پایان نامه ارشد رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

پرداختند. در اين تحقيق آنها رابطه بين سود تقسيمي و سود هاي آتي را با وارد کردن اثر سه محرک، قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي ،نسبت ارزش بازار به دفتري و نرخ بازده گذشته حقوق صاحبان سهام را مورد بررسي قرار دادند.
نمونه انتخابي اين محققين شامل شرکت هاي بودند که سهامشان در بورس سهام نيويورک66 و يا بورس سهام آمريکا67 مورد معامله قرار مي گرفت و اطلاعات مالي شان در دسترس بود. نمونه انتخابي آنها از سال 1974 الي 1999 را شامل مي شد که در مجموع 17119 مشاهده شرکت را در بر مي گرفت.
اين محققين به منظور آزمون فرضيات اطلاعات گردآوري شده را براي هر فرضيه، در دو گروه طبقه بندي نمودند، به گونه اي که اطلاعات مربوط به شرکت هاي داراي قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي ونسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و بازده گذشته حقوق صاحبان سهام بالارا در يک طبقه واطلاعات مربوط به شرکت هاي داراي قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي ونسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و بازده گذشته حقوق صاحبان سهام پا يين را در طبقه ديگر قراردادند. سپس فرضيات مطرح شده را مورد آزمون قرار دادند که پس از آزمون فرضيه ها، تمامي فرضيات مطرح شده تاييد شد. بدين صورت که ارتباط مهمتري بين تغييرات سود تقسيمي جاري و سود هاي آتي براي شرکتهايي که از قابليت پيش بيني جريانهاي نقدي، نسبت ارزش بازار به دفتري و بازده گذشته حقوق صاحبان سهام پايين برخوردار بودند نسبت به شرکت هايي که از قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي، نسبت ارزش بازار به دفتري و بازده گذشته حقوق صاحبان سهام بالا برخوردار بودند، يافتند. (چانگ و همكاران ، 2006)
تحقيق مايکل هانلون ،جيمز مير و تري شولين68 – 2007تحت عنوان “آيا سود هاي تقسيمي حاوي اطلاعات درباره سودهاي آتي هستند؟ ” به بررسي اين موضوع که آيا سود تقسيمي حاوي اطلاعاتي در رابطه با سود هاي آتي مي باشد پرداختند. آنها در تحقيق خود به بررسي رابطه بين سود هاي تقسيمي و سودهاي آتي و همچنين رابطه بين ميزان سود هاي تقسيمي و سود هاي آتي، با طرح دو فرضيه با توجه به رابطه مابين بازده سهام سال جاري و سود سال جاري و آتي براي شرکت هايي که سود پرداخت مي کنند و شرکت هايي که سود پرداخت نمي کنند، پرداختند. آنها يک نمونه انتخابي از شرکتهاي بورس اوراق بهادار نيويورک طي سال هاي 1970الي 2004 که شامل 88312 مشاهده شرکت مي شد را مورد بررسي قرار دادند.
نتايج حاصل از آزمون فرضيات حاکي از تاييد شدن هر دو فرضيه بود. به گونه اي که بازار پرداخت سود و همچنين ميزان سود پرداختي را به عنوان يک علامت از سودآتي دريافت نموده و نسبت به آن واکنش نشان مي دهد. (هانلون و همكاران ، 2007)69
تحقيق اليزابت ويرا و کلارا سي راپوسو70-(2007)تحت عنوان “علامت‌دهي با سودهاي تقسيمي” به بررسي رابطه بين اعلاميه هاي سود تقسيمي و سود هاي آتي پرداختند. آنها به بررسي و تجزيه و تحليل فرضيه علامت دهي سود تقسيمي با استفاده از داده ها و اطلاعات مالي در سه کشور اروپايي پرداختند. در اين تحقيق آنها فرضيات خود را در سه کشور فرانسه، پرتغال و انگلستان مورد آزمون قرار دادند. آنها اطلاعات مربوط به نمونه آماري خود را از شرکت هاي پذيرفته شده در بورس ليسبون، بورس پاريس و بورس لندن جمع آوري نمودند. اين محققين دلايل خود را در خصوص انتخاب اين سه كشور بدين‌گونه بيان مي‌كنند كه اولاً، بازارهاي مالي انگلستان يكي از مهمترين بازارهاي سرمايه اروپايي مي‌باشد و از لحاظ تحقيقات با بازارهاي آمريكا قابل مقايسه مي‌باشد و همچنين بازارهاي فرانسه و پرتغال از لحاظ اندازه كوچكتر هستند و همچنين تحقيقات كمتري در آنها انجام شده است، ثانياً، تفاوت‌هايي نيز از لحاظ مالكيت سرمايه و حقوق صاحبان سهام در اين كشورها وجود دارد. بازارهاي پرتغال و فرانسه از لحاظ مالكيت متمركزتر از بازار انگلستان مي‌باشند كه عامل تمركز مالكيت ممكن است باعث كاهش اعتبار و اهميت بر سودهاي تقسيمي به عنوان مكانيسم علامت‌دهي