پایان نامه ارشد رایگان درباره جامعه محلی، پرسش نامه، محل سکونت، توزیع جغرافیایی

دانلود پایان نامه ارشد

آن را 5/0 درنظر گرفت. در این حالت نقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد.
= q درصد افرادی كه فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)
d= مقدار اشتباه مجاز
اگر حجم جامعه مشخص باشد (جامعه محدود باشد )خواهیم داشت :
برای مثال اگر مقدار خطای مجاز را 05/0 درنظر بگیریم :

فرمول کوکران وقتی که حجم جامعه مشخص باشد.
حجم نمونه جامعه آماری برای سه پرسشنامه فوق از محاسبه فرمول کوکران به دست آمد، مطابق جدول شماره 4-1، عدد به دست آمده از این فرمول برای هر دسته از پرسش نامه‌ها به صورت خلاصه بیان شده است.
جدول 4- 1: نتایج فرمول کوکران و تعداد نمونه‌های انتخاب شده برای توزیع پرسشنامه‌ها، ماخذ : محاسبات محقق
ردیف
پرسشنامه
حجم جامعه آماری
فرمول کوکران
1
جامعه محلی
500
51
2
گردشگران
120
53
3
مسئولین و دست اندرکاران محلی
50
34

4-2-1 روایی و پایایی پرسش نامه‌ها
ارزشیابی قابلیت اعتماد در اندازه‌گیری، عبارت است از تعیین مقدار تفاوت نمره افراد در نتیجه بی ثباتی اندازه‌گیری، اگر وسیله اندازه‌گیری مورد استفاده از اعتبار کافی برخوردار باشد، موضوع پایائی (قابلیت اعتماد) نقش محوری در مطالعات جامعه شناسی نخواهد داشت. قبل از بکارگیری ابزارهای اندازه‌گیری لازم است پژوهشگر از طریق علمی، نسبت به روا بودن ابزار اندازه‌گیری مورد نظر و پایایی آن که مکمل هم به حساب می آیند اطمینان نسبی پیدا کند.
4-2-1-1 روایی
مقصود این است که آیا ابزار اندازه‌گیری موردنظر می‌تواند ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه‌گیری کند یا خیر؟ به عبارت دیگر مفهوم روایی(validity) به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه‌گیری نمی توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. پرسشنامه‌ای (یا بطور کلی ابزار اندازه‌گیری) که مثلا برای ارزیابی «تعهد سازمانی» کارکنان طراحی شده ولی پرسش‌هایش به گونه‌ای طراحی شده‌اند که «رضایت شغلی» کارکنان را ارزیابی می‌کند روایی ندارد (هرچند ممکن است بررسی‌های آماری، پایایی مطلوب آن را نشان دهند.) همین‌طور پرسشنامه‌ای که همه وجوه موضوع مورد تحقیق را در بر نگیرد دارای روایی مطلوبی نیست.
نظر کارشناسان و خبرگان می‌تواند کمک خوبی برای بهبود روایی ابزار اندازه‌گیری باشد. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه‌گیری‌های نامتناسب می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش سازد. متاسفانه در اغلب تحقیقات دانشگاهی در کشور ما به روایی ابزار تحقیق بی توجهی می‌شود.
4-2-1-2 پایایی
پایایی(reliability) با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. به عبارت دیگر، «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است» چقدر است.
به بیان دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. دامنه ضریب پایایی از صفر تا ۱+ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. “پایایی کامل” واقعاً به ندرت دیده می‌شود و در صورت مشاهده قبل از هر چیز باید به نتایج حاصل شک کرد.
برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه‌گیری، شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از جمله :
الف) اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی(Test – Retest)
ب) روش موازی یا روش آزمونهای همتا(Equivalence)
ج) روش تصنیف یا دونیمه کردن آزمون(Split – half)
د) روش کودر _ ریچاردسون(Kuder – Richardson)
نرم افزار SPSS یکی از نرم افزارهای متداول برای تعیین پایایی با یکی از روش‌های فوق (و معمولا روش آلفای کرونباخ) می‌باشد.
ه) روش آلفای کرونباخ(Cronbach s Alpha)
يكي ديگر از روشهاي محاسبه قابليت اعتماد استفاده از فرمول كرونباخ است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمونهايي كه خصيصه‌هاي مختلف را اندازه گيري مي كند بكار مي رود. در اين گونه ابزارها، پاسخ هر سوال مي تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند.
براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زير مجموعه سوال‌هاي پرسشنامه (يا زير آزمون) و واريانس كل را محاسبه كرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه كرد.

