پایان نامه ارشد رایگان درباره ادله الکترونیکی، منابع سازمان، سیستم بانکی

دانلود پایان نامه ارشد

فعاليت ها در محيط هاي كاري خطرناك . در بسياري از كارها ، اين ضرورت وجود دارد كه نيروي انساني در محيط هاي خطرناك كار كند . سيستم هاي خبره با استفاده از اطلاعاتي از حس گرهاي قرار داده شده در اين محيط ها ، تصميم گيريها و كارها را انجام مي دهد و ضرورتي براي ورود انسان به اين محيطها كه ممكن است عوامل خاص جوي مثل گرما ، رطوبت و غبارهاي سمي در آنها باشد ، وجود ندارد (همان منبع12٬)2.

3-7-2 سيستم هاي خبره و هوش مصنوعي37
سيستم هاي خبره ، موجوديت خود را مديون هوش مصنوعي هستند. يكي ازبزرگان هوش مصنوعي – ماروين مينسكي – آن را چنين تعريف مي كند :
هوش مصنوعي ، حوزه مطالعاتي است كه سعي در ايجاد سيستم هايي دارد كه به نظر افراد هوشمند هستند.
هوش مصنوعي ، يك حوزه مطالعاتي وسيع است كه بسيار كاربرد دارد. در اين بحث ، فقط به سيستم هاي خبره مي پردازيم ، ولي كاوسي حوزه هاي مختلف كاربرد هوش مصنوعي را بررسي كرده است . طرح تفصيلي در ديگر كاربرد هاي بخش هوش مصنوعي در شكل شماره (3-2) آمده است.
هوش مصنوعي، يك حوزه مطالعاتي وسيع است كه بسيار كاربرد دارد و بعضي از آن ها در نمودار( 3-2) مشخص شده اند.

نمودار 3-2 حوزه هاي هوش مصنوعي (الهي ،1382، 28)2

4-7-2 – نتيجه گيري و تحليل هاي كلي در مورد سيستم هاي خبره
سيستم هاي خبره در علوم مختلف ، كاربرد هاي متفاوت دارند. بيشترين كاربرد آنها در رشته هاي پزشكي ، مسايل محاسباتي و رياضيات ، ساختارهاي اصلي رايانه و زمين شناسي و غيره بوده است.
در سيستم هاي خبره ، تخصص و دانش فرد متخصص ، به رايانه منتقل مي شود و بعضي مشكلات مرتبط با دانش انساني آنها وجود ندارد.
سيستم هاي خبره موجب حفظ دانش درسازمان ، افزايش بهره وري ، افزايش كيفيت محصولات ، حل مشكل كميابي تخصص ، انجام كار و فعاليتها در محيط كاري خطرناك ، قابليت اعتماد بالا ، رفع نباز تجهيزات گران قيمت و انعطاف پذيري ، توزيع دانش از طريق انتقال سريع آن از يك سايت به سايت ديگر ، آموزش ( از طريق شرح و تبيين يك مسئله ) ، و كاهش هزينه مي شوند .
سيستم هاي خبره ، به منزله مشاور در تحليلهاي مديريت و تصميم گيري به كار گرفته مي شوند و در بيشتر موارد نيز جايگزين تخصص انسان يا خود متخصص مي گردند.سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري اغلب با تجريه و تحليلهاي كيفي به فرد گيرنده كمك مي كنند.
سيستم هاي خبره (سيستم هاي مبتني بر دانش ) سيستم هاي مبتني برقاعده (قاعده مدار ) نيز ناميده مي شوند. تحليلهاو برنامه هاي اين سيستم ها بر اساس اگر – آنگاه مي باشند.
دانش مديريت ، متكي به علم تصميم و علم مديريت است كه اساس و خروجي اش تصميم گيري است. سيستم هاي خبره در تمام فعاليتها براي تصميم گيري به كار مي روند (الهي، 1382 ، 49-48)1 .

