پایان نامه ارشد رایگان درباره بهای تمام شده، سلسله مراتب، سرمایه گذاری بخش خصوصی، جمع آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

فعاليتهاي سطح كلان(ماكرو)
اين فعاليت شامل فعاليتهايي است كه از چندين فعاليت جزئي و متوسط مرتبط با هم تشكيل شده است. اين اطلاعات براي تصميم گيري ها در سطوح بالای سازمانی بكار گرفته مي شود. مانند تهيه يک بخشنامه خاص جهت اعمال تخفیف های تجاری در سطح کلیه فرودگاههای کشور.
4- فعاليتهاي سطح هدف هزينه
اين فعاليتها در جهت رسيدن به هدف هزينه ( ارائه خدمت و يا برآوردن نيازهاي مشتري ) انجام مي شوند. فعاليتهاي سطح هدف در سازمان معمولاً از چند فعاليت كلان (ماكرو) تشكيل شده است. اطلاعات تهيه شده در اين سطح جهت تصميم گيري هاي استراتژيك در سازمان كاربرد دارد. از جمله اين فعاليتها مي توان تعیین طرح و خط مشی پذیرش طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی در فرودگاههای کشور را نام برد.

مراحل طراحي مدل و بکارگيری سيستم ABC
طراحي مدل يكي از مهمترين مراحل در اجراي سيستم ABC است. درصورتي كه سيستم به طور صحيح طراحي و اجرا گردد، مي‌توان به مزاياي حاصل از بكارگيري آن در سازمان دست يافت.
در مرحله طراحي سيستم، طراحي فعاليتها، بايد طوري انجام شود كه كمترين هزينه و پيچيدگي را داشته باشد. بطوريكه سيستم طراحي شده، فراهم‌كننده اطلاعات جزيي در تمامي سطوح فعاليتها و در راستاي بهبود فرآيندها باشد. علاوه براين سيستم طراحي شده تاحد امكان بايد ساده باشد، اما نه خيلي ساده، چون در اين صورت اطلاعات حاصل ازآن كيفيت زيادي نخواهد داشت. بطوركلي براي طراحي مدل، مراحل زير را بايد در نظر گرفت:
1- تعريف هدف هزينه با توجه به نوع سازمان.
2ـ تعريف مراكز فعاليت و گروه بندی فعاليتها در داخل مراکز فعاليت.
3ـ آناليز فعاليت در داخل مراکز فعاليت جهت مشخص کردن فعاليتهای مربوط به هر کدام از اهداف هزينه.
4- شناسايي منابع مورد نياز برای انجام هر کدام از فعاليتها و خصوصيات هر کدام از منابع.
5ـ تعريف و شناسايي محرك منابع.
6- عمليات هزينه يابی و شناسايي هزينه ها در مراکز فعاليت.
7ـ تعريف و شناسايي محركهاي هزينه بر حسب هر کدام از مراکز فعاليت.
8- عمليات تخصيص هزينه ها به هدف هزينه با توجه به مراحل تخصيص چندگانه.
9- محاسبه بهای تمام شده هدف هزينه(خدمات فرودگاهی ارائه شده، تعداد محصول توليد شده و ….)
با توجه به مراحل ذکر شده جهت طراحی و بکارگيری سيستم ABC هر کدام از مراحل تشريح می گردد:

