پایان نامه ارشد رایگان درباره بازارهای مالی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، بازار سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

ر نظریات سرمایة اجتماعی یه اشکال مختلف مطرح شده است. در مباحث کلمن و بوردیو تأکید بر شبکههای فشرده و فروبسته گروه، جهت اعمال هنجارهای مؤثر و یا حفظ هویت و بازتولید گروه است.
نوع بازدهی سرمایه؛ بخش قابل توجهی از مباحث سرمایة اجتماعی در شکل دارایی فردی، بر منافع و بازدهی سرمایه در سطح افراد متمرکز هستند.
نوع هنجاری سرمایة اجتماعی؛ سرمایة اجتماعی در اشکال خصوصی خود( فردی و یا گروهی) برای کل جامعه و گروههای دیگر جامعه الزاماً مفید نیست.
شاخصها و مؤلفههای سرمایة اجتماعی
کلمن میگوید: سرمایة اجتماعی یک مفهوم ساده و بسیط نیست، بلکه مجموعهای از مفاهیمی است که به طور کلی دارای دو شاخصه باشند: باید شامل وجوهی از ساختار اجتماعی باشند و از طرف دیگر فعالیتهای افرادی که در جامعه زندگی میکنند را توجیه کنند( به نقل از شاهدانی، مهدی و مقصودی، حمیدرضا؛ 1389). اعتماد ، مشارکت در فعالیتهای مدنی و مؤسسات خیریه، ارتباط و تعامل با دیگران، همکاری و روحیة کار گروهی و احساس هویت جمعی، تعهد و مسئولیت از مؤلفههای سرمایه اجتماعی هستند. مهمترین مؤلفة سرمایة اجتماعی اعتماد است. پاتنام سرمایة اجتماعی را در آثار متعدد خود با سه مؤلفة شبکهها، هنجارهای همیاری و اعتماد تعریف میکند. اعتماد از عناصر ضروری برای تقویت همکاری بوده و حاصل پیشبینیپذیری رفتار دیگران است که در یک جامعة کوچک از طریق آشنایی نزدیک با دیگران حاصل میشود؛ اما در جوامع بزرگتر و پیچیدهتر یک اعتماد غیرشخصیتر یا شکل غیرمستقیمی از اعتماد ضرورت مییابد(پاتنام، 1380). در ادامه به شرح مختصری از اصلیترین مؤلفههای سرمایة اجتماعی میپردازیم
اعتماد
اعتماد یکی از مؤلفههای مهم و حیاتی سرمایة اجتماعی است. پاتنام سرمایة اجتماعی را به عنوان شبکههایی از انجمنهای ارادی و خودجوش معرفی میکند که به وسیلة اعتماد گسترش یافتهاند(زتومکا، 1384: به نقل از نیازی، محمد و شیرازی، محمد؛ 1389). به نظر پاتنام در سرمایة اجتماعی این اصل مفروض است که انسانهای جامعه هرچه بیشتر با افراد دیگر در تعامل بوده و ارتباط متقابل داشته باشند، بیشتر به یکدیگر اعتماد متقابل دارند(پاتنام 1995، به نقل از نیازی، محمد و شیرازی، محمد؛ 1389).
انسجام اجتماعی
از دیدگاه جامعهشناختی، انسجام و همبستگی پدیدهای است که بر اساس آن در سطح یک گروه یا یک جامعه، اعضا به یکدیگر وابست و به طور متقابل نیازمند یکدیگر هستند. این امر مستلزم طرد آگاهی و نفی اخلاقی مبتنی بر تقابل و مسئولیت نیست، بلکه دعوت به احراز و کسب این ارزشها و احساس متقابل است(بیرو، 1370، به نقل از نیازی، محمد و شیرازی، محمد؛ 1389). انسجام اجتماعی را میتوان به احساس یکپارچگی وافراد جامعه، روابط دوستانه و محبتآمیز، میزان روابط اجتماعی و تعاملهای گرئهی بر اساس ارزشهای مشترک و منسجم تعریف نمود.
