پایان نامه ارشد رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

ارزيابي عملکرد و سود تقسيمي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1377 تا 1381 مورد آزمون قرار گرفت. نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق، با استفاده از تحليل همبستگي از طريق رگرسيون نشان مي دهد بين عملکرد و تقسيم سود نقدي درکليه شرکت هاي مورد مطالعه، بدون توجه به صنعتي که به آن تعلق دارند رابطه معني دار وجود دارد.(چالاكي ،1384)2
يوسف تقي پورياني گيلاني (1384)، جهت بررسي پايان نامه خود با عنوان “ارزيابي نقش سود هر سهم و سود تقسيمي هر سهم بر قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” اقدام به طرح دو فرضيه اصلي زير نمود.
1-بين نسبت سود هرسهم به قيمت آن E/P و رشد قيمت سهام ارتباط معناداري وجود دارد.
2-بين درصد DPS و رشد قيمت سهام ارتباط معناداري وجود دارد.
وي سپس براي بررسي فرضيه هاي فوق هر فرضيه اصلي را به دو فرضيه فرعي به شرح ذيل تفکيک نمود.
1-1 بينE/P و تغييرات قيمت افزايشي رابطه معناداري وجود دارد.
1-2 بينE/P و تغييرات قيمت کل(افزايشي و کاهشي) ارتباط معناداري وجود دارد.
2-1 بين درصد DPS و تغييرات قيمت افزايشي رابطه معناداري وجود دارد.
2-2 بين درصد DPS و تغييرات قيمت کل(افزايشي وکاهشي).
وي دوره زماني 78 تا 82 را براي انتخاب نمونه خود، جهت آزمون فرضيات در نظر گرفت، و پس از آزمون فرضيات خود، به طور کلي نتيجه گيري کرد که در قلمرو زماني مربوطه بين متغيرهاي مالي E/P و DPS با قيمت سهام، با سطح اطمينان 95 درصد، ارتباط معناداري وجود دارد. و در هريک از اين چهار فرضيه فوق اين ارتباط ضعيف بوده و درصد بسيار بزرگي ازتغييرات قيمت با توجه به عکس ضريب تعيين(1-R2)، توسطE/P و DPS نشان داده نمي شود. و شايدبتوان علت اين امر را در وجود عواملي چون سفته بازي دسترسي افراد به اطلاعات داخلي شرکتها، و در يک کلام کارآيي ضعيف بازار سرمايه مشاهده کرد.( تقي پورياني گيلاني ،1384)1
سيد حسين علوي طبري و آرزو جليلي (1385) سودمندي متغييرهاي بنيادي در پيش بيني رشد سود، هدف اصلي اين مقاله بررسي سودمندي متغيرهاي بنيادي در پيش بيني رشد سود عملياتي است. چهار متغير بنيادي (مستقل) ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام، قيمت سهام، سود تقسيمي و سود عملياتي، انتخاب و ارتباط آن با رشد سود عملياتي سال آتي طي دوره زماني 1378 تا 1382 مورد مطالعه قرار گرفت. براي آزمون فرضيه ها از فنون آماري رگرسيون چند متغيره و پانل ديتا بهره گرفته شد. نتايج بدست آمده بيان گر آن است كه به غير از سود تقسيمي بقيه متغيرهاي مستقل با رشد سود عملياتي رابطه ي معني دار دارند. (علوي طبري،جليلي ،1385)2
رضا فلاح (1385)، در تحقيق خود با عنوان “بررسي مقايسه اي رابطه ي بين سود هر سهم و نسبت قيمت به سود هر سهم با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران”، اينگونه نتيجه گيري کرد که نسبت سود هرسهم و نسبت قيمت به سود هرسهم، مرتبط با بازده سهام يک شرکت هستند که از شاخص هاي مهم تصميم گيري مي باشند اما هميشه در بورس تهران سرمايه گذاران براي تصميم گيري درتعيين پرتفوي سرمايه گذاري مي بايست، سود هرسهم و نسبت قيمت به سود هر سهم را در کنار ساير عوامل مالي وغير مالي مانند عوامل اقتصادي ، سياسي و اجتماعي قرار دهند سپس اقدام به تصميم گيري نمايند تنها در صورت استفاده از مجموعه عوامل موثر، و داشتن اطلاعات مالي موثر بر ارزش شرکت، مي توان تصميم گيري بهينه نموده و به بازده بالاتر از پرتفوي سرمايه گذاري دست يافت.(فلاح ،1385)3
نجمه حاجيان (1385) به بررسي تأثير افزايش سود تقسيمي بر رفتار سرمايه گذاران پرداخته است. با توجه به اينكه واكنش سرمايه گذاران به صورت تصميمات خريد، فروش و نگهداشت سهام، نهايتا در حجم معاملات سهام منعكس مي شود. حجم معاملات را به عنوان معيار رفتار سرمايه گذاران در نظر گرفته و در فرضيه اول تاثير افزايش سود تقسيمي را بر حجم معاملات، با استفاده از آزمون مقايسه ميانگين با مقدار ثابت بررسي كرده و در فرضيه دوم رابطه درصد افزايش سود و درصد تغييرات حجم معاملات را با استفاده از آزمون همبستگي مورد بررسي قرار داده است. نتايج تحقيق حاكي از اين است كه افزايش سود تقسيمي بر حجم معاملات سهام موثر است، به عبارتي حجم معاملات سهام پس از اعلام افزايش تقسيم سود افزايش مي يابد.(حاجيان ،1385)1
