پایان نامه ارشد رایگان درباره برنامه درسی، تعلیم و تربیت، پارادایم پیچیدگی، آستان قدس رضوی

دانلود پایان نامه ارشد

(1379). “جامعه شناسی معرفت و علم”، فصلنامه ذهن، (4)، 226-87.
-دانایی فرد، حسن ( 1385). “كنكاشي در مباني فلسفي تئوري پيچيدگي: آيا علم پيچيدگي صبغه پست مدرنيست دارد؟” مدرس علوم انساني،10 (45)، 210-171.
-جمشیدی، محمدحسین (1369). “مبانی و روش‌شناسی تبیین (با تأكید بر اندیشه سیاسی)”، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق.
-سالمون، وزلای‏سی (1380). “معرفت‎شناسی علوم طبیعی”، ترجمه امیر دیوانی، فصلنامه پژوهش‎های فلسفی-کلامی، (8-7)، 69-59.
-سیلور،جی گالن و الکساندر، ویلیام ام و لوئیس، آرتور جی (١٣٧٨) . برنامه‌ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر، ترجمه غلامرضا خوی‌نژاد، مشهد : آستان قدس رضوی.
-شریعتمداری، علی (1378). اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، تهران: امیرکبیر.
-شورت، ادموند سی (١٣٨٧). روش شناسی مطالعات برنامه درسی، ترجمه محمود مهرمحمدی و همکاران، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت).
-صادق زاده قمصری، عليرضا (1386). “رويكرد اسلامی به روش شناسي پژوهش تربيتی: تبيين امكان وضرورت” نوآوری‎های آموزشی، (21)6، 172-141.
-فتحی واجارگاه، کورش(1380). اصول برنامه ریزی درسی، تهران : ایران زمین .
-کوی، لوتان (١٣٧٥). آموزش و پرورش تطبیقی، ترجمه‌ی محمد یمنی دوزی سرخابی، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت).
-گوتک، جرالد، ال (1390). مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، ترجمه محمد جعفر پاک‏سرشت، تهران: انتشارات سمت.
-ماندگار، نگار( ١٣٨١). “پارادایم پیچیدگی در جامعه‌شناسی امروز، مصاحبه با ادگار مورن”، بازتاب اندیشه، ٢٥، ٣٨ – 17.
– محمدی چابکی، رضا (١٣٨٩). “پارادایم پیچیدگی و فلسفه تعلیم و تربیت”، همایش انجمن تعلیم و تربیت، تهران.
-محمدی چابکی، رضا (١٣92). “استلزامات طرح نظریه‏ای تربیتی مبتنی بر پارادایم پیچیدگی”، رساله دكتري، دانشگاه فردوسی مشهد: دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي.
– محمودزاده، رهبر (1391). “هم گرایی میان پارادایم پیچیدگی و مکانیک کوانتومی”، xewat.blogfa.com/post-58.aspx
-میسون، مارک [ویراستار] (1393). نظریه پیچیدگی و فلسفه تعلیم و تربیت، ترجمه محمود تلخابی، رضا محمدی‌چابکی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
-مورن، ادگار(١٣٧٩). درآمدی به اندیشه پیچیده، ترجمه‌ی افشین جهاندیده، تهران، نشر نی.
-مورن، ادگار (١٣٨٣). هفت دانش ضروری برای آموزش و پرورش آینده، ترجمه محمد یمنی دوزی سرخابی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
-مورن، ادگار، دومینگو موتا، راول و سییورانا، روخر(١٣٨٧) . اندیشه پیچیده و روش یادگیری در عصر سیاره‌ای، ترجمه محمد یمنی دوزی سرخابی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
-مورن، ادگار و روژه یسورانا، امیلیو و دومینگو موتا، رائول(۱۳۸۸). آموزش برای دوران جهانی (اندیشه پیچیده، روش آموختن در خطا و بی‎یقینی انسان)،ترجمه عباس باقری، تهران: نشر علم.
-مورن، ادگار و بوریس سیرولینک (١٣٨۴). گفت و شنود در باره انسان، ترجمه عباس باقری،تهران، نشر علم.
-مهرمحمدی، محمود (1374). بررسی ابعاد نظری و عملی نظريه تعليم و تربيت سوال محور، نشریه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران، 1(2)، 76 – 63.
