پایان نامه ارشد رایگان درباره ارزش اطلاعات، حسابداران، پردازش اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

كيفيت اين سيستم نياز مند مي باشند (صرافي زاده ، 1384،19 )1.
اطلاعات مفيد حسابداري كه توسط سيستم اطلاعات حسابداري جهت تصميم گيري ها تهيه مي شود بايستي داراي ويژ گي هاي كيفي ٬قابل اعتماد ٬ مربوط٬ قابل مقايسه وقابل فهم باشند تا بتواند در تصميم گيري موثر واقع گردند.در اين فصل سعي شده است تا ضمن معرفي سيستم اطلاعات حسابداري و سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت و وويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري ٬ زمينه رابراي ادبيات موضوع مهيا كند. سيستم جامع مالي ويكنواخت صنعت نفت يك سيستم مالي_ اطلاعاتي است.اين سيستم در واحدهاي مالي مختلف همچون واحد حقوق ودستمزد٬ واحد حسابداري انبارها ٬واحد كالا٬واحد حسابداري صنعتي و واحد بودجه مي باشد كه در انتهاي ادبيات موضوع به هر مورد تفكيك تشريح گرديده است.

2-2 . سيستم چيست ؟
يك سيستم عبارتست از مجموعه اي از دو يا چند جزء مرتبط به هم كه به منظور دستيابي به يك هدف با هم در تعاملند.

بيشتر مواقع سيستمها از زير سيستمهاي كوچكتري تشكيل شده اند كه هر يك فعاليتهاي ويژ اي را انجام داده و در نهايت سيستم بزرگتري را پشتيباني مي كنند(آريا،1377 ،2)20.

1-2-2 سيستم اطلاعات حسابداري
سيستم اطلاعات حسابداري شامل افراد، شيوه ها وروشهاي فن آوري اطلاعاتي است.سيستم اطلاعات حسابداري در يك بنگاه تجاري سه وظيفه مهم را انجام ميدهد:
الف-گرداوري وذخيره داده هاي مربوط به فعاليتها ورويدادها،به طوري كه يك بنگاه تجاري بتواندآنچه را رخ داده است،بررسي كند.
ب-پردازش وتبديل داده ها به اطلاعات مفيد براي تصميم گيري به نحوي كه مديريت بر مبناي اين اطلاعات قادر به برنامه ريزي ،اجرا وكنترل فعاليت هاي شركت باشد.
ج-طراحي وكنترل هاي داخلي كافي به منظور حفاظت از داراييها ،از جمله مدارك واطلاعات بنگاه تجاري.اين كنترلها اطمينان مي دهدكه اطلاعات در زمان مورد نياز در دسترس بوده ودقيق وقابل اتكا هستند (مك كارتي،1995 ،164)21.

2- 2 – 2 . هدف از مطالعه سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري
به دو دليل زير مطالعه سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري از اهميت ويژه برخوردار است.
الف) مطالعه سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري پايه و اساس حسابداري است.
ب) سيستم اطلاعاتي حسابداري مكمل ديگر سيستم هاي يك واحد تجاري است.
در بيانيه مفاهيم بنيادي حسابداري شماره 2 كميته تدوين استانداردهاي حسابداري مالي حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي تعريف و هم چنين بيان گرديد كه هدف اوليه حسابداري تهيه اطلاعات مفيد براي تصميم گيري است.از طرف ديگر حسابداران بايستي در زمينه هاي ديگر سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري نظريه بانكهاي اطلاعاتي ، سيستم هاي هوشمند و ارتباط از راه دور را فراگيرند (سجادي،1385،5)3.
دلايل زير از جمله دلايلي است كه موجب افزايش تقاضا براي اطلاعات و مطالعه در سيستم هاي حسابداري گرديده است.

