پایان نامه ارشد رایگان درباره جمع آوری اطلاعات، علوم تجربی

دانلود پایان نامه ارشد

د)گوگرد

4-فناوری چیست؟
الف)شناسایی مسئله ب)تفکرات بشری ج)تبدیل علم به عمل د)رسیدن به هدف

5-کدام مورد زیر از تبدیل علم به فناوری حاصل شده است؟
الف)رایانه ب)نیروگاه هسته‏ای ج)لپ تاپ د)6شاخه

6-علوم تجربی به چند شاخه تبدیل شده است؟
الف)4 شاخه ب)5 شاخه ج)2 شاخه د)6شاخه

7-بزرگ‏ترین سد خاکی- رسی خاور میانه کدام است؟
الف)کرخه ب)تری گورجس ج)کنگو د)همه موارد

8-بهترین راه مطالعه درستی یا نادرستی پیش بینی چیست؟
الف)طراحی ب)انجام آزمایش ج)برتری نتایج د)همه موارد

9-اندازه گیری چیست؟
الف)جمع آوری اطلاعات ب)مجموع تفکرات بشری
ج)رسیدن به نتایج مطلوب د)فاصله بین دو نقطه

10-کدام جمله نادرست است؟
الف)اندازه گیری اشیاء را از لحاظ مقدار، اندازه، بزرگی و کوچکی و بلندی و کوتاهی مقایسه کنید.
ب)به یکای اندازه گیری حجم می‏گویند.
ج)برای جرم بکارگیری کیلوگرم و برای زمان یکای ثانیه و برای طول یکای متر تعریف می‏کنند.
د)فاصله بین دو نقطه را خط گویند.

11-ماده تشکیل دهنده جسم چیست؟
الف)متر ب)جرم ج)ترازو د)حجم

12-فاصله بین دو نقطه و مسافتی را که یک جسم طی می‏کند با چه اندازه می‏گیریم؟
الف)ماده ب)جسم ج)یکای طول د)حجم

13-حجم چیست؟
الف)فاصله بین دو نقطه ب)مقدار فضایی که جسم اشغال می‏کند
ج)مقدار ماده تشکیل دهنده جسم د)هیچکدام

14-حجم جسم را با چه چیزی اندازه گیری می‏کنند؟
الف)خط کش ب)سانتی متر مکعب ج)الف و ب د)استوانه

15-یکای چگالی بر حسب …. محاسبه می‏کنند؟
الف)گرم بر سانتی متر مکعب ب)میلیمتر بر سانتی متر مکعب
ج)سانتی متر بر میلیمتر مکعب د)کیلوگرم بر میلیمتر مربع

16-اولین استانداردهای اندازه گیری مربوط به کدام مورد زیر است؟
الف)طول ب)جرم ج)زمان د)همه موارد

17-با نیروسنج وزن چه چیزهایی را اندازه می‏گیریم؟
الف)حجم ب)جسم ج)ماده د)چگالی

18-چگالی جسم چطور محاسبه می‏شود؟
الف)جسم / حجم جسم ب)حجم جسم / جرم جسم
ج)متر / سانتی متر د)میلیمتر / متر

19-کدام مورد زیر دقت اندازه گیری را بالا می‏برد؟
الف)تکرار اندازه گیری ب)میانگین ج)طول یک جسم د)مورد الف و ب

20-مهم‏ترین نکته در علم چیست؟
الف)سوال کردن ب)تجسس کردن ج)تلاش برای یافتن د)پیگیری نتایج

ب)داده‏های خام آماری

-جمعیت شناسی
FREQUENCIES VARIABLES=taahol group
/ORDER= ANALYSIS .

Frequencies

[DataSet0] C:UsersadminDesktopafarideh.sav

Statistics

taahol
group
N Valid
Missing
52
0
52
0

Frequency Table

taahol

Frequency

Percent

Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid mojarad
moteahel
Total
44
8
52
84.6
15.4
100.0
84.6
15.4
100.0
84.6
100.0

group

Frequency

Percent

Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid control
azmayesh
Total
24
28
52
46.2
53.8
100.0
46.2
53.8
100.0
46.2
100.0

DESCRIPTIVES VARIABLES=sen
/STATISTICS=MEAN STDDEV .

