پایان نامه ارشد رایگان درباره بهای تمام شده، تسهیم هزینه ها، امور مالی، حقوق و دستمزد

دانلود پایان نامه ارشد

بهای تمام شده خدمات فرودگاهی و پروژه ها به تفکیک هر یک از فرودگاه ها و ستاد، توسط واحد حسابداری بهای تمام شده درامور مالی ستاد و فرودگاهها انجام و نتایج عملیات، مبنای صدور اسناد حسابداری و ثبت حسابهای مربوطه قرار می گیرد. عملیات مربوط به محاسبات بهای تمام شده در فرودگاه های فاقد امکانات مورد نیاز بوده از طریق واحدهای بهای تمام شده در امور مالی ستاد انجام می پذیرد.
با توجه به اینکه ادارات کل فرودگاه ها و سایر ادارات تابعه از لحاظ عملیات حسابداری دارای استقلال نسبی بوده و عملیات حسابداری تا حدودی به صورت غیر متمرکز انجام میشود و نتایج عملیات حسابداری آنها در پایان ماه طی تراز ماهانه حسابها در سطح معین به ستاد منتقل می گردد، لذا در پایان هر ماه یک نسخه از کاربرگهای تسهیم هزینه های مراکز هزینه ستاد به فرودگاه ها و سایر ادارات توسط واحد حسابداری بهای تمام شده جهت ثبت در حسابهای فرودگاه از طریق ثبت در حساب رابط برای فرودگاه ها ارسال می گردد.

تسهیم هزینه ها
با هدف تعیین هزینه های قابل جذب، هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده خدمات فرودگاهی و پروژه ها در دوره های گزارشگری (ماه یا سال)، هزینه های مراکز هزینه مشترک، خدماتی و پشتیبانی عملیات به تفکیک اجزاء ثابت و متغیر بر اساس مبانی و معیارهای مورد نظر به روش مستقیم و یا یک طرفه با استفاده از جداول و کاربرگهای تسهیم به سایر مراکز هزینه در ستاد و ادارات کل فرودگاه ها و سایر ادارات تابعه به شرح بندهای زیر تسهیم می گردند:

دریافت گزارشات هزینه
گزارشات هزینه بر حسب عوامل و مراکز هزینه از ادارات کل فرودگاه ها و سایر ادارات تابعه و ستاد توسط واحد حسابداری بهای تمام شده دریافت می گردد.
تفکیک عوامل هزینه به ثابت و متغیر
عوامل هزینه مربوط به هریک از مراکز هزینه بر اساس دستورالعمل و مبانی مورد تایید مسئولین ارشد شرکت به اجزاء ثابت و متغیر تفکیک می گردد.

تسهیم هزینه های مراکز هزینه مشترک به مراکز هزینه اصلی
برای این منظور، ابتدا هزینه های مراکز مشترک عملیات، معادل هزینه های واقعی آنها (مانده حساب ها در پایان دوره) با استفاده از کاربرگ های تسهیم، بر اساس مبانی مورد نظر، به روش مستقیم به مراکز هزینه اصلی مربوطه تسهیم می گردند.
تسهیم هزینه های مراکز هزینه مشترک هر یک از ادارات کل فرودگاه ها و سایر ادارات تابعه نیز مشابه ستاد انجام می شود.
تسهیم هزینه های مراکز هزینه خدماتی
هزینه های مراکز هزینه خدماتی ستاد معادل حاصل جمع هزینه های واقعی خود و سهم دریافت شده از مراکز هزینه مشترک بر اساس مبانی و معیارهای تسهیم مورد نظر، با استفاده از کاربرگهای تسهیم مربوطه به روش یکطرفه به ترتیب اولویت (مرکز هزینه ای که بیشترین هزینه را دارا بوده و یا بیشترین خدمت را به سایر مراکز هزینه ارائه نموده است در اولویت اول و الی آخر) به مراکز هزینه سهم گیرنده خدماتی، پشتیبانی عملیات، عملیات، اداری و تشکیلاتی ستاد و احیانا پروژه ها و در صورت لزوم به هر یک از ادارات کل فرودگاه ها و سایر ادارات تابعه تسهیم می گردند.
پس از تسهیم هزینه های مراکز هزینه خدماتی ستاد به سایر مراکز هزینه و هر یک از ادارات کل فرودگاه ها و سایر ادارات تابعه، هزینه های مراکز هزینه خدماتی فرودگاه ها معادل حاصل جمع هزینه های واقعی (مستقیم) آنها ثبت شده در طی دوره) بعلاوه سهم دریافت شده از هزینه های مراکز هزینه خدماتی ستاد، به مرکز هزینه فرودگاه (خدماتی، پشتبیانی عملیات، عملیات و ادارای تشکیلاتی) و پروژه ها تسهیم می گردند.
هزینه های مراکز هزینه خدماتی و پشتیبانی عملیات ستاد و هر یک از ادارات کل فرودگاه ها و سایر ادارات تابعه، بر حسب عوامل هزینه به مراکز هزینه ذیربط تسهیم خواهند شد.

