پایان نامه ارشد رایگان درباره اقلام تعهدی، قلام تعهدی، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

يابد. بر اين مبنا، چنانچه اطلاعات مرتبط با سودهاي گزارش شده قبلي سودهاي با كيفيت اطلاعات دقيقي درباره جريان نقدي آتي شركت افشا كرده باشد، واكنش بازار به تغيير سود نقدي شركت هائي كه كيفيت سود بالايي دارند، كمتر خواهد بود. بنابراين، رابطه بين كيفيت سود و واكنش بازار به افزايش (کاهش) سود نقدي، منفي (مثبت) پيش بيني مي شود.
دیچو همكاران
1995
اقلام تعهدي غير اختياري
نشان دادند كه اقلام تعهدي غير اختياري، ثابت هستند و از آن ها نمي توان براي هموارسازي سود استفاده كرد . هر چقدر اقلام تعهدي اختياري در داخل اقلام تعهدي بيشتر باشد احتمال مديريت سود نيز متعاقب آن افزايش مي يابد . در نتيجه باعث مي شود كه اوضاع مالي اين شركت ها بهتر نشان داده شود، كه به نوبه خود باعث كاهش هزينه سرمايه خواهد شد
هاو و همکاران
2001
رابطه جريان هاي نقدي و تعهدی با متغیر بازده سهام
نتایج مربوط به رگرسیون ساده زمانی که بازده سهام با سود بررسی می شود دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری نسبت به جريان هاي نقدي عملیاتی را نشان می دهد، سودها به تنهایی 5 درصد از تغییرات بازده سالانه را توجیه‏گر هستند. در حالی که جريان‏هاي نقدي به تنهایی فقط 3 درصد از تغییرات بازده سالانه را توجیه‏گر هستند. این یافته ها حاکی از آن است که سود به خاطر داشتن تعهدات دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به جریان های نقدی عملیاتی می باشد.
بارث و همکاران
2001
نقش اقلام تعهدی در پیش بینی جريان هاي نقدي آتی
آنها نتیجه گیری کردند که اقلام بلندمدت در پیش بینی جریان نقدی آتی نقش دارد. اقلام تعهدی و جريان نقدي بیشترین توانایی برای پیش بینی جریان نقدی آتی دارد. اقلام تعهدی و جریان نقدی بیشترین توانایی برای پیش بینی جریان نقدی تا چهار سال آتی را دارند و توانایی پیشگویانه جریان نقد از همه موارد قوی تر است
پنمن و ژانگ
2004
عوامل موثر بر کاهش کیفیت سود
نتایج نشان داد افزایش معنیدار دامنهی اقلام تعهدی اختیاری و کاهش معنی دار ضریب واکنش سود، نشان دهندهی کاهش کیفیت سود در طول دورهی مورد بررسی است.
دسای و همکاران
2004
اقلام تعهدی
نشان مي دهند كه سرمايه گذاران به پايداري اجزاي نقدي وزن كمتر، و به پايداري اجزاي تعهدي در معادله سود جاري وزن بيشتري ميدهند و در نتيجه سهام با اقلام تعهدی بيشتر، قيمت بالاتري در بازار خواهد داشت.
دوپاك و همكاران
2005
ويژگيهاي اجزاي تعهدي و نقدي سود
نشان دادند كه سرمايه گذاران ديدگاه ثابتي نسبت به سود دارند و تفاوت بين ويژگيهاي اجزاي تعهدي و نقدي سود را كاملاً تشخيص نميدهند. در نتيجه، شركت هاي با سطوح نسبتا بالاي اقلام تعهدي، بازده سهام غير نرمالي را به دست مي آورند.
فرانسيس و همكاران
2005
كيفيت اقلام تعهدي معيار تشخيص ابهام موجود در مورد گردش وجه نقد آتي شركت
در اين مطالعه نشان داده شده است كه شركتها يي كه از كيفيت اقلام تعهدي مناسبي برخور دارند ، هزينه سرمايه كمتري دارند. به عبارت ديگر، بين هزينه سرمايه شركت هايي كه اقلام تعهد ي آنها از كيفيت پاييني برخوردار است و شركت هايي كه اقلام تعهدي آنها از كيفيت بالايي برخوردار است اختلاف معني داري وجود دارد.
چان و همکاران
2004
رابطه اقلام تعهدی ( تفاوت بین سود و جریان های نقدی ) با بازده آینده سهام
یک تفسیر از این نتایج این است که شرکتها با کیفیت سود پایین (یعنی  شرکتهایی که ارقام تعهدی بالایی دارند ) در دورهی پس ازگزارشگری سود، دچار افت بازدهی میشوند، زیرا سرمایهگذاران به مساله کیفیت سود پایین شرکتها پی میبرند و قیمت سهام را متناسب با آن تعدیل میکنند.
حبیب
2008
نقش اقلام تعهدی و جريان هاي نقدي در توضیح بازده سهام
نتایج این پژوهش نشان داد سود قدرت توضیحی بالاتری نسبت به جريان هاي نقدي دارد، اگر چه این تفاوت از نظر آماری ناچیز است و هم سود و هم جريان هاي نقدي محتوای اطلاعاتی برای بازده سهام دارند.

چن و هالی
2008
تأثیر شیوه ی ارائه ی صورت جریان وجوه نقد در پیش بینی جريان هاي نقدي آینده
نتایج تحقیق نشان می دهد که ارائه ی صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم از توانایی بیشتری در پیش بینی جريان هاي نقدي در آینده برخوردار است.

اگنوا

2008

رابطه بين كيفيت اقلام تعهدي با بازده سهام

نشان داد كه بين كيفيت اقلام تعهدي با بازده آتي سهام ارتباط منفي و معناداري وجود دارد.

هيرشليفر و همکاران
2009
بررسي رابطه بين اقلام تعهدي و جريان هاي نقدي با اندازه بازده سهام
براساس يافته هاي آنها ارتباط مثبت زيادي بين اندازه اقلام تعهدي با بازده سهام وجود دارد؛ ضمن اينكه بين اندازه جريان هاي نقدي با بازده سهام ارتباط منفي وجود دارد.
ﮐﯿﻢ و کی
2011
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد و ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﻪ‬‬ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. درواﻗﻊ‬‬ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮكﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن‬‬ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
مک اینز و کالینز
2012

تأثیر پیش بینی جريان هاي نقدي بر کیفیت اقلام تعهدی
به این نتیجه رسیدند که در صورت ارائه توأمان سودآوری و جريان هاي نقدي عملیاتی آتی توسط تحلیل گران مالی، به طور ضمنی برآوردی در خصوص اقلام تعهدی عملیاتی نیز ارائه می گردد
فرانسیس
2013
پیش بینی جريان هاي نقدي خارج از محدوده پیش بینی
به این نتیجه دست یافتند که اطلاعات ارائه شده در خصوص پش بینی جريان هاي نقدي خارج از محدوده پیش بینی، ارزش اطلاعاتی زیادی برای استفاده کنندگان داشته است. پژوهش وی این موضوع را آزمون نمود، شرکتی که وجه نقد بیشتری بین سهامداران خود توزیع می کند، معمولاً پیش بینی جريان هاي نقدي آن ها از دامنه مورد پیش بینی خارج می شود.
بارث وهمکاران
2013
بررسی نقش اقلام تعهدی درپیش بینی جریان های نقدی وارزیابی قیمت سهام
به این نتیجه دست یافتند که ازاقلام تعهدی برای پیش بینی جریان های نقدی وقیمت گذاری سهام میتوان استفاده نمود.
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬خلاصه تحقیقات انجام شده درداخل کشوردرجدول2-3- ارائه شده است.

جدول 2-3-خلاصه تحقیقات انجام شده درداخل کشور
نام محقق
سال
عنوان تحقیق
نتیجه
ثقفي و كردستاني
1383
رابطه بين كيفيت سود و بازده غيرعادي انباشته سهام
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه بر مبناي كيفيت سود مبتني بر پايداري سود ، واكنش بازار به افزايش سود نقدي شركت ها برخلاف پيش بيني، مثبت است و بازده سهام تحت تاثير اقلام تعهدي سود قرار نمي گيرد.
خواجوي و ناظمی
1384
ارتباط بين كيفيت سود و بازده سهام با تاكيد بر نقش اقلام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران
نتايج تحقيق آن ها نشان مي دهد كه بازده شركت ها تحت تاثير ميزان اقلام تعهدي قرار نمي گيرد.

مشايخي و همكاران
1384
رابطه اقلام تعهدي اختياري و وجوه نقد حاصل از عمليات در بورس اوراق بهادار تهران
نتايج تحقيق بيانگر وجود رابطه منفي و معني دار بين اين دو متغير مي باشد.

عرب مازار يزدي و همكاران
1385
محتواي فزاينده و نسبي اطلاعاتي سود، جريان هاي نقدي عملياتي و اقلام تعهدي در بازار سرمايه ايران
نتايج حاكي از آن است كه سود نسبت به جريانات نقدي عملياتي داراي محتواي اطلاعاتي بيشتري است . بررسي هاي انجام گرفته در اين مطالعه، حاكي از محتواي افزاينده اطلاعاتي اقلام تعهدي نسبت به جريانات نقدي عملياتي است . همچنين بار اطلاعاتي اقلام تعهدي اختياري نسبت به اقلام تعهدي غير اختياري بيشتر است.
كردستاني و رودنشين
1385
ميزان مربوط بودن اجزاي نقدي و تعهدي سود حسابدار ي به ارزش بازار شركت
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه اجزاي نقدي سود حسابداري قدرت توضيح دهندگي ارزش بازار شركت را دارند در حالي كه اجزاء تعهدي سود توان پيش بيني و توضيح تغييرات در ارزش بازار شركت را ندارند.
ابراهيمي كردلر و حسني آذردارياني
1385
اقلام تعهدي جاري اختياري شاخصي بر اي ارزيابي مديريت سود
نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بين اقلام تعهدي جاري اختياري سال اول شركت ها و عملكرد بلندمدت قيمت سهام در سه سال آتي رابطه مثبت وجود دارد.

قائمي و همكاران
1387
رابطه بين كيفيت سود از طريق اقلام تعهدي و اجزاي تشكيل دهنده آن با بازده عادي و غير عادي سهام در بورس اوراق بهادار تهران
نتايج نشان می دهد بازده سهام شركت ها، تحت تاثير ميزان اقلام تعهدي و اجزاي مربوط به آن قرار مي گيرد.

احمدپور و همكاران
1390
تاثير مديران غيرموظف و سرمايه گذاران نهادي در کیفیت اقلام تعهدی
نتايج بررسي رفتار فرصت طلبانه مديريت سود نشان مي دهد كه اقلام تعهدي غيرعادي نمي تواند تغييرات سودآوري را توجيه كند و به عنوان علامتي براي سودآوري در سالهاي‌ آينده باشد. هم چنين نتايج آزمون نقش ابزارهاي نظارتي حاكميت شركتي در رفتار مديريت سود، بيانگر‌اين است كه وقتي انگيزه براي دستكاري سود زياد است، مديريت غيرموظف و سرمايه گذاران نهادي عمده، نقش ضعيفي در كاهش ناهنجاري اقلام تعهدي غيرعادي دارند.
ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ و ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎدي
1391
راﺑﻄﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ‬‬ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و اﻓﺰاﯾﺶ‬‬ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻇﻒ در آن، ﮐﯿﻔﯿﺖ (ﭘﺎﯾﺪاري و ﺗﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ) ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﻓﺰاﯾﺶ‬‬ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه از‬‬ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ (ﭘﺎﯾﺪاري و ﺗﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ)ﺳﻮدراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﺒﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﺠﻪﻫﺎيﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮدﺑﺎﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎيﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
جبارزاده وهمکاران
1392
نقش اقلام تعهدی درپیش بینی جریان های نقدی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
باافزودن اقلام تعهدی حسابداری به مدل جریان های نقدی جاری ،قدرت پیش بینی جریان های نقدی آتی افزایش می یابد.

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق

3-1- مقدمه
روش‌های تحقیق به عنوان هدایت‌گر جستجوهای علمی در جهت دست‌یابی به حقیقت می‌باشند. محقق باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت، تحت تأثیر اعتبار روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است. منظور از روش تحقیق، همه راه‌ها و شیوه‌هایی است که محقق را از خطا مصون داشته و امکان رسیدن به حقیقت را برای وی فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر روش تحقیق علمی، پیروی از رویه‌ای منظم و سیستماتیک است که در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق، باید رعایت گردد (دلاور، 1386). این فصل به بحث پیرامون ساختار و متدلوژی تحقیق اختصاص دارد، لذا به معرفی مختصر مراحل اختصاصی پژوهش از جمله، تدوين فرضیه‌های پژوهش و متغیرهای مورد مطالعه، تعریف جامعه و نمونه آماری، دوره مطالعه، روش پژوهش، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها اختصاص دارد. پژوهش‌گر روش‌شناسی پژوهش را در قالب جامعه آماری، تعیین حجم نمونه، فرضیه‌ها، روش پژوهش، گردآوری اطلاعات، تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آن‌ها، طراحي مدل‌هاي پژوهش و توابع آماری به شرح زير تدوين نموده است.
3-2- جامعه آماري پژوهش
جامعه آماری تحقيق حاضر شامل کليه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بنابر اعلام سايت رسمي سازمان بورس اوراق بهادار تهران كليه شرکت‌هاي پذيرفته شده تا پایان سال 1391 شامل 520 شرکت در 37 گروه صنعتي بوده‌اند. بنابراین در تحقیق حاضر کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی شش ساله، از سال 1386 تا 1391، جامعه آماری تحقیق می باشند.
3-3- تعیین حجم نمونه پژوهش
چنان‌چه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سود مورد انتظار، وجوه نقد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بورس اوراق بهادار، شرکت‌های پذیرفته شده، پیش‌فرض‌ها