پایان نامه ارشد رایگان درباره اندازه شرکت، مدیریت سود، بازار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

که بکارگیري اقلام تعهدي در پیش بینی جریانهاي نقدي آتی نسبت به زمانی که تنها از جریانات نقدي جاري استفاده می شود، قابلیت پیش بینی را افزایش می‏دهد.بر اساس آنچه که در مفاهیم چارچوبهاي نظري بیان شده است جریانهاي نقدي به تنهایی نمیتوانند پیش بینی کننده هاي خوبی باشند.
به منظور بررسی توانایی اقلام صورتهاي مالی در پیش بینی جریانهاي نقدي، پژوهشهاي مختلفی صورت گرفته و نتایج متفاوتی به دست آمده است. که در بخش ادبیات پژوهش به طور مفصل به آنها پرداخته شده است. به عنوان مثال در حالی که پژوهش دچو و همکاران، بارث و همکاران بیانگر برتري سودهاي جاري در مقایسه با جریانهاي نقدي جاري در پیش بینی جریانهاي نقدي آتی است، نتیجه ي پژوهش العطار و حسین عکس این مطلب را نشان داده و بیانگر آن است که جریانهاي نقدي جاري در پیش بینی جریانهاي نقدي آتی از قابلیت بیشتري برخوردار هستند.
همین امر محققین را بر آن داشت تا در پژوهشی توانایی سود، جریانهاي نقدي و اقلام تعهدي (کوتاه مدت و بلند مدت) را در پیش بینی جریانهاي نقدي آتی مورد بررسی قرار داده و به معرفی مدلهای کارآمد براي پیش بینی جریانهاي نقدي کمک نمایند.
تاکيد مفاهيم نظري بر قابليت اقلام تعهدي در پيش بيني جريانهاي نقدي
حسابداري تعهدي جزئي از گزارشگري مالي مي باشد که مي تواند به استفاده کنندگان اطلاعات مالي در پيش بيني هاي جريان وجوه نقد کمک کند. “ارزيابي توان ايجاد وجه نقد از طريق تمرکز بر وضعيت مالي، عملکرد مالي و جريانهاي نقدي واحد تجاري و استفاده از آنها در پيش بيني جريانهاي نقدي مورد انتظار و سنجش انعطاف پذيري مالي، تسهيل مي گردد. ” (سازمان حسابرسی1381)
همچنين هيئت استانداردهاي حسابداري مالي(FASB) براي تأکيد بر اين موضوع بيان نموده است که”اطلاعات درباره سود شرکت براساس حسابداري تعهدي عموماً شاخص بهتري از توانايي جاري و مداوم شرکت در خلق جريان نقد نسبت به اطلاعات محدود شده به دريافتها و پرداختهاي نقد فراهم مي آورد(فاسب، 1978)24.
اين موضوع بر تأکيد FASB در رابطه با بکارگيري حسابداري تعهدي دلالت دارد. همچنين با توجه به بند بالا، FASB باور دارد در پيش بيني جريانهاي نقدي آتي، سود نسبت به دريافتها و پرداختهاي آتي شاخص مطلوب تري است. به اين ترتيب پيش بيني جريانهاي نقدي زمينه ساز انجام تحقيقات گسترده اي شده است به گونه اي که تعداد زيادي از محققان، رابطه ميان اجزاء سود و معيارهاي انعطاف پذيري آتي را مورد بررسي قرار داده اند، که در بخش هاي بعد به صورت کامل در رابطه با تحقيقات آنها بحث خواهد شد. ولي آنچه که از تحقيقات بر مي آيد آن است که با توجه به حجم نمونه و روش شناسي بکار رفته در هر تحقيق پاسخ هاي متفاوتي در رابطه با قدرت پيش بيني کنندگي اقلام تعهدي ارائه شده است.
