پایان نامه ارشد رایگان درباره توفان گرد و غبار، استان خوزستان

دانلود پایان نامه ارشد

گونه فعاليت مفيد مردم تنگ کرده است، بلکه به خاطر ريز بودن سايز ذرات معلق در توفان امکان بروز بيماريهاي متعدد تنفسي، ريوي، چشمي و پوستي را افزايش داده است. براساس مطالعات اوليه منشاء عمده اين توفانها در بخشهايي از عراق، سوريه و عربستان قرار دارد. شايد از جمله علل بروز اين پديده را مسائلي مثل تغييرات اقليمي، کاهش بارش و بروز خشکساليهاي متوالي و طولاني، تغيير کاربري اراضي و کاهش قابل توجهي از پوشش گياهي در منطقه ذکر کرد.
در همين راستا پس از تصويب آئيننامه” آمادگي و مقابله با آثار زيانبار پديده گردوغبار (ريزگرد ) در کشور” ، دبيرخانه ملي و منطقهاي مقابله با گرد و غبار مستقر در سازمان حفاظت محيطزيست با آگاهي از کليه آسيبهاي اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي اين پديده و با استفاده از حداكثر ظرفيت سازماني و ملي و نيز با همكاري نزديك ساير ارگانهاي ذيربط اقدامات لازم را در دو سطح ملي و منطقهاي به شرح ذيل به اجراء درآورده است.
لازم به ذكر است كه حل اين مسئله در مدت زمان کوتاه امکان پذير نبوده و نيازمند فراهم شدن شرايط اعتباري لازم در كشورهاي منشاء و شرايط امنيتي در كشور عراق و همچنين تخصيص اعتبارات مورد نياز دستگاهها جهت اجرايي نمودن آئين نامه مذكور ميباشد.