كه در آن :
تعداد زير مجموعه سوال‌هاي پرسشنامه يا آزمون.
واريانس زير آزمون jام.
واريانس كل آزمون.
براي مثال اگر پرسشنامه داراي سه زير مجموعه سوال باشد، به طوري كه واريانس هر زير مجموعه به ترتيب 6، 4 و 7 بوده و واريانس كل برابر با 32 باشد، مقدار ضريب آلفاي كرونباخ با استفاده از فرمول ياد شده به صورت زير به دست مي‌آيد :

مقدار صفر اين ضريب نشان دهنده عدم قابليت اعتماد و 1+ نشان دهنده قابليت اعتماد كامل است.

پرسشنامه جامعه محلی
جدول 4- 2:آزمون آلفای کرونباخ پرسش نامه جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items
N of Items
.772
.737
51

پرسش نامه گردشگران
جدول 4- 3:آزمون آلفای کرونباخ پرسش نامه گردشگران، ماخذ : محاسبات محقق
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items
N of Items
.918
.949
52

پرسش نامه مسئولین محلی
جدول 4- 4:آزمون آلفای کرونباخ پرسش نامه مسئولین محلی، ماخذ : محاسبات محقق
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items
N of Items
.773
.703
34

4-3 نتایج توصیفی پرسش نامه‌ها
4-3-1 پرسشنامه جامعه محلی
جامعه محلی روستای افراچال اعم از ثابت و غیرثابت ساکن در روستای افراچال 500 نفر تخمین زده شده است که بر اساس فرمول کوکران حدود 51 نفر برای توزیع پرسشنامه انتخاب و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در بازه زمانی تحقیق در محل روستای افراچال، این پرسشنامه‌ها توزیع و برای استفاده و تجزیه و تحلیل در محیط نرم افزاری SPSS آماده و فرآوری گردید. نتایج توصیفی این پرسشنامه در جداول زیر بیان شده است.
4-3-1-1 اطلاعات عمومی پرسشنامه جامعه محلی
1) توزیع جنسی:
جدول 4- 5: توزیع جنسی پرسشنامه جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق
جنسیت

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
مرد
31
60.8
60.8
60.8

زن
20
39.2
39.2
100.0

Total
51
100.0
100.0

2) توزیع سنی:
جدول 4- 6: توزیع سنی پرسشنامه جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق
سن

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
24.00
1
2.0
2.0
2.0

25.00
1
2.0
2.0
3.9

26.00
3
5.9
5.9
9.8

28.00
1
2.0
2.0
11.8

29.00
1
2.0
2.0
13.7

30.00
2
3.9
3.9
17.6

33.00
3
5.9
5.9
23.5

34.00
4
7.8
7.8
31.4

35.00
5
9.8
9.8
41.2

36.00
2
3.9
3.9
45.1

37.00
3
5.9
5.9
51.0

38.00
3
5.9
5.9
56.9

39.00
3
5.9
5.9
62.7

41.00
4
7.8
7.8
70.6

42.00
2
3.9
3.9
74.5

43.00
1
2.0
2.0
76.5

45.00
2
3.9
3.9
80.4

47.00
2
3.9
3.9
84.3

48.00
2
3.9
3.9
88.2

49.00
1
2.0
2.0
90.2

51.00
1
2.0
2.0
92.2

52.00
1
2.0
2.0
94.1

53.00
1
2.0
2.0
96.1

55.00
1
2.0
2.0
98.0

64.00
1
2.0
2.0
100.0

Total
51
100.0
100.0

3) توزیع وضعیت تاهل:
جدول 4- 7: وضعیت تاهل جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق
وضعیت تاهل

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
مجرد
14
27.5
27.5
27.5

متاهل
37
72.5
72.5
100.0

Total
51
100.0
100.0

4) توزیع میزان تحصیلات:
جدول 4- 8: وضعیت میزان تحصیلات جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق
وضعیت تحصیلات

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
کم سواد
3
5.9
5.9
5.9

دیپلم
15
29.4
29.4
35.3

کارشناسی
25
49.0
49.0
84.3

کارشناسی ارشد
8
15.7
15.7
100.0

Total
51
100.0
100.0

5) توزیع وضعیت فعالیت اصلی:

جدول 4- 9: وضعیت فعالیت عمده جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق
وضعیت فعالیت عمده

