پایان نامه ارشد رایگان درباره بانک تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

رگرسيوني متغير چشم انداز سيستمي و تاثير آن بر قابليت حفظ(نگهداري) 168
جدول4-48: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير چشم انداز سيستمي و تاثير آن بر قابليت حفظ (نگهداري) 169
جدول 4-50: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تمرکز بر قصد و تاثير آن بر قابليت حفظ(نگهداري) 171
جدول4-51: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تمرکز بر قصد و تاثير آن بر قابليت حفظ (نگهداري) 172
جدول شماره4-52 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي فرصت طلبي هوشمند با قابليت حفظ(نگهداري) 173

فهرست جدول ها
شماره عنوان صفحه
جدول 4-53: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير فرصت طلبي هوشمند و تاثير آن بر قابليت حفظ(نگهداري) 174
جدول4-54: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير فرصت طلبي هوشمند و تاثير آن قابليت حفظ(نگهداري) 175
جدول شماره4-55 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفکر در زمان با قابليت حفظ(نگهداري) 176
جدول 4-56: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفکر در زمان و تاثير آن بر قابليت حفظ(نگهداري) 177
جدول4-57: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفکر در زمان و تاثير آن بر قابليت حفظ (نگهداري) 178
جدول شماره4-58 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفکر فرضيه محور با قابليت حفظ(نگهداري) 179
جدول 4-59: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفکر فرضيه محور و تاثير آن بر قابليت حفظ(نگهداري) 180
جدول4-60: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفکر فرضيه محور و تاثير آن بر قابليت حفظ(نگهداري) 181
جدول شماره4-61 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفكر استراتژيك با فرصت شناسي/وقت شناسي 182
جدول 4-62: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفكر استراتژيك و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي 183
جدول4-63: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفكر استراتژيك و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي 184
جدول شماره4-64 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي چشم انداز سيستمي با فرصت شناسي/ وقت شناسي 185
جدول 4-65: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير چشم انداز سيستمي و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي 186
جدول4-66: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير چشم انداز سيستمي و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي 187
جدول شماره4-67 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تمركز بر قصد با فرصت شناسي/وقت شناسي 188
جدول 4-68: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تمركز بر قصد و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي 189
جدول4-69: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تمركز بر قصد و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي 190
جدول شماره4-70 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي فرصت طلبي هوشمند با فرصت شناسي/وقت شناسي 191
جدول شماره4-73 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفکر در زمان با فرصت شناسي/وقت شناسي 192
جدول 4-74: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفكر در زمان و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي 193
جدول4-75: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفکر در زمان و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي 194
جدول شماره4-76 : آزمون r پيرسون براي تعيين همبستگي تفکر فرضيه محور با فرصت شناسي/وقت شناسي 195
جدول 4-77: تحليل واريانس مربوط به مدل رگرسيوني متغير تفكر فرضيه محور و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي 196
جدول4-78: ضرايب پارامتر فرضيه اول مربوط به متغير تفکر فرضيه محور و تاثير آن بر فرصت شناسي/وقت شناسي 197

فهرست نمودارها
شماره عنوان صفحه

نمودار شماره 4 128
نمودار شماره 4- 1: رگرسيون خطي فرضيه 1تحقيق 136
نمودار شماره4-2: رگرسيون خطي فرضيه1-1 تحقيق 139
نمودار شماره4-3: رگرسيون خطي فرضيه1-2 تحقيق 142
نمودار شماره4-4: رگرسيون خطي فرضيه1-3 تحقيق 145
نمودار شماره4-5: رگرسيون خطي فرضيه 1-4تحقيق 148
نمودار شماره4-6: رگرسيون خطي فرضيه1-5 تحقيق 151
نمودار شماره4-7: رگرسيون خطي فرضيه2 تحقيق 154
نمودار شماره4-8: رگرسيون خطي فرضيه 2-1تحقيق 157
نمودار شماره4-9: رگرسيون خطي فرضيه2-2 تحقيق 160
نمودار شماره4-13: رگرسيون خطي فرضيه3 تحقيق 166
نمودار شماره4-14: رگرسيون خطي فرضيه3-1 تحقيق 169
نمودار شماره4-15: رگرسيون خطي فرضيه3-2 تحقيق 172
نمودار شماره4-16: رگرسيون خطي فرضيه3-3 تحقيق 175
نمودار شماره4-17: رگرسيون خطي فرضيه3-4 تحقيق 178
نمودار شماره4-18: رگرسيون خطي فرضيه3-5 تحقيق 181
نمودار شماره4-19: رگرسيون خطي فرضيه4 تحقيق 184
نمودار شماره4-20: رگرسيون خطي فرضيه 4-1تحقيق 187
نمودار شماره4-21: رگرسيون خطي فرضيه4-2 تحقيق 190
نمودار شماره4-23: رگرسيون خطي فرضيه4-4 تحقيق 194
نمودار شماره4-24: رگرسيون خطي فرضيه4-5 تحقيق 197