1-4-5-2- اقدامات ملي
در سطح ملي اقدامات کوتاهمدت و ميان مدتي به شرح ذيل در خصوص کمک به مردم و کاهش ميزان خسارات ناشي از گرد و غبار به اجراء در آمده است :
– تصويب و ابلاغ آيين نامه آمادگي و مقابله با آثار زيان بار پديده گرد و غبار در کشور در سال 1388 با عضويت 17 وزارتخانه و سازمان؛
– فعالسازي دبيرخانه كميته ملي گرد و غبار با همكاري ارگانها و وزارتخانههاي عضو آئيننامه و تشكيل جلسات متعدد كاري؛
– تهيه طرح جامع مديريت مقابله با گرد و غبار و ارسال آن جهت تصويب نهايي به كميسيونهاي مربوطه در مجلس شوراي اسلامي و كميسيون زيربنايي دولت؛
– اجراي پروژه تثبيت شن در استانهاي جنوبي از جمله خوزستان با همكاري وزارت نفت به مساحت 200 هزار هكتار كه تاكنون بالغ بر 1611 هكتار اجرا شده است؛
– تعريف و تصويب وظايف و مأموريتهاي هر يك از سازمانهاي عضو كارگروه آئين نامه گرد و غبار در سال 90.
2-4-5-2- وزارت جهاد كشاورزي:
ادامه پروژه تثبيت شنهاي روان و بيابانزدايي در سطوح مختلف شامل نهالكاري 71800 هكتار ،‌ بذرپاشي 24000 هكتار،‌ مديريت هرزآب 76880 هكتار، مراقبت و آبياري 102298 هكتار،‌ مالچ پاشي 750 هكتار.
3-4-5-2-سازمان هواشناسي :
– ارتقاء مديريت دادهها و پيش آگاهي هواشناسي.
‌ 4-4-5-2- وزارت بهداشت:
پيشگيري و مراقبت از عوامل آسيبرسان ناشي از پديده گرد و غبار، ‌درمان و مراقبت از بيماران ناشي از پديده‌، ارتقاء تجهيزات و ظرفيتسازي مراكز درمان.
5-4-5-2- سازمان محيطزيست :
ارتقاء مديريت پايش هشدارهاي زيستمحيطي و نصب تجهيزات لازم در سطح استانها، اجراي برنامه احياي تالابها در تالابهاي موجود در استانهاي تحت تأثير پديده گرد و غبار، پايش و هشدار وضعيت رخداد گرد و غبار، اعلام وضعيت کيفيت هوا، ارائه خدمات پشتيباني و اقلام مورد نياز در استانهاي تحت تأثير پديده گرد و غبار.
– برگزاري‌ نشستهاي كارشناسي با حضور نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، مركز پژوهشهاي مجلس و کميسيون امور زير بنايي دولت؛
– انجام مذاكره و هماهنگي با نمايندگان سازمانهاي بين المللي مستقر در جمهوري اسلامي ايران به منظور استفاده از توانايي علمي و فني و اعتباري؛
– جمعآوري و تحليل منظم و پيوسته تصاوير ماهوارهاي مربوط به پديده گرد و غبار از تمامي مراکز معتبر جهاني
– جمعآوري و تحليل دادههاي شبکه سنجش آلودگي هوا و شرايط زيستمحيطي در کشور و منطقه؛
– تهيه و تحليل نقشههاي هواشناسي در سطوح مختلف جوي براي پيشبيني زمان وقوع پديده گرد و غبار؛
– اجراء و تحليل مدلهاي انتشار ذرات معلق در جو در راستاي مسيريابي گرد و غبار؛
– نظارت بر مديريت منابع آب و کاربري اراضي در استانهاي تحت تأثير پديده؛
– انجام بازديدهاي ميداني از کشورهاي منطقه و تطابق يافتههاي نقشهها و اطلاعات ايستگاهها و مدلها با شرايط منطقه؛
– تهيه دستورالعملهاي بهداشتي و ابلاغ آن به استانهاي تحت تأثير توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛
– ايجاد پورتال ملي گرد و غبار؛
– پيگيري امورات مربوطه به ارائه طرحهاي نو توسط بخش خصوصي، دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي درخصوص بحث بيابانزدايي و مالچهاي بيولوژيكي؛
– انجام بازديدهاي ميداني توسط دبيرخانه كميته ملي گرد و غبار از پروژههاي مالچپاشي بيولوژيكي در دو منطقه كشور كه بصورت پايلوت توسط وزارت جهاد كشاورزي انجام شده است؛
– تشكيل دبيرخانه منطقهاي موقت در تهران به منظور هماهنگي كشورهاي منطقه براي انتقال تجربيات علمي و فني؛
– پيگيري اجراي مصوبات قراردادها توسط دبيرخانه موقت منطقهاي تا حصول نتيجه نهايي؛
– تهيه گزارش خسارات حاصل از وقوع پديده گرد و غبار؛
