پایان نامه ارشد رایگان درباره بازارهای مالی، تاپسیس فازی، دارایی ها، غیر سیستماتیک

دانلود پایان نامه ارشد

و اعتبار دهندگان تحصیل کرده است .
نسبت حاشیه سود :
این نسبت از تقسیم سود خالص بر فروش کل به دست می آید.
= نسبت حاشیه سود (خالص سود )/(کل فروش)
این نسبت قادر است که دیدگاه عمیق تری به کارایی مدیریت در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. این نسبت به جای در نظر گرفتن این مدیریت شرکت، چه میزان از دارایی ها، سهام و سرمایه گذاری های شرکت های به دست آورده، مقدار پولی را که شرکت از تمام در آمد حاصل از فروش محصولات دارایی ها و سرمایه گذاری ها به دست خواهد آورد مورد توجه قرار می دهد .
1-10-تاپسیس فازی 29
تاپسیس یکی از روش های تصمیم گیری چند شاخصه است که در آن m گزینه را با توجه به n معیار، رتبه بندی می‌کند. مبانی این روش، انتخاب گزینه ای است که کمترین فاصله را از جواب ایده ئال مطلوب و بیشترین فاصله را از جواب ایده آل نامطلوب دارد .
از طرفی دیگر از آنجا که داده‌های یک فرایند تولید و یا یک مکانیزم خدمت رسانی، معمولا پیچیده است و جمع آوری داده‌ها ی صحیح از آنها مشکل می باشد، به نظر می رسد برای کار با داده‌های غیر قطعی و یا بازه ای داده‌ها، باید روش های ویژه ای مورد استفاده قرار گیرد.
از این رو، می‌توان از منطق فازی در تکنیک های تصمیم گیری مختلف استفاده نمود و از مزایای آن بهره برد. یکی از این تکنیک ها، تکنیک تاپسیس می باشد که با کاربرد منطق فازی در آن، به تکنیک تاپسیس فازی تبدیل می‌شود که روشی متفاوت از روش تاپسیس دارد .مبرهن است که منطق اصلی استفاده از تکنیک های تصمیم گیری به صورت فاطی، تأثیر گذاری عدم قطعیت توام با تفکر آدمی، در تصمیم گیری ها می باشد. مروری بر تحقیقات انجام شده در این حوزه، حاکی از روش هایی متعدد برای استفاده از تکنیک تاپسیس، به صورت فازی است. در این پژوهش از روش تاپسیس فازی به روش چن و هوانگ استفاده شده است. سایر روش های محاسبه تاپسیس فازی نیز با تغییراتی اندک از این روش مشتق شده اند .
1-11.متغیر وابسته :
1-11-1.بازده سهام :
بازده سرمایه گذاری در سهام عادی در یک دوره معین، با توجه به قیمت اول و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت به دست می آید، منافع حاصل از مالکیت در دوره هایی که شرکت، مجمع برگزار کرده باشد به سهامدار تعلق می گیرد و در دوره هایی که مجمع برگزار نشده باشد منافع مالکیت برابر صفر خواهد بود .
ru = ((Pt-Pt-1)+Dt )/(Pt-1) /100
که در آن :
ru :بازده سهام
pt: قیمت سهم در پایان دوره t
pt-1 : قیمت سهم در ابتدای دوره ی قبل یا پایان دوره t-1
Dt : منافع حاصل از مالکیت سهام در دوره ی t به سهامدار تعلق گرفته است.
منافع حاصل از مالکیت ممکن است به شکل های مختلفی به سهامداران پرداخت شود که عمده ترین آنها عبارتند از :
سود نقدی
افزایش سرمایه از محل اندوخته (سهام جایزه )
افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده ی نقدی
تجزیه سهام
تجمیع سهام
بازده ماهیانه شرکت :
این شاخص بیانگر میزان عملکرد ماهیانه شرکت است که از طریق شاخص بورس شرکت در ابتدای ماه و آخر ماه از تابلوی شرکت در بورس اوراق بهادار و همچنین میزان سود پرداختی شرکت در همان ماه تعیین می‌شود.
ریسک30 :
نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری را ریسک سرمایه گذاری می نامند. تجزیه و تحلیل گران مالی تمامی ریسکی که یک سرمایه گذاری دارد را ریسک کل سرمایه گذاری می نامند و آن را به دو دسته تقسیم می‌کنند. آن دسته از ریسک هایی که ماهیتا وجود دارند از قبیل ریسک بازار و یا ریسک نوسان نرخ بهره و ان دسته از ریسک هایی که برای اوراق خاصی وجود دارد از قبیل ریسک مالی و تجاری.
ریسک از منظر کلی به دو دسته تقسیم می‌شود. ریسک غیر سیستماتیک و ریسک سیستماتیک
ریسک سیستماتیک31 :
ریسک سیستماتیک عبارت از عدم اطمینان از باده آتی به دلیل عدم امکان کنترل حرکت های بازار به عنوان یک کل است .این ریسک ماهیتی بیرونی داشته و منشا آن نیروهای خارج از شرکت نظیر فاکتور های اقتصاد کلان، تغییر قوانین ،مقررات مالیاتی، تغییر نرخ بهره و …. که موثر بر کل اقتصاد هستند می باشد. ( محارمی ،1391)