مشارکت اجتماعی
گالت، مشارکت مردی را به عنوان جزء حیاتی استراتژیهای توسعة هر جامعه دانسته و آن را واجد سه عملکرد عمده میداند. از دیدگاه وی، مشارکت اجتماعی اولاً نحوه برخورد غیرابزاری دولت با مرد و احساس ارزشمندی را تضمین میکند. ثانیاً، مشارکت به عنوان وسیلة ارزشمندی برای سازماندهی فعالیتها توسط مردم به عنوان حلال اصلی مشکلات در شرایط اجتماعی خود به کار میرود. علاوه بر آن، مارکت به مانند کانالی عمل میکند که گروهها و جوامع محلی میتوانند از طریق آن به عرصههای کلان تصمیمگیری دسترسی پیدا کنند(گالت، 1995؛ به نقل از نیازی، محمد و شیرازی، محمد؛ 1389).
سنجش و شکلگیری سرمایة اجتماعی
به طور کلی، مدالهای اندازهگیری سرمایة اجتماعی در دو دستة کم و کیفی طبقهبندی میشوند. CRLRA و SCAT دو مدل اندازهگیری کیفی سرمایة اجتماعی محسوب میشوند. مدل CRLRA توسط فالک و کیلپاتریک در سال 2000 ارائه شده است. در این مدل، سرمایة اجتماعی در سه سطح خرد، میانه و کلان با هم ارتباط دارند و مکمل یکدیگر هستند. بر پایة این مدل، سرمایة اجتماعی شامل منابع میباشد که موجب افزایش ظرفیت جامعه و سازمان میشود. در سطح فردی این منابع, شامل شناخت و هویت است. منابع هویت به هنجارها و ارزشها اشاره دارد و بر روی این مطلب که افراد تا چه اندازه دارای ارزشها و بینشهای مشترکاند و قادر به کار کردن با دیگران هستند تمرکز دارد (کاووسی، 1387؛ به نقل از صادقی شاهدانی، مهدی، مقصودی، حمیدرضا، 1389).
مدل SCAT برای اولین برا توسط بین و هیکس در 1998 ارائه شد و کریشنا و شرادر در 1999 آن را گسترش دادند. این مدل سعی در تصویر ابعاد و ترکیب سرمایة اجتماعی در سطح سازمان دارد. در میان الگوهای کمی نیز میتوان به کار پاتنام اشاره کرد. وی برای اندازهگیری سرمایة اجتماعی بر روی تعداد گروههای اجتماعی و اعضای آن تأکید داشته و رابطة زیر را برای محاسبة سرمایة اجتماعی بیان نمود:
(2-1)
SC=∑_(i=0)^t▒(N_i )
متغیر N نشاندهندة تعداد اعضای هر گروه و i نشاندهندة گروه است.
در ادامه، فوکویاما(1999) با در نظر گرفتن تعداد دیگری از متغیرها رابطة زیر را برای اندازهگیری سرمایة اجتماعی ارائه نمود:
(2-2)
SC=∑_(i=0)^∞▒〖〖(1/R_n ⁡) R〗_P N_i 〗
در رابطة بالا C ضریب انسجام داخلی گروه، 〖 R〗_Pشعاع اعتماد در گروه و R_n شعاع بیاعتمادی به گروههای دیگر است.

مأخذ: فالک و کیلپاتریک، 2000
نمودار ‏21: ارتباط بین سطوح مختلف سرمایة اجتماعی

برخی از معیارها به جای اندازهگیری سنجش سرمایة اجتماعی، اقدام به اندازهگیری اجزای ساختاری آن مانند شبکهها و اعتماد و از روش تحلیل مؤلفة اصلی پیشنهادی سباستین (SPCA)9 و یا تحلیل مبتنی بر شبکههای پاتنام و روشهای واریانس و کوواریانس استفاده کردهاند. برخی معیارها همانند معیار پیشنهادی فوکویاما (نسبت معکوس میان افزایش جرم و جنایت و کاهش سرمایة اجتماعی)، یک اندازهگیری غیرمستقیم از میزان سرمایة اجتماعی است(شریفیان ثانی و ملکی سعیدآبادی، 1385). شریفیان ثانی و ملکی سعیدآبادی(1385) با بررسی دقیق ماهیت سرمایة اجتماعی ابزارهای متفاوت سنجش آن بیان میکنند که استفاده از فضای مجازی و هندسة فرکتالی، مناسبترین روش تخمین سرمایة اجتماعی هستند. همچنین روش استون و هیوز10، روش داگوم11 و تکنیک تحلیل عاملی مقیاس چندوجهی، روشهای دیگری برای اندازهگیری سرمایة اجتماعی هستند. در روش استون و هیوز، میزان سرمایة اجتماعی عددی بین صفر و یک بدست میآید، اما در روش داگوم، از الگوسازی متغیرهای پنهان استفاده کرده و سطح سرمایة اجتماعی را سنجش میکند.
