پایان نامه ارشد رایگان درباره بافت تاریخی، پهلوی اول، دوران پهلوی، دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه ارشد

مشاغل همتراز(نویفرت، 1387) 155
جدول (5-2) : مساحت فضاي اصلي اداري موردنياز مديران حرفه‌اي، كارشناسان و كارمندان در سطح ستادي و استاني(نویفرت، 156
جدول5-3 ، برنامه فیزیکی ماخذ: نگارنده 169
جدول (5-4) عرض راهروهای متقاطع در سیستمهای مختلف کتابخانه(نویفرت، 1387) 185
جدول(5-5) ابعاد ومشخصات سالن انتظار (نشریه شماره 245، ضوابط طراحی سینما، 1382) 189
جدول(5-6) ابعاد صندلی تماشچیان سالن‌های همایش با توجه به شکل5-15(همان) 193
جدول (5-7) فاصله صندلی از راهرو در سالنها (نشریه شماره 245، ضوابط طراحی سینما، 1382) 194
جدول (5 – 8) ابعاد و مشخصات درها در سالنها (حيدری، 1382) 194
جدول(6-1)سیر تحولات در بافت تاریخی شیراز( ماخذ : شرکت مشاورین پردا راز) 203
جدول (6-2 ) تکنیک تحلیلی سوات و راهبردهای برآمده از آن( منبع: نگارنده) 223
جدول6- 3 مقایسه ویژگی‌های قبل و بعداز طراحی در سایت پیشنهادی 224
جدول (6- 4) ماتریس سازگاری کاربریهای دانشگاه( ماخذ: نکارنده) 233

فهرست تصاویر:
شکل(3-1) بقایای باقی مانده از قصر ابونصر( شرکت پرداراز) 88
شکل(3-2)بقایای باقی مانده از بند امیر پل دوران آل بویه نزدیک شیراز( شرکت پرداراز) 89
شکل(3-3) شیرازخیابان زند در دوران پهلوی اول(ماخذ، نصر، 1388) 91
شکل(3-4)محلات شیراز قبل از حکومت زندیه( شرکت پرداراز) 94
شکل(3-5)محلات شیراز در دوران زندیه( شرکت پرداراز) 96
شکل(3-6)محلات شیراز در دوران قاجاریه.( ماخذ، امداد ، 1390) 97
شکل(3-7)ساختار شیراز در دوران آل بویه( ماخذ، نصر، 1388) 98
شکل(3-8)ساختار شیراز در دوران اتابکان( ماخذ، نصر، 1388) 99
شکل(3-9)ساختار شیراز در دوران صفویان( ماخذ، نصر، 1388) 100
شکل(3-10) نقشه شهر شیراز دوران زندیه دروازهها بخوبی دیده می‌شوند( ماخذ، نصر، 1388) 102
شکل(3-11) ساخت فضایی شهر در دوران زندیه( ماخذ، نصر، 1388) 103
شکل(3-12)ساختار اصلی شهر در دوران زندیه( ماخذ، نصر، 1388) 104
شکل(3-13) شیراز موقعیت میدانهای شهری دوران زندیه( ماخذ، نصر، 1388) 104
شکل(3-14) دیدازفضای بسته به فضاهای باز در دوران زندیه( ماخذ، نصر، 1388) 105
شکل(3-15) ساختار شیراز در دوران قاجاریه( ماخذ، نصر، 1388) 106
شکل(3-16) دیاگرام مجموعه زندیه تا دوران پهلوی اول(ماخذ، بنیادی، 1370) 107
شکل(3-17) دخل و تصرفات ایجاد شده در دوران پهلوی در مجموعه زندیه و میادین آن(ماخذ، بنیادی، 1370) 108
شکل(3-18) دیاگرام مجموعه زندیه از دوران پهلوی اول تا دوران معاصر(ماخذ، بنیادی، 1370) 109
شکل(3-19)ساختار فضایی شیراز در دورههای مختلف(ماخذ، بنیادی، 1370) 110
شکل(3-20) عکس هوایی شیراز1335 گشترش شهر به سمتهای مختلف از لبه بافت تاریخی( ماخذ، گوگل ارت، 1393) 112
شکل(3-21) عکس هوایی شیراز1353 قسمتی از مجموعه زندیه دیده می‌شود( ماخذ، گوگل ارت، 1393) 113
شکل (3-22) عکس هوایی شیراز 1363 از مجموعه زندیه( ماخذ، گوگل ارت، 1393) 113