تسهیم هزینه های مراکز هزینه پشتیبانی عملیات
ابتدا هزینه های مراکز هزینه پشتیبانی عملیات ستاد که معادل حاصل جمع هزینه های واقعی مستقیم آنها با سهم دریافت شده از هزینه های مراکز هزینه خدماتی و پشتیبانی عملیات ماقبل، از نظر اولویت می باشد، بر اساس مبانی تسهیم مورد نظر، با استفاده از کاربرگهای تسهیم، به روش یکطرفه به مراکز هزینه پشتیبانی عملیات و عملیات ستاد و ادارات کل فرودگاه ها و سایر ادارات تابعه (سهم مراکز هزینه پشتیبانی عملیات و عملیات فرودگاه ها از ستاد) و پروژه ها تسهیم می گردند.
پس از تسهیم هزینه های مراکز هزینه پشتیبانی عملیات ستاد به تفکیک هر یک از ادارات کل فرودگاه ها و سایر مراکز هزینه، هزینه های مراکز هزینه پشتیبانی عملیات فرودگاه ها معادل مجموع هزینه های مستقیم آنها و سهم دریافتی از هزینه های مراکز هزینه خدماتی و پشتیبانی عملیات ستاد می باشد که مشابه با تسهیم هزینه های مراکز هزینه پشتیبانی عملیات ستاد به مراکز هزینه عملیات ادارات کل فرودگاه ها و سایر ادارات تابعه تسهیم می گردند.
سهم مراکز هزینه ادارات کل فرودگاه ها و سایر ادارات تابعه از هزینه های ستاد اعم از خدماتی و پشتیبانی عملیات از طریق حساب های رابط در ستاد و فرودگاه های مربوطه ثبت می گردد.

