پایان نامه ارشد رایگان درباره تربیت بدنی، فضای معماری، زیبایی شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

القای این امر و تنظیم سیر کولاسیون صحیح خود عاملی است که گردشهای درونی استخر و پیوند بین عرصه های گوناگون را موجب می گردد. عرصه بندی را می توان براساس دو عامل مورد بررسی قرار داد ؛اول، مراجعه کنندگان و استفاده کنندگان عادی و دوم بر اساس عملکرد عرصه ها که مورد دوم می تواند جهت دست یافتن به برنامه فیزیکی استخر بسیار رهگشا باشد، اما این مطلب از ارزش و لزومی که شناخت نوع اول عرصه بندی در جا نمایی کلی فضاهای استخر می تواند داشته باشد، نمی کاهد.

فصل پنجم
مبانی نظری طرح

5-1مبانی نظری:
پیدایش بازیها، ورزش واسامی گوناگون تربیت بدنی یکی از کار های برجسته بشر در دوره های تاریخ باستان می باشد که راه را برای آموزش و پرورش و انتقال فرهنگ و تمدن به نسل های بعدی و نگهداری و تکمیل و توسعه آنها هموار ساخت از ابتدا تا انتها ابداع و ابتگار بشر در روشنایی طب معالجوی، تقویت جسمی و ذهنی، رشد و انکشاف روحی و بلاخره دفاع از میهن در زنده گی بشر در تمدن هنر بدین مراحل عالی رسیده نمی توانست.

شکل5-1شنا در استخر[14]
در واقع پیدایش تربیت بدنی به تاریخ پیدایش بشر و تشکیل دسته وجماعات مرتبط است یعنی تربیت بدنی همان هنگامی که بشر به حیات گروهی پرداخت با وی همرا بوده است همان گونه که انسانها ی اولی حیات بدوی داشته اند اما: به تقویت جسمی خویش علاقه مند بودند.
به گفته افلاطون بشرقبل از اینکه به تربیه دماغی دست یابند تربیه جسمی انکشاف بیش ازحد را پشت سر گذرانده بود. بدین معنی سر گذشت تربیت بدنی مانند سر گذشت حیات بشری طولانی بوده وبا خلقت انسان مراحل متعدد وگوناگون را پیموده است. البته مطالعه آن بخشی پهناور وابعاد وسیع را احتوا میکند.41
بنابرین قبل از اینکه محقق تربیت بدنی بتواند در باره فهم علوم ورزشی ونحوه فعالیت های جسمی قدمی بردارد باید در بار ه علوم تربیت بدنی وارتباط آن با دیگر علوم بررسی نماید. بدین گونه که: چطور این علوم را وسیله تقویت جسم، ذهن وروح درباشگاه ها، مکاتب، پوهنتون ها تولید می شود؟ چسان آنها را طبقه بندی کرد؟ چگونه این ورزشها راتدریس بخصوص بازی ها، گیم ها، و ورزشها را با شرایط معارف، پوهنتون ها وبازی های المپیک مهیا کرد وبکار برد.
مبانی علوم زیستی:
شامل
فیزیولوژی ورزشی
• آناتومی ورزشی
• بیوشیمی ورزشی
• طب ورزشی
• تغذیه ورزشی
• مثاژورزشی
• کمک های اولیه
• حفظ الصه ورزشی
• بیومیخانیک ورزشی
مبانی علوم انسانی
شامل:
• مدیریت ورزشی
• روانشناسی ورزشی
• تاریخ تربیت بدنی
• فلسفه تربیت بدنی
• پیداکوژی ورزشی
• جامعه شناسی ورزشی

شکل5-2 واتر پلو[13]
طراحی حجم استخر از ادغام حجم های منحنی وحرکات ریتمیک آب وموج با یکدیگر استفاده میکنیم و همچنین در طراحی سایت ازحرکت شاخه درختان استفاده می کنیم و با مسیری سایت را به دو قسمت که یک طرف حجم و در طرف دیگر فضای سبز و نشیمن طراحی کرده ایم.
به علت دید خوب در شب و روز سالن های پذیرایی در طبقات بالا پیشبینی شده است تا از مناظر اطراف استفاده شود. هنگامی که از فضا سخن به میان می آید، غالبآمحدوده ای که کف و سقف و بدنه داشته باشد، به ذهن خطور میکند. ولی این تعریف عمومی از فضای معماری است. فضای معماری با عناصر معماری محدود و معرفی می شود وبا ترکیب مناسب دیوارها، ستون ها، کف ها و سقف و کیفیت مورد نظر دست میابد و شرایط لازم را برای ایجاد محیطی مأنوس و مفید قابل استفاده، زیبا و خوش آیند، امن و مستحکم برای انجام همه فعالیت ها و شرایط مختلف زندگی فراهم می آورد. کیفیت فضای ایجاد شده کاملاً به نوع عناصر محصور کننده و ترکیب آن ها بستگی دارد. جهت فضا، درجه باز و بسته شدن فضا، نوع رابطه با فضاهای مجاور همه به نحوه ی استفاده دیوارها، ستون ها، کف و سقف بستگی پیدا می کند.

