پایان نامه ارشد رایگان درباره برنامه درسی، تعلیم و تربیت، پارادایم پیچیدگی، آستان قدس رضوی

دانلود پایان نامه ارشد

(1379). “جامعه شناسی معرفت و علم”، فصلنامه ذهن، (4)، 226-87.
-دانایی فرد، حسن ( 1385). “كنكاشي در مباني فلسفي تئوري پيچيدگي: آيا علم پيچيدگي صبغه پست مدرنيست دارد؟” مدرس علوم انساني،10 (45)، 210-171.
-جمشیدی، محمدحسین (1369). “مبانی و روش‌شناسی تبیین (با تأكید بر اندیشه سیاسی)”، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق.
-سالمون، وزلای‏سی (1380). “معرفت‎شناسی علوم طبیعی”، ترجمه امیر دیوانی، فصلنامه پژوهش‎های فلسفی-کلامی، (8-7)، 69-59.
-سیلور،جی گالن و الکساندر، ویلیام ام و لوئیس، آرتور جی (١٣٧٨) . برنامه‌ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر، ترجمه غلامرضا خوی‌نژاد، مشهد : آستان قدس رضوی.
-شریعتمداری، علی (1378). اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، تهران: امیرکبیر.
-شورت، ادموند سی (١٣٨٧). روش شناسی مطالعات برنامه درسی، ترجمه محمود مهرمحمدی و همکاران، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت).
-صادق زاده قمصری، عليرضا (1386). “رويكرد اسلامی به روش شناسي پژوهش تربيتی: تبيين امكان وضرورت” نوآوری‎های آموزشی، (21)6، 172-141.
-فتحی واجارگاه، کورش(1380). اصول برنامه ریزی درسی، تهران : ایران زمین .
-کوی، لوتان (١٣٧٥). آموزش و پرورش تطبیقی، ترجمه‌ی محمد یمنی دوزی سرخابی، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت).
-گوتک، جرالد، ال (1390). مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، ترجمه محمد جعفر پاک‏سرشت، تهران: انتشارات سمت.
-ماندگار، نگار( ١٣٨١). “پارادایم پیچیدگی در جامعه‌شناسی امروز، مصاحبه با ادگار مورن”، بازتاب اندیشه، ٢٥، ٣٨ – 17.
– محمدی چابکی، رضا (١٣٨٩). “پارادایم پیچیدگی و فلسفه تعلیم و تربیت”، همایش انجمن تعلیم و تربیت، تهران.
-محمدی چابکی، رضا (١٣92). “استلزامات طرح نظریه‏ای تربیتی مبتنی بر پارادایم پیچیدگی”، رساله دكتري، دانشگاه فردوسی مشهد: دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي.
– محمودزاده، رهبر (1391). “هم گرایی میان پارادایم پیچیدگی و مکانیک کوانتومی”، xewat.blogfa.com/post-58.aspx
-میسون، مارک [ویراستار] (1393). نظریه پیچیدگی و فلسفه تعلیم و تربیت، ترجمه محمود تلخابی، رضا محمدی‌چابکی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
-مورن، ادگار(١٣٧٩). درآمدی به اندیشه پیچیده، ترجمه‌ی افشین جهاندیده، تهران، نشر نی.
-مورن، ادگار (١٣٨٣). هفت دانش ضروری برای آموزش و پرورش آینده، ترجمه محمد یمنی دوزی سرخابی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
-مورن، ادگار، دومینگو موتا، راول و سییورانا، روخر(١٣٨٧) . اندیشه پیچیده و روش یادگیری در عصر سیاره‌ای، ترجمه محمد یمنی دوزی سرخابی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
-مورن، ادگار و روژه یسورانا، امیلیو و دومینگو موتا، رائول(۱۳۸۸). آموزش برای دوران جهانی (اندیشه پیچیده، روش آموختن در خطا و بی‎یقینی انسان)،ترجمه عباس باقری، تهران: نشر علم.
-مورن، ادگار و بوریس سیرولینک (١٣٨۴). گفت و شنود در باره انسان، ترجمه عباس باقری،تهران، نشر علم.
-مهرمحمدی، محمود (1374). بررسی ابعاد نظری و عملی نظريه تعليم و تربيت سوال محور، نشریه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران، 1(2)، 76 – 63.
-مهرمحمدی، محمود (1381). برنامه درسی: نظرگاه‌ها، چشم‌اندازها، مشهد: آستان قدس رضوی.
