پایان نامه ارشد رایگان درباره استان خوزستان

دانلود پایان نامه ارشد

آلوده كننده هاي هوا به جز سرب و منوكسيد كربن بر روي دستگاه تنفسي اثر گذاشته و موجب افزايش علائم ريوي و افزايش علائم بيماري ريوي در بيماران و يا ديگر اثرات مضر بر سلامت مي شوند. سرب و منوكسيدكربن گر چه بر فعاليت دستگاه تنفسي اثر آشكاري نميگذارند ولي بر ديگر اعضاي بدن اثرات زيان آوري دارند: سرب موجب اختلال عصبي رفتاري Neurobehaviourial در كودكان مي شود، همچنين سرب موجب افزايش فشار خون در افراد بالغ مي گردد. منوكسيد كربن هم بر دستگاه قلبي عروقي اثر گذاشته و موجب افزايش مرگ و مير بيماران قلبي عروقي مي گردد.
رامين عزتي و فاطمه شهبازي(1392) در تحقيق خود به بررسي” اثرات پديده گرد و غبار بر استان خوزستان”پرداختند و نتايج نشان داد كه وقوع گردوغبار در چند سال اخير در برخي استانها باعث بروز مشكلاتي در بخش هاي مختلف از جمله كشاورزي، دامداري، سلامت جامعه و غيره شده است.

سپهري اهرمي و همکاران(1392) در تحقيق خود به بررسي” اثرات تغيير اقليم بر سلامتي(مطالعه موردي گردوغبار در بوشهر)” پرداختند و نتايج نشان داد كه گرد و غبار ها ذرات خاك معلق در فضاي سطح زمين است كه در نوع حاد آن كاهش شديد ديد افقي، لغو پروازها و از همه مهمتر سلامتي انسان ها را به خطر مي اندازد و بيماري هاي تنفسي را تشديد مي كند. در اين پژوهش فراواني وقوع پديده گرد و غبار در بوشهر به استناد داده هاي ايستگاه فرودگاهي بوشهر براي دوره آماري 8 ساله (1391-1384) و الگوي گردشي تر از 500 هكتوپاسكال و سطح زمين از پايگاه داده هاي اقليمي سازمان هواشناسي و وبگاه اداره كل هواشناسي استان بوشهر در محيط نرم افزار آماري Excel مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. بررسي نشان داد كه بيشترين روزهاي گرد و غباري در سال هاي 1388 و 1389 به ترتيب با 96 و 89 و ماههاي تير و خرداد به ترتيب با 89 و 65 روز داراي بيشترين تعداد روزهاي گرد و غباري بوده است. كمترين تعداد روزهاي گرد و غباري مربوط به سال 1385 با 24 روز مي باشد وكمترين تعداد روزهاي گرد و غباري مربوط به ماههاي آبان و آذر به ترتيب با 6 و 3 روز مي باشد.
دهقان بنادکي و همکاران(1392)در تحقيق خود به بررسي” ارزيابي اثرات اجتماعي ، اقتصادي گرد و غبار بر زندگي مردم”پرداختند و نتايج نشان داد كه با وجود مشكلاتي كه گردوغبار بر سلامتي، كارهاي روزمره، مهاجرت و حتي مسائل اقتصادي مردم دارد اما بيشتر مردم بر جنبههاي مثبت كوير از قبيل جذب توريست و گردشگري، اشاره كرده و با اين نگرش كه كوير باعث پيدايش فقر در منطقه ميشود، مخالف هستند. در مورد كنترل بيابان حتي خود مردم هم حاضر به كمك مالي به دولت براي كنترل كوير و بيابانها هستند به شرطي كه دولت برنامه ي مشخصي را براي كنترل كوير داشته باشد. اما بعضي ديگر به دليل موفق نبودن دولت در امر كنترل گردوغبار، حاضر به مشاركت و كمك مالي در امر كنترل گرد و غبار نيستند. در كل مردم، كوير را يك معضل نمي دانند بلكه موهبتي مي دانند كه بايد از طريق راهكارهاي اساسي اثرات منفي آن را كنترل كرد.
