پایان نامه ارشد رایگان درباره تعدد جرم، مجازات اسلامی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

آن در مواد 46و47قانون مجازات اسلامی تشریح شده است.
3. کتاب«درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم )از غلام حسین الهام و محسن برهانی»که در بخش کوچکی از این کتاب به بررسی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 92 پرداخته شده است.
4. کتاب«حقوق جزای عمومی از محمد علی اردبیلی»که در این کتاب قواعد ناظر بر تعدد جرم در کنار تکرار جرم به عنوان علل عام تشدید مجازات بررسی شده است.
5. کتاب«حقوق جنایی از عبدالحسین علی آبادی» که به صورت مختصر به بررسی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1370 پرداخته است .
6. کتاب«مبانی و مصادیق تشدید مجازات از اسماعیل عبدالهی» که در این کتاب به بررسی مبانی تعدد جرم در حقوق جزای اسلامی پرداخته است و همچنین قواعد مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1370را بررسی کرده است.
وسایر کتب حقوق جزای عمومی از جمله کتب حقوق جزای عمومی از پرویز صانعی ،محمد صالح ولیدی که در آنها تعدد در کنار تکرار جرم بررسی شده است.
البته در خصوص رویکردهای جرم شناسی نویسندگان در پارهای از آثار به بررسی و تبیین آنها پرداختهاند که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
7. کتاب«سیاست کیفری سخت گیرانه از سمانه طاهری» این اثر به طور مستقل به موضوع سختگیری کیفری پرداخته وبسترهای سیاسی-اقتصادی و جرمشناسی آن را به طور مفصل بحث کرده ومیزان تأثیرگذاری عوامل مختلف را در شکلگیری این سیاست مطالعه کرده است.همچنین در فصل دوم این کتاب در طی دو مبحث برخی از مهمترین جلوههای سخت گیرانه شدن سیاست کیفری در کشورهای پیشگام و در ایران بیان شده است که تا حدودی نگارنده را در نگارش این تحقیق یاری داده است.

8. کتاب«تسامح صفر،سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرایم خرد از بهروز جوانمرد» در این کتاب به سیاست تسامح صفر در برابر جرایم خرد پرداخته است.در دیدگاه تسامح صفر با تأکید بر واکنش سریع در برابر جرایم خرد و کوچک و حتی بی نزاکتیهای اجتماعی نه تنها کنترل کیفری توسعه می یابد بلکه میتواندمرتکبین چنین جرایمی را به عنوان گروههایی که دارای خطر بزهکاری هستند مشمول شیوههای ارزیابی عدالت سنجشی یا آماری قرار دهد.
9. کتاب«تازههای علوم جنایی(مجموعه مقالهها)زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی »در اثر حاضر مجموعهای از مقالات مربوط به علوم جنایی و بویژه جرمشناسی را جمع بندی کرده است.
10. کتاب«بررسی حقوقی-جرم شناختی تکرار جرم از حسین غلامی»که در آن تکرار جرم به عنوان یکی از موضوعات حقوق جزای عمومی از منظر جرم شناسی بررسی شده است ودر آن از اهداف نظام اصلاح و تربیت بویژه اصلاح و درمان و توانگیری بحث شده است.
11. کتاب«سیاست جنایی ریسک مدار از دکتر امیر پاکنهاد»که در این کتاب به مفهوم ریسک جرم پرداخته شده است و مباحثی را هم به حالت خطرناک و ناتوانسازی بزهکار اختصاص داده است.
12. کتاب دفاع اجتماعی نوین ترجمه دکتر نجفی ابرندآبادی و دکتر محمدآشوری در این کتاب مکتب دفاع اجتماعی به عنوان یکی از مکاتب پر طرفدار رویکرد اصلاح و درمان بررسی شده است.

در روند جستجو برای کشف پیشینههای پژوهش،مقالات چندی نیز به چشم میخورده هر کدام بر وجهی از وجوه تعدد تأکید ورزیدهاند پارهای از این مقالات به مطالعه تطبیقی تعدد و تکرار پرداختهاند و برخی تعدد در جرم یا جرایم خاصی را بررسی نمودهاند. برخی از مقالات به صورت مختصر به تبیین رویکردهای جرمشناختی پرداختهاند که در ذیل به بیان آنها می پردازیم:

1. مقاله «بازپروری عادلانه مجرمان از دکتر شهرام ابراهیمی»که هدف این مقاله، بررسی جنبههای مختلف بازپروری ،مطالعه چگونگی انعکاس آن در اسناد بین المللی الزامآور و ارشادی به عنوان منبع فراملی حقوق داخلی و نیز در قوانین ایران است.
2. مقاله« اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران » که توسط آقای دکتر محمد علی حاجی دهآبادی و در مجله فصلنامه حقوق، دوره 39، شماره 3 چاپ شده است. از منابع مورد استفاده در این پایاننامه خواهد بود. در این مقاله راهبردهای اصلاحی در قوانین ایران در تقسیمبندی چهارگانهای آورده شده است.
3. مقاله«بازپروری بزهکاران در مقررات ایران» دکتر امیر حسن نیاز پور،مجله فقه و حقوق ،سال سوم، شماره11.در این مقاله نسبت به مقاله دکتر حاجی دهآبادی به نحو جامع تری به راهبردها و روشهای اصلاح و درمان در حقوق ایران پرداخته شده است.
4. مقاله«کیفرشناسی نو-جرمشناسی نو،درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی خطر مداراز علی حسین نجفیابرندآبادی»در این مقاله جرم و مجرم به عنوان خطر و عضو یک گروه خطردارهستندکه باید کنترل شوند تا جامعه در برابر ناامنی از آنها مصون شود.
5. مقاله«سیاست کیفری سختگیرانه از حسین غلامی »که در این مقاله ضمن بررسی مختصر علل ظهور سیاست کیفری سخت گیرانه ، مهم ترین ابعاد آن که گاه در حقوق کیفری ایران نیز نمادهای بارزی دارد مورد مطالعه قرار گرفته است.
6. مقاله« نقدی بر ناتوانسازی گزینشی به عنوان روشی برای پیشگیری کیفری» که توسط آقای جعفر یزدیان جعفری مورد نگارش قرار گرفته است که در این مقاله ضمن تبیین رویکرد ناتوانسازی به نقد ناتوانسازی گزینشی به عنوان یکی از روشهای پیشگیری از جرم پرداخته است.
7. مقاله«مدیریت خطر مجرمان؛مطالعه موردی بخش کلیات پیش نویس لایحه قانون مجازات اسلامی از محمد فرجیها»این مقاله ضمن ارایه توصیفی مختصر از رویکرد مدیریت خطر، جلوههای عملی این رویکرد را در پیش نویس قانون مجازات اسلامی مورد نقد و بررسی قرار داده است.

8. مقاله« تعدد جرم وآثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392)»که توسط آقای مجتبی جعفری در مجله پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم چاپ شده است در این مقاله ضمن بررسی مبانی نظری تأثیر تعدد جرم در تعیین میزان مجازات ،آثار آن را نیز در قانون جدید مجازات اسلامی از جنبههای گوناگون مورد مطالعه قرار داده است و این مقاله نشان داده است که تعدد جرم از مؤلفههای تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آن ممکن است تشدید مجازات باشد.
9. مقاله« نقدی بر مقررات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 »که توسط آقای اصغر عباسی در مجله فصلنامه تعالی حقوق، دورهی جدید، شماره 7چاپ شده است. در این مقاله ابتدا با بررسی نهاد تعدد جرم در قانون جدید مجازات اسلامی، محاسن و نوآوریهای قانونگذار در این عرصه آورده شده است و سپس موارد ضعف و ابهام و اجمال قانون تبیین شده است.
همچنین در خصوص پژوهش مورد نظر پایان نامههایی موجود است که به طور مختصر در غنا بخشیدن به این پژوهش کمک می کنند:
1. پایان نامه« تعدد مادی جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی 92 به کوشش محمد حسینی.» که در این پایاننامه به بررسی شرایط تعدد مادی در جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی 1392پرداخته شده است.
2. پایان نامه« مطالعه تطبیقی راهبردهای اصلاح و درمان ایران و کانادا »که توسط آقای عبد الله ایزدی در دانشگاه شیراز نگارش شده است. در این اثر آقای ایزدی راهبردهای اصلاحی را دقیق تر بیان نموده است.
3. پایان نامه« تحلیل جرمشناسی تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392»،که توسط آقای حسن حیدری در دانشگاه شیراز نگارش شده است. در این اثر آقای حیدری به بررسی جرم شناسی نهاد تخفیف مجازات پرداخته در بخشی از آن تخفیف مجازات در تعدد جرم را بررسی کرده است.
4. پایان نامه «رویکرد اصلاحی-درمانی قانون مجازات اسلامی 92 به کوشش ذبیح اله رحیمی »که بیان میدارد در قانون مجازات اسلامی 92 به دلیل پیشبینی تأسیسات اصلاحی نو پدید و همچنین تقویت و توسعه دامنه تأسیسات اصلاحی موجود در قوانین سابق، نگرش و رویکرد قانونگذار به سمت اصلاح بزهکاران سوق یافته است .
همچنین تقریرات درس جرمشناسی،مباحثی در علوم جنایی از دکتر علی حسین نجفیابرندآبادی که از جمله مباحث مورد استفاده آن بحث نظریههای جرمشناسی،جرم شناسی اصلاح و درمان ،بزهکاران مزمن و حالت خطرناک میباشد. که در برخی موضوعات راهگشای نگارنده است.

