پایان نامه ارشد رایگان درباره ارزیابی ریسک، مدیریت ریسک، سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه ارشد

پشتیبانی تخصصی
نامناسب بودن وضعیت پشتیبانی عمومی
کمبود و نامناسب بودن نیروی انسانی، فضا و تاسیسات

دهلیون نه روش مختلف تجزیه و تحلیل خطا را ارائه داده است که روش FMEA، به عنوان یکی از روش های موثر جهت تجزیه و تحلیل خطاهای درمانی مورد تاکید قرار گرفته است [12].اکبری و همکاران با بررسی مفاهیم مدیریت خطر، مدیریت ریسک، مدیریت خطا و FMEA در مطالعات و پژوهشهای گوناگون موجود، و در رابطه با مفهوم حاکمیت بالینی و لزوم ارتقا دایم کیفیت در بخش بهداشت و درمان و مراقبت های پزشکی، نتیجه گرفته اند که استفاده از FMEA در تجزیه و تحلیل خطاهای احتمالی این سیستم سبب ایجاد بهبود در عرصع رقابتی برای خدمات نظام سلامت می گردد. براساس یافته های تحقیقاتی ایشان، FMEA با رویکرد پیشگیرانه و گروه محور خود موجب افزایش دقت کارکنان و توجه آنان بر نقاط ضعف حرفه ای بالقوه خود و تلاش برای از بین بردن آنها خواهد شد [2].
ولی پور و همکاران (2013) نیز برخی از ریسک های موجود در پروژه های عمرانی صنعتی کلان را فهرست بندی نموده اند که می توان آنها را به صورت جدول 2-5 خلاصه نمود [54].
جدول 2-5- ریسک های موجود در پروژه های عمرانی ـ صنعتی زیربنایی [54].
زمینه ریسک
ریسک
سیاسی
تحریم های سیاسی

بی ثباتی اجتماعی

تغییر قوانین

محدودیت های قانونی و آیین نامه ها در شرایط سیاسی

فساد سیاسی
اقتصاد و مالی
نوسانات نرخ ارز

ریسک تورم

نوسانات دوره ای در اقتصاد

تغییر بزرگ در نرخ های سرمایه گذاری

تاخیر در پرداخت

محدودیت در تامین سرمایه

تاخیر در گشایش LC
عمرانی
تاخیر در انتقال تجهیزات به سایت

تاخیر در برنامه زمان بندی ساخت

تعویق پیشرفت خرید و تامین کالا

استفاده از روش نامناسب برای ساخت

کیفیت پایین مصالح و تجهیزات

کمبود منابع

عدم اجرای قرارداد بوسیله پیمانکار جزء

بازرسی ها و گزارشات ناکافی در زمینه QA/QC
محیط زیست و آب و هوا
فورس ماژور

شرایط نامساعد آب و هوایی

ناحیه مستعد حوادث طبیعی

شرایط سخت محیطی
بازار
نظم نامناسب در بازار محلی

نوسانات قیمت مصالح

توانایی تولید مصالح ساخت و ساز

بی نظمی و رقابت نادرست
طراحی و برنامه ریزی
تاخیر در طراحی

خطا در طراحی

کیفیت نامناسب طراحی

بلوغ تکنولوژی

سازگاری تکنولوژی
در جدول 2-6- تعدادی از تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت ریسک فازی آورده شده است. ستون اول مشخص کننده نویسنده مقاله و ستون های دوم، ششم و هفتم جدول به ترتیب نشان دهنده سال انتشار مقاله، تکنیک استفاده شده در مقاله و نتیجه و یا فاکتور محاسبه شده در مقاله است. در ستون های سوم تا پنجم، بررسی شده که مقاله مربوطه در کدام یک از حوزه های مدیریت ریسک کار کرده اند. عدد 1 نشان دهنده این است که در حوزه مربوطه کار شده است، و عدد 0 نشان دهنده کار نشدن در آن حوزه می باشد.

جدول 2-6- تعدادی از تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت ریسک فازی [18]
نویسنده