– پيشرفت در فناوري اطلاعات موجب افزايش ظرفيت فني براي جمع آوري و پردازش داده ها گرديده است.
– پيشرفت وتوسعه فناوري مخابراتي وارتباطات موجب افزايش اثربخشي توزيع ومبادله اطلاعات در داخل سازمانها ونيز بين انها گرديده است.
– افزايش پيچيدگي محيطي كه سازمانها در ان فعاليت دارند از دلايل ديگر نياز به مطالعه سيتم ها است.
– پيچيدگي محيط داخل سازمان نيز تقاضا براي اطلاعات را افزايش مي دهد.
– بزرگ شدن غالب سازمانها،تنوع محصولات وخدمات وافزايش تخصص وفعاليت ها در سازمان موجب تقاضاي بيشتر اطلاعات ونهايتا مطالعه درسيستم هاي اطلاعاتي حسابداري مي شود(سجادي،1385،5)22.

3 – 2 – 2 . فن آوري اطلاعات و استراتژي شركت
درنمودار 1-1 دومين وظيفه مهم حسابداران شركت ها برنامه ريزي استراتژيك بلند مدت اعلام شده است. همان طور كه در نمودار 1-1 نشان داده ميشود، استراتژي شركت يكي از عواملي است كه بايد تاثير آن در طراحي سيستم اطلاعاتي حسابداري لحاظ شود.

1-3-2-2- وظايف مديران در رابطه با سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري
يكي از نكات مهم سيستم هاي اطلاعات حسابداري تقويت سيستم هاي كنترلي است .مديران براي تصميم گيري نياز به اطلاعاتي دارند تا تفاوت عملكرد واقعي را با آنچه پيش بيني شده است٬مقايسه كنند.سيسم هاي اطلاعات شاخص هاي نظارتي را در اختيار مديران قرار مي دهند.مديران علاوه بر نضارت بر فرايند طراحي سيستم بايد بر عمليات سيستم ها در طول زمان اجرا نيز كنترل لازم اعمال كنند.گرچه سازمانها با كمك تكنولوژي اطلاعات مي توانند حجم عظيمي را به نحو مطلوبي پردازش كنند٬اما همين سيستم ها مسايل وچالش هاي كنترلي مهمي را به همراه دارند.سازمان هايي بوده اندكه به دليل عدم توانايي در كنترل سيستم هاي اطلاعاتي خود٬مجبور به ترك كسب وكار شده اند (لوكاس1997٬،62)23.

نمودار 1-2 سيستم اطلاعات حسابداري و زير سيستمهاي مربوط اصلاح شده بر اساس نظريات جديد .

2 – 3 – 2 –2- ارزش اطلاعات
ارزش اطلاعات به شناخت کاربر از اطلاعات ومرتبط بودن ان با موقعیت وی بستگی دارد .لذا صرفنطر از اهمیت مرتبط بودن، اگر کاربر شناختی از اطلاعات نداشته باشد ، داده ها همچنان به صورت داده باقی خواهد ماند.حال اگر شناخت وجود داشته باشد ، هرچه ارتباط اطلاعات با موقعیت کاربر بیشتر باشد، سطح یا میزان شناخت کاربر از موقعیت واطلاعات بیشتر خواهد بود ، لذا ارزش اطلاعات افزایش می یابد (صرافی زاده ، 1384 ، 19 )1.