تعيين هدف هزينه با توجه به نوع سازمان
تعريف و مشخص کردن هدف هزينه در سيستم ABC يکی از مهمترين مراحل می باشد، چون با توجه به هدف هزينه است که عمليات طبقه بندی مراکز فعاليت، آناليز فعاليت، شناسايي هزينه ها و نهايتا تخصيص هزينه و محاسبه بهای تمام شده انجام خواهد گرفت. هدف هزينه در سيستمهای توليدی عمدتا بر اساس محصولات تعريف می گردد و با توجه به نوع و تعداد محصولاتی که محاسبه بهای تمام شده برای آنها مهم می باشد می توان عمليات هزينه يابی و محاسبه بهای تمام شده را انجام داد. در صنعت فرودگاهی هدف هزينه عمدتا ارائه خدمات مختلف فرودگاهی از جمله ناوبری، نشست و برخاست، پارکینگ ، روشنایی باند و سطوح پروازی، ترمینال مسافر و بار و … می باشد. در صورتی که هدف هزينه در يک سيستم کل خروجيهای آن نباشد و يا به عبارتی محاسبه بهای تمام شده تمام خروجيها مد نظر نباشد، می بايست در مرحله اول هزينه های مشترک را به تمامی خروجيها نسبت داد و در مرحله بعد هزينه های خاص هر خروجی را که محاسبه بهای تمام شده آن مورد نياز باشد را تعيين و در بهای تمام شده در نظر گرفت. به عنوان مثال مرکز کنترل فضای کشور به هدایت پروازهای داخلی و بین المللی به صورت همزمان می پردازد اما اگر هدف سيستم هزينه يابی محاسبه بهای تمام شده خدمات ناوبری پروازهای بین المللی باشد در مرحله اول بايد سهم هر گروه از پروازها (داخلی و بین المللی) از هزينه های مشترک مشخص شده و سپس هزينه های خاص پروازهای بین المللی که بهای تمام شده آنها مورد نياز باشد را تعيين و در بهای تمام شده در نظر گرفت.