سال

شناسایی ریسک
تحلیل کیفی ریسک
تحلیل کمی ریسک
تکنیک استفاده شده
نتیجه
کار و تاه11
2001
0
1
0
نمودار علت و معلول
ارزیابی کیفی ریسک (در این پژوهش یک متد کاربردی جهت تعیین نمودار علت و معلول معرفی می شود که به کمک آن علتهای اصلی ریسکها به کمک نمودار تاثیر و تاثر نشان داده می شود.)
نام چو و همکاران12
2002
0
0
1
روش تحلیل درخت واقعه فازی13
ارزیابی ریسک(با کمک تئوری مجموعه های فازی یک متد کمی جهت تعیین اولویت و تاثیر و تاثر عوامل موثر بر ریسک ارائه می کند)
ابراهیم مصطفی و همکاران14
2006
0
0
1
توابع توزیع احتمال
ارزیابی ریسک – پیش بینی ریسک (در این تحقیق با استفاده از روابط و توزیعهای آماری یک مدل پیش بینی ریسک ارائه می شود)
ریبیز15
2007
0
0
1
شبیه سازی کامپیوتری
شناسایی و اندازه گیری ریسک (در این پژوهش با استفاده از فنون شبیه سازی کامپیوتری نسبت به ارائه یک مدل شناسایی و شبیه سازی ریسک اقدام می شود)
زینگ و همکاران16
2007
1
0
1
فرایند تحلیل سلسله مراتبی17 تجدید نظر شده
ارزیابی ریسک- مدیریت ریسک
ابراهیم نژاد و همکاران18
2009
1
0
1
تاپسیس19 فازی و
لین مپ20 فازی
رتبه بندی و ارزیابی ریسک ( این پژوهش با کمک روش تاپسیس یک مدل رتبه بندی و ارزیابی ریسک ارائه می شود)
بویلاسکو و همکاران21
2009
0
0
1
توابع توزیع احتمال
ارزیابی ریسک – پیش بینی ریسک (در این تحقیق با استفاده از روابط و توزیعهای آماری یک مدل پیش بینی ریسک ارائه می شود)
ملکی و همکاران22
2009
1
0
0
روش دلفی
شناسایی ریسک (با استفاده از روش دلفی گروهیاقدام به شناسایی ریسکها می شود)
موروت و همکاران23
2010
1
0
1
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
ارزیابی ریسک ( باکمک روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به ارزیابی ریسک اقدام می نماید)

فصل سوم
روش تحقیق

3-1-مقدمه
تحقيق را ميتوان تلاشي منظم و سازمان يافته براي بررسي مساله اي خاص كه به يك راه حل نياز دارد توصيف كرد و شامل گامهايي است كه طراحي و پيگيري مي شوند تا پاسخهايي براي مساله مورد علاقه ما در محيط كاري بدست آيد.
هدف از انتخاب روش تحقيق اين است كه مشخص كنيم چه روش تحقيقي براي بررسي موضوعي خاص لازم است. انتخاب روش تحقيق به اهداف و ماهيت موضوع پ‍‍‍‍ژوهش بستگي دارد.طرح پژوهشي چارچوبي را براي مطالعه روابط بين متغيير بوجود مي آورد. هدف از انجام انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي اتخاذ كند تا او را هر چه سريع تر، دقيق تر، آسان تر و ارزان تر در دستيابي به پرسش هاي تحقيق ياري نمايد.
در اين فصل كليه مراحل روش شناسي تحقيق شامل : روش تحقيق ، جامعه آماري مورد مطالعه ، نمونه آماري، ابزار جمع آوري اطلاعات ، اعتبار يابي ابزار پژوهش ، روش تجزيه وتحليل داده ها و آزمونهاي آماري استفاده شده ، مورد بررسي قرار گرفته است.

3-2- روش تحقيق
روش تحقيق در مدیریت با توجه به دو ملاك هدف تحقيق و نحوه گردآوري داده ها مشخص مي گردد.
تحقيقات علمي را بر اساس هدف تحقيق به سه دسته تقسيم مي كنند:
تحقيقات بنيادي، كاربردي و تحقيق و توسعه.
در روش كاربردي پژوهشگر سعي مي كند به يك مساله و پرسش واقعي كه در عمل وجود دارد طي يك فرايند تحقيق پاسخ دهد.تحقيقات كاربردي تحقيقاتي هستند كه به نظريه ها، قانون مندي ها، اصول و فنوني را كه در تحقيقات پايه تدوين مي شوند را براي حل مسائل اجرائي و واقعي بكار مي گيرند. تحقيقات كاربردي بيشتر به سمت كاربرد علمي دانش هدايت مي شوند[14].
همچنين تحقيقات علمي بر حسب گردآوري اطلاعات به دو دسته تقسيم مي شوند: 1) تحقيقات آزمايشي 2) تحقيقات توصيفي[14].
تحقيق توصيفي نيز شامل مجموعه روش هايي است كه هدف آن توصيف كردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است. اجراي تحقيقات توصيفي صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا يا ياري دادن به فرايند تصميم گيري مي باشد.
پژوهشگر در اين نوع تحقيقات سعي مي كند تا آنچه هست را بدون هيچگونه استنتاج ذهني گزارش دهد و نتايج عيني از موقعيت بگيرد[14].
تحقيق حاضر از نظر هدف، يك تحقيق كاربردي مي باشد و از نظر گردآوري داده ها و اطلاعات و روش تجزيه و تحليل يك تحقيق توصيفي و غير آزمايشي مي باشد
3-3- جامعه آماري:
جامعه آماري شامل گروهي از افراد است كه يك يا چند صفت مشترك دارند كه اين صفات مورد توجه محقق مي باشد.
جامعه ممكن است همه افراد يك نوع خاص و يا عده محدودي تري از همان گروه را در بر گيرد
نمونه گروه كوچك تري از جامعه است که براي مشاهده و تجزيه و تحليل انتخاب شده است. با مشاهده مشخصات نمونه اي كه از يك جامعه انتخاب شده است مي توان از مشخصات كل جامعه استنتاج معيني به عمل آورد .از آنجا كه ممکن است تعداد اعضاء جامعه مورد مطالعه زياد باشد. بنابر اين نمونه گیری امري ضروري است. زيرا از آن جايي كه انجام هر تحقيق مستلزم صرف هزينه و زمان است، امكان بررسي كل جامعه به صورت سر شماري وجود ندارد، لذا پژوهشگران با توجه به چنين واقعيتي درصدد بر مي آيند كه از طريق نمونه گيري اطلاعات احتمالي را با استفاده از تحليل داده هاي بدست آمده پيرامون نمونه بدست آوردند و در نهايت از طريق تعميم، اين اطلاعات را به جامعه اصلي منتسب نمايد[18].
جامعه آماری تحقیق پیش رو کلیه مدیران، کارشناسان و متخصصین می باشند که درگیری مستقیم با پروژه ساخت دهکده سالمندان دارند. لذا از آنجا که تعداد اعضای جامعه آماری این پژوهش تعداد محدودی بودند، بنابراین از نمونه گیری استفاده نشده است و از کلیه افراد جامعه آماری در دسترس برای تکمیل پرسشنامه تحقیق استفاده شده است.

