پایان نامه ارشد رایگان درباره برنامه پنجم توسعه، وزارت امور خارجه، توفان گرد و غبار

دانلود پایان نامه ارشد

بيماريهاي ناشي از گرد و غبار،…)؛
– ارائه آموزشهاي فراگير به منظور ارتقاي آگاهي عموم( در شهرها و روستاها) در جهت حفظ سلامتي وکاهش آسيبها و بيماريهاي ناشي از گرد و غبار؛
– آماده سازي زيرساختهاي مورد نياز در مناطق شهري و روستايي به منظور مقابله و کاهش خسارات گرد و غبار.
2-5-2- ابعاد حقوقي و بين المللي گرد و غبار
– همکاري چند جانبه کشورهاي منطقه و نهادهاي بين المللي(تفاهم نامههاي بين المللي)؛
– جنبههاي حقوقي جبران خسارات ناشي از گرد و غبار؛
– جنبههاي قانوني پيشگيري، حفاظت و تحديد عوامل ايجاد يا تشديد گرد و غبار و کاهش خسارات حاصل از اين پديده؛
– حمايتهاي بين المللي از آسيب ديدگان حقيقي و حقوقي پديده گرد و غبار( امير حداد پور، 1390).
3-5-2- آيين نامه آمادگي و مقابله با آثار زيان بار پديده گرد و غبار در کشور
1-3-5-2- فصل اول ـ كليات
ماده1ـ به منظور ايجاد آمادگي ملي، مديريت و مقابله با آثار زيانبار پديده گرد و غبار در كشور و ايجاد زمينه همكاريهاي منطقهاي، كارگروهي با مسئوليت معاون اول رييسجمهور و عضويت رؤساي سازمانهاي حفاظت محيطزيست، مديريت بحران كشور، هواشناسي كشور و جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و معاونين وزارتخانههاي نيرو، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي(معاون سلامت)، كشور(معاون امور عمراني)، امور خارجه(معاون امور بينالملل) و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور تشكيل ميشود و در اولين جلسه، آئيننامه داخلي خود را تصويب مينمايد.
ماده2ـ تصميمگيري در خصوص امور اجرايي موضوعهاي ياد شده به كليه اعضاي كارگروه به عنوان نمايندگان ويژه رئيسجمهور و اختيارات هيئت وزيران در قوانين و مقررات مربوط، به وزيران دستگاههاي عضو كارگروه تفويض ميشود. همچنين اختيار اصلاح اين تصويبنامه به وزيران عضو كار گروه تفويض ميشود.
ماده3ـ تصميمات و مصوبات اكثريت اعضا يا وزيران عضو كارگروه(حسب مورد) در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيئت وزيران ميباشد و با رعايت ماده(19) آيين نامه داخلي دولت قابل ابلاغ است.
2-3-5-2- فصل دوم ـ برنامهها
1-2 -3-5-2- برنامههاي كوتاه مدت58
– ماده4ـ در راستاي تعيين كم و كيف پديده گرد و غبار در استانهاي جنوب و غرب كشور و شناسايي كانونهاي شكل گيري اوليه آنها و به منظور پيش بيني و اطلاع رساني وقوع اين پديده، سازمانهاي حفاظت محيطزيست و هواشناسي كشور مكلفند با همكاري سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ظرف سه ماه طرح توسعه و تجهيز ايستگاههاي پايش وضعيت جوي، سيسمتمهاي پيش آگاهي و كنترل هواي منطقه را به صورت مشترك تهيه و براي تصويب به كارگروه ارائه نمايند.
– ماده5 ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است با هماهنگي سازمان هواشناسي كشور و استانداريهاي مربوط مطابق زمانبنديهايي كه كار گروه تعيين مينمايد، نسبت به مالچپاشي و ساير اقدامات مناسب در مناطق با پتانسيل فرسايش بادي بالا بر اساس نتايج طرح شناسايي كانونهاي بحراني بيابانزا اقدام نمايد.
– تبصره ـ وزارت نفت مكلف است ضمن تأمين و تحويل رايگان مالچ مورد نياز اجراي اين ماده، برنامهريزي لازم براي توليد و نگهداري اين ماده در پالايشگاه منطقه را بهعمل آورد. اعتبار مورد نياز از محل اعتبارات مصوب مربوط با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور تأمين خواهد شد.
– ماده6 ـ استانداريهاي مناطق تحت تأثير به ويژه منطقه جنوب و غرب كشور موظفند در راستاي اطلاعرساني و آموزش همگاني براي كسب آمادگي مواجهه با پديده گرد و غبار، برنامههاي آموزشي لازم را با همكاري ادارات هواشناسي، آموزش و پرورش، حفاظت محيطزيست، سازمان آب منطقهاي، دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهيه و با همكاري مؤثر صدا و سيماي استان مربوط اجراء نمايند.
