکی، چاپ اول ، تهران، مجد، 1387.
6. انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری: از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی، چاپ هفتم، تهران، میزان، 1386.
7. امیر ارجمند، اردشیر، مجموعۀ اسناد بینالمللی حقوق بشر، جلد اول، چاپ دوم، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1386.
8. ـــــــــــــــــــــ ، با همکاری، میر محمد صادقی، محمد و زهرایی، مرتضی، و زمانی، قاسم و نیاورانی، صابر و کاکاوند، محمد، مجموعۀ اسناد بینالمللی حقوق بشر، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، جنگل، 1388.
9. بوشهری، جعفر، حقوق اساسی: اصول و قواعد، جلد (1)، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384.
10. ـــــــــــــــــ ، حقوق اساسی: مسائل، جلد (2)، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384.
11. پِرو، روژه، نهادهای قضایی فرانسه، ترجمه ابراهیمی، شهرام و تدین، عباس و کوشکی ،غلامحسین، چاپ نخست، قم، سلسبیل، 1384.
12. پورسرتیپ، فرج الله، نظارت دادگاههای دادگستری بر محاکم و ادارات دولتی در حقوق انگلوساکسون، تهران، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1345.
13. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاریخ حقوق ایران از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه، تهران، کانون معرفت، بی تا.
14. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، تهران، گنج دانش،1370.
15. ـــــــــــــــــــــــــــــ ، دانشنامه حقوقی، جلد سوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات امیر کبیر ، 1372.
16. ـــــــــــــــــــــــ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد یک، چاپ دوم، تهران، گنج دانش، 1388.
17. نوری نشاط، سعید، با همکاری خبیری، کابک، و روان زند، امین، حقوق بشر در دستگاه قضایی: راهنمای آشنایی با حقوق بشر برای قضات، دادستانها و حقوقدانان، چاپ اول، تهران، 1388.
18. طه، فریده، و اشرافی، لیلا، دادرسی عادلانه، چاپ اول، میزان، تهران، 1386 .
19. دهقان، حمید، شمیم عدالت تحلیل مفهوم عدالت و تأثیر آن بر حقوق کیفری (با تکیه بر آموزههای اسلامی)، چاپ اول، قم، رسالت، 1384.
20. رستمی، ولی و آقایی، مسلم و لطفی، حسن، دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری ایران، چاپ اول، تهران، گرایش، 1388.
21. رضاییزاده، محمد جواد، حقوق اداری (1)، چاپ اول، تهران، میزان، 1385.
22. سنجابی، کریم، حقوق اداری ایران، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1348.
23. سید فاطمی، محمد قاری، حقوق بشر در جهان معاصر: جستارهایی تحلیلی از حقها و آزادیها: دفتر دوم، چاپ اول، تهران، شهر دانش، 1388.
24. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دورۀ بنیادین)، جلد نخست، چاپ دهم، تهران، دراک، 1388.
25. ـــــــــــــــــــ ، آیین دادرسی مدنی (دورۀ بنیادین)، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، دراک، 1387.
26. شیدفر، زینالعابدین ، حقوق عمومی و اداری، چاپ نخست، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1342.
27. صالحیراد، محمد، تأملاتی در باب مستند بودن احکام دادگاه ها (اصل 66) “رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی، چاپ دوم، تهران، ا طلاعات، جلد دوم ، 1385.
28. صدرالحفاظی، نصرالله، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، چاپ اول، تهران، نشر شهریار، 1372.
29. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1382.
30. ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، حقوق اداری تطبیقی، چاپ پنجم، تهران، سمت،1391.
31. ــــــــــــــــــــــــــــــــ ، حقوق اداری، چاپ پانزدهم، تهران، سمت، 1387.
32. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی: جرم – مسئولیت، جلد اول، چاپ سوم، تهران، فردوسی، 1373.
33. فروغی، محمد علی، سیر حکمت در اروپا: از زمان باستان تا مائه هفتم، تهران، زوار، 1384.
34. فضائلی، مصطفی، دادرسی عادلانه: محاکمات کیفری بین المللی، چاپ دوم، تهران، شهر دانش، 1389.
35. قاضی، محمد، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ نهم، تهران، میزان، 1383.
36. کاتبی، حسینقلی، مجموعه مقالات وکالت، چاپ دوم، تهران، انتشارات آبان، بهار 2537.
37. کاتوزیان، ناصر، فلسفۀ حقوق، جلد دوم، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1377.
38. کاشانی، محمود، استانداردهای جهانی دادگستری: نقد و بررسی قانون دادگاههای عمومی و انقلاب، چاپ دوم، تهران، میزان، 1383.
39. کردنائیج، کورش، تخلفات اداری کارکنان دولت و نحوه رسیدگی به آن، چاپ اول، تهران، آروَن، 1384.
40. متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ دوم، تهران، مجد، 1381.
41. مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون مفاهیم، مبانی و برداشتها، چاپ دوم، تهران، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی، 1385.
42. مجموعه علوم جنایی، گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران (کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد)، جلد نخست، چاپ نخست، قم، سلسبیل، 1383.
43. مدنی، جلالالدین، حقوق اساسی جمهموری اسلامی ایران، جلد ششم، چاپ اول، تهران، سروش، 1369.
44. معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد اول، چاپ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1353.
45. ـــــــــــــــ ، فرهنگ فارسی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1353.
