پایان نامه ارشد رایگان درباره استان خوزستان، تعامل سازنده، کاهش انتشار

دانلود پایان نامه ارشد

امتداد نوارهاي باريک و کشت و زرع دانه به صورت رديفي، رها سازي بخشهايي از خاک به صورت شخم نخورده
کشت و زرع مالچي
عملي که در طي آن درصد زيادي از باقي مانده محصول( برگ، ساقه، تاج، ريشه) بر سطح خاک يا در نزديکي سطح به عنوان مالچ محافظ نگه داشته ميشوند
حداقل شخم
تهيه بستر بذر با حداقل اختلال در خاک؛ استفاده از مواد شيميايي براي کشتن پوشش گياهي موجود؛ شخم فقط در پهنه باريک بذر که بذر را دريافت ميکند؛ کنترل علفهاي هرز توسط علف کشها

3-5-5-2-روش هاي مکانيکي
روشهاي مکانيکي کنترل فرسايش باد به دستکاري سطوح توپوگرافي به منظور کنترل جريانهاي باد مي شوند. چنين تکنيکهايي شامل ايجاد موانع بر سر راه جريان باد ميباشند که عبارتند از: حصارها و بادشکن ها( معروف به کمربندهاي حفاظتي زماني که از گياهان زنده تشکيل شوند) و دستکاري توپوگرافي سطح، مانند شخم زدن توسط گاوآهن. موانع بر سر جريان باد از طريق کاهش سطح تنش برشي در باد پناه خود و با اقدام به عنوان دام يا تله براي ذرات در حال حرکت به کنترل فرسايش کمک ميکنند، اگر چه خود موانع نيز با ايجاد تلاطم در باد پناه خود ميتوانند قابليت حفاظت مؤثر خود را کاهش دهند ( يار احمدي،1390). ميزان کار آمدي موانع در کاهش سرعت باد و شدت تلاطم، توسط طيف وسيعي از علائم تعيين ميگردد از جمله: تخلخل يا منافذ مانع( وابسته به فواصل گياه، پهناي برگ و ساقه)، توزيع تخلخل، شکل، ارتفاع، جهت، عرض و فواصل آنها. مؤثرترين موانع نيمه نفوذ هستند زيرا، اگرچه کاهش سرعت آن کمتر از حصارهاي نفوذ ناپذير است، اما آنقدر مقدار گردبادها و تلاطمها در باد پناه آن نيز کاهش يابد. بر اين اساس بادشکن ها و کمربندهاي حفاظتي بايد طوري طراحي شوند که هماهنگي و تعامل سازنده بين ارتفاع، تراکم، تخلخل، شکل و پهناي سد گياهي به حداکثر برسد. استفاده از پوششهايي مثل بقاياي گياهي، شن، گراول، کودهاي گياهي و حيواني براي تثبيت شنهاي روان، ايجاد بادشکن در مناطق برداشت(کردواني، 1386).
4-5-5-2-اقدامات مهندسي: استفاده از حصارهاي سيمي در بخش هايي با جمعيت بالا جهت محافظت از چراگاهها و زمينها از چراي بيش از حد، کنترل چاهها در مناطق ممنوعه و نظارت بر بهرهبرداري از چاه ها(ظريفي و آسودار، 1390).
5-5-5-2-روشهاي شيميايي: استفاده از مالچهاي نفتي، پلاستيکي و پليمري(روحي کلارلو و همکاران، 1390).
6-5-5-2- روشهاي اقتصادي و اجتماعي: تمرکز اين اقدامات بر روي مديريت زمين ميباشد که شامل سياستهاي بهسازي، استراتژيهاي کاهش فقر و بهرهوري بيشتر در استفاده از آب مي باشد( همدم جو و همکاران، 1392).
7-5-5-2-روشهاي مديريتي: کنترل بهرهبرداري از جنگلها و مراتع؛ احياء تالابها و درياچههاي خشک شده بواسطه تجديد نظر در پروژههاي سد سازي؛ تعاملات و رايزنيهاي بين المللي با کشورهاي همسايه در خصوص احياء مناطق منشاء گرد و غبار( ظريفي و آسودار،1390).
6-5-2- ديگر راههاي مقابله با اين پديده
1-6-5-2- تسهيلات
در شرايطي که از طرفي هم با تشديد بيتفاوتي مسئولين و هم تشديد ميزان گرد و غبارها مواجهه هستيم. مسئولين که به نظر عزم جدي در مقابله و کاهش ميزان اين ريز و درشت گردها ندارند، اين حق مردم اين استان ها باشد که از برخي تسهيلات بهره مند گردند.
– تسهيلات رايگان بهداشتي و درماني: وزارت محترم بهداشت و درمان بايد تسهيلات درماني رايگان در زمينه بيمارهاي تنفسي و پوستي در اختيار مردم قرار دهد. هر چند شاهديم اين وزارت حتي از ارائه بروشورهاي هشدار دهنده و آگاهي بخش تا يک ماسک دهان خودداري مي نماييد. اين طوري است که نيازست اين وزارت تسهيلات لازم براي ارائه خدمات در خانهها را براي سالمندان تدارک ببيند.