– ماده7ـ سازمان جنگلها، و مراتع و آبخيزداري كشور جهت احداث فضاي سبز مشجر در كانونهاي بحران، طرح لازم را تهيه و با همكاري سازمان بسيج سازندگي نيروي مقاومت بسيج با توجه به مواد(1) و (2) قانون اصلاح اختيارات سازمان بسيج سازندگي نيروي مقاومت بسيج از محل اعتبارات مصوب مربوط و نيز اعتباراتي كه از محل ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با پيشنهاد وزارت كشور تصويب ميشود اجرا نمايد.
– ماده8 ـ كارگروه وزيران موضوع ماده (2) با پيشنهاد وزارت كشور(سازمان مديريت بحران كشور) اعتبار مورد نياز براي مقابله با پديده گرد و غبار را از محل اعتبارات ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي(دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني استانهاي جنوب و غرب كشور شامل استانهاي بوشهر، خوزستان، هرمزگان، ايلام و كرمانشاه) قرار خواهد داد تا مراكز درماني مربوط حداكثر تا پايان سال 1388 درموارد زير هزينه نموده و گزارش عملكرد خود را از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هر سه ماه يكبار به كارگروه ارائه نمايند.
– الف ـ توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش به وسايل مراقبتهاي پزشكي لازم جهت پيشگيري و درمان افراد آسيب ديده در مناطق تحت تأثير پديده گرد و غبار؛
– ب ـ توسعه و تجهيز مراكز اورژانس در مناطق بحراني گرد و غبار؛
– ماده9ـ وزارت نيرو موظف است حقابه تالابهاي جنوب و غرب كشور كه توسط كار گروه مشترك سازمان حفاظت محيطزيست و وزارت يادشده تعيين شده است را حفظ و همكاري لازم جهت حفاظت و احياي تالابهاي ياد شده را به عمل آورد و نتايج آن را بهطور منظم به كار گروه ارائه نمايد.
2-2 -3-5-2- برنامههاي ميانمدت59
– ماده10ـ شهرداريهاي شهرهاي واقع در استانهاي جنوب و غرب كشور، موظفند براي اجراي طرح كمربند فضاي سبز شهرهاي مربوط ضمن رعايت ضوابط طرح جامع، نظر سازمان حفاظت محيطزيست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور را از جهت اولويت مكاني و نوع كاشت رعايت نمايند.
– تبصره ـ حق استفاده از اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي واقع در كمربند سبز مزبور(به استثناي مناطق (4)گانه موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيطزيست و اراضي موضوع ماده (2) آييننامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1359 ـ شوراي انقلاب) با توجه به تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به شهرداريهاي مجري كمربند سبز موضوع اين ماده بر اساس نقشهاي كه به تأييد كميسيون مستندسازي و تعيين بهرهبردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي ميرسد، واگذار ميشود.
– ماده11ـ وزارت نيرو موظف است به منظور كاهش صدمات وارده بر تاسيسات تصفيه آب شرب شهري ناشي از پديده گرد و غبار در منطقه، كمربند سبز با اشكوب بندي مناسب با اهداف بادشكن را پيرامون تاأسيسات مربوط احداث نمايد.
– ماده12ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور موظف است در راستاي برنامه اقدام ملي مقابله با بيابانزايي و كاهش اثرات خشكسالي در كشور با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان هواشناسي كشور و سازمان بسيج سازندگي نيروي مقاومت بسيج ظرف پنج سال، سالانه نسبت به احداث حداقل (600) كيلومتر مربع نهالكاري به صورت اشكوببندي شده و با استفاده از گونههاي بومي سازگار به كم آبي را با اولويت مناطق آسيبپذير از نظر زيست محيطي به شرح زير در جنوب و غرب كشور به مورد اجرا گذارد:
1ـ كمربند فضاي سبز كليه فرودگاههاي منطقه با رعايت حريم فرودگاهها؛
2ـ حريم ايمني (150) متري راهآهن و جادههاي بين شهري؛
3ـ حوضههاي آبخيز سدهاي مورد بهرهبرداري؛
4ـ كمربند سبز در نوار مرزي جنوب غربي،
5 ـ كانونهاي بحراني فرسايش بادي.
– بصره ـ استانداران موظفند پروژههاي استاني موضوع اين ماده را به عنوان پروژههاي اولويتدار در كميته برنامهريزي استان جهت تصميمگيري براي تأمين اعتبار از محل اعتبارات طرحهاي استاني مطرح نمايند. تأمين اعتبار براي پروژههاي ملي با رعايت قوانين مربوط و به ترتيب مقرر در ماده (17) اين آييننامه در لوايح بودجه سالانه براي سير مراحل تصويب منظور خواهد شد.
– ماده13ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور موظف است يك رديف بودجهاي مستقل را در لوايح بودجه كل كشور به منظور مطالعات مرتبط با گرد و غبار در كشور و منطقه توسط پژوهشكده اقليمشناسي با هماهنگي سازمان حفاظت محيطزيست پيشنهاد نمايد.