8-2- بانكهاي اطلاعاتي
براي چندين سال شركتها برنامه ها و فايلهاي جديدي را در زمان كه نياز اطلاعاتي ايجاب مي نمود ، طراحي مي كردند. نتايج اين موضوع باعث شد كه تعداد زيادي فايل اصلي به وسيله شركت نگهداري شود. براي مثال ، يك بانك آمريكا يي در يك زمان 36 ميليون حساب مشتري را در 23 سيستم جداگانه نگهداري مي كرد. يك سازمان دولتي نيزداده هاي ذخيره شده را در 22 سيستم جداگانه نگهداري مي كرد . افزايش فايلهاي اصلي مشكلات بسياري ايجاد كرد. غالبا داده هاي مشابه در دو يا چند فايل جداگانه ذخيره شده بود.علاوه بر اين ، داده هاي معين ذخيره شده در فايلهاي مختلف معمولا يكنواخت و سازگار نبودند .
براي مثال ، نشاني يك مشتري ممكن است در يك فايل به درستي به هنگام شده باشد در حالي كه نشاني قديم هنوز در فايل ديگري ذخيره شده باشد . اين مسائل موجب مي شود يكپارچگي مؤثر داده هاي ذخيره شده در فايلهاي مختلف و دستيابي به اطلاعات شركت با مشكلاتي مواجه شود. براي حل مشكلات ناشي از افزايش فايلهاي اصلي ، سيستمهاي بانك اطلاعاتي يكپارچه شدند (پناهي195٬1384٬ )38.
سيستم بانك اطلاعاتي به اطلاعات نه تنها به عنوان يك بخش ابتدايي يا يك فعاليت صرف بلكه به عنوان منابع سازمان مي نگرد كه بايد توسط سازمان مديريت شده و مورد استفاده قرار گيرد. تاكيد اين روش بر يكپارچگي و توزيع اطلاعات ميان كاربران مجاز است . يكپارچگي يا تركيب فايلهاي اصلي در انبارهاي داده‌اي39 بزرگتر كه به وسيله برنامه هاي كاربردي زيادي قابل دسترسي است ، بدست مي آيد . بانك اطلاعاتي كاركنان مثالي است كه داده هاي مربوط به فايلهاي اصلي حقوق ، منابع انساني و مهارتهاي شغلي را تلفيق مي كند . برنامه اي كه دستيابي به بانك اطلاعاتي را مديريت و كنترل مي كند ” سيستم مديريت بانك اطلاعاتي “40 ناميده مي شود. تركيب بانك اطلاعاتي ، سيستم مديريت بانك اطلاعاتي و برنامه هاي كاربردي را كه بانك اطلاعاتي مورد استفاده قرار مي دهد ، سيستم بانك اطلاعاتي41 مي نامند . شخصي كه مسئول بانك اطلاعاتي است ، مدير بانك اطلاعاتي 42 ناميده مي شود (سجادي ، 1385 ، 282 )5.

1-8-2 – گردش سيستمي و فيزيكي داده
مديريت اصلي سيستمها ي بانك اطلاعاتي نسبت به سيستمهاي بر مبناي فايل اين است كه سيستمهاي بانك اطلاعاتي گردش سيستمي و فيزيكي داده را از يكديگر تفكيك مي كند . گردش سيستمي بيان مي كند چگونه كاربران با برنامه نويسان به طور نظري داده ها را شناسايي و سازماندهي مي كنند . براي مثال ، مدير فروش ممكن است همه اطلاعات مشتريان را به صورت يك جدول ، با كليه اطلاعات مربوط به يك مشتري در هر سطر تفسير كند .

گردش فيزيكي به چگونگي و مكاني كه داده ها به طور فيزيكي بر روي ديسك ، نوار مغناطيسي ، ديسك فشرده فقط خواندني با سايرابزارهاي مرتب و ذخيره مي شوند ، اشاره مي كند (صرافي زاده ، 329٬1384 )43.
تفكيك گردش سيستمي و فيزيكي داده . طراحي برنامه هاي كاربردي جديد را ساده تر مي كند . زيرا‌ ، برنامه نويسان مي توانند بر كد گذاري منطق برنامه كاربردي ( آنچه برنامه انجام خواهد داد ) تمركز كرده و به تمركز بر چگونگي و مكان داده هاي مختلفي كه ذخيره يا باز يافت مي شوند ، نياز ندارند . كنترلهاي سيستم بانك اطلاعات به نحوي است كه كاربران مي توانند بدون مراجعه به مكان يا جايي كه داده ها به طور فيزيكي ذخيره مي شوند . به سيستم دسترسي ، جستجو يا آن را هنگام كنند (سجادي ،1385 ،284 )44 .