-مهرمحمدی، محمود (1384). «جامعة دانایی محور و نظریة تعلیم و تربیت سؤال محور»، علوم تربیتی: به قلم جمعی از مؤلفان، تهران، انتشارات سمت.
– مهرمحمدی، محمود (1386). مدیریت هم زمان مدارج تمرکززدایی در نظام برنامه ریزی درسی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 1(4)، 1 -16.
-مهرمحمدی، محمود (1393). برنامه درسی به عنوان محصول (“یک” برنامه درسی)، دانشنامه ایرانی برنامه درسی. https://www.academia.edu/11758979
– نقیب‌زاده جلالی، میرعبدالحسین ( ١٣٨٤). فلسفه کانت: بیداری از خواب دگماتیسم بر زمینه سیر فلسفه دوران نو، تهران: آگه.
-هایزنبرگ، ورنر (1370). فیزیک و فلسفه، ترجمه محمود خاتمی، تهران: شرکت چاپ و انتشارات علمی، چاپ اول.
-یمنی دوزی سرخابی، محمد (١٣٨٢). برنامه‌ریزی توسعه دانشگاهی : نظریه‌هاو تجربه‌ها، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

منابع لاتین
-Adame, D. (2011). “From a Disciplinary to a Transdisciplinary Vision of the University: A Space of Knowledge, Culture, Art, Spirituality, and Life”, Transdisciplinary Journal of Engineering and Science, Vol: 2, pp: 34-41.
-Agazzi, E. & Montecucco, L. (Eds) (2001).”Complexity and emergence”, Proceedings of the Annual Meeting of the International Academy of the Philosophy of Science World Scientific, Bergamo, Italy ,9-13 May.
-Akker, J. V. D. &, A. (2009). “Curriculum in Development”, Netherlands Institute for Curriculum Development (SLO), Enschede, the Netherlands.
-Alhadeff. M. J. ( 2009). “Revisiting Educational Research Through Morin’s Paradigm of Complexity: A Response to Ton Jörg’s Programmatic View”, Complicity: An International Journal of Complexity and Education,6 (1), 61‐70, www.complexityandeducation.ulberta.ca.
-Bai, H & Banack, H. (2006). “To See a World in a Grain of Sand: Complexity Ethics and Moral Education”, Complicity: An International Journal of Complexity and Education, 3( 1), 5–20, www.complexityandeducation.ca.
-Breda, J, V.) 2007).” Towards a Transdisciplinary Hermeneutics, A New Way of Building the Scientific Mind for Learning in the Perspective of Complex and Long-term Change”. www.learndev.org/dl/BtSM2007/JohnVanBreda.pdf
-Browaeys, M. (2004). “Complexity of Epistemology: Theory of knowledge or Philosophy of Science? “, Paper Presened at the ECCON annual meeting, 22-23 October, http: //www. chaosforum. com/do cs/nieuws/CofE. pdf.
-Brown, S, L. & Eisenhardt, K, M. (1998). Competing on the edge of chaos: Strategy As Structured Chaos, Harvard Business Press.
-Burnes, B. (2004). “Kart lewin and complexity theories: back to the future?” Journal of change management, 4(4), 309-335, Routledge.
-Byrne, D. (2014). “Thoughts on a Pedagogy OF Complexity”, Complicity: An International Journal of Complexity and Education, 11(2), 40-50. www.complexityandeducation.ca.
-Capra, F. (1975). The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels between Modern Physics and Eastern Mysticism, Flamingo, London.
-Cilliers, P. (2005). “Complexity, Deconstruction and Relativism, Theory, Culture & Society”, SAGE, London, Thousand Oaks and New Delhi, 22(5), 255–267.
-Cilliers, P. (2010). ”The Value of Complexity, A Response to Elizabeth Mowat & Brent Davis”, Complicity: An International Journal of Complexity and Education, 7(1), 39-42 , www.complexityandeducation.ca.
-Clarke, S. & Wildy, H. (2010). “Preparing for pricipalship from the crucible of experience : reflecting on theory, practice and research”, Journal of Educational Administration and History, 42(1), 1-16, Routledge.
-Cleveland, J.( 2009). “Complexity Theory: Basic Concepts and Application to Systems Thinkings, The Innovation for Communities”,
http://www.slideshare.net/johncleveland/complexity-theory-basic-concepts.