3-4- قلمرو تحقیق
3-4-1- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق پیش رو محلهای اجرای پروژه می باشد.
3-4-2- قلمرو زمانی
از نظر زمانی تحقیق پیش رو در بازه زمانی اردیبهشت1392 تا اسفند ماه 1392 هجری شمسی صورت پذیرفته است.
3-4-3- قلمرو موضوعی
از نظر موضوعی تحقیق پیش رو در حوزه مدیریت ریسک پروژه قرار گرفته است.

3-5-ابزار جمع آوري اطلاعات:
در اين تحقيق از سه روش براي جمع آوري اطلاعات استفاده گرديده است:
بررسي اسناد و مدارك:
در زمينه ادبيات موضوع، تعيين چارچوب نظري و شاخص ها از منابع موجود در كتابخانه كه حاوي كتب، مجلات وپايان نامه ها و گزارشات علمي است، استفاده شده است.
مصاحبه
همچنین جهت بررسی مساله تحقیق و نیز مشخص شدن شاخص ها و توضیح به پاسخ دهندگان مصاحبه های پراکنده و ساختار نیافته ای صورت پذیرفت.
پرسشنامه:
اين روش يكي از ابزار هاي رايج تحقيق و روش مستقيم براي كسب داده هاي تحقيق است. پرسشنامه مجموعه اي از سوالهاست كه پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه مي دهد كه اين پاسخ ها داده هاي مورد نياز پژوهشگر را تشكيل مي دهد. از طريق سوالات پرسشنامه مي توان دانش، علاقع، نگرش فكري فرد را مورد بررسي قرار داد.
پرسشنامه عمده ترين و مهمترين روش جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق مي باشد كه بعد از مطالعات كتابخانه اي، بر مبناي مباني نظري، پرسشنامه اي با همكاري اساتيد راهنما و مشاور تنظيم گرديده است. نوع سوالات اين پرسشنامه بسته بوده و هر سوال در بر گيرنده پنج گزينه مي باشد تا پاسخ دهنده از ميان آنان يكي را انتخاب نمايد.

3-6-اعتبار يابي ابزار تحقيق (روايي24و پايايي25 پرسشنامه)
مقصود از روايي آن است كه آيا ابزار اندازه‌گيري مي‌تواند ويژگي و خصيصه‌اي كه ابزار براي آن طراحي شده است را اندازه‌گيري كند يا خير؟ موضوع روايي از آن جهت اهميت دارد كه اندازه‌گيري‌هاي نامناسب و ناكافي مي‌تواند هر پژوهش علمي را بي‌ارزش و ناروا سازد.
در اين تحقيق جهت سنجش روايي پرسشنامه‌ها محقق پرسشنامه هاي استاندارد شده مذكور را با كسب نظر اساتيد راهنما و مشاور بدقت مورد بررسي قرار داد .
مقصود از پايايي آن است كه اگر ابزار اندازه‌گيري را در يك فاصله‌ي زماني كوتاه چندين بار و به گروه واحدي از افراد بدهيم نتايج حاصل نزديك به هم باشد. براي اندازه‌گيري پايايي از شاخصي به نام “ضريب پايايي” استفاده مي‌كنيم و اندازه‌ي آن معمولاً بين صفر تا يك تغيير مي‌كند. ضريب پايايي “صفر” معرف عدم پايايي و ضريب پايايي “يك”، معرف پايايي كامل است.
در اين تحقيق براي سنجش پايايي پرسشنامه‌، يك مرحله پيش آزمون انجام گرفت.
براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوال‌هاي پرسشنامه و ورايانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه مي‌کنيم.

که در آن :
تعداد زير مجموعه‌هاي سئوال‌هاي پرسشنامه يا آزمون = J
واريانس زير آزمون Jام Sj2 =
واريانس کل پرسشنامه يا آزمون S2 =
بنابراين به منظور اندازه‌گيري قابليت اعتماد، از روش آلفاي کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار
18 SPSS انجام گرديده است.
بدين صورت كه پرسشنامه بين30 نفر از جامعه‌ي آماری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مدیریت ریسک، ارزیابی ریسک، روش FMEA Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره پرسش نامه