پایان نامه ارشد رایگان درباره ابزار پژوهش، دانش آموزان دختر، سلامت کودک

دانلود پایان نامه ارشد

دانش، نگرش، حساسيت، شدت، منافع، موانع، و خودکارآمدي، عوامل موانع درک شده و خودکارآمدي داراي همبستگي معناداري بيشتري بودند.
شيرواني و همکاران(2011) در تحقيق خود به بررسي” تأثير برنامههاي آموزشي طراحي شده بهداشت بر دانش، نگرش، عملکرد و ميزان آلودگي هاي سر در دانش آموزان دختر دبستان در شهرستان چابهار” پرداختند و يافتهها نشان داد که تفاوت معنيداري در دانش، نگرش و عملکرد دانشآموزان وجود دارد. همچنين رابطه معنيداري بين عفونت و متغيرهاي مانند سطح تحصيلات پدر، تعداد اتاق خواب، تعداد افراد در هر اتاق، وجود آب مداوم در خانه، نوع مو، سابقه عفونت در دانش آموزان و موارد آلوده در خانواده مشاهده شد. برنامه آموزش بهداشت اثر مثبتي بر کاهش آلودگيهاي سر در دانشآموزان داشت. بنابراين، انجام و ارزيابي برنامههاي آموزشي براي دانش آموزان و والدين آنها پيشنهاد ميشود.
هزاوه و همکاران(2011) در تحقيق خود به بررسي” بررسي رفتار مادران در مورد پيشگيري از تشنج ناشي از تب در کودکان در شهرستان اراک: استفاده از مدل اعتقاد بهداشتي ” پرداختند و نتايج نشان داد که ميزان موانع درک شده تفاوت آماري معنيداري را نشان داد. همچنين حساسيت درک شده در مادران با سواد کم و عملکرد ضعيف نيز پايين تر از ديگران با توجه به اينکه اگاهي و شدت درک شده و منافع درک شده در ميان بيشتر مادران ضعيف بوده است، بنابراين، يک برنامه آموزشي دقيق بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي براي سلامت کودکان توصيه ميشود.
عليدوستي و همکاران(2010) در تحقيق خود به بررسي ” رفتارهاي پيشگيري از آنفلوانزاي A ميان دانش آموزان دبيرستاني بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي در شهرکرد” پرداختند و دريافتند که دانش، شدت درک شده و موانع درک شده در سطح متوسطي در ميان دانش آموزان قرار داشت. بالاترين نمرات مربوط به حساسيت درک شده (75.4?) و منافع درک شده (55.6?) بود. منبع اصلي اطلاعات خود در مورد آنفولانزاي A رسانههاي جمعي بودو به اين نتايج رسيدند که با توجه به رابطه بين اجزاي مدل اعتقاد بهداشتي و رفتارهاي پيشگيري از دانشآموزان، به نظر ميرسد که استفاده از مدل اعتقاد بهداشتي ميتواند در بهبود رفتارهاي پيشگيري از آنفولانزاي A در ميان مطالعات آينده مفيد باشد.
شريفي راد و همکاران(2008) در تحقيق خود به بررسي “اثر آموزش تغذيه به بيمار ديابتي: با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتي”پرداختند و دريافتند که شدت درک شده، منافع درک شده (P 0.001) بود. همچنين در تحقيق موانع درک شده کاهش مي يابد، و رفتار فرد براي انجام فعاليت ها بيشتر شدهاست.
باغياني مقدم و همکاران(2014) در تحقيق خود به بررسي”پرداختند و دريافتند که تفاوت معنيداري بين ميانگين نمرات سازههاي(حساسيت درک شده، تهديد درک شده، دانش، منافع و موانع درک شده، شدت درک شده، خود کارآمدي، راهنماي عمل و رفتار خود) مشاهده شد. همچنين دريافتند که مدل اعتقاد بهداشتي اين پتانسيل را دارد که به عنوان يک ابزار براي ايجاد برنامههاي آموزشي براي افراد و جوامع مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين، اين مدل را مي توان براي جلوگيري از بيماري و عوارض آنها از جمله نارسايي قلبي به طور موثر بکار برد.
فرناندو و همکاران(2014) در تحقيق خود به بررسي”سياستگذاري سهامدارن روستايي به پرداخت هزينه براي کاهش حمل و نقل جاده اي و کاهش آلودگي در پيرنه غربي ” پرداختند و نتايج نشان داد با توجه به نگرشهاي زيستمحيطي و پروفيلهاي اجتماعي و اقتصادي ساکنان، سهامداران که در نزديکي جاده هاي اصلي زندگي ميکنند و جوانتر و داراي تحصيلات بالاتر و به محيط زيست آگاه هستند داراي انگيزه بيشتري براي جبران هزينههاي زيست محيطي هستند و حاضر به پرداخت بيشتر براي کاهش اثرات جانبي آلودگي هوا هستند.
گالن و همکاران(2006) در تحقيق خود به بررسي” پيشبيني نيات پيادهروي و ورزش در افراد بيمار: با استفاده از مدل رفتار برنامهريزي شده “نگرش، هنجارهايذهني، و کنترل رفتاري درک شده 67? از واريانس را در تبيين نيت رفتاري توضيح داد. کنترل رفتاري درک شده 8? از واريانس در فعاليت راه رفتن را توضيح داد، و تئوري رفتار برنامهريزي شده براي مقاصد پيش بيني و تضمين بررسي آينده کنترل رفتاري درک شده به عنوان تعيين کننده ورزش پايهاي براي توسعه مداخلات به منظور تسهيل راه رفتن در ميان اين جمعيت ارائه داده است.
ماري و همکاران(2012) در تحقيق خود به بررسي” پيش بيني جذب واکسن ويروس پاپيلوماي انساني از طرف زنان جوان و بزرگسالان: با استفاده از مقايسه مدل اعتقاد بهداشتي و تئوري رفتار برنامه ريزي شده”پرداختند و به اين نتايج دست يافتند که پشتيباني از هر دو مدل رفتار برنامهريزي شده و اعتقاد بهداشتي مشاهده شد. با اين وجود، رفتار برنامهريزي شده به طور مداوم عملکرد بهتري نسبت به اعتقاد بهداشتي است. و سازه هاي هنجارهاي ذهني، خودکارآمدي، بيشترين پيش بيني را داشته اند.