با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، ميتوان نتيجه گرفت معیار اصلي شناخت سرماية اجتماعي، روابط اجتماعي افراد و نحوة همزیستی آنها در يك جامعه است. لذا عامل مرتبط با حوزة جامعهشناسي محسوب ميشود و علل و عوامل تشکيل آن را باید در علل و عواملی جستجو كرد كه در ساخت فرهنگ، آداب و سنن، معیارها، هنجارها و ارزشها و حتی قوانین رسمی يك جامعه اثر گذار بودهاند. سرماية اجتماعي، خود حاصل شرکت در يك كنش مشارکتآميز و مبتني بر اعتماد است و جریان آزاد اطلاعات را درون يك گروه، سازمان يا جامعه تسهیل ميكند، بدون آنکه خود يك كنش باشد. تشکيل سرمايه اجتماعي بر پايه شبکه هاي اجتماعي استوار است؛ در حالي که هنجارهاي مشترک، خود از اصلي ترين عوامل در تشکيل شبکهها، محسوب ميشوند. به عبارت روشنتر، اين هنجارها هستند که قواعد رفتاري اعضاء شبکه را معين مينمايد و به اين ترتيب روابط مبادله مبتني بر اعتماد را به عنوان فرآيندهاي بعدي در تشکيل شبکه، عقلاني ميسازند. اين در حالي است که مطابق با مباني و چارچوب نظري سرماية اجتماعي، لزوم پرداختن به سرماية اجتماعي زماني مفهوم مي يابد که از طريق روابط مبادله منجر به سهولت همکاري، کاهش هزينههاي مبادله و در نهايت افزايش کارائي گردد. بنابراين به روشني مي‌توان دريافت، افزايش کارائي در هر جامعه از مهمترين و اصليترين آثار ظهور سرماية اجتماعي خواهد بود (مؤیدفر، 1385). همچنین طبق گفتة کلمن برخی عوامل نهادی نیز در شکلگیری و تقویت سرمایة اجتماعی نقش دارند. مثال بارز يك نهاد، دولت است كه به واسطة وضع قوانین و ايجاد نظام هدف دار موجب تشکيل سرمايه اجتماعي مي شود. برخی از قوانین به عنوان يك عامل نهادی به صورت عقلاني وضع ميگردند تا انسانها را وادار به مشارکت نمایند. دولتهاي كمونيستي نظیر اتحاد جماهیر شوروی سابق و چین داراي چنین خصوصیتی بودند. در نظامهاي دمكراسي نيز قوانین به گونهاي وضع مي شوند كه بر پاية آن نهادها و تشكلها رسمیت یافته، مسئول ترویج ارزشهای غیررسمی ميشوند؛ مانند احزاب رسمی يا تشكلهاي مردمی(اختر محققی، 1385).

بازارهای مالی
بازارهای مالی به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصاد و از عوامل رونق زیربنای هر اقتصادی محسوب میشود و بسیار مورد توجه دولتها، نهادهای اقتصادی و سرمایهگذاران هستند. شرایط حاکم بر آن به شدت و سرعت بر بخشهای واقعی اقتصاد تأثیر میگذارد و همچنین متقابلاً از سایر بخشهای اقتصاد تأثیر میپذیرد.