3 – 3 – 2 – 2 – تصميم گيري
محققان مدلهاي تصميم گيري و شيوه حل بسياري از مسائل را بسط و توسعه داده اند. كليه اين مدلها، تصميم گيري را به عنوان يك فعاليت پيچيده چند مرحله اي به تصوير مي كشند. ابتدا بايد مساله و مشكل شناسايي شود. سپس ، فرد تصميم گيرنده بايد روشي را براي حل مساله انتخاب نمايد. پس از آن تصميم گيرنده نيازمند گردآوري داده هاي مورد نياز براي اجراي مدل تصميم گيري است. پس از اين مرحله ، بايد ستاده هاي مدل را برسي و تفسير كرده و مزاياي هر روش را ارزيابي كند . در پايان ، تصميم گيرنده بهترين راه حل را انتخاب و اجرا مي كند (همان منبع، 25)2.
سيستم اطلاعاتي حسابداري مي تواند در كليه مراحل تصميم گيري و حل مسائل كمك هاي لازم را ارائه كند . گزارشهاي حسابداري مي توانند در شناسايي مشكلات بالقوه به ما كمك كنند. مدلهاي مختلف تصميم گيري و ابزارهاي تحليلي را مي توان براي كاربران تهيه كرد. زبانهاي جستجو مي توانند فرآيند جمع آوري داده هاي مربوط براي تصميم گيري را آسان نمايند. ابزارهاي مختلفي مانند روابط گرافيكي مي توانند تصميم گيرنده را در تفسير و تحليل نتايج مدل تصميم گيري و ارزيابي دوره هاي عملكرد فعاليت كمک كند(سجادی،1385 ،25 )3.

4-3-2-2- تصميم گيري واطلاعات
اهميت اطلاعات وتاثيرآن بركسي پوشيده نيست. درواقع فرايند كلي تصميم گيري را مي توان جمع آوري،پردازش اطلاعات وانتخاب گزينه بر اساس نتايج تحليل ها دانست لذا غالبا اصطلاح تصميم گيري را به روشهاي مختلفي تعريف مي كنند كه در هر حال نشان دهنده موقعيتي است كه تصميم در ان اتخاذ مي شود.
اما تعريف جامعي كه در بحث فعلي مورد نظر مان مي باشد به شرح زير است :
تصميم گيري يك فرايند يا يك سلسله فعاليت است كه توسط يك فرد يا يك گروه به منظور تعيين يك راه حل براي يك مساله موجود يا يك مساله احتمالي اتخاذ واجرا مي گردد (استيون 1999٬،84)24.

5-3-2-2 – انواع تصميم گيري
يكي از اهداف سيستم اطلاعاتي ، فراهم كردن اطلاعات مفيد براي تصميم گيري است . به منظور طراحي يك سيستم اطلاعاتي حسابداري كه اين هدف را تامين نمايد، لازم است انواع مختلف تصميماتي كه در يك سازمان گرفته مي شود شناسايي شود. تصميمات مي توانند بر اساس درجه و ساختار سازماني و يا دامنه تصميم طبقه بندي شوند (سجادي1384،27)2.
ساختار تصميم
تصميمات ساختاري تكراري : عادي و به اندازه كافي قابل فهم هستند و ميتوانند به كاركنان سطوح پايين تر در سازمان واگذار شوند . به عنوان مثال ،تصميم در مورد تمديد اعتبار مشتري مستلزم داشتن اطلاعات در زمينه محدوديت اعتبار مشتري و مانده جاري اعتبار اوست . در حقيقت تصميمات ساختاري اغلب مي تواند به طور خودكار اتخاذ شوند.
تصميمات نيمه ساختاري: با قواعد ناقص براي تصميم گيري شناخته ميشود و نيازبه ارزيابي و قضاوت ذهني اضافي براي تجربه و تحليل داده هاي رسمي دارد . تدوين بودجه بازاريابي براي يك محصول جديد ، مثالي ازيك تصميم نيمه ساختاري است.
تصميمات غير ساختاري : تصميماتي غير تكراري و غير عادي هستند. انتخاب جلد مجله ، انتخاب مديريت ارشد و انتخاب پروژه هاي تحقيقاتي بنيادي از اين دسته اند (همان منبع، 27 )3.

3-2- ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري
خصوصيات كيفي به خصوصياتي اطلاق مي شود كه موجب مي گردد اطلاعات ارائه شده در صورتهاي مالي براي استفاده كنندگان در راستاي ارزيابي وضعيت مالي ، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري مفيد واقع مي شود.