-Cohen, B. & Manion. L. & Morrison, K. (2010). What is complexity, Research Methods in Education (6th Edition), Routledge , London & New York. http://cw.routledge.com/textbooks/9780415368780/A/CH5.ASP.
-Collins, S. & Clarke, A. (2008).” Activity Frames and Complexity Tthinking: Honoring both Public and Personal Agendas in an Emergent Curriculum”, Teaching and Teacher Education , 24 , 1003–1014.
-Colson, C. & Pearcey, N. (1999). How Now Shall We Live? Tyndale.
-Davis, B. (2008). “Complexity and Education: Vital simultaneities”, Educational Philosophy and Theory, 40( 1), 50-65.
-Davis, B. & Phelps, R. & Wells, K. (2004). “Complicity: An Introduction and a Welcome”, Complicity: An International Journal of Complexity and Education, (1), 1-7, www.complexityandeducation.ca.
-Davis, B. & Sumara, D. (2006). “Complexity and education: Inquiries into learning, teaching and research”, Routledge , London & New York.
– Davis, B. & Sumara, D. (2008a). “The Death and Life of Great Educational Ideas: Why we might want to avoid a critical complexity theory”, Journal of the Canadian Association for Curriculum Studies, 6 ( 1), 163-176.
-Davis, B. & Sumara , D. (2008b). “Complexity as a Theory of Education”, Transnational Curriculum Inquiry, 5 (2), http://nitinal.library.library.ubc.ca/ojs/index.php/tci.
-Dembski, W. A. (2006). “No Free Lunch: Why Specified Complexity Cannot Be Purchased Without Intelligence”, Rowman & Littlefield .
-De Waard, I. & Abajian, S. & Gallagher, S. & Hogue, R. & Keskin, N. & Koutropoulos, A. & C. Rodriguez. (2011). “Using mLearning and MOOCs to Understand Chaos, Emergence, and Complexity in Education”, http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1046/2026.
-Dinca, I.(2011). “Stages In the Configuration of Basaab Niculescuʼ Transdisciplinary Project” , Transdisciplinary Studies, 2, 119-136.
-Doll, W. E. (1993). A Post ـ modern Perspective on Curriculum, Teachers College Press, Columbia University, New York and London.
-Doll, W. E. (2012). Pragmatism, Postmodernism, and Complexity Theory: The “Fascinating Imaginative Realm, ( Ed)Treuit, D , Routledge.
-Ercetin, S. S. (2014). “Chaos and Complexity Theory in World Politics”, IGI Global.
-Eriksen, M & Cunliffe, A. (2010). “Relational Leadership, Response to Jeffrey Mcclellan”, Complicity: An International Journal of Complexity and Education, 7(2), 97-100.
-Fenwick ,T .(2009). “Responsibility, complexity science and education: Dilemmas and uncertain responses”, Studies in Philosophy and Education, 28(2), 101-118.
-Fenwick T, & Edwards, R. & Sawchuk P. (2011). “ Emerging Approaches to Educational Research: Tracing the Sociomaterial”. Abingdon, UK: Routledge.
-Finch , A (2004). “Complexity and Systems Theory: Implications for the EFL Teacher/Researcher”, The Journal of Asia TEFL, 1(2), 27-46.
-Finch, A. (2010). “ A Formative Evaluation of a Task-based EFL Programme for Korean University Students”, Lap Lambert Academic Publishing, www.finchpark.com/afe/ch6.htm.
-Fong, K. I. S.(2006). “Complexity Theory and Staff Development”, Noember, APEAR Conference, Hong Kong, edisdat.ied.edu.hk/pubarch/…/SYMPO-000004_Shivonne%20Fong.pdf.‎
-Fong, P. L. ( 2006). “Complexity Theory and Macao’s School Curriculum Management System”, APERA Conference , November , Hong Kong.
-Garcia, A. S. & Morrison, K. & Chung,  A. (2014). “Managing Complex Change in School: Engaging Pedagogy, Technology, Learning and Leadership “,Taylor & Francis.
-Gell-Mann, M (1995). What is Complexity, complexity, 1(1),
http://complexity.martinsewell.com/Gell95.pdf.
-Geyer, R. (2003)”.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره برنامه درسی، نظریه پیچیدگی، تعلیم و تربیت، پوزیتویسم Next Entries منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، حقوق زنان، تعدد زوجات، حقوق مدنی