46. موحد، محمد علی، در هوای حق و عدالت، (از حقوق طبیعی تا حقوق بشر)، چاپ دوم، تهران، نشر کارنامه، 1381.
47. موسی زاده، رضا، حقوق اداری (2-1) کلیات و ایران، چاپ دهم، تهران، نشر دادگستر، 1387.
48. مولوی، جلال الدین محمد، مثنوی معنوی (دفتر سوم) به کوشش توفیق- هـ، سبحانی، چاپ دوم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374.
49. نفیسی، علی اکبر، فرهنگ نفیسی، جلد اول، چاپ نخست، تهران، شرکت چاپ رنگین، 18-1317.
50. ـــــــــــــــــــــ ، فرهنگ نفیسی، جلد چهارم، چاپ نخست، تهران، شرکت چاپ رنگین،18-1317.
51. هاشمی باجگانی، جعفر، بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378.
52. هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی، جلد دوم، چاپ بیستم، تهران، میزان، 1387.
53. ـــــــــــــــــــ ، حقوق بشر و آزادیهای اساسی، چاپ دوم، تهران، میزان، 1391.
54. هداوند، مهدی و آقایی طوق، مسلم، دادگاههای اختصاصی اداری در پرتو اصول و آیین دادرسی منصفانه (حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)، چاپ اول، تهران، خرسندی، 1389.
ب- مقالهها
1. آشوری، محمد، «اصل برائت و آثار آن در امور کیفری (مطالعه ای تطبیقی)»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 29، 1372.
2. اردبیلی، محمدعلی، «تفهیم اتهام یا حق اطلاع از موضوع و دلایل اتهام»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 43.
3. امامی، محمد و موسوی، نصرالله، «مبانی نظری مراجع شبه قضایی و جایگاه آنها در حقوق ایران»، ویژه نامۀ حقوق، دوره بیست و یکم، شماره دوم، تابستان 1383.
4. امیدی، جلیل، و نیکویی، سمیه، «تعریف و مبانی علنی بودن دادرسی کیفری»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 12 شماره 3، پاییز 1387.
5. خالقی، علی، «علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بینالمللی و حقوق داخلی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 65، پاییز1383.
6. خزایی، منوچهر، «اصل برائت و اقامه دلیل در دعوا کیفری»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره سیزده و چهارده، پاییز 73.
7. زارعی، محمد حسین، «امنیت قضایی به مثابه حق»، مجله مجلس و پژوهش، سال چهاردهم، شماره 56، تابستان 1387.
8. ــــــــــــــــــــــــــ ، «تحلیلی از پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی»، شماره 38، 1376.
9. زینالی، امیر حمزه و احمدی، علی، «سازمان تعزیرات حکومتی؛ از قضازدایی تا کیفر زدایی و رعایت حقوق متهمان و بزه دیدگان»، مجلۀ حقوقی دادگستری، شماره 48 و 49، پاییز و زمستان 1383.
10. ساکوچی، آندرآ، «استقلال و بی طرفی قضات»، ماهنامه قضاوت، شماره 47، مهرو آبان 86.
11. سالم، احمد، «وکالت دادگستری- اهمیت، خصوصیت و شرایط آن»، مجله کانون وکلای دادگستری، شماره 78، اسفند 1330.
12. سواد کوهی فر، سام، «بحث تطبیقی پیرامون رابطه مراجع قضایی با مراجع شبه قضایی»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 41، بیتا.
13. سید فاطمی، محمد قاری، «تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر حق، تعهد، آزادی برابری و عدالت»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 33- 34، 1380.
14. شریفی، مهدی، «حقوق متهم در اسناد بینالمللی»، مجله کانون وکلا، شماره 198 و 199، پاییز و زمستان 1386.
15. شمس، عبدالله، «اصل تناظر»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 35-36، 1381.
16. صالحیراد، محمد، «تأملاتی در باب مستدل بودن احکام دادگاهها»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 42، بهار 1382.
17. صدرزاده افشار، محسن، «نگاهی به قوه قضاییه و لزوم توجیه رأی در دادگاههای بلژیک»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 30، دی ماه 1372.
18. فرخزادی، علی اکبر، «معرفی اجمالی اصول بنیادین در دادرسی اسلامی»، فصلنامه دیدگاههای حقوقی قضایی، شماره 20 و 19، پاییز و زمستان 1379.
19. فضلی مقصودی، حسین، «اصول ماهوی مورد استناد دیوان عدالت اداری»، پژوهشنامه حقوقی، معاونت حقوقی و بررسیهای فقهی مرکز تحقیقات استراتژیک، شماره اول، سال اول، 1386.
20. کاتوزیان، امیر ناصر، «حقوق و عدالت»، مجله نقد و نظر، شماره دهم و یازدهم، بهار و تابستان 1376.
21. گلدینگ، مارتین پ، «فلسفۀ حقوق»، ترجمه و اقتباس فتحیزاده، مرتضی، فصلنامۀ دانشگاه انقلاب، شماره 105، بهار و تابستان 1374.
22. لارکینز، کریستوفر، «رابطۀ استقلال قضایی و مردمی شدن»، ترجمۀ زارعی، محمد حسین، مجلۀ راهبرد، شماره بیست و پنجم، پاییز 1381.
23.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره تجدیدنظرخواهی، تجدید نظرخواهی، اصول دادرسی، اصول دادرسی منصفانه Next Entries تحقیق درمورد علم معانی، روش تحقیق، اغراض ثانوی، قرآن کریم