پایان نامه ارشد رایگان درباره بازده حقوق صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

پاييني دارند نشان نمي دهد. با توجه به خروجي هاي نرم افزار SPSS؛ جداول نشان مي دهد، از آن جا که sig بيشتراز پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطاي پنج درصد رد نمي شود و وجود همبستگي بين اين دو متغير تاييد نمي شود. همچنين ضريب تعيين تعديل شده محاسبه شده نيز عدد 00/ 0 را نشان مي دهد که برازشي از تغييرات سود تقسيمي بر تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان سهام پاييني دارند ارائه نمي کند. يکي از مفروضات رگرسيون استقلال خطاهاست در صورتي که فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يکديگر همبستگي داشته باشند، امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد.آماره دوربين- واتسون به منظور بررسي استقلال خطاها از يکديگر استفاده مي شود که اگر مقدار آماره دوربين – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد. مقدار آماره دوربين- واتسون طبق جدول (35-4) 921/1 مي باشد و اين عدد نشان مي دهد که خطاها از يکديگر مستقل هستند و بين خطاها خود همبستگي وجود ندارد و فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد.

جدول شماره (36-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)

سطح معني داري
Fآماره
Mean Square
درجه آزادي
Sum of Squares
مدل
0/532
0/632
0/020
2
0/039
رگرسيون

0/031
297
9/164
Residual

299
9/203
جمع

جدول شماره (36-4) نشان دهنده تحليل واريانس بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که بازده حقوق صاحبان سهام پاييني دارند مي باشد، طبق اين خروجي، معني داري کلي مدل رگرسيون توسط جدول ANOVA و ازطريق فرضيه هاي آماري ذيل آزمون مي شود :

با توجه به اين که sig بيشتراز پنج درصد مي باشد، فرض خطي بودن رابطه بين دو متغير تاييد نمي گردد.
جدول شماره (37-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)

سطح معني داري
tآماره
ضرايب استاندارد شده
ضرايب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

0/000
-12/443

0/014
-0/171
(Constant)
0/281
-1/079
-0/062
0/056
-0/061
تغييرات سود تقسيمي
0/759
0/307
0/018
0/044
0/013
بازده حقوق صاحبان سهام
در خروجي جدول شماره (37-4) و در ستون B به ترتيب مقدار ثابت و ضريب متغير مستقل در معامله رگرسيون ارائه شده است.
Y= -0/171 – 0/061X1 + 0/013 X2 + e i
طبق خروجي جدول شماره (37-4)، ستون هاي اين جدول شامل معيار ضرايب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوي هر يک از ضرايب ستون B با عدد صفر به کار مي رود.
حال اگر 2? و 1? و ? ضرايب رگرسيوني خط رگرسيون جامعه باشد، آزمون فرض ها را براي اين سه مقدار مي توان به صورت زير نوشت :
,

از آنجا که در اين خروجي، 0) =sig ) آزمون تساوي ضريب رگرسيون و مقدار ثابت ، براي عرض از مبدا و ضريب رگرسيوني مربوط به ارزش بازار به دفتري بزرگتر از پنج درصد است بنابراين فرض تساوي اين دو ضريب با صفر رد نمي شود و بايد آن ها را از معادله رگرسيون حذف کرد.
فرضيه فرعي 1 – 2: رابطه بين سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شركتهايي كه قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي مختلفي دارند، متفاوت است.
فرضيه فوق در دو سطح بالا و پايين انجام مي شود.
فرضيه فرعي 1-1 – 2: رابطه معناداري بين سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شركتهايي كه قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي بالاتري دارند، وجود دارد.
اگر فرضيه فرعي 1-1 – 2را به صورت آماري بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگي معنا داري بين سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي بالاتري دارند، وجودندارد.
همبستگي معنا داري بين سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که
قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي بالاتري دارند ،وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (39-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير سود هر سهم و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي بالاتري دارند.
دوربين- واتسون
خطاي معيار تخمين
ضريب تعيين تعديل شده
ضريب تعيين
ضريب همبستگي
مدل
1/888
0/020991
0/213
0/219
0/468
1

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، ارزش بازار Next Entries منبع تحقیق درمورد انحراف معیار، منابع غذایی، استرس اکسیداتیو