شکل(3-23)دیاگرام وضعیت ارتباطی دوران زندیه(حسن زاده رونیزی، 1378) 114
شکل(3-24)دیاگرام وضعیت ارتباطی دوران معاصر در مجموعه زندیه(حسن زاده رونیزی، 1378) 115
شکل(3-25) نقشه کنونی شیراز ، هسته اولیه با رنگ دیگر در بالا مشخص شده است( ماخذ:نگارنده) 115
شکل (3-26) نقشه آب و هوایی ایران، شیراز آب و هوای مدیترانه‌ای (ماخذ: سایت هواشناسی، تاریخ بازدید، 13/3/93) 117
شکل شماره(3-27): گلبادهاي فصلي و سالانه شهر شيراز(ماخذ: سایت هواشناسی، تاریخ بازدید، 13/3/93) 122
شکل(3-28) موقعيت و زواياي تابش خورشيد در عرض ۲۹ درجه شمالي(ماخذ: سایت هواشناسی، تاریخ بازدید، 13/3/93) 123
شکل (3-29)نقشه گسل‌های فعال ایران(ماخذ: سایت زمین شناسی شیراز، تاریخ بازدید، 13/3/93) 129
شکل (3-30)نقشه خطر لرزه‌ای ایران(ماخذ: سایت زمین شناسی شیراز، تاریخ بازدید، 13/3/93) 130
شکل(3-31) نقشه راههای منتهی به شیراز ( ماخذ، ویکی پدیا، تاریخ بازید 4/3/1393) 131
شکل(3-32) کوههای محصور کننده شهر شیراز( ماخذ : نگارنده) 132
شکل شماره(4-1) : مدرسه چهار باغ اصفهان ( منبع سایت گوگل) 137
شکل شماره (4-2) باقی مانده ربع رشیدی( ماخذ: ویکی پدیا، تاریخ بازدید: 4/3/93) 140
شکل شماره (4-3) نمایی از دانشگاه هاروارد( ماخذ: ویکی پدیا، تاریخ بازدید: 4/3/93) 142
شکل شماره (4-4) نمایی از دانشگاه هاروارد( ماخذ: ویکی پدیا، تاریخ بازدید: 4/3/93) 144
شکل شماره (4-5) کتابخانه دانشگاه هاروراد ( ماخذ: ویکی پدیا، تاریخ بازدید: 4/3/93) 146
شکل شماره (4-6): سر در دانشگاه تهران ( ماخذ: ویکی پدیا، تاریخ بازدید: 4/3/93) 151
شکل شماره (4-7): ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ( ماخذ: ویکی پدیا، تاریخ بازدید: 4/3/93) 151
شکل(5-3) مسیرهای فرار(نویفرت، 1387) 164
شکل(5-4) موقعیت صندلیها در بالکن سالنها(قیابکلو، 1387) 195
شکل(5-5) نحوه ترسیم صحیح شیب کف سالن(قیابکلو، 1387) 196
شکل(5-6) شیب مناسب در کف سالن(قیابکلو، 1387) 198
شکل( 6-1)روند توسعه شیراز سال 1335( ماخذ : شرکت مشاورین پردا راز) 204
شکل(6-2) معابر بافت تاریخی شیراز1328( ماخذ : شرکت مشاورین پردا راز) 205
شکل(6-3) معابر بافت تاریخی شیراز 1335( ماخذ : شرکت مشاورین پردا راز) 205
شکل(6-4)معابر بافت تاریخی شیراز 1350( ماخذ : شرکت مشاورین پردا راز) 206
شکل(6-5)معابر بافت تاریخی شیراز وضعیت کنونی( ماخذ : شرکت مشاورین پردا راز) 207
شکل(6-6) نقشه شهر شیراز و موقعیت سایت( ماخذ : شرکت مشاورین پردا راز) 208
شکل (6-7) کاربری‌های قدیم منطقه( ماخذ : شرکت مشاورین پردا راز) 208
شکل (6-8) کاربری‌های جدید منطقه( ماخذ : شرکت مشاورین پردا راز) 209
شکل (6-9) همجواریها در منطقه ( ماخذ: نکارنده) 209
شکل6-10 سایت مجتمع شهر و روستا و ستاد کل نیروهای مسلح( ماخذ: نکارنده) 211
شکل6-11 سایت ساختمان سیلو قدیم شیراز( ماخذ: نکارنده) 211
شکل6-12سایت باغ سپاه روبه روی کتابخانه ملی( ماخذ: نکارنده) 212
