پایان نامه ارشد رایگان درباره بهای تمام شده، حقوق و دستمزد

دانلود پایان نامه ارشد

این موضوع باعث کاهش هزینه در فرودگاه ها و افزایش هزینه در مرکز کنترل می شود. اما اين هزينه ها در سيستم حسابداری از يکديگر تفکيک نشده و يا تفکيک آنها از يکديگر براحتی امکان پذير نمی باشد.
7- منابع و ظرفيتهای بلااستفاده در ستاد و فرودگاههای کشور براحتی قابل سنجش و برآورد نمی باشد. به عنوان مثال ممکن است که بطور کامل از ساعات کار موظف کارکنان استفاده نگردد و يا اينکه از تمامی ظرفيت پذیرش و اعزام پرواز، مسافر و بار در فرودگاههای کشور بدلايل مختلف استفاده نشود. با توجه به اينکه سيستم مالی و حسابداری بخشهای دولتی و فرودگاههای کشور هزينه های مختلف فرودگاهی را بر اساس بودجه های تخصيص داده شده به آنها هزينه می کنند و از طرفی بدليل ماهيت غلط بودجه ريزی سنتی مورد استفاده، کل بودجه های تخصيص داده شده به هر کدام از اين فرودگاهها بايد هزينه گردد (يا به عبارتی جمع تراز ريالی دفاتر حسابداری در ستاد و فرودگاهها در پايان دوره می بايست با بودجه های تخصيص داده شده برابر باشد) اين مسئله موجب می شود علاوه بر هزينه شدن تمامی بودجه های تخصيصی، کارآيی سيستم مالی و حسابداری و همچنين عملکرد فرودگاهها قابل سنجش و برآورد نباشد که نهايتا اين موضوع منجر به عدم ارائه اطلاعات مورد نياز برای کنترل هزينه ها در سيستم مالی و حسابداری فرودگاههای کشور می گردد.
8- ساختار و ترکيب هزينه های فرودگاهی از بخشهای توليدی و ساير بخشهای خدماتی متفاوت می باشد. در بخشهای توليدی حجم عمده هزينه ها و بهای تمام شده محصولات مربوط به هزينه های مواد مصرفی مستقيم است و در بعضی از موارد حجم هزينه های نيروی انسانی بسيار پايين می باشد، اما در سیستم فرودگاهی حجم عمده هزينه ها مربوط به هزينه های حقوق و دستمزد کارکنان است. از طرفی رفتار هزينه ها (هزينه های ثابت و متغير) نيز در اين دو بخش متفاوت می باشد. هزينه های خريد و نصب تجهيزات و ماشين آلات (هزينه های ثابت و هزينه های خريد کالاهای سرمايه ای) در بخشهای توليدی بسيار زياد می باشد و در بعضی مواقع تا بيش از50% هزينه های توليد محصول و هزينه های دوره را تشکيل می دهند اما در صنعت فرودگاهی عمده هزينه ها مربوط به هزينه های متغير و هزينه های نيروی انسانی می باشد و هزينه های استهلاک کالاهای سرمايه ای نسبت به ساير هزينه ها درصد کمتری از هزينه ها را به خود اختصاص می دهد.
با توجه به ويژگيها و خصوصيات و همچنين نقاط ضعف سيستمهای هزينه يابی سنتی و از طرفی سيستم مالی و حسابداری شرکت فرودگاههای کشور در ستاد و فرودگاهها، لزوم توجه، بکارگيری و استفاده از سيستمهايي که بتواند نقاط ضعف و نارساييهای فوق را رفع کند، امری ضروری و اساسی محسوب می گردد. برای اين منظور دسترسی به روشهای نوين مديريت هزينه به عنوان يک موضوع اساسی مطرح است و سيستم هزينه يابی بر مبنای فعاليت با توجه به مکانيزمها و ابزارهايي که از ابعاد مختلف در دسترس مديران قرار می دهد، در اين زمينه می تواند بسيار مفيد باشد.

سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC)
تحولات و تغييرات شگرفي كه بطور کلی از اوايل دهه 1980 در سطح جهان مطرح گرديد، باعث شد تا بيشتر سازمانها به اين نتيجه دست يابند تا برای بقاء در بازار رقابت و کاهش بهای تمام شده خدمات خود می بايست شيوه ها و فرآيندهاي داخل سازمانی خويش را بهبود بخشند و ضمن افزايش مستمر كيفيت، هزينه ها را به نحو قابل قبولي پايين آورند، برای دستيابی به اين هدف تجديد نظر در روشهاي حسابداري و مالی و استفاده از روشهای جديد امری اجتناب ناپذير بود، چون اتكاء به روشها وتكنيكهاي سنتي ديگر نمي توانست نيازهاي آنان را برآورده كند، و اين سازمانها ناگزير شدند تا در سيستم هاي حسابداري و بهاي تمام شده خويش بازنگري كنند.
اين نياز مبرم از يك طرف و رشد و توسعه ديدگاههاي جديد در زمينه حسابداري مديريت از طرف ديگر، باعث ايجاد تحول در ارائه روشهاي نوين محاسبه بهاي تمام شده گرديد. اما توجه جدي محافل دانشگاهي و حرفه اي به اين موضوع در دهه 1980 بيشتر جلب گرديد. اين توجه عمدتاً بر اثر پيدايش سه سازه اصلي بود: سازه اول تغييرات نويني كه در دنيا جهت معرفي تكنولوژي هاي مدرن، سيستم هاي اطلاعاتي هوشمند و مكانيزم هاي عملياتي جديد رخ داده بود. سازه دوم، تغييرات فلسفه فكري مديران سازمانها بود، كه جهت افزايش سودآوري، بجای افزايش قيمتهای خدمات خود به عامل کاهش هزينه ها توجه داشتند. عامل سوم تلاش محافل دانشگاهي و نويسندگان حسابداري مديريت بود، كه با توجه به تغييرات وسيع و لزوم استفاده از تکنولوژيهای جديد، روشهای نوين مديريت هزينه و هزينه يابی را توسعه دادند. در اين ميان كوپر و كاپلان ((Kaplan & Cooper نسبت به ديگران تاثير بسزايي در انعكاس نارساييهاي سيستم حسابداري مديريت داشتند. اين نويسندگان معتقد بودند كه استفاده از سيستمهاي سنتي نه تنها پاسخگوي احتياجات مديران نيست، بلكه استفاده از اطلاعات آنها سبب گمراهي و عدم تصميم گيري صحيح مي شود. تلاش اين نويسندگان منجر به پيدايش شيوه جديدي در روشهای مديريت هزينه، تحت عنوان هزينه يابي بر مبناي فعاليت گرديد(Turney,1997).

ديدگاههای سيستم هزينه يابی بر مبنای فعاليت
از نظر مراحل تکامل و شکل گيری سيستم هزينه يابی بر مبنای فعاليت و همچنين نوع اطلاعات مورد نياز مديران در تصميم گيري ها دو ديدگاه کلی در رابطه با اين سيستم مطرح شده است. يكي از اين ديدگاهها مدل مقدماتی سيستمABC است. هدف اين ديدگاه فراهم كردن اطلاعات در مورد هزينه فعاليتها و فرآيندها است. ديدگاه ديگري كه در اين زمينه مطرح است، مدل دو بعدي ABC مي باشد. هدف اين ديدگاه علاوه بر فراهم كردن اطلاعات در مورد هزينه فعاليت ها و فرآيندها، تهيه اطلاعات غيرمالي درباره فعاليت ها است. بدليل اهميت اين موضوع و چگونگي رشد و توسعه سيستم ABC ، به تشريح اين دو ديدگاه مي پردازيم.