9-2- چارچوب مفهومي پژوهش

فصل سوم

1-3-روش شناسي پژوهش1
1-1-3- مقدمه
در اين فصل روش شناسي تحقيق با ملاحضه روش تحقيق1، جامعه آماري و روش نمونه گيري و حجم نمونه، معرفي منطقه مورد مطالعه، فرضيه هاي پژوهش، متغيرهاي مطالعه، تعريف مفهومي و کارکردي متغيرها، تحليل روايي و پايايي آن، ابزار جمع آوري دادهها(پرسشنامه)، و روشهاي توصيف و تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزار آماريSPSS20 و در نهايت معرفي منطقه مورد مطالعه پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.
2-1-3- روش تحقيق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردي و از منظر نحوه گردآوري داده ها، پيمايشي ميباشد.
3-1-3- جامعه آماري، روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه
جامعه آماري اين تحقيق متشکل از خانوارهاي مناطق شهري و روستايي بهبهان به تعداد 41093 خانوار ميباشد. طبق جدول مورگان حجم نمونه به تعداد380 خانوار تعيين شد، که بعد از آن براي افزايش دقت مطالعه به 450 خانوار افزايش داده شد. روش نمونهگيري طبقهاي با انتساب متناسب است. طبقات بر حسب شهري و روستايي تقسيم شدهاند.