– تسهيلات اداري: با توجه به سختي شرايط کار در اين استانها، بنظر حق مسلم تمامي کارمندان باشد که از تسهيلات سختي کار بهرهمند گردد و از مزاياي افزونتري از جمله يارانه سلامت برخوردار گردند. و از تسهيلاتي ديگري از جمله ساعت پايين کار اداري و… نيز منتفع شوند(باشگاه خبرنگاران، 1392. بهاري، 1392).
در ايران نيز علاوه بر پديده‌هايي که به دليل تأثير سيستم‌هاي جوي باران‌زا استانهاي درگير را در کشور متأثر مي‌سازد، پديده گرد و غبار که در مواردي با غلظت قابل ملاحظه همراه بوده و گاهاً ديد افقي را به 100 متر تقليل مي‌دهد، در اکثر مواقع سال به خصوص در فصول گرم اين مناطق کشور را با مشکلات جدي مواجه کرده است. مدفون ساختن مناطق مسکوني در زير ماسه‌ها، از بين بردن زمين‌هاي کشاورزي و گسترش نواحي بياباني، مدفون ساختن کانال‌ها و آلوده ساختن آب‌هاي سطحي، از دست دادن بافتهاي گياهي و کاهش فعاليت فتوسنتزي، کاهش ديد، ايجاد اخلال در سيستم حمل و نقل، آفتزدگي مزارع کشاورزي و باغات ميوه، آلودگي هوا و بروز مشکلات و بيماري‌هاي تنفسي، و بيماري‌هاي عفوني و پوشش مسيرهاي حمل و نقل از جمله خسارتهاي ناشي از طوفان‌هاي گرد و غباري مي‌باشند. استان خوزستان در جنوب غربي ايران در جوار خليج فارس و اروند رود قرار دارد. دهمين استان کشور از لحاظ وسعت و داراي رتبه دوم توليد ناخالص داخل و رتبه اول توليد نيروگاهي در کشور مي باشد که با اختصاص 70% از سهم صادرات نفت کشور و توليد سالانه بيش از 10 ميليون تن مواد پتروشيمي خوزستان را به يکي از مهمترين استانهاي اقتصادي ايران تبديل کرده است بيش از 25/1 ميليون هکتار از مساحت استان خوزستان را بيابان تشکيل ميدهد و از اين نظر جز آسيبپذيرترين استانهاي کشور محسوب ميشود چرا که اراضي بياباني آن شامل 11 شهرستان است و 350 هزار هکتار از بيابانها را شنهاي روان تشکيل ميدهند که شامل 6 کانون فرسايش بادي است و کانونهاي بحرانزاي فرسايش بادي بيشترين خسارتهاي مالي و زيستمحيطي را به منابع اقتصادي خوزستان وارد ميکنند. اثرات پديده‌هاي گرد و غبار ممکن است تا فاصله چند صد کيلومتري از منبع اصلي تداوم داشته و سبب بروز اثرات نامطلوب زيستي و بروز خسارات فراوان در زمينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي گردد. پديده گرد و غبار در چند سال اخير بخشهاي وسيعي از کشور ما را تحت تاثير قرار داده و در پارهاي از موارد منجر به مختل شدن کليه فعاليتهاي ساکنان شهرهاي جنوبي و غربي گرديده است. اين پديده آب و هوائي اگرچه منشاء آن کشورهاي عربي خليج فارس و عراق است ليکن به سرعت زندگي شهري را در استان خوزستان تحت تاثير قرار داده است. استان خوزستان کانون اصلي بحران ناشي از گردو غبار با منشا کشورهاي عربي است. يکي از آثار مشهود اين پديده در استان خوزستان خساراتي است که بر زندگي شهري استان وارد کرده است (خمان، 1392). درارديبهشت 87 گرد و غبار شديد، تمام ادارات، سـازمان‌ها و نهادهاي دولتي، مـراکـز آموزشي، دانشگاه‌ها و بانک‌هاي استان خوزستان را به تعطيلي کشاند. فقط مـراکز عرضه‌کننده خدمات درماني، شامل مراکز بهداشتي، درماني، آرژانس‌ها، آتش‌نشاني و ديگر مراکزي که خدمات حياتي و ويژه دارند باز گذاشته شد(اداره کل حوادث و سوانح استان خوزستان، 1391). همچنين درابتداي اسفند 88 پديده گرد و غبار شديد هوا مراکز آموزشي و اداره‌هاي استان خوزستان را دو روز تعطيل کرد و ميـزان انـتشار گرد و غبار استان به بيش از3200 ميکروگرم برهرمتر مکعب يعني 37 برابر حد مجاز رسيد، طي گزارش ديگري در 16تير 88 به‌ علت وقوع پديده گرد و غبار و افزايش ذرات آلاينده تمامي مراکز دولتي، ادارات و سازمان‌هاي استان خوزستان تعطيل شد. درمرداد ماه 91 تعداد روزهاي بيشتر ازحد مجاز ذارت معلق، 15 روز اعلام شده است(اداره کل حفاظت محيط زيست استان خوزستان، 1391).