بازار مالی، بازاري است که در آن داراییهاي مالی (اوراق بهادار) از قبیل سهام و اوراق قرضه، خرید و فروش میشوند. در بازارهاي مالی زمانی وجوه انتقال مییابند که یک طرف معامله، داراییهاي مالی را خریداري میکند. همچنین بازارهاي مالی منابع پولی را از بازارهای دارای وجوه اضافی به بازارهای نیازمند تخصیص میدهد و جریان انتقال وجوه را تسهیل میکنند؛ بدین ترتیب امکان سرمایهگذاري خانوادهها، بنگاههاي تجاري و نهادهاي دولتی را فراهم میسازند.
هر بازار مالی به منظور تامین نیازهاي خاص مشارکتکنندگان در آن بازار ایجاد میشود. به عنوان مثال برخی از مشارکتکنندگان ممکن است به سرمایهگذاري کوتاهمدت و تعدادي دیگر به سرمایهگذاري بلندمدت تمایل داشته باشند؛ برخی ریسک بالایی را در زمان سرمایهگذاری بپذیرند و برخی دیگر از ریسک پرهیز میکنند. میتوان براساس ویژگیها و معیارهای مختلفی مانند نوع دارایی، تاریخ سررسید و مرحلهی عرضه، بازارهای مالی را تقسیمبندی نمود. بر اساس سررسید میتوان به بازار پول با جریان وجوه کوتاهمدت و بازار سرمایه با جریان وجوه بلند تقسیم نمود؛ یا صرف نظر از اینکه اوراق متعلق به بازار یا بازار پول سرمایه هستند، میتوان بازار را به دو بازار اولیه و ثانویه تفکیک نمود.
اهمیت بازارهای مالی
انباشت سرمایه، یکی از مهمترین عوامل رشد مداوم اقتصادی یک کشور به حساب میآید. ازینرو میتوان از طریق بازارهای مختلف مالی، فرآیند تشکیل سرمایه را تسریع نمود. بازارهای مالی به دلیل نقش اساسی در گردآوری منابع از طریق پساندازهای کوچک و بزرگ موجود در کشور، تخصیص منابع مالی و بهینه سازی گردش مالی و هدایت آنها به سوی مصارف و نیازهای سرمایهگذاری و اولویتهای سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد، اهمیت بسیار دارند. اثرات مثبت بازار اوراق بهادار بر توسعه اقتصادی-از قبیل افزایش انگیزه سرمایهگذاری از طریق کاهش ریسک، قیمت گذاری ریسک و تسهیل ریسک نقدینگی و بسیج سپردهها و …- آنقدر گسترده و حساس هست که برخی از اقتصاددانان معتقدند که تفاوت اقتصادهای توسعه یافته با توسعه نیافته، نه در تکنولوژی پیشرفته بلکه در وجود بازارهای مالی یکپارچه، فعال و گسترده است؛ که کشورهای توسعهنیافته از آن محرومند. بازارهای مالی پیشرفته نظیر بازارهای مالی کشورهای صنعتی، حجم قابل ملاحظهای از سرمایه مالی اقتصاد را در کنترل دارند. این بازارها با ایجاد انگیزه برای پسانداز و تبدیل پسانداز به سرمایهگذاری با هدف تشکیل سرمایه نقش مهمی را در جریان رشد و توسعه کشورها ایفا میکنند.
بازارهای مالی علاوه بر ایفای نقش در زمینه توسعه سرمایهگذاری ها و ایجاد سرمایهگذاری جدید و در نتیجه رشد و توسعه، عاملی جهت کنترل عوامل نامطلوب اقتصادی نیز میباشد. این بازار با جذب نقدینگی سرگردان، موجب کاهش فعالیتهای سوداگرانه، واسطهگریهای غیر مولد، دلالی و مبادلات ارزی غیرقانونی در جامعه خواهد بود. بازار سرمایه، به عنوان ابزار هدایتکننده، قادر است در صورت آماده بودن سایر شرایط و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سرمایه اجتماعی، بازار سهام، روابط اجتماعی، توسعه اقتصادی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بازار سرمایه، اوراق قرضه، سرمایه اجتماعی، ابزارهای مالی