شکل6-13 سایت واقع در انتهای خیابان سجادیه‌ی سیمان( ماخذ: نکارنده) 212
شکل 6- 14 موقعیت سایت نسبت به کل شیراز( ماخذ: نکارنده) 213
شکل (6-15 ) : موقعیت سایت نسبت به شریانهای شهری( ماخذ: نکارنده) 214
شکل6-16 مناطق 9 گانه شهرداری شیراز( ماخذ: نکارنده) 215
شکل 6-17 : راه‌های دسترسی به سایت مورد نظر( ماخذ: نکارنده) 216
شکل 6-18 موقعیت سایت نسبت به ایستگاههای قطار شهری( ماخذ: نکارنده) 216
شکل 6-19 موقعیت سایت نسبت به محورهای شریانی پیشنهادی شیراز( ماخذ: نکارنده) 217
شکل6-20 موقعیت سایت نسبت به بناهای همجوار( ماخذ: نکارنده) 218
شکل ( 6-21 ) وضعیت باغ‌های درون سایت( ماخذ: نکارنده) 219
شکل (6-22 ) وضعیت خیابان کشی اطرف( ماخذ: نکارنده) 219
شکل (6 -23 ): وضعیت رودخانه درون سایت( ماخذ: نکارنده) 220
شکل (6-24 ) : دید محدوده سایت نسبت به خود سایت( ماخذ: نکارنده) 220
شکل (6-25 ): دید سایت نسبت به محدوده سایت( ماخذ: نکارنده) 221
شکل ( 6-26) ترسیم دیاگرام اولیه( ماخذ: نکارنده) 226
شکل ( 6-27) ترسیم دیاگرام اولیه( ماخذ: نکارنده) 226
شکل ( 6-28) ترسیم دیاگرام کلی( ماخذ: نکارنده) 227
شکل ( 6-29) حجم سه بعدی اولیه( ماخذ: نکارنده) 230
شکل ( 6-30) حجم سه بعدی اولیه( ماخذ: نکارنده) 243
شکل ( 6-31) حجم سه بعدی اولیه( ماخذ: نکارنده) 243
شکل ( 6-32) حجم سه بعدی اولیه( ماخذ: نکارنده) 244
شکل ( 6-33) حجم سه بعدی اولیه( ماخذ: نکارنده) 244
شکل ( 6-34) تیرویاراندیل( ماخذ، نویفرت: 1390) 246
شکل ( 6-35) عرشه بتن پیش تنیده( ماخذ، نویفرت: 1390) 248
شکل ( 6-36) سه بعدی مجموعه، منبع نگارنده 250
شکل ( 6-37) سه بعدی مجموعه، منبع نگارنده 251
شکل ( 6-38) سه بعدی مجموعه، منبع نگارنده 251
شکل ( 6-39) سه بعدی مجموعه، منبع نگارنده 252
شکل (6-40) سه بعدی مجموعه، منبع نگارنده 252

فهرست نمودارها:
نمودار 2-1: شیوه ارتباطی موضوع( منبع نگارنده) 84
نمودار(3-1) شهر در مرحله گذار از کالبد سنتی به مدرن- دوره پهلوی اول(ماخذ، بنیادی، 1370) 111
نمودار شماره (3-2): نمودار مخلوط آب و هوا در شیراز(ماخذ: سایت هواشناسی، تاریخ بازدید، 13/3/93) 120
نمودار(3-3) بيوکليماتيک انساني براساس متوسط رطوبت نسبي(ماخذ: سایت هواشناسی، تاریخ بازدید، 13/3/93) 127
نمودار(3-4)تقويم نياز آب و هوايي(ماخذ: سایت هواشناسی، تاریخ بازدید، 13/3/93) 128
نمودار(3-5) تغییرات جمعیت در سال‌های مختلف شیراز(ماخذ: سایت سرشماری نفوس مسکن، تاریخ بازدید: 4/3/1393) 133
نمودار(3-6) هرم جمعیتی در شیراز(ماخذ: سایت سرشماری نفوس مسکن، تاریخ بازدید: 4/3/1393) 133
نمودار(5-2) مقایسه سطح زیر بنای لازم دفاتر کار(نویفرت، 1387) 156

فهرست نقشهها:
نقشه ( 6-1) ترسیم خطوط اولیه برای رسیدن به پلان( ماخذ: نکارنده) 225
نقشه ( 6-2) ترسیم محور‌های تأثیر گذار( ماخذ: نکارنده) 228
نقشه ( 6-3) ترسیم ورودی‌ها و خروجی‌ها( ماخذ: نکارنده) 229
نقشه ( 6-4) ترسیم پلان نهایی سایت( ماخذ: نکارنده) 231