تأکيد چارچوب هاي نظري بر اين است که بکارگيري اقلام تعهدي در پيش بيني جريانهاي نقدي آتي نسبت به زماني که تنها از جريانهاي نقدي جاري استفاده مي شود، قابليت پيش بيني را افزايش مي دهد. بر اساس آنچه که چارچوب هاي نظري بر آن تاکيد دارند نمي توان تنها از جريانهاي نقدي جاري براي پيش بيني استفاده نمود.

رويکردهاي تحقيقي در ارتباط با سودمندي اقلام تعهدي در پيش بيني جريانهاي نقدي آتي
فرض اساسي تحقيقات در محتواي اطلاعاتي سودها و ادبيات پيش بيني سود بر اين است که سودهاي حسابداري يک جايگزين خوب براي جريانهاي نقد آتي مي باشند. با اين حال از آنجائي که سودهاي حسابداري شامل اقلام تعهدي حسابداري هستند و از فعاليت هاي سرمايه گذاري مجزا مي باشند، تنها تحت شرايطي خاص (يا نشدني) سودهاي حسابداري مورد انتظار برابر جريانهاي نقد آتي مي شوند(واتس و زیمرمن، 1978)25. به علاوه نظر و صلاحديد مديران در انتخاب روشهاي تعهدي، قابليت اعتماد سودها را به عنوان جايگزين جريان نقد عملياتي کاهش مي دهد(دیچو و همکاران ، 1998)26
مشکلات پيش بيني سود هاي آتي و دستکاري مديريت در اين سودها باعث گرديد تا محققان اقدام به پيش بيني جريانهاي نقدي به صورت مستقيم نمايند و پيش بيني جريانهاي نقدي آتي را بدون استفاده از جايگزيني به نام سود انجام دهند. سه رويکرد تحقيقي براي ارزيابي تجربي سودمندي اقلام تعهدي در ارتباط با جريانهاي نقدي آتي، مورد استفاده قرار گرفته است. اين طبقه بندي بر گرفته از تحقيق يودر مي باشد(یودر و تیموتی ، 2007)27.
2-4-1- رويکرد ارتباط ارزشي
اين رويکرد بر ارتباط ارزشي اقلام تعهدي به واسطه رابطه شان با ارزش اوراق بهادار به طور همزمان تکيه دارد. استفاده از رويکرد ارتباط ارزشي براي ارزيابي سودمندي اقلام تعهدي بر دو فرض استوار است، کارائي بازار و کنترل کافي و مناسب ريسک.
بعضي از محققان مانند ديچو (1994)28 دريافتند که بين اجزاي مختلف سودهاي تعهدي با بازده سهام همبستگي وجود دارد. در اين شاخه از مطالعات ، از اطلاعات مربوط به سودها و اجزايشان استفاده مي‏شود. به عنوان مثال آنها از متغيرهاي وابسته به بازار (قيمتها و بازده) در ازاي معيارهاي حسابداري (جريانهاي نقد آتي) استفاده نمودند.
بارث و همکاران برتري مدل سودهاي مجزايشان را نسبت به وجه نقد و سودهاي کل با R2 بالاتر، هنگامي که ارزش بازار سهام به عنوان يک متغير وابسته عمل مي کند نشان دادند.(بارث و همکاران، 2001)29. در مقابل، تحقيقات ديگري توانايي پيش بيني ارقام حسابداري را با توجه به جريانهاي نقدي آتي و ارتباط شان با ارزش بازار سهام براساس خطاي پيش بيني خارج از نمونه مورد آزمون قرار دادند. نزديکترين تحقيق در اين رابطه به وسيله لو و همکاران(لو و همکاران ، 2009)30 انجام شده است.
لو و همکاران گزارش نمود که اقلام تعهدي مشارکت با اهميتي در پيش بيني جريانهاي نقـدي آتـي انجام نمي دهند. آنها استنتاج کردند که مشارکت اقلام تعهدي از ديدگاه سرمايه گذاران اهميت اقتصادي ندارد. در حقيقت آنها دريافتند که بازدهي يک تا سه سال حاصل از يک پرتفوي کنترل شده که در آن براي پيش بيني جريانهاي نقدي آزاد آتي و سودها از جريانهاي نقدي و اقلام تعهدي استفاده مي شد از پرتفوئي که از اقلام تعهدي به عنوان پيش بيني کننده استفاده نمي کرد، بيشتر نبود(لو و همکاران ، 2009) .
رويکرد محتواي اطلاعاتي
تحقيقات انجام شده در اين رويکرد بر ارزيابي سودمندي اقلام تعهدي با تکيه بر رابطه ميان اقلام تعهدي، جريانهاي نقدي آتي و سودهاي آتي تاکيد مي نمايد. ديچو و همکاران ، بارث و همکاران و کيم وهمکاران رابطه ميان اقلام تعهدي دوره جاري و جريانهاي نقدي دوره بعد را با استفاده از رگرسيون جريان نقدي در دوره بر جريانهاي نقدي و اقلام تعهدي دوره t پيش بيني کردند(دیچو و همکاران ،1998)31 ( بارث و همکاران ، 2001)32(کیم وهمکارن،2010).نتايج آزمونها، نشان دهنده قدرت تبيين رگرسيون بود.
ديچو و همکاران از رويکرد همبستگي ميان اقلام تعهدي دوره t و جريانهاي نقدي در دوره بعد استفاده نموده اند(دیچو و همکاران ،2002)33. ديچو و همکاران در سال 1998 با ارائه يک مدل جديد در رابطه با پيش بيني جريانهاي نقدي آتي بيان نمودند که سودها بهتر از جريانهاي نقدي جاري، جريانهاي نقدي آتي را پيش بيني مي کنند(دچو و همکاران ،1998)34 .
رويکرد توان پيش بيني
تحقيقات انجام شده در اين رويکرد مفيد بودن اقلام تعهدي را با تکيه بر قابليت پيش بيني اضافي شان نسبت به جريانهاي نقدي آتي و سودها ارزيابي مي کند. چندين مطالعه قابليت پيش بيني اضافي سود (عرب مازار یزدی؛ 1385) نسبت به جريانهاي نقدي را مورد بررسي قرار داده اند. باون و همکاران هيچ گونه شواهدي پيرامون اين موضوع که سودهاي قبل از اقلام غير مترقبه پيش بيني کننده بهتري از جريانهاي نقد عملياتي آتي نسبت به مدل گام تصادفي جريانهاي نقدي مي باشند را نيافتند(باون و همکاران ،1987)35.
در مقابل تحقيق ديچو و همکاران نشان داد، سود قبل از اقلام غير مترقبه و عمليات متوقف شده، پيش بيني بهتري از جريانهاي نقدي براساس مدل گام تصادفي را در بردارد(دچو و همکاران، 1998)36. فينگر با بکارگيري تکنيک هاي سري زماني، شواهدي را مبني بر اينکه سودهاي گذشته بيش از جريانهاي نقدي گذشته قابليت پيش بيني جريانهاي نقدي آتي را دارند، نيافت(فینگر ،1994)37 .
گرينبرگ و همکاران دريافتند که سودهاي کل، ارتباط بيشتري با جريانهاي نقد آتي نسبت به جريانهاي نقد جاري نشان مي دهد (در اکثر شرکتهاي نمونه). با استفاده از مدلهاي پيش بيني که ادعاي FASB را به صورت مستقيم تفسير مي کرد، گرينبرگ و همکاران شواهدي را فراهم نمودند که از ادعاي FASB حمايت مي کرد(گرینبرگ و همکاران ،1986)38. در جهت عکس باون نتايجي را گزارش نمود که ادعايي که سودها ارتباط بيشتري با جريانهاي نقدي آتي نسبت به معيارهاي متفاوت جريان نقد جاري دارند را حمايت نمي کرد(باون و همکاران،1987)39.
به طور مشابه با استفاده از يک نمونه بزرگتر بارث و همکاران دريافتند که جريانهاي نقدي جاري نسبت به سودهاي جاري ارتباط قوي تري با جريانهاي نقدي آتي دارند. با اين حال، آنها مستند نمودند که سودهاي جاري تفکيک شده به جريـان نقـد عملياتي و اجـزاء اقـلام تعهدي ارتباط با اهميت تري با جريانهاي نقدي آتي نسبت به چندين وقفه از سودها و جريان نقد جاري به تنهايي دارد(بارث و همکاران ، 2001)40.