تردست و حيدري(1393)، در تحقيق خود به بررسي” ارزيابي چالش هاي زيست محيطي در راستاي توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي شهر ايلام)” پرداختند و نتايج نشان داد كه براساس تجزيه و تحليل نهايي كمبود فضاي سبز در منطقه وضعيت نامناسب دفع فاضلابهاي شهري و عدم رعايت اصول بهداشتي و گردوغبار و طوفانهاي مداوم كه اكثرا منشا خارجي دارند و..، ازجمله چالشهاي زيست محيطي شهر ايلام مي باشند
گوهردوست و همکاران(1390) در تحقيق خود به بررسي” آلودگي هواي ناشي از طوفانهاي گرد و خاك در استان خوزستان” پرداختند و نتايج نشان داد كه آلودگيهاي خوزستان در چند سال اخير مشكلاتي را براي اين استان بوجود آورده است. در مجموع 6640 روز همراه با پديده گردوغبار تحت عنوان گردوغبار فرامحلي در استان خوزستان طي دوره آماري 1996- 2009 مشاهده شده كه منشأ آنها خارج از منطقه مورد مطالعه بوده است نمودار فراواني روزهاي داراي پديده گردوغبار دراين دوره ترسيم گرديد، توزيع فضايي ميانگين ساليانه روزهاي گردوغباري و خطوط هم گردوغبار ميانگين ساليانه در محدوده استان خوزستان با استفاده از نرم افزار GIS ترسيم شد، بررسي سالانه تعداد روزهاي همراه با پديده گردوغبار فرامحلي در كليه ايستگاه ها نشان ميدهد كه به لحاظ تعداد روزهاي گردوغبار سال 2008 با 1035 روز بيشترين و سال 1998 با 125 روز کمترين تعداد را دارا بوده اند.
ابراهيمي اردکاني و محمدي روزبهاني (1392)، در تحقيق خود به بررسي” بررسي اثرات ريزدگردها بر سيماي محيط زيست استان خوزستان”پرداختند و نتايج نشان داد كه يكي از مهمترين بحرانهاي زيست محيطي در مناطق خشك و نيمه خشك پديده مخرب بيابان زايي و فرسايش بادي ميباشد كه وقوع طوفانهاي گردوغبار و حركت ريزگردها از پيامدهاي آن محسوب ميشود. گردوغبار و طوفان هاي كشورهاي همسايه اثرات زيان بار زيادي را براي كشورمان به ويژه شهرهاي مرزي داشته است. اين پديده تنها به اراضي كشاورزي و مناطق صنعتي صدمه نمي زند، بلكه با مختل نمودن زندگي عادي شهروندان، تبديل به يك تهديد جدي زيست محيطي شده است به طوري كه در برخي از روزهاي سال زندگي روزمره مردم استان هايي مثل خوزستان، ايلام و كرمانشاه به طور كامل مختل شده است. علت بروز اين بحران عوامل و دلايل طبيعي مثل خشكسالي و تغيير شرايط اقليمي و يا عوامل انساني مانند بهره برداري ناپايدار از منابع ارضي و مديريت نادرست منابع آب، خاك و پوشش هاي گياهي است كه پديده فرسايش خاك را تشديد كرده است.