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
شاغل
37
72.5
72.5
72.5

بازنشسته
1
2.0
2.0
74.5

خانه دار
12
23.5
23.5
98.0

دانشجو
1
2.0
2.0
100.0

Total
51
100.0
100.0

6) توزیع وضعیت شغلی:
جدول 4- 10: توزیع وضعیت شغلی جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق
وضعیت شغلی

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
کارمند در بخش دولتی
7
13.7
13.7
13.7

کارمند در بخش خصوصی
20
39.2
39.2
52.9

شغل آزاد
5
9.8
9.8
62.7

سایر
19
37.3
37.3
100.0

Total
51
100.0
100.0

7) توزیع جغرافیایی استان و شهرستان محل سکونت:
جدول 4- 11- توزیع جغرافیایی شهرستان محل سکونت جامعه محلی، ماخذ : محاسبات محقق
شهرستان محل سکونت

Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
ساری
12
23.5
23.5
23.5

قائم شهر
39
76.5
76.5
100.0

Total
51
100.0
100.0

4-3-1-2 اطلاعات تخصصی پرسشنامه جامعه محلی
جامعه محلی در پاسخ به سوال “احداث اکوکمپ در روستای افراچال تا چه اندازه می تواند در پایداری معیشت جامعه محلی موثر باشد ؟”، 41.2 درصد خیلی زیاد، 49 درصد زیاد و 9.8 درصد متوسط جواب دادند. در پاسخ به سوال “برای احداث اکوکمپ مشورت با مردم و جامعه محلی چه اندازه در موفقیت این طرح موثر می باشد ؟”، 49 درصد جوابشان را خیلی زیاد، 31.4 درصد زیاد و 19.6 درصد متوسط اظهار کردند. همچنین در پاسخ به سوال “یک بازدید برنامه ریزی شده و مبتنی بر اصول بوم گردی تا چه اندازه می تواند در شادابی گردشگران ورودی به روستای افراچال موثر باشد ؟”، اظهار داشتند که 29.4 درصد خیلی زیاد، 58.8 درصد زیاد و 11.8 درصد متوسط جواب آنها است.آنها در پاسخ به سوال “تا چه اندازه از جغرافیای منطقه آگاهی دارید ؟”، 19.6 درصد خیلی زیاد، 60.8 درصد زیاد و 19.6 درصد متوسط از جغرافیای منطقه خویش آگاهی داشتند.همچنین در پاسخ به سوال “تا چه اندازه از مزایای احداث اکوکمپ آگاهی دارید ؟”، 29.4 درصد خیلی زیاد، 41.2 درصد زیاد و 29.4 درصد متوسط جواب دادند. جامعه محلی در پاسخ به سوال “تا چه اندازه از اصول احداث اکوکمپ آگاهی دارید ؟”، 19.6 درصد خیلی زیاد، 51 درصد زیاد و 29.4 درصد متوسط اظهار کردند. آنها در پاسخ به سوال “در حال حاضر میزان تبلیغات برای جذب اکوتوریست به روستای افراچال را تا چه اندازه رضایت بخش می دانید ؟” اظهار داشتند که 29.4 درصد خیلی زیاد، 29.4 درصد زیاد و 41.2 درصد متوسط جواب دادند. در عین حال جامعه محلی در پاسخ به سوال “قابلیت‌های روستای افراچال برای احداث اکوکمپ را تا چه میزان ارزیابی می کنید ؟”، 21.6 درصد خیلی زیاد، 59.6 درصد زیاد و 21.6 درصد متوسط جواب آنها است. در پاسخ به سوال “قابلیت‌های روستای افراچال برای انتخاب به عنوان روستای هدف و جذب اکوتوریست در طی برنامه 5 سال آینده در صورت احداث اکوکمپ تا چه اندازه ارزیابی می کنید ؟”، 21.6 درصد خیلی زیاد، 58.9 درصد زیاد و 19.6 درصد متوسط جواب دادند. همچنین در پاسخ به سوال “میزان مشارکت جامعه محلی برای احداث اکوکمپ در روستای افراچال را تا چه اندازه ارزیابی می کنید ؟”، 23.5 درصد خیلی زیاد، 43.2 درصد زیاد و 33.3 درصد متوسط جواب آنها است. در پاسخ به سوال “میزان مشارکت مسئولین محلی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره استان مازندران، کتابخانه ملی، میانگین دما، بخش کشاورزی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه نرخ شکست محصول، بهبود مستمر