مدل مقدماتی سيستم ABC
مدل مقدماتیABC جهت فراهم آوردن اطلاعات بهاي تمام شده محصولات و خدمات بكار گرفته شد. اما با توجه به قابليتهاي مفيدي كه اين سيستم فراهم مي كرد، در زمينه هاي ديگري از جمله كاربرد در تصميم گيري هاي استراتژيك، تجزيه و تحليل هزينه ها، سودآوري خدمات، بهبود فعاليتهاي سازماني، مديريت و اداره كردن فعاليتها، و تعيين اولويت براي كاهش هزينه ها بكار گرفته شد.
كاربردهاي گسترده سيستمABC در واقع ناشي از مزايايي بود، كه اين سيستم مي توانست براي سازمانها فراهم كند. علاوه بر موارد فوق استفاده كنندگان اين سيستم بدنبال دستيابي به اطلاعات اساسي بودند تا با بكارگيري آن بتوانند فرآيندها را بهبود بخشند. گرچه سيستم مقدماتی ABC با فراهم كردن اطلاعات مفيد و اساسي بسياري از مشكلات مديران را در تصميم گيري ها حل نمود، اما بكارگيري اين سيستم نارسائيهايي نيز داشت كه استفاده از آن را محدود مي كرد، و آن تك كاربردي بودن اين سيستم بود. يعني اگر اين سيستم براي هدف خاصي، مثلاً بهبود داخلي سازمان طراحي مي گرديد، نتايج آن براي دستيابی به ساير اهداف كاربردی نداشت. اين موضوع تا حد زيادي كارآيي مدل مقدماتیABC را محدود مي كرد (Turney,1997).
محدوديت ديگر مدل مقدماتیABC، عدم ارائه اطلاعات مستقيم در مورد هزينه ها و فعاليتها، خصوصاً در مورد هزينه هاي سربار و چگونگي تسهيم اين هزينه ها بود. از آنجا كه در مدل مقدماتی ABC هزينه هاي سربار بر اساس حوزه هاي هزينه كلي تسهيم مي شوند، بنابراين هزينه ها براساس هر فعاليت بطور جداگانه تعريف و شناسايي نمي گردند و مستقيماً بر فعاليتها تاثير نمي گذارد. اين مسئله، ضمن عدم ارائه اطلاعات در مورد فعاليتها، باعث خواهد شد كه نتوان اطلاعات عملي درمورد بهبود عملكردها و نتايج را كسب كرد. اين نقاط ضعف مدل مقدماتیABC منجر به ارائه ديدگاه دوبعدي اين سيستم گرديد.

مدل دو بعدي سيستم ABC
انتظار از سيستم ABC براي فراهم كردن اطلاعات عملياتي در مورد فعاليتها منجر به پيدايش ديدگاه ديگري در اين زمينه شد، كه به نام مدل دو بعدي ABC مطرح گرديد. اين سيستم جهت فراهم كردن اطلاعات با هدف ايجاد يك فرآيند بهبود دائمي براي فعاليتهاي داخل و خارج از سازمان طراحي گرديد. اين روش داراي دو ديدگاه اصلي است كه عبارتند از:1) ديدگاه تخصيص هزينه و2)ديدگاه فرآيندي. در شكل شماره(3-1) اين دو ديدگاه نشان داده شده است.

