پایان نامه ارشد رایگان درباره استان کرمانشاه، استان خوزستان، زنان باردار

دانلود پایان نامه ارشد

انجام: موجب ميشود موفقيتهاي کوچک بسياري در طي فرايند يادگيري تجربه شود؛
* تکرار کار، رفتار يا مهارت؛
* توجه، تشويق و تحسين براي انجام وظيفه؛
* کاهش استرس مربوط به انجام يک رفتار جديد(مثلا دوش گرفتن قبل از خودآزمايي)؛
* داشتن الگوي نقش براي نمايش رفتار(مثلا داشتن يک فيلم ويديويي که مخاطبين بتوانند انجام رفتارهاي مشابه را ببيند- فردي که مبتلا به زخم پاي ديابتي مي باشد در جلسه آموزشي بياوريم)(رباني و يوسفي، 1391.؛ سليماني و هويدا، 1392).
مطالعات نشان داده اند که موانع درک شده تنها پيشگويي کننده قوي رفتار بودند، اگرچه هر دو عامل حساسيت درک شده و منافع درک شده مهم هستند، ولي حساسيت درک شده براي رفتار پيشگيري کننده سلامتي نسبت به رفتار بيماري، پيشگويي کننده قويتري بود. به همين ترتيب اين مطالعات نشان دادند که شدت درک شده کمترين قدرت را در پيشگويي رفتار سلامتي دارد ولي اين بعد ارتباط قوي با رفتار بيماري داشت(نامدار و همکاران، 1391).
-راهنماي عمل
در هنگام شکلگيري اوليه الگوي باور سلامتي، مفهوم راهنماي عمل که در واقع جرقهاي براي شروع رفتار ميباشد مورد بحث قرار گرفت. براي مثال هوچبام در سال 1985 اين مسئله را مطرح نمود که آمادگي براي انجام رفتار، که از طريق حساسيت درک شده و منافع درک شده ايجاد ميشود، بطور بالقوه از طريق عوامل ديگري نظير عوامل محيطي، فردي و يا رسانهاي تحريک ميشود(معتمدي و همکاران، 1388).

شکل22: مدل باور بهداشتي(هوچبام، 1950)

8-2- بخش هشتم: مروري بر پژوهشهاي انجام شده
1-8-2- پژوهشهاي داخلي
افراخته و همکاران(1391) با مطالعه پديدارشناسي مفهوم مخاطرات محيطي از ديدگاه روستائيان. دهستان بدر شهرستان روانسر در استان کرمانشاه به اين نتايج رسيدند که به شدت و ميزان و قوع مخاطرات اقليمي نظير خشکسالي، سيلو يخبندان،کولاک، رعد و برق، طوفان، بهمن، سرمازدگي، آتش سوزي مزارع در دهستان مذکور، تحليل داده‌هاي کيفي با روش کدگذاري باز، کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابي حاکي از آن است که از ديدگاه روستاييان، مخاطرات محيطي تنها در حوزه اقليم و انسان جاي ميگيرد و از نظر آنان مخاطرات زمين ساخت و در روستا به دليل عدم وقوع از جايگاه خاصي برخوردار نيست. لذا پيشنهاد ميگردد متوليان امر ساير ابعاد مخاطرات محيطي را در قالب کلاس‌هاي آموزشي ترويجي به روستاييان آموزش دهند تا آنان به ابعاد اين مخاطرات آشنا گردند و بتوانند در صورت لزوم در مقابل بلايايي نظير زلزله، مديريت بحران کارآمدي را اعمال نمايند چرا که با توجه به وجود زمينه تهديدات بالقوه و خطرات محيطي موجود در محيط روستاها، ضرورت عقلي اطلاع رساني كاملا مشهود است. به كارگيري اصول و معيارهاي مديريت بحران نيز مي‌تواند به تكميل زنجيره پيشگيري كمكي مؤثر و قابل توجه نمايد بنابراين بجا است اين موضوع به ويژه از سوي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط مورد اهتمام جدي‌تري قرارگيرد و امر خطير جلب مشارکت روستاييان در طرحهاي اين حوزه در مراحل برنامه‌ريزي و اجرا اجتناب ناپذير تلقي گردد.
سجاد کياني و همکاران(1391) با بررسي تأثير خشكسالي بر درآمد خالص و ناخالص روستاييان و کاهش درآمد خانوار روستايي( مطالعه موردي شهرستان گناباد)، اعلام داشتند که از نظر پراكندگي اثرات خشكسالي در حوضه مركزي گناباد نتايج نشان ميدهند، كه بيشترين تأثير خشكسالي در مناطق پايكوهي جنوبشرق حوضه بوده است و اثرات آن با افزايش ارتفاع بيشتر شدهاست. اين نكته قابل ذكر است،كه گناباد جزء نواحي خشك محسوب ميشود و خشكساليهاي چندين ساله ميتوانند اثرات بسيار آسيبپذيري را به بار آورند. خشکسالي باعث کاهش راندمان در محصولات زراعي، باغي، دامي، زنبورداري و طيور موجب خسارات زيادي به کشاورزان شده است. و بدين ترتيب در آمد خالص در سطح شهرستان و در سطح خانوارهاي روستايي کاهش يافته است. از اين نظر به کار گيري استراتژيهاي مديريت خشکسالي در اغلب نواحي روستايي کشور بايد در برنامهريزي مديريت روستا لحاظ گردد ازجمله تدوين آييننامههاي بيمه خشکسالي به تفکيک مناطق اقليمي کشور از اين جمله است. خشکسالي يکي از مزمنترين و از لحاظ اقتصادي از زيان بارترين مخاطرات طبيعي محسوب ميشود. از اين نظر آثار اقتصادي آن به خاطر ويژگي طويل المدت خشکي شديدتر ميشود. اطلاعات به دست آمده از منطقه حاکي از آن است که طي پنج سال گذشته آسيبپذيري جوامع روستايي شهرستان ازخشکي بيشتر بوده است. هر اندازه اين خشکي طولانيتر شود خسارات وارده نيز افزايش مييابد. در مجموع با داشتن اطلاعات به موقع درمورد خشکسالي و وسعت، مدت و شدت آن ميتوان خطرات جاني و مصائب آن را محدود کرد و خسارتهاي محيطي و اقتصادي آن را کاهش داد.
پور و سعادت يار(1391) در مطالعه خود به تحليل و بررسي نگرش ها و نيات مسؤلانه زيست محيطي با توجه به شهروند زيست محيطي پرداخته و اظهار نمودند، که نگرش هاي زيست محيطي يک عامل پيش بيني کننده قوي از رفتار مسئولانه زيست محيطي مي باشندو مشخص گرديد که رفتار مسئولانه زيست محيطي مي تواند به حفاظت از محيط زيست کمک کند.
ضياءپور و همکاران(1391) در مطالعه خود به تحليل جامعه شناختي محيط زيست و رفتار افراد نسبت به آن در مناطق روستايي و شهري استان کرمانشاه پرداخته و دريافتند که رفتارهاي مردم نسبت به محيط زيست مسئولانه است اما بين دانش زيست محيطي و رفتار نسبت به محيط زيست ارتباط معني داري وجود ندارد. نتايج همچنين نشان داد که رفتارهاي زيست محيطي در مناطق روستايي مسئولانه تر از مناطق شهري، در ميان افراد مسن مسئولانه تر از افراد جوان، در ميان متأهلان مسئولانه تر از مجردان و در ميان زنان مسئولانه تر از مردان مي باشد. يافته ها نشان مي دهد که براي ترويج و توسعة رفتارهاي مسؤولانه نسبت به محيط زيست در راستاي حفاظت از محيط زيست، بايد نحوه رفتار و روش زندگي انسان ها در طبيعت تغيير يابد. از اين رو، تنظيم مجموعه رفتارهاي زيست محيطي به عنوان راهنماي تعامل انسان با طبيعت و آموزش رفتارها در مناطق شهري و روستايي از ضرورت هاي انکار ناپذير به ويژه در مناطق شهري و روستايي مي باشد.
عربان و همکاران(1392) در مطالعه خود بررسي پيش گويي کننده هاي فتار پيشگيري از مواجهه با آلودگي هوا در زنان باردار: يک مطالعه مبتني بر الگوي فرا نظريه اي پرداخته و دريافتند که خودکارآمدي تنها سازه پيشگويي کننده اتخاذ رفتار پيشگيري از آلودگي هوا مي باشد. يافته هاي اين پژوهش مي تواند به عنوان پايه اي براي مداخلات آموزشي در زمينه تغيير رفتار جهت کاهش مواجهه با آلودگي هوا در زنان باردار، مورد استفاده متخصصان امر سلامت قرار گيرد. همچنين اينکه بين سطح تحصيلات همسر با تغيير رفتار زنان ارتباط معناداري وجوددارد. به اين دليل که مردان در درک پيام هاي بهداشتي در خصوص آلودگي هوا نسبت به زنان حساستر هستند، چراکه وارتنبرگ در مطالعه خود نشان داد که در زمينه درک پيام هاي بهداشتي در خصوص آلودگي هوا تفاوت جنسيتي وجود دارد. همچنين همبستگي خطي معنادار و مثبت بين تغيير رفتار با خودکارآمدي و منافع و همبستگي معنادار منفي با موانع مي باشد. بدين ترتيب با پيشرفت در مراحل تغير رفتار، افراد به منافع تغيير آگاهتر شده و موانع تغيير رفتار کاهش مييابد.
ژاله رضايي و همکاران(1392) در مطالعه خود به بررسي اثرات تغييرات آب و هوا در سلامتي انسانها پرداختند و يافتند که اين تحولات منجر به ظهور خطرات بزرگ زيست محيطي براي سلامتي انسانها شامل تخريب ازن، از دست رفتن تنوع زيستي، اختلال در سيستمهاي توليد مواد غذايي و گسترش جهاني بيماري هاي عفوني و مسري از جمله سوء تغذيه، اسهال، افزايش آلرژي، بيماريهاي قلبي عروقي و تنفسي، و بيماري هاي منتقله از راه آب بخصوص مارلايا شده است. سه دسته از خطرات ناشي از تغييرات اقليمي شامل:
(الف): اثرات مستقيم شامل موج گرما، افزايش آلودگي هوا ، سيل، سونامي…؛
(ب): اثرات واسطه از طريق تغييرات مربوط به آب و هوا در سيستم هاي زيست محيطي مثل افزايش يا كاهش رشد بعضي گياهان و يا جانوران مانند افزايش رشد مارلايا و يا مرجانها)؛
( ج): عواقب غير مستقيم مثل فقر، مهاجرت ، درگيري ها و مشكلات روحي و رواني پس از بلاياي طبيعي است.
با اينكه عامل اصلي افزايش دماي زمين كشورهاي پيشرفته مي باشند ولي عوارض مخرب آن بيشتر در جوامع در حال توسعه مشاهده ميشود. بطور كلي براي كاهش افزايش دماي كره زمين عزم جهاني لازم است و همه كشورهاي جهان از همه ابعاد براي مقابله عملي و كاهش عوارض ناشي از آن تلاش كنند.
اصغري و زينالي(1392) در تحقيق خود به بررسي “مطالعه توفان هاي گرد و غبار غرب ايران و اثرات زيست محيطي آن” پرداختند که نتايج آن نشان داد كه در سال 2008 فراواني توفان هاي گرد و غباري غرب ايران نسبت به سال 2000 دو برابرشده است. همچنين اين تحقيق شاخص دماي روشني را با وجود تعدادي معايب براي مطالعه گرد و غبار بر روي تصاوير موديس مناسب معرفي كرد. منابع تغذيه گرد و غبار هاي وارده به منطقه مورد مطالعه شامل: بستر خشك تالاب ها، درياچه هاي فصلي و زمين هاي لم يزرع و خشك عراق، سوريه و عربستان مي باشند كه آسيب هاي اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي فراواني را بجا مي گذارد.
بوچاني و فاضلي(1392) در مطالعه خود به بررسي ” چالشهاى زيست محيطى و پيامدهاى ناشى از ريزگردها و پيامدهاى آن در غرب كشور ايران ” پرداختند، بررسيهاى اين مطالعه نشان ميدهد، تعداد كانونهاى گرد و غبار در دو دهه گذشته در كشورهاى منشأ گرد و غبار 5/3 برابر شده است به تبع اين شرايط در دوره 1352 روزه مورد بررسى عراق و عربستان و سوريه تقريبآ در استان ايلام به عنوان نمونه در غرب كشور مشخص شد، در ايستگاه دهلران 338 روز با اين پديده روبه رو بودهايم و تقريباً هر سال تعداد و غلظت روزهاى همراه با گرد و غبار در همه ايستگاههاى مورد بررسى نسبت به سال قبل بيشتر شده است. همچنين روشن شده است در تحقق سياستهاى كلى نظام در مورد پيشگيرى و كاهش خطرات ناشى از سوانح طبيعى و حوادث غيرمترقبه تاكنون اقدام بايسته انجام نشده است.
خمان(1392) در مطالعه اي به بررسي” بررسي خسارت هاي ناشي از گرد و غبار در بخش کشاورزي(مطالعه موردي: استان خوزستان)” پرداخته و به اين نتايج دست يافت که طوفانهاي گرد و غباري اثرات منفي را بر سلامت، اقتصاد جامعه و محيط زيست داشته و منجر به خسارت هاي زيادي بر منابع انساني، بخش هاي بهداشت، صنعت ،ترابري، نظامي و خصوصاً کشاورزي ميشود. با توجه به اينکه ايران يکي از کانونهاي متأثر از ريز گردهاست و خسارات زيست محيطي و انساني ناشي از اين پديده هر ساله گريبان گير کشور ما مي شود، بايد به موضوع افزايش ريزگردها توجه خاصي مبذول گردد. زيرا وقوع اين پديده در چند سال اخير در برخي استانها، علاوه بر اثرات اجتماعي و سلامت جامعه بر روي توليدات بخش کشاورزي نيز تأثير گذاربوده به نحوي که برآوردها نشان مي‌دهد موجب ايجاد خسارتي در حدود هفت الي 17 ميليون تن در سال 88 به توليدات زراعي و باغي گرديده است. در سال زراعي 90 ـ 89 به محصولات کشاورزي استان خوزستان شامل گندم آبي، گندم ديم، جو آبي، جو ديم، کلزا آبي و کلزا ديم بيش از 1882ميليارد ريال خسارت وارد شد و 468 هزار و 416 تن محصول کشاورزي از بين رفت. با وقوع خشکسالي و ايجاد طوفان هاي گرد و غبار و محدوديت کشت در 38 هزار هکتار از اراضي حوزه رودخانه کرخه در تابستان 91، 2 هزار ميليارد ريال به کشاورزي اين حوزه خسارت وارد شد که اين مسئله ارتزاق 70 هزار نفر از کشاورزان را تحت تأثير قرار داده و تعدادي از کشاورزان نيز از روستاها مهاجرت کردهاند.
کمالي فرد و مختاري گرگاني (1384) در تحقيق خود به بررسي” آلودگي هوا و بيماريهاي ريوي و قلبي و عصبي”پرداختند و نتايج نشان داد كه آلوده كننده هاي هوا كه موجب آلودگي هوا مي شوند عبارتند از: ازن و دي اكسيد نيتروژن، دي اكسيد گوگرد، ذرات گردوغبار، سرب و منوكسيد كربن تمامي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره رفتار سلامت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره استان خوزستان