پایان نامه ارشد رایگان درباره اولویت بندی، ترجیحات مشتریان، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

ه اند.
اولویت بندی گویه ها و عامل های ترجیحات مشتریان
الف- اولویت بندی عوامل
فرضیه 6:بین الویت بندی هریک از عوامل چهارگانه آمیخته بازار یابی تصمیم گیری مشتریان تفاوت قابل توجهی وجود دارد
جدول 24-4، نتايج آزمون فريدمن در خصوص اولويت بندي عوامل 4گانه ترجیحات مشتریان
رديف
عوامل
ميانگين رتبه
تعداد
خي – دو
درجه آزادي
سطح معناداري
1
مولفه 1 (ترویج )
54/2
250
406/96
3
001/0
2
مولفه 2 (قیمت)
45/2

3
مولفه 3 (مکان)
95/1

4
مولفه 4 (محصول)
06/3

– در سطح 05/

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره درصد تجمعی، توزیع فراوانی، بازاریابی، فعالیت ورزشی Next Entries پایان نامه ارشد درباره قانون حاکم، اتحادیه اروپا، تعهدات قراردادی، اصل حاکمیت اراده