-مهرمحمدی، محمود (1381). برنامه درسی: نظرگاه‌ها، چشم‌اندازها، مشهد: آستان قدس رضوی.
-مهرمحمدی، محمود (1384). «جامعة دانایی محور و نظریة تعلیم و تربیت سؤال محور»، علوم تربیتی: به قلم جمعی از مؤلفان، تهران، انتشارات سمت.
– مهرمحمدی، محمود (1386). مدیریت هم زمان مدارج تمرکززدایی در نظام برنامه ریزی درسی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 1(4)، 1 -16.
-مهرمحمدی، محمود (1393). برنامه درسی به عنوان محصول (“یک” برنامه درسی)، دانشنامه ایرانی برنامه درسی. https://www.academia.edu/11758979
– نقیب‌زاده جلالی، میرعبدالحسین ( ١٣٨٤). فلسفه کانت: بیداری از خواب دگماتیسم بر زمینه سیر فلسفه دوران نو، تهران: آگه.
-هایزنبرگ، ورنر (1370). فیزیک و فلسفه، ترجمه محمود خاتمی، تهران: شرکت چاپ و انتشارات علمی، چاپ اول.
-یمنی دوزی سرخابی، محمد (١٣٨٢). برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی : نظریه‌هاو تجربه‌ها، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

منابع لاتین
-Adame, D. (2011). “From a Disciplinary to a Transdisciplinary Vision of the University: A Space of Knowledge, Culture, Art, Spirituality, and Life”, Transdisciplinary Journal of Engineering and Science, Vol: 2, pp: 34-41.
-Agazzi, E. & Montecucco, L. (Eds) (2001).”Complexity and emergence”, Proceedings of the Annual Meeting of the International Academy of the Philosophy of Science World Scientific, Bergamo, Italy ,9-13 May.
-Akker, J. V. D. &, A. (2009). “Curriculum in Development”, Netherlands Institute for Curriculum Development (SLO), Enschede, the Netherlands.
-Alhadeff. M. J. ( 2009). “Revisiting Educational Research Through Morin’s Paradigm of Complexity: A Response to Ton Jörg’s Programmatic View”, Complicity: An International Journal of Complexity and Education,6 (1), 61‐70, www.complexityandeducation.ulberta.ca.
-Bai, H & Banack, H. (2006). “To See a World in a Grain of Sand: Complexity Ethics and Moral Education”, Complicity: An International Journal of Complexity and Education, 3( 1), 5–20, www.complexityandeducation.ca.
-Breda, J, V.) 2007).” Towards a Transdisciplinary Hermeneutics, A New Way of Building the Scientific Mind for Learning in the Perspective of Complex and Long-term Change”. www.learndev.org/dl/BtSM2007/JohnVanBreda.pdf
-Browaeys, M. (2004). “Complexity of Epistemology: Theory of knowledge or Philosophy of Science? “, Paper Presened at the ECCON annual meeting, 22-23 October, http: //www. chaosforum. com/do cs/nieuws/CofE. pdf.
-Brown, S, L. & Eisenhardt, K, M. (1998). Competing on the edge of chaos: Strategy As Structured Chaos, Harvard Business Press.
-Burnes, B. (2004). “Kart lewin and complexity theories: back to the future?” Journal of change management, 4(4), 309-335, Routledge.
-Byrne, D. (2014). “Thoughts on a Pedagogy OF Complexity”, Complicity: An International Journal of Complexity and Education, 11(2), 40-50. www.complexityandeducation.ca.
-Capra, F. (1975). The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels between Modern Physics and Eastern Mysticism, Flamingo, London.
-Cilliers, P. (2005). “Complexity, Deconstruction and Relativism, Theory, Culture & Society”, SAGE, London, Thousand Oaks and New Delhi, 22(5), 255–267.
-Cilliers, P. (2010). ”The Value of Complexity, A Response to Elizabeth Mowat & Brent Davis”, Complicity: An International Journal of Complexity and Education, 7(1), 39-42 , www.complexityandeducation.ca.
-Clarke, S. & Wildy, H. (2010). “Preparing for pricipalship from the crucible of experience : reflecting on theory, practice and research”, Journal of Educational Administration and History, 42(1), 1-16, Routledge.
-Cleveland, J.( 2009). “Complexity Theory: Basic Concepts and Application to Systems Thinkings, The Innovation for Communities”,
http://www.slideshare.net/johncleveland/complexity-theory-basic-concepts.