3-8-2 – زبانهاي سيستم مديريت بانك اطلاعات45
هر سيستم مديريت بانك اطلاعاتي ابزارهاي اجراي سه فعاليت اساسي ايجاد ، تغيير و جستجو بانك اطلاعاتي را فراهم مي نمايد. مجموعه دستورهاي مورد استفاده براي اجراي اين فعاليتها به طور خاص زبانهاي تعريف داده ها ، تبديل داده ها و جستجوي داده ها هستند .
زبان تعريف داده ها براي : 1) ايجاد فرهنگ داده ها 2) شروع يا ايجاد بانك اطلاعاتي
3) توصيف گردش كار سيستم براي هر يك از برنامه نويسان يا كاربران و 4) شناسايي محدوديتها و الزامات نگهداري و حفاظتهاي ثبت ها يا فيلدهاي بانك اطلاعاتي ، استفاده مي شود.
زبان تبديل داده ها46 براي نگهداري داده ها بكار مي رود و شامل عملياتي مانند به هنگام كردن ، وارد كردن و حذف بخشي از بانك اطلاعاتي است . زبان تبديل داده ها نوشتن برنامه هاي لازم براي اجراي اين وظايف را تنه با رجوع به نام اقلام داده ها به جاي مكانهاي فيزيكي ذخيره آنها ساده مي سازد .
زبان جستجوي داده ها47 براي تحقيق و پرسش از بانك اطلاعاتي مورد استفاده قرار مي گيرد . از آنجايي كه زبان تبديل داده ها براي تغيير محتواي بانك اطلاعاتي به كار مي رود ، زبان جستجوي داده ها صرفاً مجموعه هاي فرعي بانك اطلاعاتي را به منظور پاسخ درخواست جستجوي كاربر بازيابي ، مرتب و نمايش مي دهد .
بيشتر زبانهاي جستجوي داده ها در بر گيرنده يك مجموعه دستورهاي قوي ولي آسان براي استفاده مي باشند كه كاربران را قادر مي سازد بسياري از نيازهاي اطلاعاتي خود را بدون كمك يك برنامه نويس مرتفع سازند.همچنين ، بسياري از سيستمهاي مديريت بانك اطلاعاتي داراي يك نگارشگر گزارش48 هستند كه زباني براي ساده سازي ايجاد گزارش است. براي مثال ، كاربران نياز دارند كه تنها عناصر داده اي را شناسايي كنند كه مي خواهند چاپ شوديا اينكه بدانند گزارش مربوط بايد چه ساختاري داشته باشد.
سپس ، نگارنده گزارش بانك اطلاعاتي را جستجو كرده ، اقلام داده هاي معين را انتخاب و طبق فرمت معرفي شده توسط كاربر آنها را چاپ مي كند . عموماً ،كليه كاربران هم به زبان جستجوي داده ها و هم به نگارشگر گزارش دسترسي دارند. اما دستيابي به زبان تعريف داده ها و زبان تبديل داده ها بايد به آن دسته ازكاركناني محدود شود كه مسئوليتهاي برنامه نويسي و اجرايي دارند. اين موضو ع در محدود كردن افرادي كه صلاحيت تغيير در بانك اطلاعاتي دارند، كمك بسياري مي كند.