7-5-2- روشهاي متفرقه براي کاهش انتشار گرد وغبار
براي جلوگيري از انتشارهاي کوتاه مدت گرد و غبار بايد قبل از انجام هر گونه عملياتي که سطح زمين را دچار اختلال مينمايد از روشهاي مختلف از جمله آب پاشي با تانکر و شيلنگ استفاده نمود. اين روشهاي کنترل کوتاه مدت ميتواند با توقف عملياتها در شرايط بادهاي پر سرعت تکميل شوند. سطوح ايجاد کننده گرد و غبار ميتوانند براي مدت طولانيتر توسط سنگفرش کردن مسيرهاي خاکي يا استفاده از متوفق کنندگان شيميايي گرد و غبار، ثابت گردند( يار احمدي، 1390). اقدامات احتياطي زير ميتواند به فرد کمک کند تا خود را از اثرات سوء گرد و غبار حفظ کند و اثرات نامطلوب اين پديده را بر سلامت خود به حداقل برساند. از فعاليت درخارج از منزل اجتناب کند. اگر الزاما بايستي در هواي آزاد فعاليت کنيد زمان آن را به حداقل ممکن کاهش دهيد. از ورزش سنگين به ويژه اگر داراي مشکلات تنفسي و آسم هستيد خودداري کنيد. در خانه يا محيط هاي بسته بمانيد و درها و پنجره ها را بسته نگاه داريد. درصورت امکان در اماکن داراي سيستم تهويه مطبوع بمانيد. اگر داراي آسم هستيد يا نشانه هايمانند کوتاهي تنفس، سرفه و خس خس کردن و درد قفسه سينه را مشاهده کرديد برنامه درماني خود را دنبال کنيد و اگر نشانه ها برطرف نشد با پزشک خود مشورت کنيد(مديريت بهداشت محيط و حرفه اي. 1391).