-Cohen, B. & Manion. L. & Morrison, K. (2010). What is complexity, Research Methods in Education (6th Edition), Routledge , London & New York. http://cw.routledge.com/textbooks/9780415368780/A/CH5.ASP.
-Collins, S. & Clarke, A. (2008).” Activity Frames and Complexity Tthinking: Honoring both Public and Personal Agendas in an Emergent Curriculum”, Teaching and Teacher Education , 24 , 1003–1014.
-Colson, C. & Pearcey, N. (1999). How Now Shall We Live? Tyndale.
-Davis, B. (2008). “Complexity and Education: Vital simultaneities”, Educational Philosophy and Theory, 40( 1), 50-65.
-Davis, B. & Phelps, R. & Wells, K. (2004). “Complicity: An Introduction and a Welcome”, Complicity: An International Journal of Complexity and Education, (1), 1-7, www.complexityandeducation.ca.
-Davis, B. & Sumara, D. (2006). “Complexity and education: Inquiries into learning, teaching and research”, Routledge , London & New York.
– Davis, B. & Sumara, D. (2008a). “The Death and Life of Great Educational Ideas: Why we might want to avoid a critical complexity theory”, Journal of the Canadian Association for Curriculum Studies, 6 ( 1), 163-176.
-Davis, B. & Sumara , D. (2008b). “Complexity as a Theory of Education”, Transnational Curriculum Inquiry, 5 (2), http://nitinal.library.library.ubc.ca/ojs/index.php/tci.
-Dembski, W. A. (2006). “No Free Lunch: Why Specified Complexity Cannot Be Purchased Without Intelligence”, Rowman & Littlefield .
-De Waard, I. & Abajian, S. & Gallagher, S. & Hogue, R. & Keskin, N. & Koutropoulos, A. & C. Rodriguez. (2011). “Using mLearning and MOOCs to Understand Chaos, Emergence, and Complexity in Education”, http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1046/2026.
-Dinca, I.(2011). “Stages In the Configuration of Basaab Niculescuʼ Transdisciplinary Project” , Transdisciplinary Studies, 2, 119-136.
-Doll, W. E. (1993). A Post ـ modern Perspective on Curriculum, Teachers College Press, Columbia University, New York and London.
-Doll, W. E. (2012). Pragmatism, Postmodernism, and Complexity Theory: The “Fascinating Imaginative Realm, ( Ed)Treuit, D , Routledge.
-Ercetin, S. S. (2014). “Chaos and Complexity Theory in World Politics”, IGI Global.
-Eriksen, M & Cunliffe, A. (2010). “Relational Leadership, Response to Jeffrey Mcclellan”, Complicity: An International Journal of Complexity and Education, 7(2), 97-100.
-Fenwick ,T .(2009). “Responsibility, complexity science and education: Dilemmas and uncertain responses”, Studies in Philosophy and Education, 28(2), 101-118.
-Fenwick T, & Edwards, R. & Sawchuk P. (2011). “ Emerging Approaches to Educational Research: Tracing the Sociomaterial”. Abingdon, UK: Routledge.
-Finch , A (2004). “Complexity and Systems Theory: Implications for the EFL Teacher/Researcher”, The Journal of Asia TEFL, 1(2), 27-46.
-Finch, A. (2010). “ A Formative Evaluation of a Task-based EFL Programme for Korean University Students”, Lap Lambert Academic Publishing, www.finchpark.com/afe/ch6.htm.
-Fong, K. I. S.(2006). “Complexity Theory and Staff Development”, Noember, APEAR Conference, Hong Kong, edisdat.ied.edu.hk/pubarch/…/SYMPO-000004_Shivonne%20Fong.pdf.‎
-Fong, P. L. ( 2006). “Complexity Theory and Macao’s School Curriculum Management System”, APERA Conference , November , Hong Kong.
-Garcia, A. S. & Morrison, K. & Chung,  A. (2014). “Managing Complex Change in School: Engaging Pedagogy, Technology, Learning and Leadership “,Taylor & Francis.
-Gell-Mann, M (1995). What is Complexity, complexity, 1(1),
http://complexity.martinsewell.com/Gell95.pdf.
-Geyer, R. (2003)”.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره برنامه درسی، نظریه پیچیدگی، اجرای برنامه درسی، اجرای برنامه Next Entries منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، حقوق زنان، تعدد زوجات، حقوق مدنی