– تأمين بخشي از خسارات وارده به كشاورزان و زنبورداران با هماهنگي سازمان مديريت بحران كشور و وزارت جهاد كشاورزي؛
– هماهنگي با وزارت كشور در راستاي افزايش ميزان فضاي سبز موجود در اطراف شهرهاي تحت تأثير پديده( از طريق استانداري)؛
– انجام خدمات بهداشتي و درماني به هنگام وقوع توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛
– به روزآوري نرم افزارهاي مدلسازي و پيش بيني توسط سازمان هواشناسي كشور جهت اعلام به موقع وقوع گرد و غبار؛
– پيگيري لازم جهت مجهز نمودن فرودگاههاي استانهاي درگير پديده گرد و غبار به منظور انجام پروازها به هنگام وقوع پديده گرد و غبار؛
– افزايش سطح مناطق حفاظت شده توسط وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيطزيست در راستاي جلوگيري از تغييرات كاربري و بيابانزايي و اصلاح زمين؛
– تجهيز دستگاههاي سنجش ذرات آلودگي هوا به وسائل مربوط به اندازهگيري ذرات كمتر از 2 ميكرون؛
– انجام پروژههاي احداث بادشكن و نهالكاري همزمان با اجراي عمليات مالچپاشي به منظور تثبيت شنهاي روان و كنترل گرد و غبار توسط سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري.
6-4-5-2-همکاريهاي منطقهاي
با توجه به منشأ فرامرزي پديده گرد و غبار، همکاريهاي دوجانبه و منطقهاي يکي از راهکارهاي مهم جهت کمک به مردم کشورهاي منطقه براي کاهش آسيبپذيري و خطرپذيري از گرد و غبار ميباشد. در همين ارتباط کشور ج . ا . ا در سه سال اخير تحرکات سياسي و مذاکرات تخصصي در سطح دو جانبه و چند جانبه به شرح ذيل با کشورهاي منطقه داشته است:
1- امضاي يادداشت تفاهم همکاري در سفر هيأت محيطزيست عراق به ايران، بهمن 1387( فوريه 2009)؛
2- امضاي سند همکاري دو جانبه ايران و عراق براي مقابله با گرد وغبار، تير 1388(جولاي 2009)؛
3- امضاي يادداشت تفاهم همکاري با وزير محيطزيست سوريه در سفر هيأت ايران به سوريه، مهر 1388 (اکتبر 2009)؛
4- سفر هيأت كارشناسي عراق به ايران و امضاي سند همكاري منطقهاي، آبان 1388(نوامبر 2009)؛
5- امضاي سند اجرايي شدن تفاهمات دو جانبه ايران و عراق در سفر هيأت ايران به عراق، اسفند 1388(مارس 2010)؛
6- حضور در اجلاس 4 جانبه ترکيه، ايران، عراق و سوريه در زمينه گرد و غبار و محيطزيست در آنکاراي ترکيه، ارديبهشت 1389(مي 2010)؛
7- چهارمين نشست دو جانبه ايران و عراق و امضاي سند همكاري در تهران، مرداد 1389 (آگوست 2010)؛
8- اجلاس کارشناسان ارشد کشورهاي منطقه در زمينه تهيه برنامه عمل مقابله با گرد و غبار در تهران، مهر 1389 (سپتامبر 2010)؛
9- برگزاري دومين اجلاس وزراي محيط زيست کشورهاي ايران، ترکيه، عراق، سوريه و قطر در تهران، 7 مهر ماه 1389 (29 سپتامبر 2010)؛ نتيجه اين اجلاس تهيه سند برنامه عمل منطقهاي در 4 محور محيطزيست، کيفيت هوا ، هواشناسي و بيابانزدايي بود؛
10- سفر هيأت كارشناسي جمهوري اسلامي ايران به كشور عراق در ارديبهشت ماه 1390. در راستاي پيگيري اجرايي شدن تفاهمات فيمابين كه منجر به عقد تفاهم نامه اجرايي گرديد كه اهم مفاد آن به شرح ذيل ميباشد:
– انجام عمليات مالچ پاشي به ميزان 500 هكتار در اطراف شهر كربلا به صورت پايلوت؛
– انجام عمليات بيابانزدايي به ميزان يك ميليون هكتار در عراق به مدت 5 سال؛
– تهيه برنامه اجرايي عمليات بيابانزدايي توسط جمهورياسلامي ايران و ارسال جهت اجراء در كشور عراق با حضور كارشناسان و متخصصين ايراني؛
– برگزاري دوره آموزشي با عنوان مديريت زيستمحيطي ريزگردها و مقابله با بيابانزايي جهت كارشناسان عراقي در استان خوزستان(سازمان حفاظت محيط زيست کشور، 1393).
شکل 9: اثرات گرد و غبار