نقشه ( 6-5) کاربریهای موجود در سایت( ماخذ: نکارنده) 235
نقشه ( 6-6) ترسیم پلان بام دانشکده معماری( ماخذ: نکارنده) 236
نقشه ( 6-7) ترسیم پلان همکف دانشکده معماری( ماخذ: نکارنده) 240
نقشه ( 6-8) ترسیم پلان اول دانشکده معماری( ماخذ: نکارنده) 241
نقشه ( 6-9) ترسیم نما و برش دانشکده معماری( ماخذ: نکارنده) 242

مقدمه:
آدمی به حکم فطرت خویش، نوع دوستی و دیگر خواهی را ارج می‌نهد و از تماشای رنج بینوایان آزرده خاطر میگردد و جان خویش را با یاری محرومان آرامش میبخشد. تاریخ و فرهنگ، آئین ما با وقف و خیر اندیشی واقفان و بیدار دلانی در آمیخته است که نام وی را بر صحیفه ایثار و رادمردی رقم زدهاند (شاکر ، 1373 ص87).
انسان امروز همچون نیاکان خویش به خوبی در یافته است بسیاری از معضلات که در زمینه‌های مختلف گریبانگیر مردم یک جامعه است تنها از طریق دستگاههای اجرایی قابل حل نبوده و مشارکت و معاضدت و یاری خود مردم را میطلبد. اگر وقف در جامعه نهادینه شود افراد خیر و نیکوکار بخش قابل توجهی از کمبودها و تنگناهای جامعه را خودشناسی کرده و اموال و داراییهای خود را داوطلبانه در جهت رفع آن‌ها به کار خواهند بست. متاسفانه این نهاد‌های مردمی با وجود برخورداری از قدمت و سابقه پر افتخار تاریخی آن گونه که شایسته است فراگیر نشده و نقش و تأثیرات فرهنگی و تربیتی آن در ابعاد گوناگون تا حدودی مکتوم و مستور مانده است. در اجرای برنامه‌های بلند مدت و میان مدت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آنچه ذهن برنامه ریزان را بیشتر به خود مشغول میکند، محدودیت‌های منابع در مقابل مصارف بی حد و حصر است. در نتیجه کشورهایی در این امر موفق خواهند بود که بتوانند از تعدد و تنوع مالی برخوردار باشند. در کشور ما درآمدهای بالقوه موقوفات در صورت شناسایی کامل بهرهبرداری بهینه می‌تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم بخشی از نیازهای کشور را تامین کند. یکی از ابعاد وقف بعد اقتصادی آن است در این تحقیق سعی شده است گوشه‌ایی از وقف با رویکرد اقتصادی آن مورد توجه قرار گیرد ( خمینی، 1376).
وقف بارزترین و روشن ترین مصداق احسان، انفاق، صدقه جاریه، تعاون و باقیات صالحات است که منشا خدمات فراوان اقتصادی، رفاهی، و بهداشتی در جامعه گردیده است. وجود صدها درمانگاه، بیمارستان، مدرسه و … در سراسر کشورهای جهان شاهد و گواه آن است( دریکوند، 1386).
با این اوصاف بدیهی است توصیه فرهنگ وقف و تلاش برای دست یابی و موفقیت آن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از مسائل و دل مشغولی‌های مسئولان و صاحب نظران در کشورهای اسلامی و برخی کشورهای غیر اسلامی میباشد( ارجمند نیا، 1380،ص 10).

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 تعريف مسئله و اهميت آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره توسعه پایدار، توسعه پاید، ربع رشیدی، دانشگاهها Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره توسعه پاید، توسعه پایدار، عدالت اجتماعی، آموزش و پرورش