3-2 -3-5-2- برنامههاي بلندمدت
– ماده14ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است به منظور حفاظت از منابع خاك در معرض فرسايش بادي، طرح جامع مديريت و احياء مراتع استانهاي جنوب و غرب كشور را ظرف يك سال تهيه و جهت اجرا و تامين بودجه لازم در برنامه پنجم توسعه به دولت ارائه نمايد.
– ماده15ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است طرح جامع مقابله با شنهاي روان و فرسايش بادي در پهنه جنوب و غرب كشور را با همكاري سازمان حفاظت محيطزيست و با اولويت روشهاي بيولوژيكي تهيه و در طول برنامه پنجم توسعه اجرا نمايد.
– ماده16ـ وزارت راه و ترابري مكلف است برنامه توسعه و تجهيز فرودگاههاي جنوب و جنوب غرب كشور به تجهيزات و تأسيسات ناوبري و هواشناسي پيشرفته را جهت هدايت هر چه بهتر پروازهاي مربوط در شرايط وقوع بحران گرد و غبار تهيه و اجرا نمايد.
– ماده17ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور مكلف است براساس گزارشهاي توجيه فني، اقتصادي و زيستمحيطي دستگاههاي اجرايي، اعتبارات لازم براي تحقق برنامههاي موضوع اين آييننامه را در لايحه بودجه سنواتي دستگاههاي ذيربط پيشبيني نمايد.
– ماده18ـ به منظور انجام بررسيهاي ابعاد برونمرزي اين پديده، و ايجاد زمينه همكاري منطقهاي تيم كارشناسي به انتخاب كار گروه موضوع ماده(1) تعيين، تا با انجام اقدامات لازم توسط وزارت امور خارجه به كشورهاي منطقه اعزام شوند و راهكارهاي لازم را براي تصميمگيري به كار گروه ارائه نمايند.
– ماده19ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور به عنوان مرجع ملي كنوانسيون مقابله با بيابانزايي در كشور مكلف است با همكاري سازمانهاي حفاظت محيطزيست و هواشناسي كشور و وزارتخانههاي نيرو و امور خارجه ظرف سه ماه، پيشنويس طرح همكاري چند جانبه كشورهاي منطقه را با هدف پيشگيري و كنترل پديده گرد و غبار منطقه تهيه و به تأييد كارگروه موضوع ماده(1) برساند(معاونت برنامهريزي ونظارت راهبردي رئيسجمهور سازمان حفاظت محيط زيست، 1388و هفته نامه برنامه، 1388).
4-5-2- مديريت گرد و غبار
توفانهاي گرد و غبار همواره مناطق مختلفي از کره زمين از جمله آفريقا، غرب آسيا، چين، استراليا، و … را تحت تأثير قرار داده و ميدهند. دست کم از 4 دهه پيش تا حالا، توفانهاي متعددي در طول هر سال در ايران و ساير کشورهاي منطقه گزارش شده است که موجب بروز گرد و غبار و حتي جابجايي ماسه هاي مناطق مستعد شده است. با مراجعه به آمارها و سوابق، در کشور ايران گرد و غبار به عنوان يکي از انواع پديدههاي جوي همواره مطرح بوده است.
البته منشاء اصلي گرد و غبار در جنوب شرق ايران که با شدت بيشتر در استان سيستان و بلوچستان بوده و دامنه هاي آن تا استانهاي خراسانجنوبي، خراسانرضوي، کرمان، يزد نيز گسترش مي يابد، پديده بادهاي محلي فصلي 120 روزه ميباشد که از روي اقيانوس هند آغاز و پس از عبور از پاکستان و افغانستان در منطقه جنوب شرق ايران به علت خشکي هوا و کمبود رطوبت در خاک همراه با گرد و خاک بسيار شديد ظاهر ميگردد.
ولي نکته بسيار مهم اين است که توفانهاي گرد و غبار رخ داده در 7 سال اخير در اين منطقه از نظر ويژگي هاي زير از موارد مشابه قبلي متمايز مي باشد:
غلظت، اندازه ذرات معلق در توفان ، تداوم دوره زماني، تعداد دفعات وقوع ،وسعت و منطقه تحت تأثير، زمان تحت تأثير توفان. البته فقط کشور و مردم جمهوري اسلامي ايران تحت تأثير اين شرايط نامطلوب نبوده و ساير کشورهاي منطقه به خصوص سوريه و عراق هم در شرايط سختتري متأثر از اين توفانها ميباشند. در 7 سال گذشته، وقوع توفان گرد و غبار با تداوم چندين هفتهاي و غلظت بسيار بالا که مناطق وسيعي را پوشش ميدهد موجب مختل شدن جدي زندگي مردم شده و نه تنها عرصه را براي هر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارتکاب جرم، افغانستان، قانون مجازات Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی افغانستان، ارتکاب جرم، قصد استفاده