اقتباس:(پاپزن، 1392)
5-5-2- کنترل توفان گرد و غبار
1-5-5-2- اقدامات کشاورزي
در اقدامات کشاورزي براي کنترل فرسايش خاک از پوشش گياهي زنده يا بقاياي مانده از برداشت محصولات کشاورزي استفاده ميکنند تا خاک را با عناصر غير قابل فرسايش و در نتيجه جذب تنش برشي باد حفاظت نمايند. زماني که پوشش گياهي به اندازه کافي بلند و متراکم باشد که بتواند از تنش باد بر زمين جلوگيري کند، آستانه مورد نياز براي حرکت ذرات را بالا ميبرد و خاک فرسايش نمييابد. ريشهها نيز براي جلوگيري از فرسايش سهم خود را از طريق کمک به استحکام مکانيکي خاک انجام ميدهند. حفظ پوشش گياهي کافي براي کنترل فرسايش باد اقدام بسيار اساسي است. ايجاد و حفظ پوشش خوب بر روي زمين به نوع محصولات زراعي در حال رشد و در طول زمان مورد نياز براي رسيدن به تاج پوشش گياهي که 40 تا 50% سطح را پوشش دهد، وابسته است( يار احمدي، 1390).

جدول 4: اقدامات معمول به کار گرفته شده براي به حداقل رساندن خطر فرسايش بادي
هدف و چارچوب زماني
تکنيک
ملاحضات
تکنيکهاي کاهش خطر واقعي( کوتاه مدت)
واريتههاي کشت پاييز
نيازمند به کاشت يا بذر پاشي قبل از پايان مهر به منظور توسعه پوشش کافي

کاشت مخلوط
محصول دوم پس از برداشت محصول اصلي در مزرعه ميماند

حفاظت و يا پوشش محصول با کاه و کلش
نياز به علف کش هاي بيشتري، نامناسب در خاکهاي سبک ماسهاي

لايه حفاظتي آلي براي مثال( کود مايع، لجن فاظلاب)
استفاده با توجه به در دسترس بودن و مقررات مربوطه

زمان کشت و کار
وابسته به در دسترس بودن نيروي کار و تجهيزات

شيوههاي کشت(براي مثال کشت، شخم و فشار حداقلي)
نامناسب براي همه انواع محصولات
تکنيکهاي کاهش خطر بالقوه( طولاني مدت)
مزارع کوچکتر
افزايش زمان عملياتي و هزينهها و نيز از دست دادن کلي از منطقه کشت

تغيير زمينهاي زراعي براي استفاده از جايگزين( براي مثال مراتع دائم و زمينهاي جنگلي)
از دست دادن منطقه کشت، توليد و درآمد مزرعه

مارال دار کردن( افزايش محتواي رس از 8 تا 10 درصد)
نيازمند مواد مناسب در نزديکي

بادشکنها
هزينههاي بالاي سرمايهگذاري و نيز از دست دادن کلي از منطقه کشت

2-5-5-2-مديريت خاک
تکنيکهاي مديريت خاک بر روشهاي آمادهسازي خاک براي بهبود و افزايش رشد گياهان و اصلاح ساختار خاک به منظور افزايش مقاومت در برابر فرسايش تأکيد دارند. به کارگيري مواد آلي در مديريت خاک ميتواند فرسايش پذيري خاک را کاهش دهد و همچنين موجب باروري آن گردد، اما اغلب، روشهاي مديريت خاک مرتبط با کنترل فرسايش، بر روي اشکال مختلف کشت و زرع تمرکز دارند. شخم بخش مهمي از کشاورزي است که با فراهم آوردن بستر مناسب براي بذر و براي رشد گياهان به کنترل علفهاي هرز کمک ميکند. شخم مفرط به خصوص در خاکهايي با بافت سبک، کلوخهاي خاک را ميشکند، زبري سطح را کاهش ميدهد و خاک را در معرض اقدام باد قرار ميدهد به ويژه زماني که واژگوني خاک چسبندگي حاصل از کلشها رو به داخل خاک منتقل مينمايد و در نتيجه پوشش مالچ را کاهش ميدهد( حسنخاني، 1390).
جدول5: شيوههاي کشت و زرع به کار گرفته شده براي حفاظت خاک
روش
تشريح
متعارف
عمل استاندارد شخم با گاوآهن يا تيغه نهرکن با يک يا چند ديسک چنگکي و دندانهاي، کشت سطحي
شخم نواري يا منطقهاي
تهيه بستر بذر توسط آمادهسازي خاک در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی افغانستان، ارتکاب جرم، قصد استفاده Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارباب رجوع، افغانستان، پردازش اطلاعات