تعیین هزینه های قابل جذب به خدمات فرودگاهی و پروژه ها
پس از انجام عملیات تسهیم هزینه ها به شرح فوق، هزینه های فوق به تفکیک هزینه های حقوق و دستمزد تحت عنوان «دستمزد مستقیم» و سایر هزینه های مستقیم تحت عنوان سربار مستقیم مربوط به هر یک از مراکز هزینه عملیات ستاد و فرودگاه ها معادل مانده حساب حقوق و دستمزد مستقیم و سایر هزینه های مستقیم و سهم دریافتی از مراکز پشتببانی عملیات و خدماتی از طریق حسابهای تسهیم هزینه ها به حسابهای هزینه های قابل جذب بر حسب عناصر و عوامل فوق منتقل می گردند.
پس از انجام مراحل فوق، مبالغ هزینه های قابل جذب و تخصیص مراکز هزینه عملیات به خدمات فرودگاهی و پروژه های شرکت یا دیگران با توجه به نوع خدمات فرودگاهی (خدمات پرواز و سایر خدمات) و ضرایب مربوطه تسهیم می شود. مبانی و درصد تسهیم هزینه ها با توجه به نوع خدمات فرودگاهی (در مورد پروازهای عبوری بر حسب زمان و مسافت مسیر عبور در مورد خدمات ناوبری عبوری پروازهای خارجی و داخلی بمقصد فرودگاه های کشور، برحسب زمان و مسافت مسیر عبور، در مورد خدمات ناوبری، پارکینگ، نشست و برخاست، روشنایی باند و تاسیسات و خدمات فرودگاهی بر حسب تعداد هواپیما و در خصوص خدمات مسافری بر مبنای تعداد مسافر می باشد. در ارتباط با سایر خدمات فرودگاهی از جمله اجاره اماکن، پارکینگ، دفاتر، فروشگاه و محلهای نصب تابلوهی تبلیغاتی ضرایب تسهیم بر حسب متراژ، موقعیت جغرافیایی و کاربری محل مورد اجاره و در رابطه با خدمات رفاهی با توجه به نوع خدمات آب، برق، تلفن، ترانک و … و تعداد انشعاب و سایر مبانی مورد نظر و در خصوص ارائه خدمات فنی و مهندسی به پروژه های در جریان بر حسب ساعات کارکرد مراکز مربوطه و یا ترکیبی از چند عامل و نظرات کارشناس فنی، مورد استفاده قرار می گیرد.
هزینه های قابل جذب به پروژه های احداث و بهسازی فرودگاه ها و ارائه خدمات ناوبری و فنی مهندسی بر اساس مبانی و معیارهای مورد نظر شرکت و درصدهای تسهیم، به روش مستقیم با استفاده از کابرگ های مربوطه، به پروژه های در جریان تکمیل شرکت یا دیگران به تفکیک عناصر و عوامل هزینه (دستمزد مستقیم، سربار مستقیم و سربار غیر مستقیم) تخصیص می یابد.
از آنجایی که هزینه های قابل جذب، بر اساس مجموع هزینه های واقعی تحقق یافته مراکز هزینه عملیات و سهم دریافتی از هزینه های پشتبانی عملیات و خدماتی تعیین و محاسبه می گردد، لذا در عمل ممکن است بخشی از هزینه های مزبور به دلیل محدودیت در پذیرش هواپیما و یا عدم استفاده از ظرفیت و امکانات در اختیار و یا عدم کارایی پرسنل و مراکز هزینه (واحدهای) مزبور قابل اختصاص به خدمات فرودگاهی و پروژه ها نباشند، لذا ضروریست تحت عنوان هزینه های غیر قابل جذب (جذب نشده) شناسایی و از هزینه های قابل جذب مراکز هزینه عملیات کسر و خارج گردند و خالص هزینه های مراکز هزینه عملیات به خدمات فرودگاهی و پروژه ها اختصاص یابند.
جهت محاسبه هزینه های جذب نشده در خدمات فرودگاهی با توجه به محدودیتهای موجود از جمله کمبود جا جهت پارک و نگهداری و سایر عوامل مرتبط با خدمات فرودگاهی میزان ظرفیت عملی پذیرش هواپیما با پروازهای انجام شده، مقایسه و حاصل به عنوان ظرفیت بلااستفاده در هزینه های ثابت ضرب و سهم هزینه های جذب نشده تعیین می شود.
به منظور تعیین درصد عدم کارایی پروژه ها جهت اطلاع مدیریت از عملکرد مراکز هزینه اداره کل ساختمان و توسعه فرودگاه ها و پیمانکاران طرف قرارداد و با توجه به اطلاعات برنامه زمانبندی اجرای پروژه ها و امکانات شرکت در طی دوره مورد نظر و همچنین سایر شرایط از جمله آب و هوا، وجود مواد و مصالح و اقلام مورد نیاز و … انتظارات پیشرفت کار پروژه ها برآورد شده و از مقایسه آن با پیشرفت کار واقعی (گزارشات پیشرفت کار پروژه ها) درصد عدم کارائی هر یک از پروژه ها تعیین می شود.
هزینه های عدم کارائی پروژه ها نیز از حاصلضرب درصد عدم کارآیی در هزینه های ثابت هر یک از پروژه ها محاسبه و بر اساس تجزیه و تحلیل و تصمیم مدیریت و با توجه به اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تحت عنوان هزیته های جذب نشده مشخص می گردد.