1-11-2.ریسک غیر سیستماتیک 32:
آن بخش از ریسک کل است که منحصر به یک شرکت یا صنعت است .عواملی از قبیل مدیریت، ظرفیت، ترجیحات مصرف کننده و اعتصابات کارگری باعث نوسان در بازده های یک شرکت می‌شود. عوامل غیر سیستماتیک عمدتا مستقل از عوامل تأثیر گذار بر بازار اوراق بهادار هستند .چون این عوامل یک شرکت را تحت تأثیر قرار می دهند و آنها باید برای هر شرکت بررسی شوند.
ریسک غیر سیستماتیک توسط انحراف معیار مورد محاسبه قرار می گیرد. که از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود :
∂=√((∑▒〖(r-r͞)〗)/n)
Ϭ : ریسک یا انحراف معیار
r :بازده ماهیانه شرکت
r͞: میانگین بازده ماهیانه شرکت
n : تعداد ماه های محاسبه شده ی بازده در سال
1-12. جامعه و واحد تحلیل آماری
جامعه آماری این تحقیق سه صنعت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به جز شرکت های سرمایه گذاری و بانک ها می باشند.
1-13. نمونه و روش نمونه گیری
از آنجایی که پژوهش حاضر از جنبه ماهیت و نوع آن توصیفی می باشد لذا نیازی به نمونه گیری نداریم.

1-14. ابزار و روش گردآوری داده‌ها
برای گرد آوری در این پژوهش از روش های مختلفی استفاده شده است که شامل کتب مالی مختلف، ژورنال های علمی و جستجو در پایگاه الکترونیکی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نظیر www.tsetmc.com و www.irbourse.ir می باشد. هم چنین برای استخراج داده‌های مالی از نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین استفاده شده است.
1-15. روشهای تحلیل داده‌ها
در این تحقیق جهت سنجش کارایی و رتبه بندی از روش DEA، نرم افزار DEA MASTER و DEA SOLVER استفاده خواهد شد و جهت آزمون فرضیه نیز از آزمون رگرسیون و نرم افزارSPSS استفاده می‌گردد .هم چنین در این تحقیق از نرم افزار Fuzzy Topsis 2013 نیز استفاده خواهد شد.
1-16. محدودیتهای پژوهش
کمبود منابع مربوط در ژورنال های داخلی و خارجی
عدم دسترسی به برخی از صورت های مالی حسابرسی شده و ناقص بودن اطلاعات مالی مربوط به شرکت ها
عدم کارایی نرم افزار تدبیر و ره آورد نوین در زمینه ارائه اطلاعات مربوط به شرکت ها و دادن گزارش های مالی مربوط به آن ها
عدم امکان بررسی همه ی شرکت های بورسی به دلیل متفاوت بودن سال مالی
1-17. واژگان کلیدی پژوهش
1-17-1.تحلیلی پوششی داده‌ها :
این تکنیک یکی از اصلیترین مدلهای ریاضی برای سنجش کارایی واحد های تصمیم گیری (DMU) است .مدلهای اصلی این تکنیک شامل مدل CCR و مدل BCC می باشد.
1-17-2.ورودی (نهاده ):
عاملی است که با افزایش آن با حفظ تمام عوامل دیگر، کارایی کاهش و با کاهش آن کارایی افزایش می یابد .
1-17-3.خروجی (ستاده) :
عاملی است که با کاهش آن عوامل دیگر کارایی کاهش و با افزایش آن کارایی افزایش می یابد .
1-17-4.کارایی :
نسبت ستاده های تولید شده به داده‌های لازم برای تولید ستاده ها می باشد .
1-17-5.بازده سهام :
بازده سرمایه گذاری در سهام عادی، در یک دوره ی معین با توجه به قیمت اول و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت به دست می آید .
1-17-6.ریسک غیر سیستماتیک شرکت :
آن بخش از ریسک کل است که منحصر به یک شرکت یا صنعت است .عواملی از قبیل مدیریت، ظرفیت، ترجیحات مصرف کننده و اعتصابات کارگری باعث نوسان در بازده های یک شرکت می‌شود .
1-17-7.تاپسیس فازی :
الگوريتم تاپسيس فازي، يكي از تكنيك هاي رايج تصميم گيري است كه در بسياري از موقعيت هاي گوناگون تصميم گيري مورد استفاده قرار مي گيرد. در واقع تکنیک تاپسیس فازی، تعمیمی از تکنیک تاپسیس در محیط فازی است.