شكراله خواجوي (1386)، به بررسي محتواي اطلاعاتي سود تقسيمي، ارزش دفتري و سود خالص بر قيمت تمام شده شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه بر اساس مقاله بريف وزارووين كه نشان داد ارزش دفتري از محتواي بالايي جهت ارزشگذاري سهام برخودار است، به بررسي ت‍أثير ارزش دفتري و سود تقسيمي بر قيمت سهام در مقايسه با تأثير ارزش دفتري و سود بر قيمت سهام در سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. هدف اصلي اين مطالعه آن است كه نشان دهد توان توضيح دهندگي كدام يك از متغيرهاي سود تقسيمي، ارزش دفتري و سود بيشتر است. از اين رو تعداد 98 شركت در طي دوره زماني 1382- 1377 مورد بررسي قرار گرفتند. براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از رگرسيون مقطعي استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه متغيرهاي ارزش دفتري و سود تقسيمي تقريباً قدرت توضيح دهندگي مشابهي با متغيرهاي ارزش دفتري و سودهاي گزارش شده دارند. ارزش دفتري قدرت توضيح دهندگي كمتري نسبت به دو متغير ديگر دارد. در شركت هاي كه سود نقدي پرداخت كرده اند، سود قدرت توضيح دهندگي بالاتري نسبت به ارزش دفتري و سود تقسيمي داشته ولي تركيب ارزش دفتري و سود تقريباً قدرت توضيح دهندگي مشابهي با تركيب ارزش دفتري و سود تقسيمي دارند. در بين شركت هايي كه سودهاي موقتي دارند، سود تقسيمي قدرت توضيح دهندگي بالاتري دارند (خواجوي ،1386)2
عباس افلاطوني (1386) به بررسي ارتباط ميان سود تقسمي، ارزش دفتري و سود سهام با ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است، وي دوره زماني75الي83را براي بررسي خود انتخاب کرده واينطور نتيجه مي گيرد که، بين هر يک از متغيرهاي ارزش دفتري هر سهم وسود تقسيمي هر سهم، با ارزش بازار سهام رابطه مثبت وجود دارد، همچنين متغير سود تقسيمي هر سهم داراي محتوي اطلاعاتي زيادي است و با ارزش بازار سهام رابطه زيادي دارد. نتايج اين تحقيق، نقش ناديده گرفته شده سود هاي تقسيمي را در فرآيندهاي پيش بيني و ارزش گذاري قيمت سهام پر رنگتر مي نمايد (افلاطوني،1386)3
سيدحسين علوي طبري (1388) رابطه كيفيت سود و سود تقسيمي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار داد. براي اندازه گيري كيقيت سودريا، چهار معيار اقلام تعهدي مطرح شده در مدل ديچول و دايچو (2002)، وجود اقلام استثنائي، تجديد ارائه به صورت سود وزيان و همبستگي پيرسون بين درآمد عملياتي جاري و آتي به عنوان متغيرهاي مستقل و سود تقسيمي،‌نسبت سود تقسيمي به ارزش بازار هر سهم در تاريخ مجمع و تعييرات سود تقسيمي به عنوان متغيرهاي وابسته انتخاب و سه فرضيه طراحي شد. نمونه هاي آماري تخقيق شامل 85 شركت براي دوره پنج ساله 1381-1385 مي باشد. نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان مي دهد با معيار تجديد ارائه صورت سودوزيان، شركت هايي كه كيفيت سود بالاتر دارند سود تقسيمي را در زمان مقرر پرداخت نمي كنند؛ با معيار وجود اقلام استثنائي، شركت هاي كه كيفيت سود بالاتر دارند سود تقسيمي بيشتري پرداخت مي كنند، . هيچ كدام از چهار معيار كيقيت سود با تغييرات سود تقسيمي رابطه معنادار ندارند.(علوي طبري و همكاران ،1388)1
