پایان نامه ارشد رایگان درباره بهای تمام شده، جامعه آماری، ادبیات تحقیق، تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

اقدامات موثری در حوزه طراحی و اجرا انجام نشده است. مستندات موجود در شرکت فرودگاههای کشور نشان می دهد اولین قدم در راه طراحی و اجرای سیستم هزینه یابی توسط مشاوران موسسه خدمات مدیریت سازمان حسابرسی برداشته شده است. در سیستم پیشنهادی که با رویکرد سنتی طراحی شده به مطالعه وضعیت موجود در فرودگاه مهرآباد پرداخته شده و مورد ستاد شرکت که بزرگترین سهم هزینه های سربار غیر مستقیم در آن محقق می شود و نقش هماهنگ کننده و پشتیبانی از کلیه فرودگاههای کشور را به عهده دارد، راهکاری ارائه نشده است.

خلاصه فصل
در اين فصل با هدف آشنايي با طراحی مفهومی سيستمABC، مبانی نظری اين سيستم تشريح گرديد. سپس با توجه به مراحل و مکانيزمهای اين سيستم، فعاليتهای لازم برای طراحی سيستم پيشنهادی در بخشهای خدماتی و خصوصا صنعت فرودگاهی بطور کامل مطرح شد. بطوريکه با استفاده و بکارگيری مبانی مفهومی سيستم پيشنهادی، امکان طراحی و بکارگيری سيستم هزينه يابی بر مبنای فعاليت امکان پذير گردد. بر اساس مبانی نظری مطرح شده در اين فصل، در فصل بعد با توجه به آنالیز هزینه ها در ستاد شرکت و لزوم تسهیم هزینه های مراکز ستادی که به منظور پشتیبانی فرودگاه های کشور ایجاد می شوند ، سيستم پيشنهادی طراحی و جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات ارائه شده به فرودگاههای کشور بکار گرفته می شود.

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه
پژوهش را می توان به عنوان یک جستجو یا بررسی سازمان یافته منظم متکی به داده های نقادانه و علمی در زمینه یک مشکل ویژه توصیف کرد که با هدف پاسخ یابی یا راه حل یابی صورت می گیرد. روش های پژوهش مجموع فعالیت هایی است که در جریان پژوهش برای رسیدن به هدف و پی بردن به واقعیت به کار می روند. پژوهشهای مختلف از نظر ماهیت موضوع و اهداف متفاوت هستند. به همین دلیل در هر پژوهش پژوهشگر باید تلاش کند تا مناسب ترین روش را برای رسیدن به اهداف و واقعیات برگزیند.
در این فصل روش مورد استفاده در پژوهش بررسی می شود. در ابتدا جامعه آماری و نمونه آماری معرفی شده و سپس روش پژوهش، روش گردآوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات، روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات و طرح پژوهش بیان گردیده است.

روش کلی تحقیق
روش کلی یا نوع تحقیق حاضر را می توان از سه جهت مورد ارزیابی قرارداد.
از جهت هدف
روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی است.
از جهت روش گردآوری داده ها و استنتاج
روش تحقیق به لحاظ اجرا و گردآوری اطلاعات، توصیفی است.
از جهت طرح تحقیق
تحقیق حاضر از نظر طرح تحقیق برقراری پیمایشی است.
جامعه آماری
جامعه آماری به کل گروه، افراد، وقایع و اشیائی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق در باره آنها بپردازد. اعضاء جامعه آماری دارای ویژگی های مشخصی هستند که آنها را از سایر پدیده های خارج از قلمرو جامعه مشخص می سازد.
جامعه آماری این پژوهش:
سیستم بهای تمام شده شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور می باشد.
نمونه آماری
با توجه به موضوع پژوهش که طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت در شرکت مادر تخصصی فرودگاههاهی کشور می باشد کل جامعه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و اقدام به طراحی سیستم پیشنهادی شده است.
در این پژوهش نمونه بر جامعه منطبق است و بنابراین تشریح گروه نمونه مورد مطالعه، حجم نمونه و روش نمونه برداری و نیز تعیین روش های تحلیل آماری جهت تعمیم نتایج نمونه به جامعه در این تحقیق استفاده نمی شود.

روش های گردآوری اطلاعات
مطالعه: که جهت بررسی اسناد و مدارک موجود و نیز ادبیات تحقیق صورت می گیرد.
مصاحبه تخصصی: که جهت رفع ابهام از رویه، مفاهیم و عملکردهای سیستم خصوصاً در موارد غیر مکتوب که با کارشناسان و روسای ادارات ومدیران ارشد شرکت به عمل آمده است.
مشاهده: به منظور رؤیت و اثبات عینی واقعیات مربوط به رویه های عملکرد در سیستم موجود صورت گرفته است.