تعريف مراكز فعاليت و گروه بندی فعاليتها در داخل مراکز فعاليت
تعريف وشناسايي مراکز فعاليت مبنای اصلی آناليز فعاليتها و عمليات هزينه يابی است. مراكز فعاليت مجموعه اي ازفعاليت ها هستند، كه در جهت بهبود و كنترل فعاليتها با هم، سازماندهی مي شوند. برای تعريف و شناسايي مراکز فعاليت چندين روش وجود دارد. يكي از بهترين راههايي كه مي‌توان مراکز فعاليت را شناسايي و گروه بندی کرد، استفاده از نمودار سازماني وظيفه ای سازمان است. در نمودار سازمانی فعاليت‌هاي مورد نياز براي انجام كارها برحسب وظيفه از يكديگر تفكيك و مجزا شده‌اند و برای دستيابی به ماموريت اصلی، کل سازمان بر حسب وظيفه به بخشهای کوچکتر تقسيم می شوند. براي كسب اطلاعات در مورد فعاليتهايي كه در هر قسمت انجام مي‌شود، مي‌توان با مشاهده، مطالعه و بررسي وظايف و يا مصاحبه با مديران و كارشناسان هر دايره نسبت جمع آوري اطلاعات مورد نياز اقدام كرد. در ايجاد مراكز فعاليت اصول زير را بايد در نظر گرفت:
قاعده اول: فعاليتهايي را كه مربوط به يك بخش هستند بايد با هم سازماندهي شوند. اين عمل مشابه با عمليات سازماندهي فعاليت ها بر اساس نمودار سازماني است.
قاعده دوم: فعاليت ها را بر اساس اطلاعات حاصل از هر مركز فعاليت سازماندهي شوند. استفاده از خصوصيات مورد نياز براي هر مركز فعاليت در اين مرحله مي تواند به سازماندهي فعاليتها كمك زيادي كند. علاوه براين استفاده از خصوصيات باعث گزارش دهي در مورد فعاليتها مي گردد.
قاعده سوم: مراكز فعاليت بايد بر اساس سلسله مراتب فعاليتها طراحي شوند. استفاده از مراكز فعاليت بصورت سلسله مراتبي باعث كاهش تعداد مراكز فعاليت و تاثير عملي آنها بر يكديگر مي شود. اين طبقه بندي به استفاده كنندگان كمك مي كند، كه روي سطوح مختلف اطلاعات احاطه داشته باشند.
تعريف و شناسايي فعاليت‌ها در هر کدام از مراکز فعاليت تعريف شده بستگي به هدف يا اهداف طراحي سيستم ABC دارد. اگر هدف از طراحي سيستم، تعيين اهداف استراتژيك سازماني باشد، طراحي مدل و فعاليت‌ها بايد درجهت تخصيص صحيح هزينه‌ها به هدف هزينه باشد. اما اگر هدف از طراحي مدل بهبود بخشيدن به فرآيندها باشد طراحي مدل بايد در جهت فراهم‌آوردن اطلاعات در مورد فعاليت‌ها و هدف هزينه باشد.
براي شناسايي و طبقه بندي فعاليتها در مراکز فعاليت بايد اصول زير را در نظر گرفت:
قاعده اول : هماهنگ كردن جزئيات فعاليت ها با اهداف مدل
تعريف و شناسايي فعاليتها بايد با توجه به هدف مدل انجام شود چون مي توان فعاليتها را از سطح خيلي جزئي تا سطح كلي تعريف نمود و يا مي توان فعاليتها را در سطح خيلي جزئي تعريف نمود و سپس با توجه به طبقه بندي آنها در فعاليتهاي كلان (ماكرو)، جزئي بودن فعاليتها را تا حد مورد نياز تقليل داد. در يك نتيجه گيري كلي مي توان گفت اگر هدف از شناسايي فعاليتها، بهبود بخشيدن به آنها باشد بهتر است فعاليتها را در سطح خيلي جزئي (ميكرو) تعريف كرد، ولي اگر هدف محاسبه بهاي تمام شده و تعيين اطلاعات براي تصميم گيري هاي استراتژيك باشد، بهتر است كه فعاليتها در سطح كلي (ماكرو) تعريف شوند.
قاعده دوم : طبقه بندي فعاليتها
اگر اهداف در نظر گرفته شده براي سيستم با يكديگر تضاد داشته باشند. بهتر است كه طبقه بندي فعاليتها بصورت فعاليتهاي كلان (ماكرو) باشد. مثلا اگر هدف از تجزيه و تحليل فعاليتها ايجاد بهبود و تعيين اهداف استراتژيك باشد، از آنجا كه دستيابي به اين دو هدف با توجه به سطح اطلاعات مورد نياز براي هر كدام از اهدف باعث ايجاد تضاد خواهد شد، بهتر است فعاليتها را بر حسب فعاليتهاي كلان (ماكرو) طبقه بندي كرد. چون اين فعاليتها در بر گيرنده فعاليتهاي جزئي مرتبط به هم نيز می باشد. براي تبديل فعاليتهاي جزئي (ميكرو) به فعاليتهاي كلان (ماكرو) اصول زير بايد در نظر گرفته شود:
1-فعاليتها بايد در يك سطح مشابه باشند.
2- فعاليتها بايد از محرك هزينه مشابه استفاده كنند.
3- فعاليتها بايد داراي هدف مشترك باشند.
قاعده سوم : تركيب فعاليتها با يكديگر تا حد امكان
فعاليتهايي كه در جهت رسيدن به يك هدف باشند و از مبناي مشترك براي تسهيم هزينه ها استفاده مي كنند، مي توانند با همديگر تركيب شوند. چون با تركيب فعاليتها علاوه براينكه مي توان به هدف تعيين شده دست يافت، سطح جزئي بودن اطلاعات در سازمان نيز تا حد ممكن كاهش مي يابد. ترکيب فعاليتها با يکديگر مستلزم رعايت اصول زير است :
1- فعاليتهاي كه با يكديگر تركيب مي شوند، بايد دريك سطح مشابه باشند، مثلاً نمي توان فعاليتهاي را كه در سطح جزئي انجام مي شوند را با فعاليتهايي که در سطح کلی انجام می شوند را با يكديگر تركيب كرد.
2- تركيب فعاليتها بايد طوري انجام شود، كه با استفاده از يك مبناي فعاليت، بتوان هزينه هاي سربار را به فعاليتهايي كه در سطح خرد يا كلان (ماكرو) تقسيم بندي شده اند، تخصيص داد.
3- فعاليتهايي كه با هم تركيب مي شوند، بايد داراي هدف مشترك باشند و همگي در جهت تكميل و ارائه يک نوع خدمت به استفاده كنندگان خاص باشند. مثلاً انجام فعاليتهاي مربوط به امور اقتصادی و بازرگانی فرودگاهها را نمی توان با فعاليتهای مربوط به تدارکات آنها تركيب كرد.

