پایان نامه ارشد رایگان درباره اصل ترکیب، فرهنگ اسلامی، عاشق و معشوق

دانلود پایان نامه ارشد

در فرهنگ اسلامی هر شخص دو فرشته همراه دارد به صورت جفت شب و روز که سهروردی نیز فرشته جبرئیل را دارای دو بال نور و تاریکی تعبیر کرده است. در این جا این 4 فرشته، شاید مربوط به دو شخص اصلی این داستان هستند که در این اولین دیدار وارد شدن آن ها به وادی عشق، خبر از رستگاری آن ها می دهد و همچ نین این 4 فرشته، می توانند اشاره ای به 4 ایزد آیین مهری نیز داشته باشند که “نوید دهنده بشارت دهنده و واسطان فیض الهی هستند”.

حالت فرشته چه در فرش چه در نگاره بیشتر به صورتی تصویر شده که در حال تعارف کردن ظرفی پر میوه انار هستند که نماد عشق است که برای این دو جوان به ارمغان آورده اند در نمونه فرش نیز در چهار گوشه به صورت جفت آمده اند که در مجموعه هشت فرشته را شامل شده اند که 4 گوشه بهشت را نگهبانی می کنند و آرامش و سعادت ابدی را در این بهشت انتزاعی ایجاد کرده و حاملان این عرش الهی هستند پیام آوران بالداری میان خدایان و بشر.پیام آوران عشق الهی.

8-4 پرنده و مرغ
دراین نگاره، 5 پرنده دیده می شود. “پنج: عالم کبیر بشری؛ عدد انسان زیرا به صورت پنج ضلعی است با بازوان و پاهایی که از آن خارج شده اند. پنج ضلعی یعنی بیکرانگی وجود و نمادهای قدرت و کمال دایره را نیز شامل می گردد، پنج عددی گرد است، زیرا در آخرین رقمش بوجود می آید،سپس نیروهایش را افزایش می دهد. ستاره ی پنج پر، همانند دایره، نماد کلیت، وجود پنج جزئی (quincunx)، عدد مرکز و نقطه ی تلاقی آسمان و زمین است، ضمناً نشان دهنده ی چهار جهت اصلی به اضافه ی مرکز نیز هست. چون خالق اصلی چهار قوه ی کبیر است، به معنی ربانیت نیز هست. پنج، عدد وصلت الهی (hieros gamos) است، زیرا حاصل ترکیب عدد مؤنث و زوج دو، و عدد مذکر و فرد سه است. عدد پنج نماد مراقبه؛ دین؛ وساطت و تغییر پذیری است “.

در این نگاره : سه کبوتر، یک کلاغ و یک کبک، که کبوتر و کلاغ جزء نمادهای مهری هستند تصویر شده و پرندگان به عنوان موجوداتی بالدار همیشه معنایی از آزادی را با خود دارند و نماد روح نیز محسوب می شود و در تمام سنت ها بال چیزی است که به راحتی به دست نمی آید مگر با کشیدن ریاضت های بسیار و غلبه ب رنفس وت زکیه آن. پرنده ها که نماد و تجسمی از خدایان قلمداد می شود، در این نگاره، بر کوه و چنار تصوی رشده اند. در راستای عشقی مجازی که دشواری های بسیاری را در پی دارد و ثمره اش رسیدن به عشق الهی و کمال انسان است واسط و پیک فیض شده اند. “پرندگان در نمادهاي درخت نقش مهمي بر عهده دارند. نيروهاي الهي كه روي درخت يا نماد آن،ستون فرود مي آيند” (کوپر،1386: 71).
پنج تا بودن این پرندگان نیز به این وصلت الهی صحه می گذارد زیرا حاصل ترکیب عدد مونث و زوج 2 و عدد مذکر و فرد 3 است و هم چنین نقش پرنده همیشه یادآور باران و آب و آبادانی بوده و دعا و نیایش و طلب باران و نقش این پرندگان بر درخت چنار مقدس و درخت زندگی مفهوم باران را که با رحمت تبرک الهی نزول آسمانی و سعادت جاودانی است در بر دارد و هم مکاشفه ای معنوی را برای دوجوان . پرندگان، “تعالی، جان، روح، تجلی الهی، ارواح هوا، ارواح مردگان، صعود به آسمان، توان ارتباط با ایزدان یا دخول به مرتبه ی عالی شهود، اندیشه، تخیل. پرندگان بزرگ اغلب مظهر ایزدان شمسی باد و تندر هستند و آذرخش زبان9 آن هاست. پرندگان در نمادهای درخت نقش مهمی بر عهده دارند: نیروی الهی که روی درخت یا نماد آن – ستون – فرود می آید.

