پایان نامه ارشد رایگان درباره استان خوزستان، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

شده
تعريف مفهومي: موانع فيزيکي، رواني يا مالي و غيره که در مقابل شخص، به منظور اتخاذ رفتار بهداشتي قرار ميگيرد.
تعريف عملياتي: به منظور تبيين موانع درک شده توسط سرپرستان خانوارها از هفت گويه استفاده شد، که با استفاده از طيف ليکرت پنج گانه از بسيار کم تا بسيار زياد مورد سنجش قرار گرفتند.
8-7-1-3- منافع درک شده
تعريف مفهومي: باور فرد در رفتار يا رعايت توصيههايي است که فوايد يا تاثيري در پيشگيري از بيماري يا کاهش شدت و عوارض آن دارد.
تعريف عملياتي: به منظور تبيين منافع درک شده توسط سرپرست خانوارها از چهارگويه استفاده شد، که با استفاده از طيف ليکرت پنج گانه از بسيار کم تا بسيار زياد مورد سنجش قرار گرفتند.
9-7-1-3- خودکارآمدي
تعريف مفهومي: قضاوت فرد را در مورد تواناييهايش در مورد انجام يک عمل مشخص مي گويند.
تعريف عملياتي: به منظور تبيين خود کارآمدي توسط سرپرستان خانوارها از شش گويه استفاده شد، که با استفاده از طيف ليکرت پنج گانه از بسيار کم تا بسيار زياد مورد سنجش قرار گرفتند.
10-7-1-3- راهنماي عمل
تعريف مفهومي: شامل پيامهاي بهداشتي، ارتباطات جمعي و افراد مورد قبول فرد نظير پزشکان، رهبران سياسي و مذهبي و نيز وسايل ارتباط جمعي مورد اعتماد که بر اقدام به رفتار، در افراد گروه هدف، تاثيرگذار است.
تعريف عملياتي: به منظور شناسايي راههاي مقابله و کسب آگاهي در توانمندسازي خانوارهاي شهري و روستايي در مواجهه با گردوغبار، از هشت گويه استفاده شد، که با استفاده از طيف ليکرت پنج گانه از بسيار کم تا بسيار زياد مورد سنجش قرار گرفتند.
8-1-3- سؤال هاي پژوهش
سؤال هاي پژوهش عبارتند از:
1- آيا بين سطح آگاهي خانوارهاي شهري و روستايي در خصوص رفتارهاي مقابلهاي با گرد و غبار تفاوت آماري معنا داري وجود دارد؟
2- آيا بين خانوارهاي شهري و روستايي از نظر سازههاي مدل رفتار برنامهريزي شده تفاوت آماري معناداري وجود دارد؟
3- آيا بين خانوارهاي شهري و روستايي از نظر سازههاي مدل اعتقاد بهداشتي تفاوت آماري معناداري وجود دارد؟
4- تا چه حد سازههاي مدل رفتار برنامهريزي شده نيت رفتاري خانوارهاي شهري و روستايي در خصوص مقابله با گرد و غبار را تبيين ميکنند؟
5- تا چه حد سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي نيت رفتاري خانوارهاي شهري و روستايي در خصوص مقابله با گرد و غبار را تبيين ميکنند؟
9-1-3- روش هاي توصيف و تجزيه و تحليل داده ها
در ابتدا داده هاي به دست آمده از پرسشنامه، کد گذاري و با استفاده از نرم افزار SpssV20 مورد توصيف تجزيه و تحليل قرار گرفتند و از آمار توصيفي و آمار استنباطي به شرح زير استفاده گرديد.
1-9-1-3- آمار توصيفي
در بخش آمار توصيفي ازجداول فراواني، درصد فراواني، فراواني تجمعي، ميانگين، بيشينه و کمينه و انحراف معيار، ضريب تغييرات براي توصيف دادهها استفاده شده است.
2-9-1-3- آمار استنباطي
در بخش آمار استنباطي از آزمونهاي همبستگي، مقايسه ميانگين و تحليل رگرسيون سلسله مراتبي استفاده قرار شده است.

10-1-3- معرفي منطقه مورد مطالعه
استان خوزستان با مساحتي حدود 64236 کيلومتر مربع، بين چهل و هفت درجه و چهل و يک دقيقه تا پنجاه درجه و سي و نه دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ و بيست و نه درجه و پنجاه و هشت دقيقه تا سي و سه درجه و چهار دقيقه عرض شمالي از خط استوا، در جنوب غربي ايران واقع شده است. اين استان از شمال غربي با استان ايلام، از شمال با لرستان، از شمال شرقي و شرق با استانهاي چهار محال بختياري و کهگلويه و بويراحمد، از جنوب با خليج فارس و از غرب با کشور عراق هم مرز است( عطايي و همکاران، 1389).
شکل شماره 21: مکان استان خوزستان

