پایان نامه ارشد رایگان درباره بیمه ایران، بهره مندی، صنعت بیمه، عملکرد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

به سود بیمه های عمر
3
0.06
0.18
3
عدم رضایت از عملکرد شرکت های بیمه در سال های گذشته
2
0.12
0.24
4
عدم رسوخ فرهنگ بیمه در سطوح مختلف جامعه
3
0.09
0.27
5
تلاش بخش عظیمی از جامعه برای ارضای نیاز های زیستی
2
0.15
0.3
6
تحریم های اقتصادی و سیاسی بین الملی علیه ایران
3
0.13
0.39
7
افزایش تعداد شرکت های بیمه بخش خصوصی
1
0.2
0..2
8
عدم حاکمیت اخلاق حرفه ای در بین شرکت های بیمه
4
0.1
0.4
9
نرخ شکنی شرکت های بیمه به منظور کسب سهم بیشتری از بازار
1
0.05
0.05
 
جمع
 
1
2.10
شرکت بیمه آسیا بیشترین امتیاز را به افزایش تعداد شرکت های بیمه خصوصی داده است و رقابتی تر شدن محیط را به عنوان تهدید جدی برای خود بر می شمرد. امتیازی که بیمه آسیا در این قسمت اخذ نموده است برابر با 2.10 است.
وضعیت شرکت های بیمه دولتی و هم چنین میانگین امتیاز موزون تهدید آن ها در نمایشگر های 4.95 و 4.96 نشان داده شده است.

نمایشگر 4.95 وضعیت امتیاز تهدید شرکت های بیمه دولتی

نمایشگر 4.96 متوسط امتیاز تهدید در شرکت های بیمه دولتی
امتیاز موزون در قدرت
شرکت های بیمه دولتی
2.2
ایران
2.1
آسیا
1.95
دانا
1.54
البرز
2.05

میانگین امتیاز وزن دار

مقایسه میانگین بیمه های دولتی و خصوصی مشخص می سازد که شرکت های بیمه دولتی بهتر از شرکت های بیمه خصوصی توانسته اند بر تهدید های محیطی غلبه کنند. شاهد این ادعا نیز میانگینی است که این دو دسته از شرکت های بیمه در این زمینه کسب نموده اند. میانگین شرکت های دولتی بیشتر از شرکت های خصوصی است. البته تفاوت بسیار اندکی بین میانگین این دو گروه از شرکت های بیمه وجود دارد.
بنابراین چهارمین فرضیه فرعی این تحقیق مبنی بر این نکته که شرکت های بیمه خصوصی بهتر از بیمه گران دولتی می توانند بر تهدید های محیطی غلبه کنند، تایید نشد و نقیض آن یعنی این که بیمه گران دولتی در این زمینه موفق تر عمل کرده اند، اثبات شد.
3.4بررسی فرضیه اصلی تحقیق:
در راه اثبات فرضیه اصلی تحقیق یعنی این که ” شرکت های بیمه خصوصی در تدوین استراتژی رقابتی خود موفق تر از شرکت های دولتی عمل می کنند” چهار فرضیه فرعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این بین 3 فرض فرعی با کمک ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی تایید شد. بنابراین تایید شد که شرکت بیمه های خصوصی در استفاده از نقاط قوت داخلی برای تدوین استراتژی رقابتی می توانند بهتر از شرکت های دولتی عمل کنند . هم چنین تایید شد که شرکت های خصوصی می توانند پاسخ بهتری به نقاط ضعف داخلی در تدوین استراتژی رقابتی دهند. در نهایت ثابت شد که شرکت های خصوصی در استفاده از فرصت های محیطی برای تدوین استراتژِی رقابتی می توانند بهتر از شرکت های دولتی عمل می کنند. اما فرضیه چهارم یعنی این که شرکت های خصوصی می توانند پاسخ بهتری به تهدید های محیطی در تدوین استراتژِی رقابتی نسبت به شرکت های دولتی دهند، تایید نشد. به عبارت دیگر، شرکت های بیمه خصوصی با تهدید های بیشتری در مقایسه با شرکت های بیمه دولتی مواجه هستند. به همین دلیل حجم پرتفوی شرکت های بیمه دولتی بیش از شرکت های بیمه خصوصی است. بنابراین از میان چهار فرضیه فرعی، سه فرضیه تایید شد و یکی از فرضیه ها رد شد. بنابراین فرضیه اصلی تایید می شود. برای تحلیل بیشتر بر این ادعا دو شرکت بیمه ایران و پارسیان که بیشترین سهم را در فروش بخش خصوصی و دولتی دارند مورد آسیب شناسی قرار گرفتند، نتایج این بررسی در بخش ضمائم، پیوست شده است.