فهرست شكلها
شماره عنوان صفحه

شكل 1-1 مدل تحليلي تحقيق 8
شكل 1-2 مدل عملياتي 9
شكل 1-3 مدل عملياتي تحقيق 10
شکل شماره2-1: تفکر استراتژيک و برنامه ريزي استراتژيک 33
شکل شماره2-2: رابطه تفکر استراتژيک و برنامه ريزي استراتژيک با مديريت استراتژيک 42
شكل 2-8 عوامل زمينه اي 116
جدول شماره 3-6 مقياس رتبه اي داده هاي مربوط به سؤالات پرسشنامه عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي(منبع محور) 122

چکيده:
تفکر استراتژيک مهم ديدن چيزي است که که ديگران نمي بينند،کشف يک نياز نهفته به معناي کشف يک فرصت جديد است و اين مفهوم اساس نوآوري در کسب وکار به شمار مي آيد.منافع اصلي يک نوآوري به کسي تعلق دارد که نيازهاي نهفته در محيط را زودتر از ديگران کشف کند و بهتر از ديگران به آن پاسخ گويد.تفکر استراتژيک عبارت است از: استفاده از چهارچوبهاي مختلف ذهني،که هنوز بسياري از آنها براي بررسي و تحليل و در نهايت تصميم گيري موقعيتهاي استراتژيک ناشناخته اند.جهان امروزي دنياي کسب و کار و تغيير است. با بررسي متون مديريتي، مي توان گرايش عمومي به تغيير مستمر را مشاهده کرد. تغيير مستمر نشانه بارز قرون بيست و بيست و يک مي باشد. آلوين تافلر اين روند را مرگ ثبات لقب داده است و آن را با شوک آينده در ارتباط مي داند. لازمه بقاء در کسب و کار امروزي داشتن چيزي براي ارائه يا همان مزيت رقابتي است. دنياي رقابت بي رحم است و هرکس که نتواند در کمترين زمان ممکن خود را با روند تحولات سازگار نمايد محکوم به فنا در محيط رقابتي امروز مي باشد. اينچنين اموري، مورگان، نظريه پرداز معروف را به بحث در مورد چگونگي ايجاد و توسعه مزيتهاي رقابتي جديد در کسب و کار، وا داشته است. در حالت کلي مي توان گفت، مزيت رقابتي عامل بقاء و در مرحله بعدي موفقيت مي باشد. تفکر استراتژيک نيز کليد دستيابي به مزيت رقابتي است.
هدف اصلي اين تحقيق، بررسي ميزان تفکر استراتژيک مديران بانک تجارت و تاثير آن بر عوامل ايجاد کننده مزيت رقابتي (منبع محور)در بانک تجارت مي باشد. مدلي که در اين تحقيق از آن استفاده شد مدلي ترکيبي مي باشد که از ترکيب دو مدل براساس نظريات جين ليدکا و مايکل پورتر مي باشد که بر پايه آن سعي گرديده که ميزان تفکر استراتژيک مديران ارشد و تاثير آن را بر عوامل ايجاد کننده مزيت رقابتي(منبع محور) در بانک تجارت سنجيده شود. روش تحقيق حاضر از نظر روش ،پيمايشي واز حيث هدف، کاربردي مي‌باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر مديران ارشد بانك تجارت مي باشد که تعداد آنها 46 نفر است .از 46 نفر حاضر 3نفر امکان جوابگويي نداشتندو بخاطر اين وضعيت جامعه آماري 43 نفر مي باشد، با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماري ، کل جامعه آماري به عنوان جامعه مورد بررسي در نظر گرفته شده است. جهت جمع آوري اطلاعات از دو پرسشنامه تفکر استراتژيک و مزيت رقابتي(منبع محور) استفاده شد. در اين تحقيق براي تعيين روايي ابزار جمع آوري اطلاعات از روايي نمادي يا صوري استفاده گرديد. براي آزمون پايايي پرسشنامه از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده است. براساس اين روش با يك مطالعه مقدماتي روي 30 كارمند در حوزه جامعه مورد بررسي و با استفاده از نرم افزار آماري spss ميزان پايايي سؤالات تفكر استراتژيك و عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي (منبع محور) بترتيب 867/0 و 933/0 بدست آمد. براي آزمون تاثير هر متغير مستقل بر متغير وابسته اين فرضيهها از آزمون رگرسيون استفاده شده است. نتايج حاصل بيانگر آن است كه اغلب ابعاد تفکر استراتژيک بر روي برخي از ابعاد عوامل ايجاد کننده مزيت رقابتي(منبع محور) در بانک تجارت تأثير مثبت داشتند.
واژگان كليدي : تفکر استراتژيک ، برنامه ريزي استراتژيک ، خلاقيت و شهود ، مزيت رقابتي و عوامل ايجاد کننده مزيت رقابتي.