باشد و در نتيجه عكس‌العمل قيمت سهم نسبت به اعلاميه‌هاي تغيير سود تقسيمي ممكن است در كشورهاي داراي تمركز بيشتر پايين‌تر باشد؛ ثالثاً، به دليل اين كه اقتصاد كشورهاي پرتغال و فرانسه متكي بر بانك‌ها است، به نظر مي‌رسد نسبت به كشور انگلستان كه اقتصادي متكي بر بازار سرمايه مي‌باشد، به سودهاي تقسيمي به عنوان يك ابزار علامت‌دهنده كمتر نياز باشد. دوره تحقيق در کشور پرتغال از سال 1989الي 2003و در کشورهاي فرانسه و انگلستان از سالهاي 1995الي 2002 لحاظ شده بود. نمونه نهايي كشور پرتغال شامل 84 واحد تجاري كه شامل 380 رخداد يا مشاهده و نمونه نهايي كشور فرانسه شامل 93 واحد تجاري كه شامل 356 رخداد و در نهايت نمونه نهايي كشور انگلستان شامل 524 واحد تجاري با 3278 مشاهده بود. در اين تحقيق دوفرضيه که يکي ارتباط تغييرات سود تقسيمي و قيمت سهام و ديگري ارتباط تغييرات سود تقسيمي و سود آوري آتي را مطرح مي کرد را با استفاده از يک مدل رگرسيوني مورد آزمون قراردادند. نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول نشان دهنده عدم وجود رابطه مثبت بين تغييرات سود تقسيمي و قيمت سهام در کشور فرانسه و وجود يک رابطه ضعيف در کشور هاي پرتغال و انگلستان بود. نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم نيز نشان دهنده عدم وجود رابطه مثبت بين تغييرات سود تقسيمي و سود هاي آتي بود. (ويرا و راپوسو ،2007)71
تحقيقات داخلي
محسن صمدزاده2(1372) ،در تحقيقي تحت عنوان ” خط و مشي هاي تقسيم سود و تأثيرات آن بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران”، نتيجه گرفت که در بورس اوراق بهادار تهران، سياست مشخصي که اکثريت شرکت ها از آن پيروي کنند، وجود نداشته و بيشتر شـرکتها براسـاس نيازهـاي مقطعي و سرمايه گذاري خود، اقدام به توزيع سود سهام مي نمايند (صمدزاده ،1372)3.
احمدموسوي(1374)، در پژوهش خود با عنوان ” تأثير تقسيم سود سهمي برنرخ بازده شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “به اين نتيجه رسيد که پرداخت سود سهمي بر نرخ بازده سهام تأثيرگذار بوده و نرخ بازده غيرعادي که نصيب سهامداران پيرامون مجمع فوق العاده مي شود، به طور متوسط نوزده درصد مي باشد. (موسوي،1374)4
كوروش اماني(1376) در پايان نامه خود، اقدام به بررسي رابطه ي بين سود تقسيمي و قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نموده است. مساله ي اصلي تحقيق وي اين بوده كه مشخص شود كه آيا در ارتباط با قيمت سهام خريداري شده سود نقدي سهام نقشي دارد يا خير. به عبارت ديگر بحث اساسي اين بوده كه آيا افزايش سود نقدي سهام منجر به افزايش در قيمت سهام و برعكس، كاهش آن، منجر به كاهش قيمت سهام در بازار سرمايه خواهد شد. در چنين صورتي مي‌توان گفت كه سود نقدي بالقوه مفيد بوده و داراي بار اطلاعاتي است. براي اين منظور وي يک نمونه 40تايي از شرکتها را طي دوره زماني74-70 مورد بررسي قرار داده، و پس از جمع آوري وتحليل داده ها نتيجه مي گيرد که سود تقسيمي مصوب مجمع عمومي و سود پرداخت شده به سهامداران، هيچگونه اثري بر قيمت سهام قبل از مجمع، ندارد (اماني ،1376).
علي عليزاده (1380) در تحقيقي تحت عنوان “بررسي ارتباط ميان تغييرات سود تقسيمي و تغييرات جريانهاي نقدي” به بررسي سود مندي اطلاعات جريانات نقدي در تعيين ميزان سود تقسيمي پرداخت. در اين تحقيق سه فرضيه مطرح شده توسط محقق با استفاده از روش رگرسيون مورد بررسي قرار گرفته که نتايج تحقيق حاکي از اين مطلب است که در جامعه آماري(شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)جريانات نقدي در تعيين ميزان سود تقسيمي نقش کمتري ايفا مي کند و يا به عبارت ديگر اصلاً تأثيري ندارد. (عليزاده ،1380)5
محمدرضا عباسيان (1380)، در تحقيق خود با عنوان” اثرات خط مشي تقسيم سود برارزش سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” به نتايج زير دست يافت .
1-با توجه به اينکه درصد تغييرات غيرعادي سهام در يک بازار کارا مي بايست صفر باشد در اکثر شرکت هاي مورد بررسي، اين ضريب بالاتر از صفر است لذا مي توان گفت عدم کارايي بورس اوراق بهادار تهران در اين پژوهش اثبات گرديده است .