Descriptives

[DataSet0] C:UsersadminDesktopafarideh.sav

Descriptive Statistics

N
Mean
Std. Deviation
sen
Valid N (listwise)
52
52
14.6154
.79592

آمار توصیفی
DESCRIPTIVES
VARIABLES=olumpi olumpas maharatejpish gheirejpish parkashpish bartaripish rabetehpish maharatejpas gheirejepas parkhashpas bartaripas rabetehpas maharatkolpish maharatkolpas
/STATISTICS=MEAN STDDEV .
Descriptives
[DataSet0] C:UsersadminDesktopafarideh.sav
group = control
Descriptive Statisticsa

N
Mean
Std. Deviation
olumpi
olumpas maharatejpish gheirejpish parkashpish bartaripish rabetehpish maharatejpas gheirejepas parkhashpas bartaripas rabetehpas maharatkolpish maharatkolpas Valid N (listwise)
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
12.3333
13.4583
58.7500
23.9167
25.2083
22.7917
24.7500
58.1667
23.3333
23.9583
22.3750
24.8333
155.4167
152.6667
3.55903
2.14637
7.45567
3.43785
4.21157
5.10736
5.11817
7.84450
4.06113
5.23765
5.38769
5.33786
21.13500
22.06446
a. group = control

group = azmayesh
Descriptive Statisticsa

N
Mean
Std. Deviation
olumpi
olumpas maharatejpish gheirejpish parkashpish bartaripish rabetehpish maharatejpas gheirejepas parkhashpas bartaripas rabetehpas maharatkolpish maharatkolpas Valid N (listwise)
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
13.2143
15.2857
58.8214
23.2857
23.6071
20.8929
23.6786
86.3214
19.1786
23.1429
22.1071
28.6071
150.2857
179.3571
3.78454
2.98586
3.80111
5.17728
4.58128
5.15205
5.34064
3.03136
3.94456
4.58431
6.23217
5.09422
17.97706
15.86100
a. group = azmayesh
GET FILE=’C:UsersadminDownloadsrahseparsamsami.sav’DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
فرضیه اصلی
T-Test

Group Statistics

GROUP

N

Mean

Std. Deviation
Std. Error
Mean
MAHARATK control
azmayesh
24
28
155.4167
150.2857
21.13500
17.97706
4.31416
3.39734
V17_A control azmayesh
24
28
152.6667
179.3571
22.06446
15.86100
4.50389
2.99745

Independent Samples Test

Levene’s Test for
Equality of Variances

F

Sig.
MAHARATK Equal variances
assumed
Equal variances not assumed
.877
.353
V17_A Equal variances assumed
Equal variances not assumed

4.678

.035

t-test for Equality of Means

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean
Difference
MAHARATK Equal variances
assumed
Equal variances not assumed
.946

.934
50

45.474
.349

.355
5.1310

5.1310
V17_A Equal variances assumed
Equal variances not assumed

-5.058

-4.933

50

41.030

.000

.000

-26.6905

-26.6905

t-test for Equality of Means

Std. Error
Difference
95% Confidence Interval of the Difference

Lower
Upper
MAHARATK Equal variances
assumed
Equal variances not assumed
5.42255

5.49126
-5.76056

-5.92584
16.02247

16.18774
V17_A Equal variances assumed
Equal variances not assumed

5.27649

5.41015

-37.28861

-37.61625

-16.09234

-15.76470

فرضیه اصلی (1)
UNIANOVA
olumpas BY group WITH olumpi
/METHOD = SSTYPE(3)
/INTERCEPT = INCLUDE
/PRINT = HOMOGENEITY
/CRITERIA = ALPHA(.05)
/DESIGN = olumpi group .

