پایان نامه ارشد رایگان درباره ارزش افزوده، مدیریت استراتژیک، تولید دانش، قرن نوزدهم

دانلود پایان نامه ارشد

موجود در پاسخ گويي به ضرورت هاي اجراي راهبرد انديشيد. بلکه بايد توانايي هاي بنگاه را نيز براي کسب و تخصص صحيح منابع به فعاليت هاي مختلف مد نظر قرار دارد.
ث‌. به احتمال قريب به يقين، تصميم هاي راهبردي بر تصميم هاي عملياتي اثر مي گذارد و امواجي از تصميم هاي کوچک تر را به جريان مي اندازد.
ج‌. علاوه بر عوامل محيطي( مثل شرايط جغرافيايي و فرهنگ ومنابع) که بر راهبرد اثر مي گذارند، عواملي مانند ارزش ها و خواسته ها و هدف ها وتوقعات اشخاص حقوقي( سازمان ها و موسسات) واشخاص حقيقي( سهام داران) که قادرند از درون و برون بر سازمان اعمال نفوذ نمايند ، راهبرد سازمان را تحت تاثير قرار مي دهند. از جهاتي راهبرد را مي توان بازتاب نگرش ها و باورهاي اشخاص صاحب نفوذ در امور سازمان تلقي کرد. گرايش سازمان به توسعه يا تقويت خود در وضع موجود يا مرز هايي را که براي فعاليت هاي خويش انتخاب مي کنند احتمالا ناشي از ارزش ها و بينش ها و نگرش هاي افراد صاحب نفوذ در امور سازمان است. فلسفه مديريت يک سازمان مبناي نحوه ي عمل آن است. در واقع مديريت سازمان صرفنظر از انچه بر زبان جاري مي سازد، در عمل از فلسفه خود يا تئوري هايي که سخت به آن ها وفادار است پيروي مي کند. عوامل ذي نفع و ذي نفوذ ديگري نيز بر شکل راهبرد اثر مي گذارند. سهامداران، بانک ها و موسسات تامين کننده منابع مالي براي بنگاه، سازمان، کارکنان، خريداران، تامين کنندگان منابع مالي براي بنگاه، سازمان، کارکنان، خريداران، تامين کنندگان منابع اوليه، فعالان در زمينه ي بهداشت تامين اجتماعي ساکنان منطقه و محلي که بنگاه در ان قرار دارد و امثال آن ها همه به نحوي در شکل گيري راهبرد ايفاي نقش مي کنند.
ح‌. تصميم هاي راهبردي بر جهت گيري بلند مدت سازمان اثر مي گذارد و موقعيت خاص در آينده را از هم اکنون براي سازمان تعيين مي کند. به عبارتي موقعيتي که سازمان ها در حال حاضر در آن قرار دارند کم و بيش نتيجه تصميم هايي است که مديريت چند سال قبل اتخاذ کرده است. (همان ماخذ، 1385)
همان طور که در ابتداي بحث به آن اشاره شد، تعاريف متعددي براي واژه ي راهبرد يا استراتژي ارائه شده است. با توجه به 7 مورد ذکر شده ي فوق، مي توان استراتژي را چنين شناخت؛ راهبرد جهت حرکت و قلمرو فعاليت هاي سازمان در دراز مدت است که علي القاعده منابع سازمان را با محيط متغير آن، به ويژه نياز هاي بازار و مشتريان، به گونه ايي هماهنگ مي سازد که به توقعات و انتظارات و ارزش هاي اشخاص و افراد ذي نفوذ و ذي نفع پاسخ مناسب داده شود. به بياني ديگر؛
تدابير و طرح يا نقشه ايي که جهت تهيه وتخصيص و به کارگيري هرچه منطقي تر ( قابل توجيه يا بهينه) منابع ( مانند نيروي انساني و مالي و تجهيزات و امکانات) براي رفع مشکلاتي که به دليل بي توجهي به شرايط محيطي بروز کرده است يا براي بهتر ساختن وضع خوب فعلي استفاده شود وجوابگوي بازار و مشتريان بوده و رضايت افراد ذي نفع وذي اثر در سازمان را جلب کند، راهبرد به شمار مي آيد. ( همان ماخذ، 1384)

6.2 برنامه ريزي استراتژيک:
در نگرش سنتي مديريت، برنامه ريزي نقطه ي شروع تمامي حرکت ها است و اهميت آن از گذشته ي دور بر همگان آشکارگرديده و آن را مهم ترين وطيفه ي مديريت دانسته اند. در همين راستا سير تحول جامعه ي بشري از ساده به پيچيده، حرکت شتابدار و تحولات عظيم در عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و تکنولوژي، به ويژه در دهه ي اخير، صحنه هاي جديدي را آفريد و هر روز نگرش هاي جديد مطرح شد. بر اين اساس برنامه ريزي در مديريت، همگام با تحولات جامعه ي بشري و در پاسخ گويي به نياز هاي مختلف زماني در قالب شيوه ها، نگرش ها و رويکردهاي مختلفي مطرح گرديده است. (علي احمدي، فتح الله، تاج الدین، 1384)
برنامه ريزي در سير تکاملي خويش، دستخوش تحولات بسياري قرار گرفته است. اين تحولات طي سه دوره قابل تفکيک است. گذار از مرحله ي محصول گرايي121 در قرن نوزدهم ميلادي به دوره ي بازارگرايي122 و نهايتا به دوره ي فرا صنعتي، باعث شد برنامه ريزي، روش ها و انواع آن نيز متناسب با نياز هر دوره متحول شود. ( آنسوف123، 1377)
در نمایشگرهای2.3 ، 2.4 و 2.5 ويژگي هاي دوره ي مذکور، روش ها و رويکرد هاي رايج در امر برنامه ريزي به اختصار بيان شده است.

نمایشگر 2.3. دوره ي محصول گرايي؛ ويژگي ها و گرايش هاي آن
دوره ي محصول گرايي، شروع سال هاي 1820-1830
ويژگي ها و مشخصات دوره:
– تاکيد بر محصول
– فروش تمام توليدات
– تاثير محدود عوامل بيروني
– توجه عمده به درون سازمان
– رقابت حول و حوش محصول نهايي
– توليد به صورت انبوه
گرايش ها و روش هاي متداول برنامه ريزي:
– گرايش به گذشته و برنامه ريزي بر اساس محدوديت هاي درون سازمان
– مديريت فردي
– بودجه بندي
– برنامه ريزي سالانه
منبع: علی احمدی علرضا، فتح الله مهدی، تاج الدین مهدی، نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک، انتشارات تولید دانش، چاپ یازدهم، 1382
نمایشگر 2.4دوره ي بازارگرايي؛ ويژگيها و گرايش هاي آن
دوره ي بازارگرايي شروع از سال هاي 1900
ويژگي ها و مشخصات دوره:
– محصولات متنوع و بازار هاي رقابتي
– اشباع بازار ها از محولات مشابه
– تمرکز بر بازار مصرف
– مشتري گرايي
– تحول ديد از درون سازمان به بيرون سازمان
– قيمت، کميت و ميفيت به عنوان مزيت رقابتي
گرايش ها و روش هاي متداول برنامه ريزي:
– -گرايش يه حال و آينده ي ايستا وبرنامه ريزي به عنوان مبنايي براي ترسيم آينده طبق روند گذشته شکل گرفت.
– برنامه ريزي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت
– برنامه ريزي بلند مدت غلتان
– برنامه ريزي 124SBU ها
– برنامه ريزي استراتژيک در سطح شرکت125
منبع: علی احمدی علرضا، فتح الله مهدی، تاج الدین مهدی، نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک، انتشارات تولید دانش، چاپ یازدهم، 1382
نمایشگر 2.5 دوره ي فراصنعتي ويژگي ها و گرايش هاي آن
دوره ي فراصنعتي شروع از سال هاي 1950
ويژگي ها و مشخصات دوره:
– محيط پويا و پر تغيير
– طرح پيچيدگي به عنوان مساله غالب
– شکل گيري چالش هاي جديد و غير منتظره
– شدت يافتن مسائل و موانع بيروني از قبيل موانع سياسي، اجتماعي و فرهنگي
– تشديد ميزان رقابتي بودن بازار ها
– تمرکز برآگاهي، دانش و اطلاعات

گرايش ها و روش هاي متداول برنامه ريزي:
– گرايش تعاملي و برنامه ريزي به عنوان مبنايي براي يادگيري سازمان شکل گرفت.