در فرهنگ اسلامی: “جان های مؤمنین روی درخت حیات می زیند. جانهای ملحدان به بدن پرندگان شکاری وارد می شود”
ودرنمونه فرش نیز این پیوستگی مرغ وپرنده ودرخت که بیشتر درحاشیه های فرش ها ونیز دراین نمونه بافته شده همان طلب فیض ورحمت باران وبارورکردن زمین را در خود دارد.
9-4 کلاغ
کلاغ اولین مرحله ایمان آوردن به آیین مهر بوده است که در این نگاره که اولین دیدار مجنون با لیلی است نشان وارد شدن مجنون و لیلی به وادی مهر و عشق است و در نمونه فرش نیز کلاغ بر روی درخت انار بافته شده که انار نیز از سمبل های عشق به حساب می آید. هم چنین کلاغ در نگاره نشانی از تنهایی و گوشه نشینی عاشق و معشوق نیز دارد که برای رسیدن به عشق و محبوب خود مهجوری وتنهایی را باید تاب بیاورند و خوردن انار عشق تنهایی و رنج را در پی خواهد داشت تنهایی خودخواسته و والا.

10-4
سیمرغ و اژدها
سیمرغ در نقش گرفت و گیر در هر دو نمونه نگارگری و فرش دیده می شود؛ چه در حاشیه و متن فرش، چه در نقش روی چادر لیلی ،همان پرنده الهی که سهروردی قدرت و استعداد انسان را برای رسیدن به وحدت وجود و تبدیل شدن به سیمرغ بیان کرده است. “پرندگان افسانه اي مبين اقاليم ملكوتي و نيروهاي متقابل آنها يعني مار (اژدها) نماينده ي جهان زيرين هستند” ( کوپر،1386،: 71).

سیمرغ (عقل فعال )در نبرد همیشگی با نفس و تاریکی وجود انسان است و تا رسیدن به مرحله عشق الهی و رهایی یافتن از خواسته های نفسانی و رسیدن به درجه انسان کامل باید با قسمت تاریک وجود خویش مبارزه کند نقش این گرفت و گیر بر روی چادر لیلی اشاره ای به جدال خیر و شر در وجود آن هاست رسیدن به عشقی والا که در اولین جرقه دیدار راهی بسیار مانده تا آنها بر سایه وجود خویش پیروز شوند وعشقشان پاک و صافی شود ،در فرش نیز این گرفت و گیر در پایین درخت زندگی تصویر شده که جدال برای رسیدن و کمال یافتن و وصال خداوند گره به گره بافته شده که برای یافتن رمز جاودانگی و زندگی ابدی این سیمرغ باید به اژدهای درون خویش غلبه کند.
“مار و اژدها غالباً جانشين هم مي شوند و در خاور دور هيچ فرقي بين آن ها وجود ندارد….خود مار به معني سرنوشت است در نقش بلا سريع- در نقش كيفر آرام، در نقش تقدير ناشناختي است” (همان ص332). “مارها و اژدهايان نگهبان آستانه ي پرستشگاها، گنج ها و معرفت سري هستند و ايزداني قمري به شمار م يروند. آن ها سيل ها را به وجود مي آورند و قواي آن ها را كنترل مي كنند” (همان: 334).

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره فرهنگ ایرانی، لیلی و مجنون، خسرو و شیرین Next Entries پایان نامه رایگان درباره ورشکستگی، دعوای استرداد، قانون مدنی