فصل پنج

نتیجه گیری وارائه پیشنهادها

مقدمه
این فصل شامل بحث و بررسی یافته ها ، نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات برای پژوهش های بعدی می باشد.
1.5 بررسی یافته ها
در این تحقیق سعی شده است که یک دیدگاه جامعی نسبت به جایگاه شرکت های بیمه خصوصی نسبت به دولتی ایجاد شود و فعالیت آن ها از منظر استراتژیک با یکدیگر مقایسه شود. اگر برای مقایسی عملکرد شرکت های بیمه خصوصی و دولتی تنها به سهم فروش آن ها از پرتقوی صنعت بیمه توجه شود، مبنای مقایسی صحیحی انتخاب نشده است. نمایشگر ذیل به خوبی روند رو به رشد شرکت های بیمه خصوصی و هم چنین روند نزولی شرکت های بیمه دولتی را در سال های 1383 تا 1387 نشان می دهد.
توضیحات
1383
1384
1385
1386
1387
سهم بیمه های خصوصی
11.61
13.76
16.31
22.15
25.06
سهم بیمه های دولتی
88.39
86.24
83.69
77.85
74.94
نمایشگر 5.1 سهم شرکت های بیمه خصوصی و دولتی در طی سال های 1383 تا 1387

همان طور که در نمایشگر فوق نشان داده شده است، شرکت های بیمه خصوصی با افزایش سابقه فعالیتشان سهم بیشتری از بازار را کسب می کنند و به همان نسبت سهم شرکت های دولتی کم می شود. البته هنوز هم شرکت های دولتی هم چون شرکت بیمه ایران به تنهایی سهم قابل ملاحظه ایی از پرتفوی صنعت بیمه ایران دارند. برای مثال در سال 1387، سهم شرکت بیمه ایران از کل فروش بیمه در ایران 47.41 درصد بوده است. برای صنعتی که 19 شرکت بیمه در آن فعالیت می کنند، وجود چنین سهمی برای یک شرکت بیمه، نشان از فعالیت در اقتصاد بازار و رقابت عادلانه نمی دهد. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا پیش از تاسیس شرکت های خصوصی یعنی از سال 1357 تا سال 1381شرکت های دولتی موظف بودند پروژه ها واموال خود را نزد شرکت بیمه ایران بیمه نمایند. عدم رشد فرهنگ بیمه در سطح عمومی جامعه و هم چنین وجود قانون های انحصار گرایانه سبب رشد سهم این شرکت در طی 32 سال گذشته شده است. تغییر باور عمومی نسبت به عملکرد و قابلیت های بیمه گری در سطح جامعه پدیده ایی است که نیاز مند زمان و صرف وقت است.
بنابراین برای مقایسی عملکرد شرکت های بیمه خصوصی و دولتی تنها نمی توان به سهم فروش آن ها در بازار بسنده کرد. به همین دلیل در این تحقیق شرکت ها از منظر پاسخی که به تهدید ها و فرصت ها ی محیطی می دهند و هم چنین بر اساس نقاط قوت و ضعف آن ها مورد بررسی قرار گرفته اند.
2.5 بررسی شرکت های بیمه فعال در صنعت بیمه ایران
در این بخش به تفصیل هر یک از شرکت های بیمه که در بازار ایران به فعالیت مستقیم بیمه ای اشتغال دارند، موردبررسی قرار می گیرند.
1.2.5 بررسی شرکت بیمه پارسیان
شرکت بیمه پارسیان نقاط قوتی مانند شبکه فروش گسترده و آموزش دیده، نوآوری در طراحی بیمه نامه ها، قدرت چانه زنی بالای مدیریت برای ایجاد توافقات میان سازمانی، شایسته سالاری و رشد کارمندان بر اساس میزان شایستگی آن ها، پیاده سازی سامانه مدیریت روابط با مشتری و برون سپاری دارد. در کنار این نقاط قوت، نقاط ضعفی از قبیل حاکمیت روحیه دولتی بر مدیریت سازمان، زمان بر بودن ارائه خدمات به مشتریان و عدم بهره مندی مناسب از تکنولوژی و فن آوری اطلاعات در این شرکت بیمه وجود دارد.