برخي از خصوصيات كيفي به محتواي اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي و برخي ديگر به چگونگي ارائه اين اطلاعات مربوط مي شود.خصوصيات كيفي اصلي مرتبط با محتواي اطلاعات ، “مربوط بودن” و” قابل اتكا بودن” است . هر گاه اطلاعات مالي مربوط و قابل اتكا نباشد، مفيد نخواهد بود. حتي اگر اطلاعات مربوط و قابل اتكا باشد (سجادي1384،677)1.
رابطه بين خصوصيات كيفي درنمودار( 2 – 1 ) نمايش يافته است .

نمودار 2-2 خصوصيات كيفي اطلاعات حسابداري

1-3-2- خصوصيات كيفي مرتبط با محتواي اطلاعات
1-1-3-2- ارزش پيش بيني كنندگي و تاييد كنندگي
” اطلاعات مربوط “، يا داراي ارزش پيش بيني كنندگي و يا حائز ارزش تاييد كنندگي است. نقشهاي پيش بيني كنندگي و تاييد كنندگي اطلاعات به هم مربوط مي باشند. به طور مثال ، اطلاعات در مورد سطح و ساختار فعلي داراييهاي واحد تجاري، براي استفاده كنندگاني كه سعي دارند توان واحد تجاري را در استفاده ازفرصتها و واكنش به شرايط نامطلوب پيش بيني كنند ، داراي ارزش است. همين اطلاعات داراي نقش تاييد كنندگي در مورد پيش بيني هاي گذشته مثلا درباره ساختار واحد تجاري و ماحصل عمليات مي باشد (سجادي1384،677)1.

2-1-3-2- انتخاب خاصه
براي ارائه اقلام در صورتهاي مالي بايد خاصه قلم مورد ارائه انتخاب شود. صورتهاي مالي تنها مي توانند آن خاصه هايي را ارائه كند كه بر حسب واحد پول قابل بيان است . چندين خاصه پولي وجود دارد كه مي توان در صورتهاي مالي ارائه كرد از قبيل بهاي تمام شده تاريخي ، بهاي جايگزيني يا خالص ارزش فروش . انتخاب خلاصه اي كه قرار است در صورتهاي مالي گزارش شود بايد مبتني بر مربوط بودن آن به تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان باشد. اطلاعات در مورد ساير خاصه ها از جمله خاصه هاي غير قابل بيان به پول از قبيل مقادير و سر رسيدها را مي توان با شرح اقلام در صورتهاي مالي يا يادداشتهاي توضيحي به استفاده كننده انتقال داد (تاري وردي،1381 680٬ )2.

3-1-3-2- قابل اتكا بودن
براي اينكه اطلاعات مفيد باشد بايد همچنين قابل اتكا باشد . اطلاعاتي قابل اتكاست كه عاري ازاشتباه و تمايلات جانبدارانه با اهميت باشد و به طور صادقانه معرف آن چيزي باشد كه مدعي بيان آن است يا به گونه اي معقول انتظار مي رود بيان كند (نوروش و همكاران، 1385،21)3.

4-1-3-2- بيان صادقانه
اطلاعات بايد اثر معاملات و ساير رويدادهايي راكه ادعا مي كند بيانگر آن است يا به گونه اي معقول انتظار مي رود بيانگر آن باشد به طور صادقانه بيان كند .
بدين ترتيب مثلا ترازنامه بايد بيانگر صادقانه اثرات معاملات و ساير رويدادهايي باشد كه منجر به عناصر در تاريخ ترازنامه شوند كه معيار هاي شناخت را احراز كرده باشند(نوروش و همكاران، 1385،22)1.

5-1-3-2- رجحان محتوا بر شكل
اگر قرار است اطلاعات بيانگر صادقانه معاملات و ساير رويدادها يي كه مدعي بيان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره اطلاعات حسابداری، پردازش اطلاعات، ویژگی های کیفی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام