پایان نامه ارشد رایگان درباره اعتبار اسنادی، ضمانت نامه بانکی، نقش آفرینی

دانلود پایان نامه ارشد

توسط بانک انتقال دهنده به بانک گشاینده ارائه گردد. این مسائل و پاره ای شرایط دیگر مورد این مبحث است که به ترتیب به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.
3-3-2-1. چه بانکی باید انتقال را انجام دهد
در اعتبارات اسنادی بانک های مختلفی می توانند دخیل باشند از جمله بانک گشاینده، بانک ابلاغ کننده و بانک تایید کننده و… . در مواردی که اعتبار نزد هر بانک قابل استفاده است، تعیین بانک انتقال دهنده از اهمیت زیادی برخوردار است. اما باید افزود که از آنجایی که در ضمانت نامه بانکی تنها یک بانک، بانک صادر کننده نقش آفرینی می کند دیگر تعیین بانک انتقال دهنده موضوعیتی ندارد. بند (ب) ماده 38 «یو سی پی 600 » بانک انتقال دهنده را به این صورت تعریف می کند:
” بانک انتقال دهنده یعنی بانک تعیین شده ای که اعتبار را انتقال می دهد، یا در اعتباری که نزد هر بانک قابل استفاده است، بانکی است که مشخصا توسط بانک گشاینده مجاز به انتقال شده و انتقال را عهده می گیرد. بانک گشاینده نیز می تواند بانک انتقال دهنده باشد”. بانک تعیین شده در ماده 2 این مقرره به این معنا تعریف شده است: «بانکی که اعتبار نزد آن قابل استفاده است یا در مواردیکه اعتبار نزد هر بانک قابل استفاده است، هر بانکی بانک تعیین شده است». درموردی که اعتبار نزد هر بانکی قابل استفاده است، شروط ماده 38 به بانک گشاینده این اجازه را می دهند که یک بانک را به عنوان بانک انتقال دهنده برگزیند. ماده مشابه در « یو سی پی 500» ماده 48 آن است که مقرر می داشت درخواست ممکن است نسبت به بانکی مطرح شود که به صورت خاص در اعتبار نامه به عنوان بانک انتقال دهنده تعیین شده است. رویه معمول این بود که بانک انتقال دهنده می بایست در در اعتبار نامه تعیین گردد اما تغییر در عبارات « یو سی پس 600» به این صورت اتفاق افتاد که بانک گشاینده می تواند بانک انتقال دهنده را پس از گشایش اعتبار تعیین نماید. این امر که بانک گشاینده می تواند شخصا بانک انتقال دهنده باشد، در ماده 38« یو سی پی 600» لحاظ نشده است.81
3-3-2-2. اخطار بانک انتقال دهنده به بانک گشاینده اعتبار
بانک انتقال دهنده ملزم نیست تا بانک گشاینده را از انتقال آگاه کند، مگر آنکه اعتبارنامه این ترتیب را مقرر نموده باشد. اگر اخطار حاوی امور دیگری جدای از اعلان انتقال باشد ممکن است منجر به نقض محرمانگی میان ذینفع اول و دوم و قیمت توافقی آن ها گردد. 82واضح است که این وضعیت امر مطلوبی نیست و بنابراین برای پرهیز از آن اخطار باید صرفا انتقال اعتبار را به بانک گشاینده منعکس نماید.
3-3-2-3. جایگزینی فاکتور ها و برات ها
« بند (ح ) ماده 38 یو سی پی » به حق ذینفع نخستین برای جایگزین نمودن صورت حساب تجاری و برات های خود ( اگر ارائه آن به وسیله اعتبار لازم دانسته شود) بجای صورت حساب تجاری و برات ذینفع دوم اشاره می نماید.