در محیط خارجی سازمان، این شرکت بیمه با فرصت هایی نظیر بکر بودن بازار، پایین بودن پوشش بیمه های اجباری مانند تامین اجتماعی و خدمات درمانی وهم چنین درک تغییرات اجتماعی و ساختار سنی رخ داده در جامعه ایران مواجه است. و در نهایت تهدید هایی که عملکرد این شرکت را تحت تاثیر خود قرار داده است، نرخ شکنی سایر شرکت های بیمه، درگیر بودن بخش عظیمی از جامعه برای پاسخ گویی و برآورده ساختن نیاز های زیستی وهم چنین عدم رضایت از عملکرد صنعت بیمه در سال های پیش است.
2.2.5 بررسی شرکت بیمه کارآفرین
بیمه کارآفرین در محیط داخلی سازمان نقاط قوتی مانند شبکه فروش گسترده و آموزش دیده، نوآوری در طراحی بیمه نامه ها، آموزش منابع انسانی، پیاده سازی سامانی مدیریت روابط با مشتری و هم چنین سرمایه گذاری مناسب اندوخته های ریاضی دارد.
از منظر ضعف این شرکت از عدم توانایی بالای مدیریت در چانه زنی برای برقراری تعاملات میان سازمانی، زمان بر بودن ارائه خدمات و سطح پایین بهره مندی از تکنولوژی رنج می برد.
در بررسی محیط خارج سازمان این شرکت با فرصت های ذیل مواجه است؛ عدم کارایی و کفایت بیمه تامین اجتماعی در دوران بازنشستگی، درک تغییرات اجتماعی توسط مدیران و رشد فرهنگ بیمه از جمله با اهمیت ترین موارد هستند.
از نظر تهدید، نرخ شکنی سایر شرکت های بیمه، درگیر بودن بخش عظیمی از جامعه برای پاسخ گویی و برآورده ساختن نیاز های زیستی و حاکم نبودن اخلاق حرفه ایی در بازار بیمه عملکرد شرکت بیمه کارآفرین را تهدید می کند.
3.2.5 بررسی شرکت بیمه نوین
در بررسی شرکت بیمه نوین در محیط داخلی سازمان می توان به بخش بندی بازار برای ارائه محصولات تخصصی مناسب هر بخش، بهره مندی از پوشش اتکایی مناسب، آموزش منابع انسانی، کاهش هزینه ها و هم چنین صورت های مالی شفاف به عنوان نقاط قوت و هم چنین مواردی نظیر زمان بر بودن ارائه خدمات به مشتریان به عنوان پررنگ ترین نقطه ضعف نام برد.
از فرصت های با اهمیتی که در محیط بازار برای این شرکت فراهم امده است، می توان به شکستن بازار تعرفه، بکر بودن بخش عظیمی از بازار، عدم کارایی بیمه های اجتماعی در دوران بازنشستگی و هم چنین افزایش تعداد فارغ التحصیلان رشته های بیمه ایی اشاره کرد.
تهدید های پیش روی این سازمان نیز مواردی از قبیل فرهنگ پایین بیمه در جامعه، نرخ شکنی سایر شرکت های بیمه، درگیر بودن بخش عظیمی از جامعه برای پاسخ گویی و برآورده ساختن نیاز های زیستی است.
4.2.5 بررسی شرکت بیمه سامان
در بررسی محیط داخلی سازمان، نقاط قوتی نظیر بخش بندی بازار برای ارائه محصولات تخصصی، مشتری مداری و اعطاف پذیری بیمه نامه ها بر اثاث خواستی مشتری، سرمایه گذاری مناسب اندوخته ها و صورت های مالی شفاف در شرکت بیمه سامان وجود دارد. از سویی دیگر نقاط ضعفی که این شرکت با آن مواجه است، موارد ی از قبیل عدم توجه به برون داد بخش تحقیق و توسعه و عدم بهره مندی مناسب از تکنولوژی اطلاعات است.
در محیط خارجی سازمان شرکت بیمه سامان از فرصت هایی نظیر شکستن بازار تعرفه، بکر بودن بخش عظیمی از بازار و ناکافی بودن پوشش های تامین اجتماعی در دوران باز نشستگی برخوردار است. در مقابل با تهدید هایی نظیر نرخ شکنی سایر شرکت های بیمه، درگیر بودن بخش عظیمی از جامعه برای پاسخ گویی و برآورده ساختن نیاز های زیستی مواجه است.