– برنامه ريزي مشارکتي و تعاملي
– مديريت استراتژيک
– بصيرت و تفکر استراتژيک
– ديدگاه تلفيقي برنامه ريزي و بصيرت استراتژيک
– مديريت تغيير
– مديريت دانش
– سازمان يادگيرنده
منبع: آنسوف مک دانل، استقرار مديريت استراتژيک؛ ترجمه عبدالله زنديه، انتشارات سمت، 1377
1.6.2 گرايش هاي برنامه ريزي:
به دنبال مباحثي که مطرح شد، مي توان گفت که ويژگي هاي زماني هر يک از دوره هاي زماني مختلف، منجر به گرايش هاي خاص از برنامه ريزي شد که با عناوين ارتجاعي126، غيرفعال127،فعال128 وتعاملي129 موسومند.گرايش مسلط بعضي برنامه ريزان به گذشته است که به آن ارتجاعي گفته مي شود. گروهي به زمان حال گرايش دارند که غير فعال ناميده مي شود و برخي به آينده متمايلند که به فعالان معروفند. چهارمين گرايش، گرايش تعاملي است که گذشته، حال و آينده را به عنوان بخش هاي مجزا، ولي غير قابل تفکيک يک آشفتگي مي بيند که بايد براي آن برنامه ريزي کرد. اين گرايش به طور مساوي به همه ي اين ويژگي ها مي پردازد و بر اين باور است که بدون در نظر گرفتن اين جنبه هاي زماني، توسعه امکان پذير نخواهد بود.
(علي احمدي، فتح الله، تاج الدین،1384)
دسته ي چهارم برنامه ريزان، با توجه به تغييرات و تحولاتي که عوامل درون سازماني و برون سازماني را تحت تاثير قرار مي دهد، سعي مي کنند سيستم ها را به گونه اي طراحي کنند که توانمندي يادگيري، انعطاف پذيري و پوياي ان ها افزايش يابد. (مينتزبرگ130، آلساراند131، لمپل132،1384)
2.6.2 فرايند پايه ي برنامه ريزي استراتژيک133 :
اين فرايند معمولا توسط سازمان هايي که بسيار کوچک باشند و يا اين که در زمينه ي برنامه ريزي استراتژيک پيش از اين فعاليت زيادي نداشته اند. اين فرايند شامل موارد زير است:
شناسايي مقاصد: اين بيانيه، فلسفه وجودي سازمان را تشريح مي کند. بيانیه بايد آن دسته از احتياجاتي را که سازمان قصد برطرف کردن آن را در جامعه دارد بيان کند. معمولا نوع جامعه ي مورد نظر نيز بايد بيان گردد.
انتخاب اهداف متناسب با ماموريت سازمان: اهداف134 بيانه ي کلي در مورد احتياجات وخواسته هاي سازمان جهت رسيدن به مقاصد يا ماموريت مي باشد و به موضوع هاي عمده ي پيش روي سازمان اشاره دارد. اهداف کمي135 نيز بايد به طور گسترده بيان شوند تا افراد بتوانند در مورد برآورده شدن اهداف اظهار نظر نمايند.
شناسايي برنامه هاي اجرايي براي هر برنامه: طرح هاي اجرايي فعاليت هايي هستند که براي اطمينان از پياده سازي استراتژي به اجرا در مي آيند.