این امر به او امکان می دهد تا با فراهم ساختن اسنادی که اعتبارنامه از زمان گشایش الزامی می داند، وجه اعتبار را دریافت نماید. بند ( ح ) ماده 38 مقرر می دارد: ” ذینفع اول اجازه دارد صورت حساب و برات خود را، در صورت وجود، جایگزین صورت حساب و برات ذینفع دوم کند به نحوی که مبلغ آنها فراتر از مبلغ اعتبار نگردد.” به این ترتیب ذینفع اول به محض جایگزین کردن اسناد خود در چارچوب اعتبار می تواند از ما به التفاوت حاصل از صورت حساب تجاری ذینفع دوم با صورت حساب تجاری خویش، در صورت وجود، بهرمند شود.83 افزون بر این، این امر به ذینفع نخست امکان می دهد تا با مخفی نگه داشتن هویت فروشنده اصلی (منتقل الیه ) در مقابل خریدار نهایی اسرار تجاری خویش را محفوظ دارد. در واقع این طریقه از افشای اسرار تجاری ذینفع نخست جلوگیری می نماید.84 تا خریدار نهایی در آینده نتواند با مراجعه به فروشنده اصلی، ذینفع نخست را که فروشنده واسطه است، از مبادلات تجاری خویش کنار بگذارد و منفعتی را که او از این راه کسب می کند، از میان ببرد85. اگر اعتبار وجود برات هایی را الزامی بداند، این برات ها باید متعلق به ذینفع اول باشد. « بند ( ز ) ماده 38 یو سی پی » در میان شرایطی که به طور استثنایی ممکن است تغییر کند. هیچ گونه مقرره ای راجع به برات ها در بر ندارد. بند ( ح ) ماده 38 این مقرره به حق ذینفع نخست مبنی بر جایگزینی صورت حساب تجاری و برات خویش به جای ذینفع دوم اشاره می کند. بنابراین اگر اعتبار اصلی وجود برات های به رویتی را که بر عهده ی با نک گشاینده صادرخواهد شد، الزامی بداند، اعتبار منتقل شده نیز مقتضی وجود چنین برات هایی است که توسط ذینفع دوم صادر شده باشند. ذینفع نخست سپس برات خویش را به منظور تحصیل وجه کامل اعتبار جایگزین خواهد کرد.
3-3-2-4. تاریخ ارائه اسناد جایگزین شده به وسیله ذینفع نخست
همانطور که خواهیم دید شروط اعتبار منتقل شده در رابطه با تاریخ انقضاء، تاریخ ارائه اسناد، آخرین تاریخ حمل یا طول دوره حمل، ممکن است کاهش یابد. از بند های (ط ) و ( ی ) ماده 38 « یو سی پی » چنین استنباط می گردد که لازم نیست، ذینفع نخست صورت حساب تجاری و برات های خود را به منظور جایگزین نمودن با اسناد ذینفع دوم، در طی مدت زمانی که به وسیله اعتبار، (اصلی یا منتقل شده ) تعیین شده است، فراهم نماید. او می تواند آنها را پیش از ارایه اسناد توسط ذینفع دوم به بانک انتقال دهنده ارائه نماید تا منتظر رسیدن آنها گردد.
این شیوه، شیوه ای احتیاطی است یا اینکه می تواند تا زمانی که بانک آنها را از او درخواست می کند منتظر بماند، منظور زمانی است که او باید بنابر” اولین درخواست ” آنها را ارائه نماید.” بنا به درخواست “، به این معنی است که طرفی که درخواست از وی صورت گرفته است، باید زمان متناسبی را برای پاسخ به درخواست، در اختیار داشته باشد. این زمان باید برطبق ماهیتی امری که می بایست انجام پذیرد تعیین گردد86. افزودن واژه ” نخستین” به این عبارت مفید این معنا است که لازم نیست بانک مجددا درخواست خود را به ذیفع یادآور شود. با وجود این اگر بانک شرایط و موقعیت موجود را مجددا به ذینفع نخست یادآوری، از حدوث اختلاف پیشگیری می گردد. بنابراین وجود یک زمان معقول برای ارائه اسناد به بانک باید در نظر گرفته شود پس از آن، بانک می تواند، اسناد را که از ذینفع دوم دریافت کرده است به بانک گشاینده ارسال نماید. در نتیجه ذینفع نخست حق خود مبنی بر دریافت اعتبار را از دست می دهد.
نکته آخر اینکه بانک گشاینده حق دارد که در قبال دریافت اسناد ذینفع دوم وجه اعتبار را از متقاضی اعتبار مطالبه نماید. البته این امر صراحتا در« یو سی پی » بیان نشده است بلکه از این مقررات استنباط می گردد.

3-4. مسائلی چند پیرامون انتقال
در بحث از انتقال اعتبار اسنادی مسائل خاصی وجود دارد که ویژه ی این سند است از جمله اصلاحاتی که ممکن است در متن اعتبار به عمل آید و این که اعتبار اسنادی منتقل شده علیرغم پاره ای شباهت ها با اعتبار نخست در پاره ای موارد با آن متفاوت است که نیازمند بررسی می باشد. در نتیجه در این بخش این دو مقوله را مورد بحث قرار خواهیم داد.
3-4-1. اصلاحات
در انتقال ضمانت نامه بانکی, انتقال گیرنده به طور کامل جایگزین انتقال دهنده/ ذینفع ضمانت نامه شده و پس از وقوع انتقال، رابطه ی حقوقی میان ذینفع نخستین/ انتقال دهنده و ضامن از میان می رود و این امر در روابط این دو تا پیش از وقوع انتقال واجد اثر است. بنابراین بانک ضامن و انتقال دهنده در صورت تمایل می توانند تا به هنگام انتقال، اصلاحاتی را در شروط ضمانت نامه پدید آورند. اما پس از وقوع انتقال دیگر هیچ توافقی میان بانک ضامن و انتقال دهنده امکان پذیر نیست و این ذینفع دوم است که می تواند بر سر این موضوع با بانک ضامن توافق نماید. البته اصلاحات انجام شده تا پیش از وقوع انتقال برای انتقال گیرنده لازم و موجد اثراست. در تایید این امرشماره یک از بند(ت) ماده 33 «یو آر دی جی» در بیان شرایط انتقال چنین مقرر می دارد: «ضمانت نامه انتقال داده شده شامل تمام اصلاحاتی که انتقال دهنده و ضامن تا زمان انتقال با آن موافقت کرده اند، نیز می باشد».
در اعتبار اسنادی وضعیت به گونه ای دیگر است در هنگام انتقال، انتقال دهنده/ ذینفع اول در مواردی کنار نمی رود. برای نمونه زمانی که ذینفع نخست، اعتبار نامه را به عنوان وسیله پرداخت به فروشنده اصلی انتقال می دهد. پس از آنکه ذینفع دوم با ارایه اسناد وجه اعتبار منتقل شده را دریافت نمود ذینفع نخست می تواند با ارائه صورت حساب تجاری خویش ما به التفاوت وجه اعتبار نامه اصلی و اعتبار منتقل شده را دریافت دارد. در این حالت اصلاح اعتبار منتقل شده منجر به برخی دشواری های عملی و نظری می گردد. بند (الف ) ماده 10 «یو سی پی 600» مقرر می دارد: ” به استثنای موارد اشاره شده در ماده 38، اعتبار را نمی توان بدون موافقت بانک گشاینده، بانک تایید کننده ( در صورت وجود) و ذینفع اصلاح یا ابطان نمود”.
این امر منعکس کننده این وضعیت ریشه در حقوق قراردادها دارد که مطابق آن هنگامی که قراردادی منعقد شده است تنها با توافق طرفین آن می تواند اصلاح گردد. در هنگام انتقال اعتبار دو یاگروهی از قراردادهای موازی به وجود دارند. منظور قراردادهای میان ذینفع نخست و بانک گشاینده و بانک تایید کننده (در صورت وجود) و قراردادهای میان ذینفع دوم و همین بانک ها است. ماده 38« یو سی پی 600»، اصلاح اعتبار منتقل شده را در بندهای (ه) و (و) مورد بررسی قرار می دهد.