آناليز فعاليت در داخل مراکز فعاليت جهت مشخص کردن فعاليتهای مربوط به هر کدام از اهداف هزينه
در اين مرحله با توجه به هدف هزينه تعيين شده فعاليتهای موجود در هر کدام از مراکز فعاليت مورد تجزيه و تحليل قرار می گيرند. هدف از آناليز فعاليت شناسايي فعاليتهايي است که برای انجام هر کدام از اهداف هزينه بکار گرفته می شوند، تعيين حجم فعاليتهای مورد نياز برای انجام هدف هزينه و شناسايي خصوصيتهای فعاليتهای مورد نياز برای انجام هدف هزينه می باشد. آناليز فعاليت همچنين اطلاعات مفيد و ارزشمندی را نيز در رابطه با بهبود عملکردها و فرآيندها در اختيار مديريت قرار می دهد.

شناسايي منابع مورد نياز برای انجام هر کدام از فعاليتها و خصوصيات هر کدام از منابع
در اين مرحله با توجه به هدف هزينه های تعريف شده و يا خروجيهای سيستم، منابع مورد نياز برای انجام هر کدام از فعاليتها مشخص می گردد. از جمله نوع منابع، حجم منابع بر حسب هر کدام از خروجيها، منابع مورد نياز مستقيم و غير مستقيم، ماهيت منابع (ثابت و متغير) مورد نياز بر حسب هر کدام از اهداف هزينه و درجه تغيير پذيری منابع با توجه به اهداف هزينه تعيين می گردد.

تعريف و شناسايي محرك منابع
منظور از محرک منابع عاملی است که ارتباط بين منابع مصرف شده و هدف هزينه را بر حسب هر کدام از منابع مشخص می کند. محرک منابع تعيين کننده رابطه علّی بين منابع مصرف شده و حجم و يا تعداد هدف هزينه می باشد و با استفاده از محرک منابع می توان حجم منابع استفاده شده را به هدف هزينه نسبت داد. به عنوان مثال ميزان استفاده هر کدام از واحدهای عملیاتی و اداری از تاسيسات یک فرودگاه بر اساس مبنای متراژ فيزيکی آن می باشد که بر اين اساس هر چه متراژ فيزيکی بيشتر باشد، ميزان استفاده نيز بيشتر خواهد بود.

عمليات هزينه يابی در مراکز فعاليت
با توجه به منابع مورد نياز برای انجام هر فعاليت در اين مرحله بايد هزينه منابع مورد نياز برای انجام فعاليتها را شناسايي کرد. عمليات هزينه يابی با توجه به نوع اطلاعات مورد نياز برای تصميم گيری متفاوت می باشد و می توان عمليات جمع آوری هزينه ها را از سطح بسيار جزئی تا سطح کلی جمع آوری کرد که اين موضوع بيشتر به هدف هزينه بستگی دارد. در صورتی که هدف هزينه در يک سازمان واحد باشد و کليه منابع مورد نياز برای انجام يک هدف تخصيص يابند نيازی به جزئيات هزينه نمی باشد. به عنوان مثال اگر در يک فرودگاه صرفا خدمات نشست و برخاست هواپیما انجام می شود. و هدف ما از طراحی سيستم جمع آوری اطلاعات برای محاسبه بهای تمام شده باشد ديگر نيازی به تفکيک و ريز هزينه ها نمی باشد اما اگر در يک فرودگاه کلیه خدمات فرودگاهی وجود دارد و هر خدمت شرايط و ويژگيهای خاص مربوط به خود را دارد، نياز است تا ابتدا ويژگيها و شرايط خاص هر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سلسله مراتب، ارزش افزوده، شرکت های هواپیمایی، حقوق و دستمزد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بهای تمام شده، کارشناسی ارشد، کیفیت اطلاعات، بانک کشاورزی