نظارت مستمر136 و بهنگام کردن طرح:طرح ريزان در اين گام معمولا ميزان دستيابي به اهداف ونحوه ي پياده شدن برنامه هاي اجرايي را منعکس مي نمايد. ( اعرابي،پارساييان،1379)
3.6.2 رويکرد مبتني بر ارزش افزوده137:
برنامه ريزي بر مبناي ارزش افزوده، رويکرد جديدي در برنامه ريزي استراتژيک مي باشد. دراين رويکرد به ميزان تاثير تصميم هاي استراتژيک بر ايجاد ارزش افزوده تاکيد مي شود. برنامه ريزي بر اين مبنا مي تواند يک ايده بسيار مهمي در برنامه ريزي استراتژيک تلقي شود.اصول سوددهي دراين رويکرد متمرکز بر تامين ارزش افزوده براي سهام داران شرکت مي باشد. (علي احمدي،فتح الله، تاج الدین 1384)
4.6.2 رويکرد برنامه ريزي برمبناي ارزش هاي مديريتي138:
يکي از جديدترين رويکرد هاي مديريت، برنامه ريزي بر مبناي ارزش ها و اجراي آن هاست. بلانچارد139 و اوکانر140 که از صاحب نظران علم مديريت هستند، با ارائه ي مفهومي جديد در مديريت به عنوان” مديريت از راه ارزش ها” افق جديدي را براي حل مشکلات سازماني بر روي مديران گشودند. پيروي از رفتار سازمان ارزش مدار، نه به عنوان يک گزينه ي جذاب، بلکه به عنوان يک ضرورت براي بقاي سازمان توصيه شده است. پيام اين رويکرد اين است که هر چه محيط رقابتي تر و متلاطم تر مي شود، سازمان به انسجام دروني، تفاهم و اعتماد متقابل و آرمان مشترک بين آدم ها بيشتر نياز دارد. بنابراين لزوم سودآوري پايدار، برقراري يک رابطه ي برد- برد141 بين همه ي ارکان و ذينفعان سازمان است. اين نوع مديريت ماهيت توان افزايي دارد.( بلانچارد، 1381)
5.6.2 رويکرد برنامه ريزي مبتني بر هدف142:
برنامه ريزي مبتني بر هدف، عبارت است از فرآيندي که بر اساس آن اهداف کلان سازمان تدوين شده و خط حرکتي، جهت حرکت و مقدار حرکت تدوين مي شود. گام هاي تدوين برنامه بر اين اساس به شرح زير است:
– تعيين اهداف بلند مدت و استراتژي
– مشخص کردن اهداف ويژه سازماني و بخش ها
– برنامه ريزي عملياتي
– اجرا و کنترل
– ارزيابي و بازخورد ( مصطفي کاظمي، 1379)
شايان ذکر است در رويکرد برنامه ريزي استراتزيک مبتني بر هدف، محيط داخلي و خارجي مورد ارزيابي و تحليل دقيق قرار مي گيرد تا به نحوي واقع بينانه نسبت به فرموله کردن اهداف اقدام نمود. (دفت143، 1381)
6.6.2 رويکرد مبتني بر سناريو پردازي144:
اين رويکرد زماني استفاده مي شود که چند نيروي خارجي، با تاثيرات مختلف که ممکن است سازمان را تحت تاثير قرار دهد، وجود داشته باشد. براي هر تغيير پيش رو، سه سناريوي متفاوت براي اينده پيش بيني مي شود ( شامل بدترين، بهترين و معقول ترين)که ممکن است بر اثر تغييرات، سازمان با آن ها مواجه شود. بدترين سناريو، اغلب انگيزه اي قوي براي تغيير پديد مي آورد. )علي احمدي،فتح الله، تاج الدین1384)
7.6.2 رويکرد خود سازمان دهي145:
فرايند سنتي برنامه ريزي استراتژيک،غالبا مکانيکي يا داخلي است. يعني آن ها معمولا علت و معلولي هستند. اما نگرش ديکري در برنامه ريزي وجود دارد که مشابه پديد امدن و تکامل يک موجود زنده طي يک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره عرضه کنندگان، ساختار صنعت، ارزش افزوده Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره عملکرد شرکت