شكل شماره (2-2) مدل دو بعدي سيستم ABC
منبع:(Turney, P ”Activity Based Costing” Kogan Page,1997)
ديدگاه تخصيص هزينه در مدل ABC
ديدگاه تخصيص هزينه فراهم كننده اطلاعات در مورد منابع، فعاليتها و هدف هزينه است. فرض اصلي اين ديدگاه اين است كه، دستيابي به هدف هزينه (ارائه خدمت و يا توليد محصول) نياز به انجام فعاليت دارد و فعاليتها منابع را مصرف مي كنند. در اين ديدگاه، جريان هزينه ها از طرف منابع به فعاليتها و سپس از طرف فعاليتها به هدف هزينه است.
اطلاعاتي كه توسط مدل دو بعدي ABC ارائه مي گردد، تفاوت زيادي با ديدگاه مقدماتی اين سيستم دارد. با بكارگيري اين سيستم علاوه بر اينكه اطلاعات مفيدي در مورد هزينه ها و بهاي تمام شده حاصل مي شود، اطلاعات ديگري نيز در مورد فعاليتها و هدف هزينه مي توان كسب نمود. اين اطلاعات در تصميم گيري ها مي تواند به مديران كمك زيادي كند. جهت درك بيشتر اين موضوع به تشريح اطلاعات حاصل از اين سيستم مي پردازيم.
1- اطلاعات درباره فعاليتها
سيستم ABC اطلاعات مفيدي درباره فعاليتهاي مهم و هزينه هاي انجام آنها در اختيار تصميم گيرندگان قرار مي دهد. از جمله اينكه چگونه مي توان فعاليتها را بهتر انجام داد؟ هدف از مصرف منابع چيست؟ براي انجام هدف هزينه چه فعاليتهايي از ساير فعاليتها بيشتر مورد نياز است؟ براي انجام فعاليتها كدام نوع از منابع بيشتر مورد نياز است؟ و چه راهها و فرصتهايي براي كاهش هزينه ها وجود دارد؟ بديهي است جواب به سوالات فوق با اتكا به مدل مقدماتی سيستم ABC امكان پذير نيست، چون مدل مقدماتی بيشتر روي صحت هزينه ها تاكيد دارد و اطلاعات لازم را در مورد بهبود فعاليتها را فراهم نمي كند.
2- اطلاعات درباره استفاده كنندگان از خدمات
ديدگاه دو بعدي ABC، اطلاعات مهمي درباره استفاده كنندگان از خدمات فراهم مي كند. از آنجا كه ABC علاوه بر هزينه هاي داخل سازمان، هزينه هاي جانبي ارائه خدمات را در محاسبه بهاي تمام شده در نظر مي گيرد، بنابراين قادر به تعيين دقيق بهاي تمام شده خدمات مي باشد. در حالي كه سيستمهاي سنتي بدليل عدم توجه به اين هزينه ها در محاسبه بهاي تمام شده بطور دقيق عمل نمی کنند.
3- اطلاعات در مورد فعاليتهاي غير عملياتي
سيستم هاي هزينه يابي سنتي، فقط به هزينه هاي ايجاد شده در چارچوب فيزيكي سازمان و يا هزينه های عملياتی توجه مي كند و صرفاً اين هزينه ها را در محاسبه بهاي تمام شده منظور مي كنند. اما در سيستم ABC، استفاده كنندگان از خدمات و تامين كنندگان منابع، اگرچه بطور فيزيكي خارج سازمان واقع شده اند، اما جزئي از سازمان محسوب شده و بخشي از فعاليتها در راستاي حمايت از آنها انجام مي شود. بنابراين، اين هزينه ها را در محاسبه هزينه هاي تمام شده خدمات در نظر می گيرند. درحاليكه در سيستم هاي سنتي، اين هزينه ها يا اصلا شناسايي نمی شوند و يا در صورت شناسايي در محاسبه بهای تمام شده منظور نمی شوند. مدل مقدماتی ABC نيز هيچ گونه اطلاعاتي را در مورد اين هزينه ها در اختيار تصميم گيرندگان قرار نمي دهد.

ديدگاه فرآيندي مدل ABC
در قسمت افقي شكل(3-1) ديدگاه فرآيندي مدل ABC نشان داده شده است. اين ديدگاه فراهم كننده اطلاعات درباره كارهاي انجام شده در يك فعاليت و روابط آن با ديگر فعاليتها است. بطوريكه، فعاليتهاي لازم جهت رسيدن به هدف هزينه(ارائه خدمات) به صورت زنجيره اي از فعاليتها20 براي رسيدن به هدف هزينه داراي ارتباط هستند. در اين ديدگاه ارتباط فعاليتها در جهت ارائه خدمات فرودگاهی نشان داده شده است.

شكل شماره (2-3) زنجيره فعاليتها در ديدگاه فرآيندي مدل ABC
منبع: (Turney,

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بهای تمام شده، حقوق و دستمزد، مدیران و کارکنان، دسترسی به اطلاعات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سلسله مراتب، ارزش افزوده، شرکت های هواپیمایی، حقوق و دستمزد