5-2مبانی نظری معماری
برای درک مفهوم فضا باید دوبخش اصلی فضا را از هم متمایز کرد. یکی خود فضا و دیگری محدوده ی قابل تشخیص آن به عبارت دیگر بدنه ها، کف و سقف، فضا را نمی سازد، بلکه فضا درون آن ها قرار میگیرد و تغییر آن ها روح فضا را تغییر می دهد.
از فضا به عنوان محدودی فضای ادراکی حسی می توان نام برد. ادراک به وسیله ی حس ها به وجود می آید. نظریه های نوین درباره ی حس ها نه تنها دریافت های غیر فعال، بلکه دریافت های فعال را نیز مطرح می سازد، گیبسون بر اساس همان پنج حس اصلی تقسیم بندی نوینی را ارائه می دهد. او بینایی و شنوایی را هم ارز نمی داند و یا لامسه را به اجزا گوناگون فشار، گرما ودرد تقسیم می کند. همچنین به ترکیب حاصل نیز توجه دارد. حس حرکت و حس جهت یابی درونی که احساس بالا و پایین و چپ و راست، و عقب و جلو را شامل می شود. ادراک فضایی برحسب شرایط، متفاوت خواهد بود. فضایی که خالی از انسان است یا مراسمی در آنجا جاری است و یا نوع موسیقی که در آنجا به گوش میرسد رفتار فضایی و ادراک فضایی را تغیر می دهد. انسان از بوهای خاص احساس فضایی خاصی را دریافت می کند. احساس انسان در عبور از یک فضا حرکت مفاصل و عضلات خود را لمس می کند. سختی یا نوعی سطح زمین و بالا و پائین رفتن از پله را احساس می کند. اگر انسان تنها ابزار اندازه گیری محیط بود، فضا برای همه یک گونه درک می شد ویا دست کم ادراک مشابهی می داشت در حالیکه این گونه نیست و هر فضا بر افراد مختلف، تأثیرات گوناگون دارد. در ادراک فضا حافظه شخص نیز نقش بسزایی دارد. تجربیات فضایی، سنت فرهنگ و از این قبیل، ادراک فضایی یک معبد ژاپنی بسیار متفاوت از درک همان توسط یک فرد یونانی است. تا این جا فضا به عنوان محدوده ی محصور شد و تنها آدم ها از طریق مشخصی با این فضا آشنا هستند.
همواره در پسیدایش خلق هر چیزی نیازی نهفته است که هرچه این نیاز قویتر بیان شود نتیجه ی آن یافتن پاسخی درست بی منطق می باشد که اثرات مثبت آن جواب همواره باقی خواهند ماند پیدایش طرح معماری نیز چنین می باشد. قدر مسلم طرحی از جایگاه محکم برخوردار می باشد که طراح ان با خیال آسوده و راحت فقط به یافتن پاسخی درست در جهت نیاز مطرح شده درست از سوی مخاطبین آن مسأله باشد و صحت این امر در طرح های ماندگار معماری دیده می شود. همان قدر که در معماری داشتن ایده مهم است اگر از مرحله ی ایده به فرم و فضا نیز اهمیت دارد ایده ها مصالح اولیه طراحی هستند. ایده در مرحله ی آغازین ممکن است ذهنیتی خاص باشد. این ذهنیت سپس بر ایده معمارانه و دست آخر به ایده عینی فرمال تبدیل می شود. اولین ایده های معماری می تواند از مسائلی کاملاً تجریدی متولد شوند. در نهایت فضای ساخته شده محیطی معنوی و فیزیکی است که در روح و جسم انسان مورد تأیید قرار می گیرد. فضا در معماری از اهداف اصلی به شمار می آید و طراحی فرم در واقع جزئی از از خلق فضای معماری است هر محیط انباشته از اطلاعات متفاوت است و هر شخصی به تناسب شغل، حرفه و شخصیت خود و. … اطلاعات متفاوت با دیگری از محیط کسب می کند. تصویر و تصور انسان ها از شهر و محیط شان احساسات انسان را نسبت به آن فضا، نسبت به خودشان و نسبت به فضای خارج از خودشان رقم می زند. 42
اساس و پایه این طرح بر اساس محورهایی است که در بالا معرفی شده اند به طوری کاملاً در ارتباط با سایت باشند که با توجه به دسترسی اصلی که از سایت امکان پذیر است محوری مطابق با کشیدگی سایت و دید به سمت خیابان اصلی قرار داده شد.
با توجه به نیروهای سایت مکان های دیگر در درون سایت ورزشی، تفریحی، خدماتی، لکه گذاری شده در تعیین ورودی مجموعه سعی شده راههای پیاده و سواره که در مجموع بعنوان محل گذر عابران است بصورت یک کمربند فرضی به دور مجموعه کشیده شود و امکان ایجاد دید و منظر مناسب را برای بیننده در حال حرکت را مهیا می کند.
در ساختار کلی مجموعه و سایت از نمایش حالات متنوع آب شناخت آب، زیبایی شناسی آب و همچنین حفاظت آب استفاده شده است و در بخش های مختلف نمایش اشکال مختلف ادوات، ابزارها، و تکنولوژی مربوط به آب در زمینه ی کارکرد آب و تاریخ آب در فرهنگ ایران، به نمایش گذاشته است.