فصل اول

كليات ‌تحقيق
1-1.مقدمه
در محيطي كه ويژگي آن، پيچيدگي و تغيير مستمر است، گفته مي شود كه ظرفيت نوآوري و تفكراستراتژيك واگرا، بسيار بيشتر از برنامه‌ريزي استراتژيك محافظه كارانه و همگرا، به عنوان هسته مركزي خلق مزيت رقابتي به حساب مي آيند. اما به نظر مي رسد هم تفكر استراتژيك و هم برنامه ريزي استراتژيك هر دو نياز امروزي سازمانها باشند. باوجود محيط غير قابل پيش بيني و به شدت پيچيده و رقابتي، ظرفيت تفكر استراتژيك خلاقانه و واگرا در سطوح چندگانه سازماني، به عنوان هسته مركزي خلق و حفظ مزيت رقابتي،حساب مي آيد(Lietdka,1998,p.32). تفكراستراتژيك فرآيندي خلاقانه و واگرا بوده و با چشمانداز و دورنماي طراحي شده توسط رهبران سازمان مرتبط است اين امرمستلزم فراتر رفتن انديشه مديران از عمليات روزمره باهدف تمركز برقصد ونيت استراتژيك بلند مدت مورد نظر براي كسب و كار است تفكراستراتژيك فعاليتهايي چون گردآوري اطلاعات، تحليل و بحث وتبادل نظر در خصوص شرايط حاكم بر سازمان و درشركتهاي داراي فعاليتهاي متنوع، پاسخگويي به سؤالات اساسي در مورد پورتفوي سازمان راشامل ميشود، آبراهام لينکلن تفكراستراتژيك راشناسايي استراتژيهاي قابل اطمينان ويا مدلهاي كسب وكاري ميداند كه به خلق ارزش براي مشتري منجرشوند او معتقد است جستجو براي يافتن گزينه هاي استراتژيك مناسب، كه معمولاًبه عنوان بخشي از فرآيند مديريت استراتژيك انجام ميگيرد، درواقع نتيجه عملي تفكراستراتژيك است، (مشبکي و خزاعي ،1387، 106-107). از زمان آدام اسميت که تئوري مزيت مطلق رامطرح کرد، اقتصاددان ان تمايل پيدا کردند تاعوامل مؤثر برعملکرد صنعت داخلي رابررسي کنند بعد ازآدام اسميت، ريکاردو تئوري مزيت نسبي را ارائه کرد . ديويد ريكاردو اين ديدگاه را اصلاح كرد و مقوله‌اي را كه به “مزيت نسبي معروف شده مطرح كرد. منظور ديويد ريكاردو آن بود كه عوامل بازار، منابع كشور را به صنايعي سوق مي دهند كه كشور در آنها بيشترين بهره‌وري نسبي را داشته باشد. يعني كشور ممكن است كالايي را وارد كند كه خودش مي تواند با هزينه كم توليد كند، ولي در توليد كالاي ديگري بهره‌ورتر باشد در تئوري ريكاردو، تجارت، مبتني بر تفاوت بهره‌‌وري نيروي كار در كشورهاي مختلف بود. وي اين موضوع را به تفاوتهاي تشريح نشده در فضاي حاكم بر كشورهاي مختلف در زمينة صنايع گوناگون ارتباط ميداد. ريكاردو مسير درستي را انتخاب كرده بود ولي مفروضاتش به صنايع متكي بر منابع، كه عمدتاً از كارگر ساده و نيمه‌ماهر استفاده مي‌كردند (و در قرنهاي هيجدهم و نوزدهم اهميت اصلي را داشتند) مربوط مي‌شد وجه غالب در تئوري “مزيت نسبي” مبتني بر مطالعات هكشرو اوهلين و اين فرض است كه ملل مختلف از تكنولوژي معادلي برخوردارند و تفاو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره تفکر خلاقانه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بانک تجارت، ساختار صنعت، درک فرصت