4-8-2- بانكهاي اطلاعاتي رابطه اي49
سيستم مديريت بانك اطلاعاتي به وسيله نوع مدل داده اي سيستمي كه بر مبناي آن ايجاد شده ، توصيف مي شود. يك مدل داده اي خلاصه اي از معرفي محتواي بانك اطلاعاتي است. اكثريت قاطع سيستمهاي مديريت بانك اطلاعاتي مورد استفاده در سيستم اطلاعاتي حسابداري ، بانكهاي اطلاعاتي رابطه اي ناميده مي شوند زيرا ، آنها از مدل داده اي رابطه اي استفاده مي كنند. (سجادي ، 1385 و 292 )50.

5-8-2- شرايط اساسي مدل داده رابطه اي
مدل داده رابطه اي الزامهاي51 معيني درباره ساختار جدولها دارد. در اينجا شش الزام عمده تشريح مي شود. دو الزام اول در مورد صحت با دقت بانك اطلاعاتي به شرح زير است.
1-كليدهاي اصلي بايد منحصر بفرد باشند. كليد اصلي صفت با تركيبي از صفات است كه يك رديف معين را به صورت منحصر به فرد در يك جدول شناسايي مي كند.
2- هر كليد خارجي بايد يا تهي باشد يا داراي ارزش مربوط به كليد اصلي در رابطه اي ديگر باشد. يك كليد خارجي52 صفتي است در يك جدول و كليد اصلي در جدول ديگري است.
3-هر ستون در يك جدول بايد يك صفت از موضوع شناسايي شده توسط كليد اصلي را شرح دهد.
4-هر ستون در يك رديف بايد داراي تعداد واحدي باشد.
5-مقادير مندرج در هر رديف ستون خاص بايد داراي داده هاي مشابهي باشند.
6-ترتيب ستون و رديف اهميت ندارد. مرتب سازي دوباره رديفها يا ستونهاي (همان منبع، 298)53.

9-2 – تجارت الكترونيكي و انواع آن
تجارت الكترونيكي عبارتست از استفاده سيستماتيك ( منظم و با قاعده ) از پيشرفتهاي فن آوري شبكه اي و ارتباطات براي بهبود روشهايي كه يك شركت براي تعامل با فروشندگان و مشتريان خود به كار مي گيرد. علاوه بر اين ، همان گونه كه قضيه جامع نشان مي دهد ، تجارت الكترونيكي يك موضوع اختياري نيست بلكه الزام و ضرورتي اجتناب ناپذير براي تجارت در دنياي امروز است. هنگامي كه اغلب به مردم به تجارت الكترونيك مي انديشند ، رابطه بنگاه – به – مصرف كننده54 را تصور مي كنند. معاملات تجاري الكترونيكي بنگاه – به – مصرف كننده نسبتا ساده است . براي مثال ، يك مصرف كننده ايستگاه وب يك شركت را مطالعه كرده و انتخابهاي مختلف در سايت را مشاهده مي كند. آنگاه يك فرم سفارش را تكميل مي كند و در همان زمان وقوع معامله ، بهاي خريد خود را مي پردازد كه معمولا اين عمل با استفاده از كارت اعتباري انجام مي شود. شركت نيز پس از آن كالاها را ارسال مي كند و معامله كامل مي شود. يكي از مهمترين عناصر تجارت الكترونيكي بنگاه – به – مصرف كننده عنصر اعتماد55است. (همان منبع، 298 )4.

1-9-2- مبادله الکترونیکی داده های مالی
اصطلاح انتقال الکترونیکی وجوه به انجام پرداختهای نقدی به صورت الکترونیکی به جای پرداخت توسط چک اشاره دارد. انتقال الکترونیکی وجوه معمولاً از طریق اتاق پایاپای خودکار56 سیستم بانکی انجام می شود. دو نوع پرداخت از طریق شبکه اتاق پایاپای خودکار انجام می شود . یک بستانکار اتاق پایاپای خودکار57عبارتست از دستور به بانک برای انتقال وجه نقد از سایر حسابها به یک حساب معین (گرانان،1997،38)58 . اگر چه تقریباً کلیه بانکها می توانند دوجه نقد را از طریق شبکه اتاق پایاپای خودکار دریافت و ارسال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق و دستمزد، حسابداران، وجوه نقد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره پردازش اطلاعات، ادله الکترونیکی، تجارت الکترونیک