پایان نامه ارشد رایگان درباره ارزش بازار

دانلود پایان نامه ارشد

ج درصد است، فرض H0 در سطح خطاي پنج درصد رد مي شود و وجود همبستگي بين اين دو متغير تاييد مي شود. همچنين ضريب تعيين تعديل شده محاسبه شده نيز عدد 024/ 0 را نشان مي دهد که عدد پاييني مي باشد و برازش پاييني از تغييرات سود تقسيمي بر تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي بالاتري دارند ارائه مي کند. يکي از مفروضات رگرسيون استقلال خطاهاست در صورتي که فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يکديگر همبستگي داشته باشند، امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد.آماره دوربين- واتسون به منظور بررسي استقلال خطاها از يکديگر استفاده مي شود که اگر مقدار آماره دوربين – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد. مقدار آماره دوربين- واتسون طبق جدول (15-4) 839/1 مي باشد و اين عدد نشان مي دهد که خطاها از يکديگر مستقل هستند و بين خطاها خود همبستگي وجود ندارد و فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد.

جدول شماره (16-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)

ANOVA
سطح معني داري
Fآماره
Mean Square
درجه آزادي
Sum of Squares
مدل
0/010
4/655
0/255
2
509/0
رگرسيون

0/055
297
16/241
Residual

299
16/750
جمع

جدول شماره (16-4) نشان دهنده تحليل واريانس بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي بالاتري دارند مي باشد، طبق اين خروجي، معني داري کلي مدل رگرسيون توسط جدول ANOVA و ازطريق فرضيه هاي آماري ذيل آزمون مي شود :

با توجه به اين که sig کمتر از پنج درصد مي باشد، فرض خطي بودن رابطه بين دو متغير تاييد مي گردد.حال دنبال پيدا كردن اين رابطه مي رويم:

جدول شماره (17-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)

سطح معني داري
tآماره
ضرايب استاندارد شده
ضرايب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

0/150
-1/443

0/024
-0/035
(Constant)
0/005
2/817
0/161
0/047
0/131
تغييرات سود تقسيمي
0/231
1/199
0/069
0/088
0/106
قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي

در خروجي جدول شماره (17-4) و در ستون B به ترتيب مقدار ثابت و ضريب متغير مستقل در معامله رگرسيون ارائه شده است.
Y= – 0/035+ 0/131X1 + 0/106 X2 + e i

طبق خروجي جدول شماره (17-4)، ستون هاي اين جدول شامل معيار ضرايب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوي هر يک از ضرايب ستون B با عدد صفر به کار مي رود.
حال اگر 2? و 1? و ? ضرايب رگرسيوني خط رگرسيون جامعه باشد، آزمون فرض ها را براي اين سه مقدار مي توان به صورت زير نوشت :
,

از آنجا که در اين خروجي، 0) =sig ) آزمون تساوي ضريب رگرسيون و مقدار ثابت ، براي عرض از مبدا و ضريب رگرسيوني مربوط تغييرات سود تقسيمي کوچکتر از پنج درصد است بنابراين فرض تساوي اين دو ضريب با صفر رد مي شود و نبايد آن ها را از معادله رگرسيون حذف کرد. اما سطح معني داري مربوط به قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي از 0/05 بيشتر مي باشد بنابراين بايد از معادله رگرسيوني حذف شود.

فرضيه فرعي 2-1 – 1: رابطه معناداري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركتهايي كه قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي پايين تري دارند، وجود دارد.

اگر فرضيه فرعي2-1 – 1 را به صورت آماري بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگي معنا داري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي پايين تري دارند، وجودندارد.
همبستگي معنا داري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي پايين تري دارند ،وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (19-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي پايين تري دارند.

دوربين- واتسون
خطاي معيار تخمين
ضريب تعيين تعديل شده
ضريب تعيين
ضريب همبستگي
مدل
1/934
0/020176
0/040
0/047
0/216
1

طبق جدول شماره (19-4) ضريب همبستگي پيرسون بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي پاييني دارند 216/0 است. اين عدد در سطح خطاي 5% رابطه معني داري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي پاييني دارند نشان مي دهد. با توجه به خروجي هاي نرم افزار SPSS؛ جداول نشان مي دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطاي پنج درصد رد مي شود و وجود همبستگي بين اين دو متغير تاييد مي شود. همچنين ضريب تعيين تعديل شده محاسبه شده نيز عدد 040/ 0 را نشان مي دهد که عدد پاييني مي باشد و برازش پاييني از تغييرات سود تقسيمي بر تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي پاييني دارند ارائه مي کند. يکي از مفروضات رگرسيون استقلال خطاهاست در صورتي که فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يکديگر همبستگي داشته باشند، امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد.آماره دوربين- واتسون به منظور بررسي استقلال خطاها از يکديگر استفاده مي شود که اگر مقدار آماره دوربين – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد. مقدار آماره دوربين- واتسون طبق جدول (19-4) 934/1 مي باشد و اين عدد نشان مي دهد که خطاها از يکديگر مستقل هستند و بين خطاها خود همبستگي وجود ندارد و فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد.

