پایان نامه ارشد رایگان درباره تحلیل پوششی داده‌ها، تحلیل پوششی

دانلود پایان نامه ارشد

ستاده های چند گانه باشد و ارزش (قیمت ) هر یک از داده‌ها و ستاده ها معلوم باشد، می‌توان از تقسیم مجموع حاصلضرب مقدار ستاده ها در وزن های (قیمت یا ارزش ) مربوط به مجموع حاصل ضرب مقدار داده‌ها در وزن های مربوطه میزان کارایی را محاسبه کرد .
(ها ستاده وزنی مجموع )/(ها داده وزنی مجموع) =کارایی

2-7-3.مدلهای اصلی تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) :
اگر چه تعداد مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها روز به روز افزایش یافته و جنبه ی تخصصی پیدا می‌کند اما مبنای همه ی آن ها، تعداد مدل اصلی است که توسط بنیانگذاران این روش علمی طراحی و تبیین گردیده است. در این قسمت به تشریح برخی از این مدلهای اصلی پرداخته می‌شود که عبارتند از :
1:مدل اصلی (CCR)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره تحلیل پوششی، تحلیل پوششی داده‌ها، تابع تولید، کارایی اقتصادی Next Entries منابع مقاله درباره اقلام تعهدی، قلام تعهدی، کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی اختیاری