فصل دوم
ادبیات موضوع

2-1.مقدمه :
در این فصل ابتدا بازدهی و ریسک مورد بحث قرار می گیرد و در ادامه به تعریف کارایی و انواع کارایی و هم چنین روشهای مختلف اندازه گیری کارایی پرداخته می‌شود. در مرحله ی بعد تحلیل پوششی داده‌ها به عنوان یک روش غیر پارامتریک در اندازه گیری کارایی و مدلهای اساسی ارائه شده در تحلیل پوششی داده‌ها مورد بحث قرار می گیرد. در ادامه به مفاهیمی همچون کارایی بازار، بازار های کارا، بازده سهام و بورس اوراق بهادار اشاره می‌گردد و سپس روش تلفیقی تاپسیس فازی و DEA مورد بحث قرار می گیرد و در نهایت برخی از مطالعات انجام گرفته در داخل و خارج کشور که در این حوزه ی تحقیق می باشد بیان می‌گردد .
هدف از این پایان نامه بیان این موضوع می باشد که ریسک و بازدهی یک شرکت را می‌توان از طریق میزان کارایی آن تخمین زد یا خیر. بدین منظور لازم است ابتدا مفاهیم ریسک و بازدهی تعریف گردند.
2-2.ریسک و بازدهی
در ادبیات مالی ریسک و بازده دو رکن اصلی تصمیم گیری برای سرمایه گذاری اند و همواره بیشترین بازدهی با توجه به حداقل ریسک، معیاری مناسب برای سرمایه گذاری است (گالاجدرا33، 2014).
ریسک به عنوان احتمال اختلاف بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار تعریف شده و به دو دسته تقسیم می‌گردد.
دسته اول شامل ریسک هایی است که به عوامل داخلی شرکت مربوط هستند مانند ریسک مدیریت، ریسک نقدینگی، ریسک ناتوانی در پرداخت بدهی ها و … که به آن ریسک غیر سیستماتیک یا غیر نظام مند (کاهش پذیر) گفته می‌شود و دسته دوم ریسک هایی هستند که مربوط به شرایط کلی بازار نظیر شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و … می باشند و تحت عوامل ریسک سیستماتیک یا نظام مند (B) شناخته می‌شود. سرمایه گذاران در بازار سرمایه سعی دارند منابع خود را به سمتی سوق دهند که بیشترین بازدهی و کمترین ریسک را داشته باشد. از این‌رو آگاهی از میزان ریسک شرکت ها، می‌تواند نقش بسزایی در تصمیم گیری افراد داشته باشد (چن و همکاران34، 2013).

2-2-1.بازارهای مالی :
شرکت های بازارگانی برای تامین مالی فعالیت خود به حجم بالایی از سرمایه نیاز دارند. این شرکت ها برای اینکه بتوانند رشد و توسعه کنند نیازمند سرمایه گذاری بالایی هستند.
دولت‌ها نیز به منظور ارائه بهتر خدمات و کالاها به مردم نیازمند این هستند که حجم بالایی پول وام بگیرند. بازارهای مالی این امکان را برای شرکت ها و دولتها فراهم می سازند که آنها بتوانند از طریق فروش اوراق بهادار نیاز های خود را برطرف سازند. سرمایه گذاران نیز از طریق خرید اوراق بهادار بازده و رفاه خود را افزایش می دهند .
بازارهای مالی نیز بازارهایی هستند که در آنها دارایی های مالی مبادله می شوند. دارایی های مثل سهام و اوراق قرضه هستند که ارزش آنها به ارزش تولیدات و خدمات ارائه شده توسط شرکت های منتشر کننده آنها وابسته است. تفاوت دارایی های مالی با دارایی های واقعی در این است که در دارایی های واقعی ماهیت فیزیکی دارند مانند اتوموبیل، املاک و مستغلات و ….
در اقتصاد بازار مالی به مکانیزمی اطلاق می‌شود که امکان خرید و فروش سهام، کالا یا هر محصول تبادلی را برای مشارکت‌کنندگان با هزینه ای پایین فراهم می آورد (سعیدی و افخمی، 1391).
بازارهای مالی چند سده اخیر رشد قابل توجهی داشته و بطور مستمر در حال تکامل و افزایش نقدینگی در جهان است. وظیفه بازارها گردآوری خریداران و فروشندگان علاقمند به مشارکت در بازار است.
در واقع تمامی بازارهای مالی در پی گردآوری سرمایه و برقراری ارتباط بین جویندگان سرمایه (قرض گیرندگان ) و دارندگان سرمایه (قرض دهندگان ) هستند .

2-2-2.توزیع خطر و مدیریت ریسک :
بازارهای مالی علاوه بر تخصیص سرمایه پولی، خطرات اقتصادی را نیز توزیع می‌کنند. در واقع ریسک اشتغال به فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری، از طریق ایجاد و توزیع اوراق بهادار از هم تفکیک و توزیع می‌شود. به عبارت دیگر بازارهای مالی (بازار پول و سرمایه ) در ابعاد وسیع ریسک افرادی که در فعالیت های اقتصادی بزرگ و پر مخاطره اشتغال دارند به پس انداز کنندکان که حاضر به پذیرش ریسک یک بازده غیر مطمئن هستند، منتقل و بین آنها توزیع می‌کنند.
بازارهای مالی علاوه بر تفکیک ریسک اشتغال و سرمایه گذاری، افراد را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره دارایی ها، غیر سیستماتیک، کارایی نسبی، ریسک غیر سیستماتیک Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره نرخ بهره، اوراق قرضه، ریسک سیستماتیک، غیر سیستماتیک