بهاروندي(1391)، در تحقيق خود به بررسي” بررسي اثرات ريزگردها بر محيط زيست شهر”پرداختند و نتايج نشان داد كه چند سالي است كه كشور ما با پديده اي بنام ريزگردها در فصول مختلف سال علي الخصوص فصل گرم مواجه شده كه اثرات بسيار مخربي را براي ساكنان شهرها و روستاها به همراه آورده كه اين مسئله آثار زيانباري بر اكثر اكوسيستم ها بجا ميگذارد. مطالعات صورت گرفته، طوفان ريزگردها را به دو گروه كلي محيطي و انساني تقسيم مي كنند كه در اين مطالعه اثرات مختلف پديده گرد و غبار را بر روي انسانهاي ساكن در شهر و محيط اطراف آنها مورد ارزيابي قرار داده و مشاهده شد كه ذرات گردوغبار روي سلامت جسمي، روحي و رواني شهروندان محيط اطراف آنها را نيز آلوده كرده و در كل شهر را فلج ميسازد، بر اساس مطالعات سازمان بهداشت جهاني افزايش 11 ميكروگرم در مترمكعب در ميانگين سالانه ذرات معلق در هوا يك درصد ميزان مرگ و مير را افزايش مي دهد. همچنين با توجه به اينكه محيط زيست شهري محصول برخورد و تلقيق سه بعد محيط طبيعي، محيط انسان ساخت و محيط اقتصادي و اجتماعي است و توجه واحد به هريک از اين ابعاد، بدون توجه به دو بعد ديگر، به ناپايداري محيط شهري مي انجامد، بنابراين چنانچه چارهاي براي مشكل ريزگردها پيدا نشود از هم گسيختگي شهرهايي كه در معرض اين پديده هستند دور از انتظار نخواهد بود.
شهميري و عين قلايي(1390)، در تحقيق خود به ” بررسي اثرات زيست محيطي ذرات معلق و گرد و غبار موجود در هوا و شاخص كيفيت هوا ( AOI)پرداختند و نتايج نشان داد كه” ذرات معلق به عنوان شاخه اي از مواد آلاينده داراي تنوع و پيچيدگي بسيار زيادي هستند. نتايج پژوهشهاي جديد در طي چند سال اخير نشان مي دهد كه نه تنها از ميزان آلودگيها محيط زيست كاسته نشده بلكه روز به روز بر ميزان آنها نيز افزوده ميشود كه ذرات معلق نيز نه تنها از اين موضوع مستثني نبوده، بلكه به تنوع شاخههاي مختلف آن نيز پرداخته شده است. استنشاق هواي آلوده به ذرات معلق و گردوغبار توسط انسان باعث نفوذ اين هوا آلوده به كيسه هاي هوايي شده، كه در اثر آن عوارضي چون بي نظمي ضربان قلب و كاهش ميزان انعطاف پذيري قلب و مشكلات تنفسي، سردردهاي شديد و مزمن، حساسيتهاي شديد، ضعف در بينايي و بيماري هاي پوستي را پديد مي آيد. بر اساس بررسي بعمل آمده مشخص گرديد كه ميزان غلظت ذرات گردو غبار و سايرآلاينده ها در هوا طي سالهاي اخير در استانهاي مختلف متفاوت بوده است. مثلاً دراستان خوزستان از سال 1380 به بعد با پديده گردوغبار به شكل جدي مواجه بوده است. موضوع اين بگونهاي بوده است كه در سال 1386، حدود 31 نوبت پديده فوق در اين استان رخ داده است.
کرمشاهي و همکاران(1392)، در تحقيق خود به ” بررسي اثرات زيست محيطي گردوغبار اهميت، پيامدها و راهكارها” پرداختند و نتايج نشان داد كه منطق خشك بيش از 40درصد از سطح زمين را اشغال كردهاند محل سكونت حدود يك ميليارد انسان ميباشند، مشاهدات مزرعهاي نشان ميدهد كه در اثر اختلال در تبادلات گازي و جذب نور يك نوع توقف رشد در گياهان زراعي شبيه كوتولگي بوجود ميآيد كه باعث كاهش ماده خشك محصول و پايين آمدن قدرت دفاعي در برابر آفات و بيماريها ميشود. گردوغبار باعث افزايش ذوب سريع برف و كاهش تداوم پوشش برف كاهش دبي پايه و باعث افزياش خشكسالي ميشود، سازمان جهاني بهداشت WHO براورد نموه است كه ساليانه 500000 نفر بر اثر مواجهه با ذرات معلق موجود در هواي آزاد دچار مرگ زودرس و همچنين ريزگردها باعث تخريب تأسيسات اصطكاك و سايش دستگاهها و افزايش هزينه هاي جاري كارخانجات مي شوند.
جليليان و همکاران(1391)، در تحقيق خود به بررسي” بررسي اثرات زيست محيطي گردوغبار با ارايه راهكارهايي براي مقابله با اين پيامد موردكاوي شهراهواز” پرداختند و نتايج نشان داد كه آلودگي هوا به عنوان يكي از معضلات جهاني بشري درقالب گرمايش جهاني بارانهاي اسيدي و تغيير اقليم حيات كلي زمين را به خطر انداخته است، در قالب محلي و منطقهاي نيز اينورژن و طوفانهاي گردوغبار مجامع محلي و انسان ها را تحت تأثير قرار ميدهد شناخت ماهيت منشأ و اثرات طوفانهاي گردوغباري درتعيين روشهاي كنترل آن نقش بسزايي دارد. خشك شدن مردابها و تالابهاي جنوبغربي كشور ايران و جنوب شرقي كشور عراق كاهش شديد پوشش گياهي تخريب خاكهاي سطحي منطقه با ماشين آلات سنگين نظامي قطع اكثر درختان خصوصا نخيلات منطقه دردوره جنگ تحميلي دوره گرماي بسيار طولاني و نبود ارتفاعات طبيعي در مناطق فوق از عوامل مهم در ايجاد پديده گردوغبار در اهواز ميباشد.
رضايي بنفشه و همکاران(1392)، در تحقيق خود به بررسي” بررسي اثرات طوفانهاي گردوغبار بر زندگي بشر و محيط زيست” پرداختند و نتايج نشان داد كه گردوغبار يكي از مهمترين پديدههاي مخرب اقليمي است كه سالانه خسارات فراواني را به سلامتي بشر، محيط زيست، ساختمان ها، جاده ها و هواي شهرها وارد مي نمايد. در ايران نيز به دليل دارا بودن سهم 23 درصدي از طوفان هاي گردوغبار جهان و انتقال گردغبار از كشورهاي عراق و عربستان به ايران مطاله آن ضروري مي باشد. تخريب شديد زمين به طور ميانگين در مناطق خشك جهان اتفاق مي افتد. طوفان هاي گردوغبار نشان مي دهد كه فرسايش بادي در جهان رو به افزايش است، تغييراتي كه توسط انسان ايجاد شده است از مهمترين عوامل نگران كننده در افزايش طوفان ها در برخي از مناطق است. وقوع فرسايش بادي در يك مكان تابعي از عوامل آب و هوايي در ارتباط با خاك و زمين، و مديريت آن بر روي ساختار خاك، پوشش گياهي و كشت است. اقدامات براي مبارزه با طوفانهاي گردوغبار شامل كاهش تأثير سرعت باد از طريق استفاده از كاهندههاي باد شديد يا كمربند سبز ايمني؛ حفاظت از ذرات خاك سست از طريق استفاده از باقيماندههاي محصول و يا ورق هاي پلاستيكي و يا چسبهاي شيميايي؛ و افزايش انسجام ذرات خاك به وسيله عمليات شخم مكانيكي و يا خاك مالچ مي باشد.
زلقي(1390)، در تحقيق خود به بررسي” بررسي اثرات گردوغبار بر انسان و محيط زيست در استان خوزستان” پرداختند و نتايج نشان داد كه استان خوزستان به لحاظ تعداد روزهاي گردوغبار سال 1387 با 1035 روز بيشترين و سال 1377 با 125 روز كمترين تعداد را دارا بوده اند. ميانگين تعداد روزهاي گردوغبار در استان خوزستان 44 روز است. در اين راستا تعداد 50 نمونه در اندازههاي مختلف ذرات گردوغبار (TSP , PMO ، PM2/5 ) جهت آناليزهاي (SEM ، XRD ، XRF و ICP-MS)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره استان کرمانشاه، استان خوزستان، زنان باردار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره استان خوزستان