محسن سياح رزياني (1388) ارتباط ميان کيفيت سود و سياست تقسيم سود نقدي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفته است. هدف اصلي از انجام اين تحقيق، پاسخ به اين سؤال است که آيا ميتوان با توجه به کيفيت سود، سياست تقسيم سود نقدي را مورد ارزيابي قرار داد. بدين منظور، تعداد 97 شرکت طي دوره زماني 1386-1380 بررسي شده است. جهت آزمون فرضيه اول از رگرسيون چند متغيره و براي آزمون فرضيههاي دوم و سوم از رگرسيون لاجيت2 استفاده شده و کيفيت سود از طريق دو متغير جايگزين (نزديکي سود به جريانهاي نقدي عملياتي و تغيير در اقلام تعهدي اختياري) اندازهگيري شده است. نتايج تحقيق نشان ميدهد در صورت سنجش کيفيت سود بر مبناي تغيير در اقلام تعهدي اختياري، ارتباط معکوس و معنادار ضعيفي ميان کيفيت سود و پرداخت مبالغ بيشتر سود نقدي وجود دارد. همچنين در صورتي که کيفيت سود بر مبناي نزديکي سود به جريانهاي نقدي عملياتي سنجيده شود، ارتباط مثبت و معنادار نسبتاً قوي ميان کيفيت سود و احتمال افزايش سود نقدي مشاهده ميشود. نتيجه بهدست آمده حاکي از آن است که تغيير در کيفيت سود شرکت، حاوي اطلاعاتي در خصوص احتمال تغيير در سود نقدي است. (سياح،1388)3
عبدالرضا شاملو(1389)در ارزيابي عملکرد و کارايي شرکت ها از مقياس هاي مختلف مالي وغير مالي استفاده مي گردد، و تاکنون مدل ها و الگوهاي مختلفي در ارزيابي آن ارائه شده است. اين شامل اندازه گيري دامنه وسيعي از معيارهاي عملکرد شامل شماري ازسودهاي محاسبه شده منطبق با قوانين موجود حسابداري، شماري از سودهايي که قسمت اصلي عملکرد عملياتي را منعکس مي کند، و معيار جريان نقدي و نيز رابطه آنها با بازده سهام که به عنوان معيار خلاصه عملکرد شرکت استفاده مي شود. هدف از اين تحقيق، بررسي رابطه ميان تغييرات سود تقسيمي و عملکرد آتي شرکت ها، با در نظر گرفتن آثار متغيرهايي نظير، تغييرات سود عملياتي، بازده حقوق صاحبان سهام و درصد تغييرات سود تقسيمي، مي باشد، علت انتخاب معيار سود عملياتي بجاي استفاده از سود خالص، قابليت بهتر سود عملياتي در انعکاس عملکرد شرکت مي باشد. براي بررسي تحقيق، اقدام به طرح سه فرضيه بشرح زير نموديم، فرضيه اول، ميان عملکرد آتي شرکت ها وتغييرات سود عملياتي، رابطه معني دار وجود دارد، فرضيه دوم، ميان عملکرد آتي شرکت ها و نرخ بازده داراييها، رابطه معني دار وجود دارد. فرضيه سوم، ميان عملکرد آتي شرکت ها و درصد سود تقسيمي، رابطه معني دار وجود دارد.پس از جمع آوري داده هاي50 شرکت، از جمع شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران، از صنايع مختلف، براي 7سال متوالي و آزمون فرضيات، مشخص گرديد که در کل ميان تغييرات سود تقسيمي و عملکرد آتي شرکت ها رابطه مسقيم وجود دارد.
در بررسي جداگانه اثر هر يک از متغيرهاي فوق الذکر بر عملکرد آتي شرکت ها، مشخص شد که رابطه قويتري ميان تغييرات سود عملياتي و بازده دارايي ها با عملکرد آتي شرکت ها، در مقايسه با رابطه درصد سود تقسيمي با عملکرد آتي شرکت ها وجود دارد. علت اين امر را مي توان اينگونه بيان کرد که تأثير درصد سود تقسيمي توسط دو متغير ديگر توضيح داده شده است.(شاملو،1389)1

فصل سوم
روش‌ اجراي تحقيق

1-3 مقدمه
هدف از انجام هر نوع تحقيق و پژوهش علمي كشف يك واقعيت است و و اقعيت بر مبناي كاوش و كشف روابط منطقي مربوط به ويژگي هاي اجزاي موضوع قرار دارد.منظور از يك پژوهش علمي، متابعت از رويه هاي منظم و منطقي است كه در جريان استفاده از روشها و ابزارهاي علمي و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش بايد رعايت گردد.معرفت هر كسي نسبت به هر مورد بستگي به چگونگي دريافت هاي او از محيط دارد كه ممكن است روا يا ناروا باشد. شناختي كه بوسيله تحقيق نسبت به محيط ايجاد مي شود، در واقع شناختي است كه متكي به مشاهده و تجربه انساني است كه وقتي صحت آن مورد آزمون واقع شود مي تواند به تحقيقي مقرون به واقعيت تبديل گردد كه به آن دانش يا علم انساني گويند. شناخت يا معرفت نسبت به محيط و مخصوصاً در رشته هاي علوم انساني هر كدام با روش خاص خود انجام مي گيرد كه به‌آن متدولوژي يا روش شناسي تعبير مي گردد. يك محقق پس از انتخاب موضوع بايد به دنبال تعيين روش تحقيق باشد. انتخاب روش تحقيق به هدف ها و ماهيت موضوع پژوهش و امكانات اجرايي آن بستگي دارد، بنابراين هنگامي مي توان در مورد روش بررسي و انجام يك تحقيق تصميم گرفت كه ماهيت، موضوع واهداف آن مشخص باشد. به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، حقوق صاحبان سهام Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، ارزش بازار