6-2- بخش ششم
1-6-2- آسيب شناسي گرد و غبار
حال سوال شايد در بحث چرايي اين پديده زياد التيمام بخش درد اين مردم نباشد، چرا که بحث اصلي در مورد راههاي پيکار و مقابله با اين بلاست. که در گفتار زير به آسيب شناسي اين پديده مي پردازيم:
1-1-6-2- آسيبهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي وارده بر پيکر مردم استان خوزستان
آسيبهاي وارده از سوي اين پديده بر پيکره نحيف مردم چنان واضح و آشکارست که گاهي بايد بر بينايي و قدرت ديد مسئولين استان و مسئولين سازمان محيطزيست کشور که متولي اصلي مبارزه با اين پديده هستند، شک و احساس نگراني کرد. استان خوزستان داراي منابع عظيم زيرزميني و رو زميني غني ميباشد که اين پتانسيلها و اين فرصتها براي هر سرمايهگزاري کعبه آمال مي تواند باشد، متاسفانه سرمايه و حال و روزش روز بروز پير و فرتوت ميگردد. زيرا عدم حضور سرمايهگزار بعلت ريسک بالا و خطرپذيري بالاي آن، اين استان را در ردههاي بالاي درصد بيکاري قرار داده است. علاوه بر اين همواره اين انسان سالم است که محور توسعه است. حال آنکه صفهاي عريض و طويل بيماران تنفسي در ايام حادث شدن اين پديده در جلوي بخشهاي درماني خود مؤيد اين قضيه هست که سلامت مردم اين مناطق بشدت تهديد ميگردد. و اين موجب فرار بخش عظيمي از نيروي کار متخصص از اين مناطق و در نتيجه خالي شدن منطقه از اين نيروها گرديده است. تعطيليهاي مکرر و خسارتي که بر پيکره نظام آموزشي، اقتصادي و سياسي استان وارد ميکند، جبران ناپذير است. تعطيلي واحدهاي اقتصادي از جمله بانک و بورسها تا ادارات و مغازهها و کارخانهها که به عنوان شريانهاي حياتي هر جامعه مطرح ميگردند، لطمات وسيعي به اقتصاد و آموزش مردم وارد کردهاند. خستگي مردم و احساس افسردگي و خانه نشينيهاي زجرآور و احساس يأس از اين مسئله موجب افول تحرکات و جنب و جوشهاي اجتماعي که به عنوان شاخص پوياي و سرزندگي يک اجتماع مطرح است، گرديده است. که اين به نوبهي خود موجب احساس عصبانيت در لايههاي پايين اجتماع که علاوه بر متحمل شدن هزينههاي سلامت، بايد هزينه بيکاري و ساير هزينههاي سرسام آور از جمله بهاي برق و فيلترهاي تصويه هوا را پرداخت نمايند، گرديده است که اصلا زيبنده مردمي که سالهاي سال زير توپ و تفنگ دشمن استقامت کردهاند، نيست. سلامت جسماني و رواني مردم متأثر از اين پديده بشدت آسيب ديده است و اين در حالي است در استاني مثل خوزستان شدت تأثير اين پديده وقتي با آلودگيهاي ناشي از پالايشگاههاي نفت و گاز همراه ميشود مضاعف گرديده و اين بي عدالتي به شکل تهديدي جدي امروز کودکان بعنوان آيندگان جامعه فردا و سالمندان به عنوان سرمايههاي يک جامعه را مورد هدف قرار داده است(بهاري، 1392).

شکل 10: خسارات وارده از طرف گرد و غبار

اقتباس(پاپزن،1392)

2-1-6-2-اثرات ريزگردها در کشاورزي
وقوع ريزگردها باعث کاهش رشد رويشي و خصوصيات فيزيولوژيکي60 دو گياه برنج و ذرت شده است. همچنين ميزان کلروفيل برگها بر اثر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ارباب رجوع، افغانستان، پردازش اطلاعات Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی افغانستان، ارتکاب جرم