5-3مبانی نظری عام طرح
در طراحی مجموعه سعی بر آن است تا در تعیین ایده کالبدی و پرورانیدن آن به موارد زیر به صورت خاص توجه گردد :
1-مفهوم خاص آب در سرزمین و فرهنگ ایران
2-تصفیه و تحریر الگوها و فرم های ایرانی
3-تکیه برمفاهیم، اسطوره ها و خاطره های فرهنگی
4-انتظام فضایی ارگانیک
5-فضاهای آگاهانه
همانقدر که در معماری داشتن ایده مهم است گذر از مرحله ایده به فرم نیز اهمیت دارد. ایده ها مصالح اولیه طراحی هستند ایده در مرحله آغازین ممکن است ذهنیتی خالص باشد این ذهنیت سپس به ایده معمارانه و دست آخر به ایده عینی تبدیل می شود. اولین ایده های معماری می توانند از مسائلی کاملاً تجریدی متولد شوند در نهایت، فضای ساخته شده محیطی مصنوعی و فیزیکی است که در آن روح و جسم انسان مورد تایید قرار میگیرد فضا در معماری از اهداف اصلی به شمار می آید و طراحی فرم در واقع جزئی از خلق فضای معماری است. ماریو بوتا ارتباط بین یک ساختمان با پیرامون خود را چنین شرح می دهد هر اثر معماری دارای محیط ویژه مربوط به خود است، به بیانی ساده تر پیرامون این محیط ویژه را بستر ساختمان نامیده می شود. ارتباط بین معماری و بستر آن ارتباطی نقش گرفته از یک تأثیر پذیری متقابل است می توان گفت که بین بستر و معماری آن در تماس دو جانبه و همیشگی هستند و همواره با هم در ارتباط اند. در شکل گیری طرح محور اصلی موجود در سایت که با توجه به کشیدگی سایت و محل دریاچه شکل گرفته شد و جهت ساماندهی معماری پروژه مورد استفاده قرار گرفت و در سایت پروژه فعالیتهای اصلی روی این محور قرار داده شد که مهمترین آنها ساختمان مجموعه می باشد که ورودی اصلی ساختمان با توجه به آن تعیین شد با توجه به شرایط اقلیمی و جهت استفاده از نور مناسب، ساختمان با کشیدگی شرقی – غربی قرار گرفته که با محور اصلی سایت همسو شده و ساختاری خطی بوجود آمد که فضاها حول این محور ساماندهی گشته اند. و فرم ساختمان اصلی نیز سیال بوده و سیالیت و روانی و حرکت آب در آن به وضوح مشاهده می شود. در قلمرو انسانی و در محیطی که انسان آن را می سازد آب از حیطه ی ذهنی و معنوی خارج وبه درون قلمرو جدیدی جاری می شود که در آن معنای اقتصادی و قابل لمس پیدا می کند و به عنصری تبدیل می شود که می توان آن را ساخت و به آن جنبه ی کاربردی و نمایشی داد در محیط دست ساز انسان آب به یکی از چهار شکل زیر تبدیل می شود : یک نقطه، یک خط، یک آبنما، صفحه یا یک مرز یا کناره. زیبایی شناسی آب و همچنین حفاظت آب مورد بررسی واقع می شود در بخش های مختلف نمایشی، اشکال مختلف از ادات، ابزارها و تکنولوژی مربوط به آب در زمینه ی کارکرد آب و تاریخ آب در فرهنگ ایران به نمایش گذاشته شده است. اهداف استخرعمدتاً زیست محیطی است آموزش علمی گروه های مختلف اجتماعی است که به صورت فضاهایی جهت نمایش نحوه ی مدیریت آبی در گذشته و حال و انواع سازه های آبی ونیز طریق صحیح مصرف آب و استانداردهای جهانی مربوط به آن، آلودگی آب و عوامل موثر در کاهش آن ونکاتی از این دست، جهت آموزش گسترده و از افرادی عادی تا متخصصین امر در شنا درآب پیش بینی گردیده است. همچنین استفاده از آب به شکل عنصری در میان فضا که توانایی بی نظیری در تمرکز کردن مفاهیم و تشدید حالت و روح فضا دارد. ایجاد فضایی جهت بالا بردن حساسیتهای انسان نسبت به طبیعت از طریق عنصری حیاتی آب به منظور درک و شناخت عمیق انسان با آب. در نقاطی از ساختمان که احتیاج به دید است. و شیشه به عنوان نماد سایت است و حرکت وهم دید به اطراف سطح مورد استفاده قرار گرفته است. سلسله مراتب و فضاهای متباین و گرفتن یکنواختی فضاها وحدت دادن به فضای درون و برون در طرح رعایت شده است. نور از بالای سر به ما اجازه می دهد که تفاوت زیادی از لحاظ شکلی داشته باشیم زیرا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره ورزشکاران، مواد معدنی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره ، است.43، 5-4مبانی