5.2.5 شرکت بیمه سینا
شرکت بیمه سینا از نقاط قوتی نظیر قدرت بالای مدیران در چانه زنی و برقراری تعاملات میان سازمانی، سرمایه گذاری مناسب اندخته های ریاضی و هم چنین رضایت سهام داران برخوردار است. از نقاط ضعف این شرکت نیز می توان به عدم ارائه برنامه های آموزشی مناسب به کارمندان و کارشناسان و هزینه های بالا اشاره کرد.
از منظر فرصت، فرصت های پیش روی این سازمان را می توان شکستن بازار تعرفه، بکر بودن بخش عظیمی از بازار دانست و در مقابل تهدید ها را بالاتر بودن سود بانکی نسبت به سود بیمه های عمر، تلاش بخش گسترده ایی از جامعه برای پاسخ گویی به نیاز های زیستی و نرخ شکنی سایر شرکت ها قلمداد کرد.
6.2.5 بررسی شرکت بیمه ملت
بیمه ملت در مواردی نظیر قدرت چانه زنی بالای مدیران، آموزش منابع انسانی و کاهش هزینه های اداری بسیار موفق عمل کرده است اما در موارد نظیر ترکیب پرتفوی فروش بیمه، عدم بهره مندی از برون داد بخش تحقیق و توسعه دارای ضعف چشم گیری است.
در بررسی محیط خارجی سازمان مواردی از قبیل شکست بازار تعرفه، بکر بودن بازار بیمه، درک تغییرات اجتماعی، ترویج فرهنگ بیمه وافزایش شرکت های بیمه خصوصی را می توان به عنوان فرصت و مواردی از قبیل شرایط نامطمئن اقتصادی، عدم رضایت از عملکرد صنعت بیمه در سال های گذشته و نرخ شکنی سایر بیمه ها به عنوان تهدید های جدی قلم داد کرد.
7.2.5 بررسی شرکت بیمه معلم
بررسی محیط داخلی این شرکت مشخص می کند که مواردی از قبیل شایسته سالاری، آموزش منابع انسانی، ترویج روحیه تغییر در سازمان، پیاده سازی سامانه مدیریت روابط مشتری و کاهش هزینه های اداری به عنوان قوت و مواردی از قبیل عدم کنترل بر نمایندگی ها و حاکمیت روحیه دولتی به عنوان ضعف های پر رنگ در سازمان قلمداد می

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سود بانکی، اخلاق حرفه ای، تحریم های اقتصادی، عملکرد شرکت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره منابع انسانی، بیمه ایران، شرکت بیمه ایران، بهره مندی