عوامل بهای تمام شده
خدمات فرودگاهی
عوامل بهای تمام شده خدمات فرودگاهی شامل دستمزد مستقیم، سربار مستقیم و سربار غیر مستقیم می باشد که از هزینه های واقعی قابل جذب مراکز هزینه عملیات تشکیل شده است. در سربار غیر مستقیم خدمات فرودگاهی سهم فرودگاه ها و خدمات ناوبری ارائه شده به سایر فرودگاهای شرکت و مشتریان از هزینه های مراکز عملیات و خدمات فنی و مهندسی الکترونیک به سایر فرودگاه ها منظور می شود.
بهای تمام شده خدمات ارائه شده به شرح آنچه که در فوق اشاره گردید محاسبه می شود. بهای تمام شده سایر خدمات فرودگاهی با توجه به اینکه به تشخیص مدیریت، ظرفیت سنجی جهت آنان امکان نداشته و یا در حال حاضر میسر نیست از تجمیع هزینه های مربوط به آن فعالیت فارغ از سطح ظرفیت، به عنوان بهای تمام شده خدمت مورد نظر شناسایی می گردد. بهای خدماتی که در زمره دو حالت فوق قرار ندارند نیز بر حسب مورد به شکل سود و زیان و یا درآمد و هزینه در سرفصل درآمد و هزینه های عملیاتی شناسایی و ثبت می شوند.

پروژه ها
عوامل بهای تمام شده پروژه های فرودگاهی و ارائه خدمات به دیگران اعم ازاحداث، توسعه و بهسازی تاسیسات، تجهیزات فرودگاهی و پروژه های ارائه خدمات به دیگران به شرح زیر می باشد
مواد و مصالح، قطعات و لوازم مصرفی، دستگاه و تجهیزات فرودگاهی به بهای تمام شده (روش مورد عمل شرکت) به پروژه های در جریان و دارائیهای ثابت در دست تکمیل، احداث و بهسازی تأسیسات و تجهیزات فرودگاهی، منظور (بدهکار) می گردند.
هزینه های واقعی دستمزد مستقیم، سربار مستقیم و سربار غیر مستقیم اختصاص یافته از هزینه های قابل جذب مراکز هزینه عملیات، به تفکیک به پروژه های در جریان و داراییهای ثابت در جریان تکمیل، احداث و بهسازی تاسیسات و تجهیزات فرودگاهی منظور (بدهکار) می گردد.
هزینه های خرید خدمات که در رابطه با هر یک از پروژه ها توسط پیمانکار بر اساس صورت وضعیت های دریافتی انجام می پذیرد، مستقیما در حساب پروژه های در جریان مورد ثبت قرار می گیرند.
بهای تمام شده پروژه های احداث، توسعه و بهسازی تأسیسات، تجهیزات فرودگاهی و سایر دارائیهای ثابت در دست تکمیل مربوط به شرکت، پس از تکمیل بر اساس صورتجلسه تحویل (موقت) در حساب دارائیهای ثابت در دست تکمیل بر حسب مورد بستانکار و در حساب دارائیهای ثابت مربوطه بدهکار می گردد.

شکل شماره (4-1) مراحل تسهیم و تخصیص هزینه ها در سیستم موجود

بررسی نقاط ضعف، ایرادات و اشکلات سیستم موجود
سیستم هزینه یابی موجود در شرکت فرودگاههای کشور را نمی توان در نسل سنتی سیستم های هزینه یابی که کل هزینه ها را صرفا بر اساس یک یا چند معیار محدود تسهیم می کنند طبقه بندی نمود. دلیل این مدعا تنوع و تکثر مراکز هزینه مختلف تعریف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بهای تمام شده، تسهیم هزینه ها، روش هزینه، شرکت های هواپیمایی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره واقع گرایی