ابزار گردآوری اطلاعات
در این پژوهش اطلاعات مود نیاز از طریق مطالعه، مصاحبه، مشاهده اسناد و مدارک و بانک های اطلاعاتی گردآوری شده است.
پایایی و اعتبار تحقیق
جهت بررسی سیستم فعلی بهای تمام شده از مشاهده اسناد و مدارک و بانک های اطلاعاتی استفاده شده است. جهت نقد سیستم موجود به مطالعه سیستم پرداخته و جهت طراحی سیستم به مشاهده فرآیند ارائه خدمات و همچنین مصاحبه با کارشناسان به شناسایی فعالیت های شرکت پرداخته شده است.
همچنین جهت مرور ادبیات تحقیق از تحلیل محتوا استفاده شده است.

روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
اساسی ترین روش های تجریه و تحلیل اطلاعات شامل موارد زیر است.
تحلیل محتوا: که جهت دسته بندی مفاهیم نظری و ادبیات تحقیق صورت می گیرد.
تجزیه و تحلیل سیستم: در طراحی سیستم هزینه یابی پیشنهادی در قلمرو تحت بررسی از این روش استفاده شده و شامل موارد زیر است.
وجود یا فقدان سیستم هزینه یا بی در واحد تحت بررسی
تعیین نقاط ضعف و قوت سیستم هزینه یا بی در واحد تحت بررسی
ارائه پیشنهاداتی در جهت بهبود سیستم هزینه یابی در قلمرو تحت بررسی و طراحی چارچوب کلی سیستم پیشنهادی
موضوع این پژوهش طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت در شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور می باشد.
در این پژوهش اهداف ذیل دنبال شده است.
تعیین وجود یا عدم وجود سیستم در قلمرو تحت بررسی
تعیین معایب و محاسن سیستم در قلمرو تحت بررسی
طراحی چارچوب کلی سیستم پیشنهادی

فصل چهارم

طراحی سیستم پیشنهادی

مقدمه
بيشتر مديران در صنعت فرودگاهی معمولا چشم انداز مناسبی از مديريت هزينه ها به عنوان يكي از فرآيندهاي مهم و نوين سيستم حسابداري مديريت در سازمان خود ندارند. اما شكي نيست كه دسترسی به اين اطلاعات يكي از ابزارهاي مهم و استراتژيکی است كه اطلاعات مفيدي را در دسترس مديران جهت تصميم گيري های متعدد قرار می دهد و با فراهم کردن بازخوردهای مناسب به آنها کمک می کند تا بر اساس آن بتوانند به پيشرفت بيشتر سازمان خود و حفظ آن در بازار شديد رقابتي دست يابند.
يكي فاکتور های عمده که به نوعی یک تهدید بالقوه برای شرکت محسوب می شود انحصار موجود در مدیریت و راهبری فرودگاههای کشور می باشد. این انحصار از یک طرف موجب عدم حضور رقیب در بازار هوانوردی کشور شده و از طرف دیگر موجب کم توجهی به سنجش کارآیی و اثر بخشی فعالیت های شرکت و فرودگاههای تحت مدیریت آن شده است. برای تبدیل این تهدید به فرصت بهبود مستمر و تحقق اهداف متعالی در حوزه فرودگاهی، شرکت فرودگاههای کشور نياز دارد بداند هزينه خدمات مختلفي كه ارائه مي كنند به چه ميزان مي باشد و علاوه بر اين اطلاع صحيح و كافي از اجزا هزينه ها و ساختار تشكيل دهنده آنها در سازمان خود داشته باشند. براي مديران فرودگاهها و تصمیم گیرندگان صنعت فرودگاهی، دسترسي به اطلاعات مديريت هزينه به عنوان يك ابزار كليدي جهت تاثيرگذاري بر فعاليتهای شرکت و فراهم كردن ايده ها و افكار مناسب براي اداره کردن و مديريت فعاليتهای فرودگاهی بسيار مهم و ضروري مي باشد. اين موضوع نه تنها بعنوان يك محرك اساسی بر مسائل مالي صنعت فرودگاهی تاثير اساسی دارد، بلكه بر فرهنگ سازماني و چگونگي ساز و كار آن نيز تاثير معناداري خواهد داشت. براي اين منظور اصل مديريت هزينه به عنوان يكي از موضوعات جديد و حاضر در بين سازمانهاي جهاني در صنعت فرودگاهی نيز بدليل اينکه در اين بازار انحصاری مشغول به فعاليت می باشد، بايد مورد توجه جدی قرار گیرد.
چارچوبي كه براي سيستم مديريت هزينه در هر سازمانی وضع مي شود بايد اين اطمينان را بطور دائم ايجاد كند كه اين سيستم مي تواند استراتژيهاي جاري سازمان را با فشارهاي محیطی و موقعيتهاي سازماني تطبيق دهد. سازمانها و مديران آنها نياز دارند كه بدانند چگونه مي توانند با تصميمات و فعاليتهاي خود، ارزشهاي موجود را حفظ نموده و ارزش افزوده جديدي را در سازمان ايجاد كنند. مديريت هزينه معيار و ديدگاه مناسبي است كه مي تواند به آنها در اين روند كمك كند. اطلاعات مديريت هزينه يك روش و متدولوژي را ايجاد مي كند كه به كمك آن مديران وكاركنان درك مي كنند تا تلاش و نيروي خود را بر روي چه اهدافي در سازمان متمركز كنند تا بتواند آنها را به سمت اهداف تعيين كننده جهت سازمان آنها سوق دهد. برای اين منظور شناخت نارساييها و ضعف سيستمهای موجود و از طرفی ويژگيهای فعالیت های ستاد شرکت فرودگاههای کشور نسبت به ساير بخشها جهت طراحی و دستيابی به يک سيستم هزينه يابی برتر، می تواند بسيار مفيد و موثر باشد.
در اين فصل با توجه به مفاهيم نظری مطرح شده در فصل سوم در خصوص چگونگی و مراحل بکارگيری سيستم ABC در محاسبه بهای تمام شده خدمات فرودگاهی و با توجه به ساختار و تشکیلات شرکت فرودگاههای کشور فرآیند طراحی سیستم موجود در چند مرحله انجام می گردد. در مرحله اول ضمن بررسی وضعیت سیستم هزینه یابی موجود شرح مختصری از طبقه بندی هزینه ها، روش هزینه یابی و اجزای بهای تمام شده ارائه شده است. در مرحله بعدی نقایص و نواقص سیستم موجود به اختصار عنوان می گردد و در ادامه ساختار و تشکیلات شرکت فرودگاههای کشور بررسی و ضمن توجه به مراکز هزینه تعریف شده در سیستم هزینه یابی فعلی سیستم پیشنهادی و مشخصات تفصیلی آن شرح داده می شود. با توجه شرح وظایف ستاد شرکت به عنوان بزرگترین مرکز انباشت هزینه های مشترک و سربار غیر مستقیم، بخشها و زير مجموعه های تحت نظر حوزه مدیرعامل و هرکدام از معاونتهای شرکت بر حسب نمودار سازمانی آنها شناسايي می گردند. با استفاده از روش آناليز فعاليت، کليه فعاليتهای اين بخشها تعيين شده و قسمتهايي که به نحوی در راستای خدمات ارائه شده در ستاد شرکت فرودگاههای کشور و فرودگاههای تحت مدیریت فعالیت می کنند، مشخص گرديده و از طریق تعیین و تعریف مبانی مناسب، هزينه های حوزه ستادی شرکت فرودگاههای کشور به اهداف هزینه تخصيص می يابد.