2-درصد تغييرات غيرعادي قيمت سهام با نسبت پرداخت سود سهام همبستگي مستقيم دارد.
3-قيمت سهام بعد از تقسيم سود کاهش يافته ولي اين کاهش معادل مبلغ سود تقسيمي نيست.
4-برخي از مديران شرکتهاي سهامي پذيرفته شده در بورس از سياست هاي مشخصي در رابطه با تقسيم سود پيروي مي کنند که اهميت اين سياست ها براي آنها مشخص شده است، همچنين سهامداران نسبت به سود نقدي تقسيم سود و سياست هاي اتخاذ شده، توجه کافي داشته ونسبت به آنها عکس العمل مناسب نشان مي دهند (عباسيان ،1380)1.
محمدرضا ساربانها (1382) در تحقيق خود به بررسي” اثر سود تقسيمي بر قيمت سهام شركت ها” پرداخت. بدين منظور وي، همبستگي سود تقسيمي و بازده مورد توقع و سپس همبستگي بازده مورد انتظار و قيمت سهام را مورد آزمون قرار داد. در اين تحقيق از اطلاعات تاريخي 60 شركت از مجموعه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني 1373الي1380به صورت مقطعي استفاده شده و الگوهاي تحقيق با بهره گيري از روش رگرسـيون به کمک نرم افزار هاي آماري برآورده شده اند. نتايج تحقيق حاکي از اين بود که سود تقسيمي و قيمت سهام شرکت ها همبستگي مستقيم دارند. (ساربانها ،1382)2
محمود بختياري (1382)، در پايان نامه خود با عنوان “بررسي و مقايسه تأثير سود هر سهم ، سود تقسيمي هر سهم و نرخ رشد سود شرکت بر قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسي عملکرد بازار سهام تهران طي سالهاي 70تا79 پرداخت .
بدين منظور وي رابطه همبستگي بين قيمت معاملاتي سهام 50 شرکت نمونه و عوامل موثر بر قيمت سهام يعني سود هرسهم، سود تقسيمي هر سهم و نرخ رشد سود شرکت را مورد بررسي قرار داد؛ که نتايج حاصله نشان دهنده وجود برخي کاستي ها در بورس تهران بود، نتايج حاصله نشان مي دهد که در قلمرو زماني مذکور بين قيمت سهام و سود هر سهم و نيز بين قيمت سهام و سود تقسيمي هر سهم رابطه معني داري وجود دارد، اما رابطه معناداري بين قيمت سهام شرکت و نرخ رشد سود شرکت وجود ندارد، در بررسي شرکتي، رابطه سود تقسيمي، سود هر سهم و سود پيش بيني شده مورد تاييد قرار گرفت و در دادها ي ترکيبي نيز رابطه سود ،سود تقسيمي و سرمايه گذاري تاييد شد.(بختياري ،1382)3
كاوه مهراني (1383)در تحقيقي تحت عنوان ” رابطه بين سود هر سهم، سود تقسيمي و سرمايه گذاري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”به بررسي رابطه بين سود هر سهم، سود تقسيمي و سرمايه گذاري در شرکت ها پرداخته است. سوال اصلي اين تحقيق عبارت بود از، چه رابطه اي ميان سود تقسيمي، سود هر سهم و سرمايه گذاري وجود دارد؟
جهت پاسخ به اين سوال هفت فرضيه طراحي شد.فرضيات هفتگانه منجر به طراحي مدلهاي مختلفي جهت تعيين رابطه بين سود تقسيمي، سود هر سهم. سرمايه گذاري گرديد. تحليل فوق در دو سطح تحليل شرکتي و داده هاي ترکيبي (تمام شرکت هاي مورد مطالعه)انجام گرديده است. داده ها با استفاده از نرم افزارهاي اطلاعاتي دنا سهم، صحرا و آمار جامع مربوط به شرکتهاي انتخابي از سال 1370 تا 1380اخذ، و تحليل ها در دو سطح فوق از طريق مدل هاي رگرسيوني انجام پذيرفت. در بررسي شرکتي رابطه سود تقسيمي، سود هر سهم و سود پيش بيني شده مورد تاييد قرار گرفت و در دادهاي ترکيبي نيز رابطه سود، سود تقسيمي و سرمايه گذاري تأييد شد.(مهراني ،1383)1
پري چالاکي (1384) در پايان نامه خود با عنوان “رابطه بين عملکرد و تقسيم سود نقدي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسي رابطه بين عملکرد و تقسيم سود نقدي در شرکت ها پرداخته است. در اين تحقيق ابتدا نظريه هاي تقسيم سود در قالب سه مدل، شامل اطلاعات کامل-عامل ماليات، نابرابري اطلاعاتي و رفتاري مطرح شده، سپس رابطه بين عملکرد و تقسيم سود نقدي مورد بررسي قرار مي گيرد. به منظور دستيابي به اهداف تحقيق، داده هاي مربوط به سود عملياتي، سود هر سهم و جريانات نقدي عملياتي به عنوان معيارهاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سود سهام، ارزش سهام، ثروت سهامداران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار