پایان نامه ارشد رایگان درباره استان خوزستان

دانلود پایان نامه ارشد

به منظور تعيين خصوصيات كاني شناسي و مورفولوژيكي، غلظت عناصر اصلي و كمياب و مطالعات ايزوتوپي توسط متخصصين سازمان محيط زيست استان خوزستان برداشت گرديد. نتايج حاصل از آناليزهاي XRD نشان داد كه بيشترين تركيب شناسايي شده در اين ذرات تركيب كلسيت است و بعد از آن كوارتزاست. مطالعات SEM نشان داد كه اشكال كروي، نامنظم و منشوري مهمترين اشكال تشكيل دهنده ذرات گردوغبار خوزستان ميباشند. اندازه متوسط اين ذرات بين 2 تا 44 ميكرومتر ميباشند. گردوغبار پيامدهايي بر محيط زيست دارد كه از آن جمله ميتوان به اثر باز تابشي، چرخه زمين، زيست، شيميايي، كشند قرمز، پديده گل خانهايي اشاره كرد. اخيرا تاثير گردوغبار بر سلامتي انسان موضوع بسيار جدي و قابل توجه در مباحث مختلف به خصوص زمين شناسي، پزشكي و محيط زيست شده است. شيوع سالانه بيماري مننژيت در منطقه ساحل در آفريقا و شيوع كوكسي ديويد99 و ميكوسيس100 (نوعي بيماري پوستي) و نيز ايجاد اختلالات كروموزومي را باعث ميشود. از جمله رايج ترين بيماري چشمي در بين شهروندان خوزستاني ناخنك چشم ميباشد. مطالعات صورت گرفته بر روي ذرات گردوغبار استان خوزستان نشان داد كه فلزات سمي و سنگيني مثل نقره با غلظت ppm 248 ، جيوه با غلظت ppb 6/54 ، نيكل با غلظت ppm 3738 ، وانديوم با غلظت ppm 8/233 ، آرسنيك با غلظت ppm 5/46 و روي با غلظت ppm 6/673 بيشترين مقدار را داشته اند كه با اين وجود سلامت بسياري از شهروندان در معرض خطر جدي است.
چنگيزي و همکاران(1389)، در تحقيق خود به بررسي” بررسي ارتباط محيط زيست با كيفيت بهداشت خانواده در شهرهاي اهواز و بابلسر (مرداد 1389)” پرداختند و نتايج نشان داد كه در جهان امروز يكي از علل اصلي آلودگي محيط زيست، ناآگاهي مردم نسبت به مسائل زيست محيطي ميباشد، به خصوص در كشور ما، كه كشوري در حال صنعتي شدن است. آنچه حائز اهميت است نحوه برخورد با اين مشكل و رفع آن است. همچنين نتايج نشان داد كه بيش از 90 % مردم در بابلسر و اهواز، از وضعيت روحي و رواني خود و خانواده خود راضي هستند. در رابطه با اثر محيط زيست بر سلامت انسان 100 % افراد جامعه آماري در بابلسر تاثير محيط را تاييد كردند اين در حالي است كه 10 % افراد جامعه آماري اهواز، محيط زيست را بر سلامت انسان تاثير گذار نمي دانند. در رابطه با رفع مشكلات مربوط به محيط زيست، در اهواز 22 % و در بابلسر 52 % از افراد جامعه آماري، فعاليت موثر داشته اند. 72 % از افراد جامعه آماري در بابلسر و 56 % از جامعه آماري اهواز جهت كاهش آلودگي هوا از وسايل حمل و نقل عمومي استفاده مي كنند. جالب ترين آمار مربوط به سوال 14 مي باشد، 98 % از افراد جامعه آماري در اهواز وضعيت محيط زيست را در سلا مت خانواده خود موثر مي دانند اما در بابلسر فقط 20 % بر اين تاثيير واقف هستند؛ مي توان گفت دليل اصلي پاسخ مردم اهواز پديده گردوغبار بوده است، اين مسئله را مردم بابلسر هرگز تجربه نكرده اند. در جامعه آماري اهواز 92 % و در بابلسر 80 % از اقدامات مسئولين شهر خود ناراضي هستند. 16 % در جامعه آماري اهواز و 22 %در جامعه آماري بابلسر هزينه سالم سازي محيط زيست خارج از منزل را بر عهده خود مي دانند. در جامعه آماري اهواز و بابلسر فقط 40 % از تبليغات انجام شده در زمينه هاي زيست محيطي رضايت داشته اند. در هر دو جامعه آماري 60 % از افراد محيط زيست خود را مناسب نمي دانند و آن را مستلزم تغيير مي دانند.
خانجاني و همکاران(1390)در تحقيق خود به بررسي” بررسي ارتباط ميان آلودگي هواي و مرگ در اثر بيماري-هاي تنفسي دركرمان” پرداختند و نتايج نشان داد كه آلودگي هوا يكي از مشكلات شهرهاي بزرگ جهان است و سلامتي ساكنين اين شهر را تهديد مي كند، از اثرات احتمالي آلايندههاي هوا بر سلامت بشر افزايش بروز و علايم بيماريهاي تنفسي است. نتايج نشان داد كه بين مواجهه با گردوغبار و كل مرگ و مير تنفسي ارتباط احتمالي p=0.058 و بين مواجهه با گردوغبار و مرگ و مير تنفسي مردان ارتباط معني دار p=0.021 وجود دارد بين مرگ و مير كلي و افزايش مونوكسيد كربن هوا هم ارتباط معني داري وجود داشت.
کريمي احمداباد و همکاران(1389)، در تحقيق خود به بررسي” بررسي اقليمي- مرفولوژيكي طوفان گردوغبار تيرماه 1388 بر روي ايران” پرداختند و نتايج نشان داد كه گرچه طوفان گردوغباريكي از نمودهاي اقليمي منطقه خاورميانه ميباشد، ولي افزايش فراواني وقوع اين پديده و تأثير مستقيم و غيرمستقيم آن در بخشهاي سلامت اقتصاد و غيره باعث توجه ويژه به اين پديده در ساليان اخير شده است، نتايج اين پژوهش نشان ميدهد كه در روزهاي 10 و 11 تيرماه تشكيل يك كم فشار در شمال شرق عراق و جنوب شرق سوريه ايجاد گردش چرخنده اي نموده و بادهايي با سرعت 10 متر بر ثانيه در سطح زمين شكل گرفته با توجه به اينكه منطق فاقد پوشش گياهي است و خاك نيز در دوره شكل گيري طوفان خشك و فاقد رطوبت بوده است.
شاکريان و همکاران(1389)در تحقيق خود به بررسي” تاثير گردوغبار و ريزگردها و الودگي ناشي از انها بر سلامت انسان” پرداختند و نتايج نشان داد كه بيابان زايي و تغيير اقليم مهمترين چالش زيست محيطي مناطق خشك جهان هستند كه عوارض ناشي از آنها از جمله الودگي هوا مردم همه جهان را تحت تاثير قرار ميدهد. آلودگي هوا اگرچه براي همه افراد و در همه سنين پديدهاي مضر و بيماري زا است اما طيف وسيعي از افراد از جمله سالمندان، خانمهاي باردار، كودكان و افراد بيمار آسيب پذيري بيشتري نسبت به آن دارند. بيشتر آسيبهاي ناشي از آلودگي هوا مربوط به سيستم تنفسي و ريه ها، سيستم ايمني، قلب و همچنين سيستم بينايي افراد مي شود در بررسي مواد و ذرات آلوده كننده هوا گردوغبار و ريزگردها بخش مهمي را به خود اختصاص ميدهند در اين تحقيق سعي شده تا پس از آشنايي با اين مواد و چگونگي بوجود آمد نشان نحوه عملكرد آنها بيماريهاي حاصل از آنها و همچنين راههاي پيشگيري از ايجاد اين آلاينده هاي مضر تا حدودي تشريح شود.
جعفرزاده و همکاران(1391)، در تحقيق خود به بررسي” بررسي الگو، ساز و كار تشكيل و اثرات ريزگرد” پرداختند و نتايج نشان داد كه چكيده ريزگردها اثرات مضري بر سلامت، اقتصاد جامعه و تغيير اقليم دارند. شناخت ماهيت، منشاء و اثرات ريزگردها در تعيين روشهاي كنترل آن نقش بسزايي دارد. ذرات توليد كننده ريزگرد تا ارتقاع شش كيلومتر و بيشتر صعود و تا مسافت 20000 كيلومتر انتقال يافته، و ديد افقي را به 10 متر و در بعضي موارد صفر كاهش ميدهند. غبار اتمسفري مانع از نفوذ نور خورشيد و كاهش توليدات كشاورزي گرديده و منجر به افزايش بيماريهاي از جمله مننژيت و تب دره و اسم و بيماريهاي ويروسي، صدمه به DNA سلولهاي پوست و ريه ميگردد. به ازاي افزايش هر 10 ميكروگرم در متر مكعب درغلظت ذرات معلق كوچكتر از 10 ميكرون در زمان پديده گردوغبار، ميزان مرگ و مير، بين 5/0 الي 1 درصد افزايش مي يابد.
اميني سعد و همکاران(1391)، در تحقيق خود به بررسي” بررسي پديده گرد و غبار و ريزگردها و ارائه راهكارهاي كنترل آن” پرداختند و نتايج نشان داد كه گردوغبار يكي از پديده هاي جوي است كه آثار و پيامدهاي زيست محيطي نامطلوبي بر جاي ميگذارد طوفانهاي گردوغباري اثرات مضري بر سلامت و اقتصاد جامعه و تغيير اقليم دارند شناخت ماهيت منشا و اثرات طوفانهاي گردوغباري در تعيين روشهاي كنترل آن نقش بسزايي دارد پديده گردوغبار اثرات چشم گيري نيز بر بيابان زايي دارد شايان ذكر است كه شهرهاي جنوبي كشور بدليل نزديكي به كشورهاي سوريه و عراق و متأثر شدن از طوفانهاي گردوغباري اين كشورها با بيشترين احتمال آلودگي روبرو هستند.
محمدپور و خسروي(1392)، در تحقيق خود به بررسي” بررسي پيامدهاي سياسي- امنيتي طوفانهاي گرد و غبار در ايران و ارائه راهكارهاي مناسب” پرداختند و نتايج نشان داد كه در دهه گذشته نگرانيهاي زيادي در مورد بسياري از پيامدهاي زيست محيطي جهان ابراز شده است. بارها با ترس و بيم ازخطراتي چون گرم شدن آب و هواي جهان و خسارتهاي وارده بر لايه ازن و محيط زيست ناشي از آلودگيهاي خاص توليد و مصرف به ميان آمده است و ساير زيانهاي وارده به محيط زيست را به خود جلب نموده است يكي ازمهمترين مخاطرات طبيعي كه امروزه ذهن بسياري ازمسئولان و مردم را به خود جلب نموده و موجب ايجاد نگرانيهاي زيادي شده است پديده گردوغبار است گردوغبار يكي از بلاياي جوي و اقليمي است كه وقوع آن باعث واردشدن خساراتي در زمينه زيست محيطي، گردشگري، كشاورزي و بروز يا تشديد بيماريهاي تنفسي و قلبي و غيره شده و به مثابه تهديدي براي امنيت زيست محيطي و ملي تلقي ميشود. پديدهاي كه پيامدهاي ناگواري همچون اعتقاد به ناكارامدي دستگاههاي اجرايي مهاجرت گسترده نارضايتي مردم از دولت اعتراضات مردمي تشديد پديده فقر و…، را به دنبال داشته كه در نهايت منجربه اختلال درامنيت ملي خواهد شد.
ابراهيم زاده و همکاران(1390)، در تحقيق خود به بررسي” بررسي تأثير طوفانهاي گردوغبار بر پذيرش اورژانس بيمارهاي قلبي و تنفسي در شهرسنندج ” پرداختند و نتايج نشان داد كه در سالهاي اخير آلودگي هواي ناشي از طوفانهاي گردوغبار مشكل جدي در شهر سنندج به شمار مي آيد.
جعفرزاده حقيقي فرد و همکاران(1392)، در تحقيق خود به بررسي” بررسي خسارات بهداشتي و اقتصادي ناشي از گردوغبار با توجه به سطوح مختلف تحصيلات در رانندگان شهر اهواز” پرداختند و يافتههاي پژوهش حاكي از آن بود كه ميانگين مشكلات بهداشتي درماني با توجه به سطح تحصيلات زير ديپلم 6/17، ديپلم 8/20، فوق ديپلم 9/26 ، ليسانس 3/27 است. با افزايش سطح تحصيلات، رانندگان نظرات دقيقتر و سخت گيرانهتري ابراز مينمودند و مشخص گرديد كه رانندگان تحصيل كرده، در زمان بروز پديده گرد و غبار، اهميت بيشتري به كاهش عوارض گرد و غبار داده و نسبت به تنظيم و انجام معاينه فني خودرو اقدام مي نمايند. همچنين، شناخت و آگاهي بيشتري در مورد عوارض گرد و غبار در بين رانندگان با تحصيلات بالاتر سبب تعداد مراجعات بيشتري به مراكز درماني خواهد داشت و اين به نوبه خود هزينه هاي درماني را نيز بالا مي برد.
ايرانپور(1393)، در تحقيق خود به بررسي” بررسي خسارت هاي ناشي از پديده گردوغبار در بخش كشاورزي در استانهاي آسيب پذير” پرداخت و نتايج نشان داد كه گردوغبار يكي از پديدههاي جوي است كه آثار و پيامدهاي زيست محيطي نامطلوبي برجاي ميگذارد. به دليل موقعيت جغرافيايي ايران در كمربند خشك و نيمه خشك جهان، اين كشور مكرراً در معرض سيستمهاي گردوغبار محلي و همديد قرار مي گيرد. غرب ايران نيز با توجه به نزديكي به بيابانهاي كشورهاي مجاور در معرض سيستمهاي گردوغباري متعددي ميباشد. طوفانهاي گردوغبار اثرات منفي را بر سلامت، اقتصاد جامعه و محيط زيست داشته و منجر به خسارت هاي زيادي بر منابع انساني، بخش هاي بهداشت، صنعت، ترابري، نظامي و خصوصاً كشاورزي مي شود. با توجه به اينكه ايران يكي از كانون هاي متأثر از ريز گردههاست و خسارات زيست محيطي و انساني ناشي از اين پديده هر ساله گريبان گير كشور ما مي شود، بايد به موضوع افزايش ريزگردها توجه خاصي مبذول گردد. زيرا وقوع اين پديده در چند سال اخير در برخي استانها، علاوه بر اثرات اجتماعي و سلامت جامعه بر روي توليدات بخش كشاورزي نيز تأثير گذار بوده به نحوي كه برآوردها نشان ميدهد موجب ايجاد خسارتي در حدود 7 الي 17 ميليون تن در سال 88 به توليدات زراعي و باغي گرديده است. در اين راستا شناخت ماهيت، منشاء و اثرات طوفانهاي گردوغباري در تعيين روشهاي كنترل و اتخاذ تدابير پيش گيرانه مؤثر واقع مي شود.
2-8-2- پژوهش هاي خارجي
سبزمکان و همکاران(2013)، در تحقيق خود به بررسي” تجزيه و تحليل مفهوم کيفي عوامل منجر به ابتلا بيماري هاي قلبي و عروقي: از طريق عوامل رفتاري” پرداختند و نتايج نشان داد که استرس، خوردن غذاي ناسالم، و عدم فعاليت فيزيکي خطر ابتلا براي بيماري عروقي و قلبي را افزايش مي دهد. و بسياري از بيماران مهمترين عامل براي ايجاد بيماري خود را استرس ميدانند. در اين تحقيق از بين عوامل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره استان خوزستان Next Entries دانلود پایان نامه درمورد گیاه شناسی، صنایع غذایی، دی اکسید کربن