جدول شماره (20-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)
ANOVA

سطح معني داري
Fآماره
Mean Square
درجه آزادي
Sum of Squares
مدل
0/001
7/290
0/297
2
0/594
رگرسيون

0/041
297
12/090
Residual

299
12/684
جمع

جدول شماره (20-4) نشان دهنده تحليل واريانس بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي پاييني دارند مي باشد، طبق اين خروجي، معني داري کلي مدل رگرسيون توسط جدول ANOVA و ازطريق فرضيه هاي آماري ذيل آزمون مي شود :

با توجه به اين که sig کمتر از پنج درصد مي باشد، فرض خطي بودن رابطه بين دو متغير تاييد مي گردد.حال دنبال پيدا كردن اين رابطه مي رويم:

جدول شماره (21-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)
سطح معني داري
tآماره
ضرايب استاندارد شده
ضرايب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std. Error
B

0/002
-3/065

0/015
-0/046
(Constant)
0/809
0/242
0/014
0/078
0/019
تغييرات سود تقسيمي
0/000
3/818
0/217
0/044
0/170
قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي

در خروجي جدول شماره (21-4) و در ستون B به ترتيب مقدار ثابت و ضريب متغير مستقل در معامله رگرسيون ارائه شده است.
Y= – 0/046+ 0/019X1 + 0/170 X2 + e i

طبق خروجي جدول شماره (21-4)، ستون هاي اين جدول شامل معيار ضرايب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوي هر يک از ضرايب ستون B با عدد صفر به کار مي رود.
حال اگر 2? و 1? و ? ضرايب رگرسيوني خط رگرسيون جامعه باشد، آزمون فرض ها را براي اين سه مقدار مي توان به صورت زير نوشت :
,

از آنجا که در اين خروجي، 0) =sig ) آزمون تساوي ضريب رگرسيون و مقدار ثابت ، براي عرض از مبدا و ضريب رگرسيوني مربوط قابليت پيش بيني جريانهاي نقدي با صفر و کوچکتر از پنج درصد است بنابراين فرض تساوي اين دو ضريب با صفر رد مي شود و نبايد آن ها را از معادله رگرسيون حذف کرد. اما سطح معني داري مربوط به تغييرات سود تقسيمي از 0/05 بيشتر مي باشد بنابراين بايد از معادله رگرسيوني حذف شود.

فرضيه فرعي2 – 1: رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري مختلفي دارند، متفاوت است.
فرضيه فوق در دو سطح بالا و پايين انجام مي شود.

فرضيه فرعي1 – 2 – 1: رابطه معناداري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركتهايي كهنسبت ارزش بازار به ارزش دفتري بالايي دارند، وجود دارد.

اگر فرضيه فرعي1- 2-1 را به صورت آماري بيان كنيم به حالت زير در خواهد آمد :
همبستگي معنا داري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري بالايي دارند ، وجود ندارد.
همبستگي معنا داري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري بالايي دارند ،وجود دارد.
و با جدول هاي آماري ذيل نمايش داده ميشود:

جدول شماره (23-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري بالايي دارند.
دوربين- واتسون
خطاي معيار تخمين
ضريب تعيين تعديل شده
ضريب تعيين
ضريب همبستگي
مدل
1/500
0/013909
0/185
0/190
0/436
1

طبق جدول شماره (23-4) ضريب همبستگي پيرسون بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري بالايي دارند 436/0 است. اين عدد در سطح خطاي 5% رابطه معني داري بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري بالايي دارند نشان مي دهد. با توجه به خروجي هاي نرم افزار SPSS؛ جداول نشان مي دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطاي پنج درصد رد مي شود و وجود همبستگي بين اين دو متغير تاييد مي شود. همچنين ضريب تعيين تعديل شده محاسبه شده نيز عدد 185/ 0 را نشان مي دهد که عدد خوبي مي باشد و برازش مناسبي از تغييرات سود تقسيمي بر تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري بالايي دارند ارائه مي کند. يکي از مفروضات رگرسيون استقلال خطاهاست در صورتي که فرضيه استقلال خطاها رد شود و خطاها با يکديگر همبستگي داشته باشند، امکان استفاده از رگرسيون وجود ندارد.آماره دوربين- واتسون به منظور بررسي استقلال خطاها از يکديگر استفاده مي شود که اگر مقدار آماره دوربين – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد. مقدار آماره دوربين- واتسون طبق جدول (23-4) 50/1 مي باشد و اين عدد نشان مي دهد که خطاها از يکديگر مستقل هستند و بين خطاها خود همبستگي وجود ندارد و فرض همبستگي بين خطاها رد مي شود و مي توان از رگرسيون استفاده کرد.

جدول شماره (24-4) : تحليل واريانس رگرسيون (ANOVA)
سطح معني داري
Fآماره
Mean Square
درجه آزادي
Sum of Squares
مدل
0/000
34/945
0/676
2
1/352
رگرسيون

0/019
297
5/746
Residual

299
7/098
جمع

جدول شماره (24-4) نشان دهنده تحليل واريانس بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شرکت هايي که نسبت ارزش بازار به دفتري بالايي دارند مي باشد، طبق اين خروجي، معني داري کلي مدل رگرسيون توسط جدول ANOVA و ازطريق فرضيه هاي آماري ذيل آزمون مي شود :

با توجه به اين که sig کمتر از پنج درصد مي باشد، فرض خطي بودن رابطه بين دو متغير تاييد مي گردد.حال دنبال پيدا كردن اين رابطه مي رويم:

جدول شماره (25-4) : ضرايب معادله رگرسيون (Coefficients)

سطح معني داري
tآماره
ضرايب استاندارد شده
ضرايب استاندارد نشده
مدل

Beta
Std.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره رگرسيون، تغييرات، ضريب Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، ارزش بازار