(ه): در تقاضای انتقال اعتبار باید اجازه ابلاغ اصلاحیه به ذینفع دوم و شرایط آن مشخص باشد. این شرایط باید به وضوح در اعتبار انتقال یافته قید گردد.
(و): اگر اعتبار به چند ذینفع دوم انتقال داده شود، عدم پذیرش اصلاحیه از سوی یک یا چند ذینفع دوم به منزله بی اعتبار شدن پذیرش ذینفع های دوم دیگر نیست که در این صورت اعتبار انتقال یافته اصلاح شده تلقی می شود.
برای سایر ذینفع های دوم که اصلاحیه را قبول ننموده اند، اعتبار انتقال یافته بدون تغییر و اصلاح باقی می ماند. این موارد از ماده 38 «یو سی پی 600 » به طور صریح یا ضمنی قابل استنباط است:87
(1) ذینفع نخست از این حق برخوردار است که بانک انتقال دهنده را از ابلاغ اصلاحات به ذینفع دوم منع کند. انتظار می رود اصلاحات مواردی غیر از آنچه که در بند (ز) ماده 38 مقرر شده همچون قیمت واحد پولی را در بر گیرد. چرا که یکسان بودن موارد مقرر در بند (ز) در اعتبار نامه اصلی و بخش منتقل شده اعتبارالزامی نیست.
(2) ذینفع نخست تنها زمانی می تواند حق امتناع خویش را اعمال کند که این امر(حفظ حق امتناع ) را در دستور خود به بانک اعلام کرده باشد.
(3) بانک انتقال دهنده ممکن است حفظ یا عدم حفظ حق امتناع ذینفع را در تصمیم گیری برای موافقت با انتقال به حساب آورد.
(4) اعتبار منتقل شده باید به وضوح شرایطی را که بر طبق آن اصلاحیه ها می تواند به ذینفع دوم ابلاغ گردد نمایان سازد.
(5) زمانی که اعتبار به ذینفع دوم انتقال می یابد و حق امتناع از ابلاغ اصلاحیه به او توسط ذینفع نخست حفظ شده است، ذینفع نخست می تواند این حق را در رابطه با هریک از اصلاحات به عمل آمده اعمال نموده یا از اعمال آن خوداری کند.
(6) در موردی که ذینفع نخست حق خود مبنی بر امتناع را محفوظ داشته است، واصلاحیه ای به بانک انتقال دهنده ابلاغ شود، بانک باید آن را به وی ابلاغ نماید و زمان مناسبی را در اختیارش قرار دهد تا تکلیف بانک را در رابطه با ابلاغ آن به ذینفع دوم تعیین نماید. اگر ذینفع نخست حق خود مینی بر امتناع را در زمان متعارف اعمال نکند، سکوت ذینفع حکایت از آن دارد که اصلاحیه باید به ذینفع دوم ابلاغ گردد.
ظاهرا بند های ( ه ) و ( و ) ماده 38 بر هر گونه اصلاح نسبت به اعتبارنامه اعمال می گردد. با این وصف پیشنهاد می گردد که حق ذینفع نخست برای امتناع از تجویز ابلاغ اصلاحات به ذینفع دوم تنها باید نسبت به عبارات اصلاح شده ای اعمال گردد که در آن زمینه اعتبار منتقل شده نیازی به منعکس نمودن اعتبار نخست نداشته باشد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره اعتبار اسنادی، محدودیت ها، مقررات قانونی، ضمانت نامه بانکی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قرارداد پایه، اعتبار اسنادی، شخص ثالث، ضمانت نامه بانکی