مراحل طراحي و بکارگيری سيستم پيشنهادي در شرکت فرودگاههای کشور
با توجه به اصول و مبانی سيستم ABC و مطالعات انجام شده در زمينه روشهای هزينه يابی و محاسبه بهای تمام شده خدمات و همچنين بررسيهای بعمل آمده در زمينه ساختار شرکت فرودگاه های کشور، مراحل طراحی و بکارگيری سيستم پيشنهادی در شرکت در قالب مراحل ذیل انجام گرفت که در ادامه تشريح می گردد.
مرحله اول: شناسايي وضعيت سيستم موجود از جنبه هاي مختلف. با توجه به اينكه اطلاعات سيستم پيشنهادي در سطح فرودگاههای کشور جمع آوری و مورد تجزيه و تحليل قرار می گيرد، بنابراين براي جمع آوری اطلاعات نياز به همكاري و استفاده از کارشناسان شرکت بود. برای اين منظور ضمن مراجعه به کارشناسان و بررسی اسناد و اطلاعات مالی و حسابداری، بررسی خصوصيات مربوط به خدمات فرودگاهی و چگونگی ارائه این خدمات، اطلاعات لازم جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت.
مرحله دوم: تفکيک فعاليتهای عملیاتی از سایر فعاليتها. با توجه به اينکه ستاد فرودگاههای کشور علاوه بر عملیات هوانوردی که توسط مرکز کنترل فضای کشور انجام می شود سایر خدمات پشتیبانی و اداری تشکیلاتی جهت فرودگاههای کشور را بر عهده دارد، بنابراين در مرحله اول می بايست فعالیت های مختلف دسته بندی گردند. برای اين منظور با توجه به ساختار و تشکیلا شرکت و چارت سازمانی به تجزیه و تحلیل مراکز هزینه تعریف شده در سیستم ستاد و فعالیت هایی که توسط آنها انجام می شود اقدام گردید. فعالیت های انجام شده توسط ستاد شرکت فرودگاههای کشور در سه دسته فعالیت های مرتبط با دسته محصولات، مرتبط با نگهداری محصولات و مرتبط با نگهداری کسب و کار دسته بندی شدند.
مرحله سوم: آناليز فعاليت ها. با توجه به تنوع و تعدد وظايف تعریف شده در ستاد و به لحاظ ساختار مشترک بين بخشهای مختلف، در اين مرحله بخشهايي که خدمات آنها بطور مشترک مربوط به فعاليتهای عملیاتی و غیر عملیاتی می گرديد، مورد بررسی قرار گرفت تا فعاليتهايي که مربوط به عملیات است از ساير فعاليتها تفکيک و درصد آن نيز برآورد گردد. به عنوان مثال فعاليتها و خدمات مرکز کنترل فضای کشور مربوط به فعاليتهای ناوبری می گردد، بنابراين اين بخش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بهای تمام شده، کارشناسی ارشد، کیفیت اطلاعات، بانک کشاورزی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بهای تمام شده، تسهیم هزینه ها، روش هزینه، شرکت های هواپیمایی