روش پژوهش

روش پژوهش به کار گرفته شده در این پایاننامه، روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است. گردآوری مطالب نیز به روش کتابخانهای صورت گرفته است؛ یعنی از طریق فیشبرداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی، مجلات، روزنامهها، سایتهای علمی و حقوقی وآراء دادگاهها پرداخته شده است و سپس با تجزیه و تحلیل این مطالب، پژوهش فوق حاضر شده است.

ساماندهی پژوهش

مطالب این پایاننامه که به تحلیل جرمشناختی نهاد تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392 می پردازد، در سه فصل تدوین گردیده است. در فصل اول: «مقدمه»،
فصل دوم: « کلیات»، در فصل سوم: « رویکردهای جرمشناختی تعدد در جرایم تعزیری» و در فصل چهارم: «رویکردهای جرمشناختی تعدد در جرایم غیر تعزیری» بیان خواهد شد.

فصل دوم

تبیین مفاهیم اساسی

در این فصل برآن هستیم که در ابتدا با تعریف واژه تعددجرم، به مفهوم درستی از این موضوع دست پیدا کنیم و همچنین به بررسی گونههای تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی سال1392 بپردازیم ودر آخر هم با بیان تحولات وپیشینه نهاد تعدد جرم به منشأ آن برسیم.

مبحث اول:مفهوم و گونههای تعدد جرم

در این مبحث در طی دو گفتار به بررسی مفهوم و گونههای تعدد جرم خواهیم پرداخت بنابراین در گفتار نخست، به بررسی مفهوم تعدد جرم میپردازیم و در گفتار دوم گونههای تعدد جرم را مورد بررسی قرار میدهیم.

گفتار اول:مفهوم تعدد جرم
هر چند تعدد جرم واژهای آشنا به نظر میرسد اما ضرورت بحث ایجاب میکند که به تعریف این واژه پرداخت،بنابراین در این گفتار، ابتدا در بند نخست معنای لغوی تعدد و سپس در بند دوم مفهوم اصطلاحی تعدد جرم را مورد بررسی قرار میدهیم.

بند اول: معنای لغوی تعدد
تعدد[ ت َ ع َدْ دُدْ ] در لغت یعنی زیادت آمدن در عدد،زیاده از هزار بودن.1
و همچنین به معنای بیشمار شدن،زیاد شدن عدد،افزونی،فراوانی ،بر شمارهی چیزی افزوده شدن نیز آمده است.2

بند دوم: معنای اصطلاحی تعدد جرم
هر چندکه، قانون مجازات اسلامی 1392،تعریفی از تعدد جرم ارایه نکرده است ولی می توان تعدد جرم را چنین تعریف کرد:
تعدد جرم عبارت است ازاینکه یک نفر دو یا چند جرم ازیک جنس یا از چند جنس را در کنار هم یا در فواصل زمانی معین یا غیر معین مرتکب گردداما به جهاتی نظیر عدم کشف جرم یا عدم دستیابی به وی رسیدگی به عمل نیامده و هیچ یک از جرایم ارتکابی به مرحله صدور حکم یا اجرای مجازات منتهی نمی گردد.
دو نکته در این تعریف نهفته است: اولا، تعدد جرم زمانی مطرح می شود که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیا، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، وی به خاطر هیچ یک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقا محکوم و مجازات نشده باشد.بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شده باشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلا محاکمه و مجازات شده باشداتهام تعدد جرم در مورد او صادق نیست.
برخی دیگر از حقوقدانان نیز تعاریفی را از تعدد جرم ارائه دادهاند از جمله اینکه گفتهاند: تعدد جرم «عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متٌهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد؛خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد، چندانکه زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده،خواه متهم متواری بوده ویا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشد.»3.
گفتار دوم: گونههای تعدد جرم
تعدد جرم به عنوان یکی از عوامل تشدیدکننده مجازاتها به دو دسته،تعدد مادی وتعدد معنوی تقسیم میشود .در این گفتار ابتدا به بررسی تعدد معنوی وسپس به بررسی تعدد مادی ودر آخر هم به بررسی تعدد در حکم مادی(تعددنتیجه) که قانونگذار احکام ناظر برآن را در ذیل تعدد مادی جرم بیان کرده، خواهیم پرداخت.

بند اول : تعدد معنوی
اصولا یک فعل مجرمانه دارای یک عنوان میباشد و ناقض یک ماد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره تعدد جرم، قانون مجازات، جرم شناختی، مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره تعدد جرم، قانون مجازات، قانون مجازات جدید، استفاده از سند مجعول