Univariate Analysis of Variance

[DataSet0] C:UsersadminDesktopafarideh.sav

Between-Subjects Factors

Value Label
N
group 1.00
2.00
control
azmayesh
24
28

Levene’s Test of Equality of Error Variancesa

Dependent Variable: olumpas

F
df1
df2
Sig.
.862
1
50
.358
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.
a. Design: Intercept+olumpi+group

Univariate Analysis of Variance

[DataSet0] C:UsersadminDesktopafarideh.sav

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: olumpas

Source
Type III Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.
Corrected Model
Intercept group olumpi
group * olumpi
Error
Total
Corrected Total
308.272a
177.864
6.592
227.148
15.845
81.555
11236.000
389.827
3
1
1
1
1
48
52
51
102.757
177.864
6.592
227.148
15.845
1.699
60.479
104.683
3.880
133.690
9.326
.000
.000
.055
.000
.004
a. R Squared = .791 (Adjusted R Squared = .778)

Univariate Analysis of Variance

[DataSet0] C:UsersadminDesktopafarideh.sav

Descriptive Statistics

Dependent Variable: olumpas

group
Mean
Std. Deviation
N
control
azmayesh
Total
13.4583
15.2857
14.4423
2.14637
2.98586
2.76472
24
28
52

Univariate Analysis of Variance

[DataSet0] C:UsersadminDesktopafarideh.sav

Dependent Variable: olumpas
Tests of Between-Subjects Effects

Source
Type III Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.
Partial Eta
Squared
Corrected Model
Intercept olumpi group Error Total
Corrected Total
292.427a
168.912
249.273
21.298
97.400
11236.000
389.827
2
1
1
1
49
52
51
146.214
168.912
249.273
21.298
1.988
73.557
84.977
125.405
10.715
.000
.000
.000
.002
.750
.634
.719
.179
a. R Squared = .750 (Adjusted R Squared = .740)

Estimated Marginal Means

Dependent Variable: olumpas
group

group

Mean

Std. Error
95% Confidence Interval

Lower Bound
Upper Bound
control
azmayesh
13.746a
15.039a
.289
.267
13.165
14.502
14.327
15.576
a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following values: olumpi = 12.8077.

فرضیه اصلی (2)
Univariate Analysis of Variance

[DataSet0] C:UsersadminDesktopafarideh.sav

Between-Subjects Factors

Value Label
N
group 1.00
2.00
control
azmayesh
24
28

Levene’s Test of Equality of Error Variancesa

Dependent Variable: maharatkolpas

F
df1
df2
Sig.
30.826
1
50
.000
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.
a. Design: Intercept+group+maharatkolpish+group * maharatkolpish

Dependent Variable: maharatkolpas

Tests of Between-Subjects Effects

Source
Type III Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.
Partial Eta
Squared
Corrected Model
Intercept group maharatkolpish
group * maharatkolpish
Error
Total
Corrected Total
21124.976a
3100.602
4057.305
8521.459
2557.455
6070.947
1478092.000
27195.923
3
1
1
1
1
48
52
51
7041.659
3100.602
4057.305
8521.459
2557.455
126.478
55.675
24.515
32.079
67.375
20.221
.000
.000
.000
.000
.000
.777
.338
.401
.584
.296
a. R Squared = .777 (Adjusted R Squared = .763)

T-TEST
GROUPS = group(1 2)
/MISSING = ANALYSIS
/VARIABLES = maharatkolpish maharatkolpas
/CRITERIA = CI(.95) .

T-Test

[DataSet0] C:UsersadminDesktopafarideh.sav

Group Statistics

group

N

Mean

Std. Deviation
Std. Error
Mean
maharatkolpish control
azmayesh
24
28
155.4167
150.2857
21.13500
17.97706
4.31416
3.39734
maharatkolpas control azmayesh
24
28
152.6667
179.3571
22.06446
15.86100
4.50389
2.99745

Levene’s Test for
Equality of Variances

F

Sig.
maharatkolpish Equal variances
assumed
Equal variances not assumed
.877
.353
maharatkolpas Equal variances assumed
Equal variances not assumed

4.678

.035

t-test for Equality of Means

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean
Difference
maharatkolpish Equal

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره دوره اول متوسطه، یادگیری مشارکتی، روش یادگیری مشارکتی، کارشناسی ارشد Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع اندام تحتانی، ورزشکاران، فیزیولوژی، تعادل پویا