عوامل موثر بر پيش بيني جريانهاي نقدي
ويژگي هاي شرکت
ديچو و دايچو در تحقيق خود ويژگي هاي شرکت را به عنوان عوامل تأثير گذار بر کيفيت اقلام تعهدي و پيش بيني جريانهاي نقدي آتي مورد بررسي و آزمون قرار دادند. آنها بيان نمودند که ويژگي‌هاي شرکت مي تواند به عنوان ابزاري براي ارزيابي کيفيت اقلام تعهدي استفاده شود(دیچو و همکاران ، 2002)41 .از جمله ويژگي هاي شرکت مي توان به طول چرخه عمليات، انحراف استاندارد فروش، جريان نقد، اقلام تعهدي و سود عملياتي اشاره نمود.
با توجه به اينکه ويژگي هاي شرکت مي تواند بر قابليت پيش بيني مدل هاي اقلام تعهدي و مدلهاي جريان نقد تأثير بگذارد در اين تحقيق اقدام به بررسي دو ويژگي شرکت به عنوان ويژگي‌هاي اصلي تأثير گذار بر قابليت پيش بيني مدلها شده است. اين دو ويژگي عبارتند از تغيير پذيري فروش‌ها و سودهاي عملياتي و اندازه شرکت.
تغيير پذيري فروش ها و سودهاي عملياتي
تغيير پذيري فروش و سودهاي عملياتي عموماً از ادبيات پيش بيني سود و تأثيرات اين تغيير پذيري بر روي پيش بيني سود برگرفته شده است. اين گونه ارتباط را مي توان با اثرات تغييرات سود بر روي اقلام تعهدي و در نتيجه بر روي پيش بيني هاي جريان نقد آتي شرکت مورد بررسي قرار داد. تغيير پذيري فروش ها و سودهاي عملياتي، منعکس کننده تغيير پذيري محيط عملياتي شرکت مي باشد. شرکتهاي بزرگ عمليات پايدار و قابل پيش بيني دارند و بنابراين خطاي پيش بيني کمتر و کوچکتري خواهند داشت(دچو و همکاران ، 2002).
اندازه شرکت
يکي ديگر از ويژگي هاي شرکت که مي تواند در پيش بيني جريانهاي نقدي تأثير گذار باشد اندازه شرکت است. شرکتهاي بزرگتر احتمالاً پارامترهاي با ثبات تري براي مدلهاي اقلام تعهدي از قبيل مشتريان و فروشندگان گوناگون دارند. براي شرکتهاي کوچک، پارامترهاي مدل ممکن است به گونه اي با اهميت از مشتريان و يا قراردادها تأثير بپذيرد.
هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد از دست دادن مشتريان و يا قراردادها نمي توانند تأثير با اهميتي بر توانايي خلق سود شرکت بگذارد و در نتيجه نمي تواند جريانهاي نقدي شرکت را تحت تأثير قرار دهد. براساس موارد ذکر شده اندازه شرکت احتمالاً همبستگي منفي با تغيير پذيري جريانهاي نقدي دارد. بنابراين انتظار مي رود که قابليت پيش بيني مدلهاي پيش بيني جريانهاي نقدي با اندازه شرکت افزايش يابد.
گفتار دوم: مبانی نظری مدیریت سود
تعريف مديريت سود
مدیریت سود موضوع بسیاری از تحقیقات حسابداری بوده، لیکن تاکنون تعریف واحدی از آن ارائه نشده است و از دیدگاههای مختلف تعاریف متعددی از آن بعمل آمده است
هيلي و والن (1999)، مديريت سود را به اينصورت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قلام تعهدی، اقلام تعهدی، وجوه نقد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت سود، بازار سهام، اشخاص ثالث