اقتباس از عطايي و احمدي(1389)

1-10-1-3-موقعيت جغرافيايي منطقه بهبهان
شهرستان بهبهان در جنوب شرقي خوزستان و هم مرز با استان هاي كهگيلويه و بويراحمد و بوشهر قرار دارد و با 3715 كيلومتر مربع مساحت دهمين شهرستان از نظر وسعت در استان خوزستان است. از شمال و شمال شرقي به رشته كوههاي كهگيلويه و بويراحمد و شهرستان دهدشت و از مشرق و جنوب شرقي به شهرستان گچساران در استان كهگيلويه و بويراحمد و از جنوب به بندر ديلم در استان بوشهر و از شمال غربي به شهرستان رامهرمز محدود ميشود. شهرستان اميديه و شهر بندري ماهشهر هم در مغرب و جنوب غربي آن واقع شده است.
طول جغرافيايي آن 50 درجه و 14 دقيقه طول شرقي و30 درجه و 36 دقيقه عرض شمالي و ارتفاع آن را 313 متر از سطح دريا ميباشد. حداکثر دماي آن به 50 درجه در ماههاي تير و مرداد و حداقل آن به صفر درجه در آذر و دي ماه ميرسد. فاصلهي بهبهان تا مركز استان نيز200 كيلومتر است.
بر اساس آمارگيري سال 1390 جمعيت شهرستان بهبهان 179703 نفر است كه از اين تعداد حدود 126304 نفر در نقاط شهري و حدود 270 53 نفر در نقاط روستايي نيز داراي 129 نفر غير ساکن ميباشند. جمعيت نقاط شهري شامل 63559 نفر مرد و 62745 نفر زن و 71 نفر غيرساکن ميباشد.شهرستان بهبهان در نقاط روستايي داراي 26961 نفر مرد و 26309 نفر زن و 58 نفر غيرساکن مي باشد. همچنين داراي 47654 خانوار در مجموع مي باشد که 34334 خانوار آن شهري و 13294 خانوار آن روستايي و 26 خانوار غير ساکن مي باشد. که از اين تعداد خانوار6561 خانوار آن مربوط به شهرآغاجاري و زيدون مي باشد، و در نهايت شهر بهبهان داراي 41093 خانوار مي باشد(مطابق جدول 1-3)، (شهرداري بهبهان، 1392).

فصل چهارم
بحث و نتايج

1-4- مقدمه
اين فصل در دو بخش آمار “توصيفي” و آمار “استنباطي” ارائه شده است. اطلاعات حاصل از آمار توصيفي در دو بخش تنظيم شده اند. در قسمت اول اطلاعات به صورت فراواني، درصد فراواني، فراواني تجمعي، ميانگين، بيشينه و کمينه، انحراف معيار و با توجه به نوع متغير مورد بررسي تنظيم و در قسمت دوم از ميانگين رتبه اي جهت رتبه بندي گويهها استفاده شد. در بخش آمار استنباطي از آزمون هاي همبستگي و مقايسه ميانگين و نيز رگرسيون سلسله مراتبي استفاده شده است.
1-1-4- سن
همان گونه که جدول شماره 1-4 نشان مي دهد، ميانگين سني پاسخگويان 39/40 سال و انحراف معيار آن 76/11 سال و کمينه سن 18 سال و بيشينه آن 86 سال مي باشد. توزيع فراواني نشان مي دهد بيشترين فراواني متعلق به طبقه سني (45-36) سال و کمترين آن متعلق به گروه سني بالاتر از 66 سال، بوده است.
جدول1-4- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سن
سن(سال)
فراواني
درصد
درصد تجمعي
25-18
42
3/9
3/9
35-26
145
2/32
6/41
45-36
152
8/33
3/75
55-46
67
9/14
2/90
65-56
31
9/6
1/97
بيشتر از66
13
9/2
100
جمع
450
100

ميانگين=39/40
انحراف معيار=76/11

کمينه=18 بيشينه=86

2-1-4- جنسيت
توزيع فراواني پاسخگويان در جدول 2-4 آمده است نشان ميدهد که بيشترين فراواني مربوط به مردان با فراواني 272 نفر(4/60درصد)و کمترين فراواني مربوط به زنان با فراواني 178 نفر(6/39درصد) مي باشد.

جدول2-4- توزيع فراواني پاسخگويان
جنس
فراواني
درصد
مرد
272
4/60
زن
178
6/39
جمع
450
100

3-1-4- سطح تحصيلات
توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تحصيلات در جدول شماره 3-4 آمده است. همان گونه که مشاهده مي شود، بيشترين فراواني مربوط به افراد داراي سطح تحصيلات ديپلم(3/29درصد) کمترين فراواني مربوط به افراد با سطح تحصيلات فوق ليسانس(9/2 درصد) مي باشد، به طوريکه 2/72 درصد پاسخگويان داراي تحصيلات ديپلم به پايين مي باشند.
جدول3-4- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سطح تحصيلات
تحصيلات
فراواني
درصد
درصد تجمعي
بي سواد
20
4/4
2/0
ابتدايي
49
9/10
3/15
راهنمايي
18
4
3/19
متوسطه
106
6/23
9/42
ديپلم
132
3/29
2/72
فوق ديپلم
35
8/7
80
ليسانس
77
1/17
1/97
فوق ليسانس
13
9/2
100
جمع
450
100

4-1-4- وضعيت تأهل
توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت تأهل در جدول 4-4 آمده است، اين جدول نشان ميدهد که بيشترين فراواني مربوط به افراد متأهل با فراواني327 نفر(7/72درصد) و کمترين فراواني مربوط به افراد مجرد با فراواني123 نفر(3/27درصد) مي باشد.
جدول4-4- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس تأهل
تأهل
فراواني
درصد معتبر
مجرد
123
3/27
متأهل
327
7/72
جمع
450
100

5-1-4- بعد خانوار
توزيع فراواني بعد خانوار در جدول شماره 5-4 آمده است. همان گونه که مشاهده مي شود، بيشترين فراواني تعداد اعضاي خانوار مربوط به دسته (6-4 نفر) و کمترين فراواني تعداد اعضاي خانوار مربوط به دسته بيشتر از (6 نفر) مي باشد
جدول5-4- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس بعد خانوار
بعد خانوار
فراواني
درصد
درصد تجمعي
3-1
163
9/38
9/38
6-4
244
2/58
1/97
بيشتر از 6
12
9/2
100
جمع
450
100

تعدادگمشده
31

ميانگين=92/3
انحراف معيار=46/1 کمينه=2
بيشينه=9

6-1-4- افراد شاغل در خانوار
توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تعداد افراد شاغل در خانوار در جدول شماره 6-4 آمده است. همان گونه که مشاهده ميشود، بيشترين فراواني تعداد افراد شاغل در خانوار مربوط به دسته 2-1 نفر (8/88 درصد) و کمترين فراواني تعداد افراد شاغل در خانوار مربوط به دسته بيشتر از 4 نفر (7/0 درصد) مي باشد.

جدول6-4- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس تعداد افراد شاغل در خانوار
تعداد افردا شاغل در خانوار
فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي
2-1
380
4/84
8/88
8/88
4-3
45
10
5/10
3/99
بيشتر از 4 نفر
3
7/0
7/0
100
گمشده
22
9/4

جمع
450
100

ميانگين=72/1
انحراف معيار=72/0

کمينه=1
بيشينه=3

7-1-4- شغل
توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب شغل افراد در جدول شماره 7-4 آمده است. همان گونه که مشاهده مي شود، بيشترين فراواني شغل افراد مربوط به شغل بازاري 160 نفر (6/35 درصد) و کمترين فراواني شغل اصلي افراد مربوط به کارخانه دار 6 نفر(3/1 درصد) مي باشد.
جدول7-4- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس شغل اصلي
شغل اصلي
فراواني
درصد
کارمند
77
1/17
کشاورز
138
7/30
بازاري
160
6/35
بيکار
11
4/2
کارخانه دار
6
3/1
خانه دار
29
4/6
کارگر
29
4/6
جمع
450
100

8-1-4- هزينه ماهيانه خانوار
توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب هزينه ماهيانه خانوار در جدول شماره 8-4 آمده است. همان گونه که مشاهده مي شود، بيشترين فراواني هزينه ماهيانه خانوار دسته اول (کمتر از ميليون تومان) و کمترين فراواني هزينه ماهيانه خانوار در دسته سوم ( بيشتر از 3 ميليون تومان) مي باشد.
جدول8-4- توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس هزينه ماهيانه خانوار(ميليون تومان)
هزينه ماهيانه خانوار
(ميليون تومان)
فراواني
درصد
درصد معتبر
فراواني تجمعي
99/1-0
227
4/54
5/56
5/56
99/2-2
146
4/32
3/36
8/92
بيشتر از 3
29
4/6
2/7
100
گمشده
48
7/10
100

جمع
450
100

ميانگين=27/1
انحراف معيار=51/0
کمينه=3/0
بيشينه=4

9-1-4-توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب محل زندگي
توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب محل زندگي در جدول شماره 9-4 آمده است. همان گونه که مشاهده مي شود، بيشترين پاسخگويان ساکن شهر (6/67 درصد) و کمترين فراواني آنان ساکن روستا ( 2/32 درصد) مي باشند.
جدول9-4- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب محل زندگي
مح

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره ابزار پژوهش، دانش آموزان دختر، سلامت کودک Next Entries دانلود پایان نامه درمورد اکسیداسیون، مورفولوژی