جدول1-3- تعداد حجم جامعه و نمونه انتخابي در شهرستان بهبهان به تفکيک مناطق شهري و روستايي
رديف
شهرستان
منطقه
بخش
نام
روستا
حجم
جامعه(نفر)
حجم نمونهبرآورده شده (خانوار)
حجم نمونه
نهايي(خانوار)
1
بهبهان
شهري


30137
277
304
2
بهبهان

روستايي

حومه
مرکزي
اسلام آباد، منصوريه
4221
39
60
3
بهبهان

مرکزي
دودانگه
دودانگه، شهروئي، اسدآباد
3511
33
47
4
بهبهان

تشان
مشهد، آهنگران، تشان
3224
31
39
5
کل
41093
380
450

4-1-3- ابزار پژوهش
ابزار جمعآوري دادهها پرسشنامهي محقق ساخت ميباشد که از سه بخش تشکيل شده است. بخش اول به ويژگي هاي فردي- حرفهاي پاسخگويان، بخش دوم به سازههاي نظريه رفتار برنامهريزي شده و بخش سوم به سازههاي مدل اعتقاد بهداشتي اختصاص دارد. گويههاي آگاهي بر اساس پاسخهاي دو گزينهاي بلي و خير، نظريه رفتار برنامهريزي شده بر اساس طيف هفت درجهاي ليکرت و نظريه باور بهداشتي بر اساس طيف پنج درجهاي ليکرت سنجيده شده است.
5-1-3- روايي و پايايي ابزار پژوهش
روايي پرسش نامه بر اساس نظر جمعي از اعضاي هيأت علمي گروه ترويج و آموزش کشاورزي مورد ارزيابي قرار گرفته و بر اساس آن اطلاحات لازم به عمل آمد. به منظور تأمين پايايي پرسشنامه، قبل از ورود به مرحله جمع آوري اطلاعات در سطح وسيع، تعداد 30 نسخه پرسشنامه توزيع و تکميل گرديد و سپس با استفاده از نرم افزار Spss(v20) ميزان ضريب آلفاي کرونباخ پرسشنامه محاسبه گرديد. با توجه به نتايج حاصله ميزان پايايي پرسشنامه در حد قابل قبول مي باشد که در جدول 2-3 ارائه شده است.
جدول2-3- مقدار آلفاي کرونباخ اجزاي پرسشنامه
رديف
متغير
تعداد گويه ها
ضريب آلفا
1
آگاهي
14
68/0
2
نگرش
13
72/0
3
هنجارذهني
6
70/0
4
نيت رفتاري
8
70/0
5
حساسيت درک شده
5
87/0
6
شدت درک شده
7
91/0
7
موانع درک شده
7
83/0
8
منافع درک شده
4
85/0
9
خودکار آمدي
7
85/0
10
راهنماي عمل
8
67/0
11
رفتارهاي مقابلهاي
14
72/0

6-1-3- متغيرهاي پژوهش
متغيرهاي مورد بررسي در اين تحقيق مشتمل بر متغيرهاي مستقل و وابسته است که در زير به آنها اشاره شده است.
1-6-1-3- متغير مستقل
متغيرهاي مستقل اين پژوهش مشتمل بر متغيرهاي زمينهاي، سازه هاي نظريه برنامهريزي شده و سازههاي مدل اعتقاد بهداشتي ميباشد که به شرح جدول 3-3 مي باشند.
2-6-1-3- متغير وابسته
متغيرهاي نيت رفتاري و رفتارهاي مقابله اي خانوارهاي روستايي و شهري در مواجهه با گرد و غبار به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد که در جدول 3-3 آمده است،

جدول 3-3: متغيرهاي مستقل و وابسته مطالعه
رديف
متغير
مقياس
ويژگي هاي فردي- حرفه اي
سن
نسبي

وضعيت تأهل
جنسيت
اسمي
اسمي

سطح تحصيلات
رتبه اي

ميزان هزينه ماهيانه خانوار
نسبي

آگاهي
فاصلهاي

نگرش
فاصله اي

هنجارهاي ذهني
خودکارآمدي
فاصله اي
فاصله اي

نيت رفتاري
فاصله اي

حساسيت درک شده
فاصله اي

شدت درک شده
فاصله اي

منافع درک شده
فاصله اي

موانع درک شده
فاصله اي

راهنماي عمل
فاصله اي

رفتار مقابلهاي
فاصله اي

7-1-3- تعريف متغيرهاي پژوهش
1-7-1-3- آگاهي
تعريف مفهومي: ميزان آگاهي افراد در مورد گرد و غبار مي باشد.
تعريف عملياتي: به منظور سنجش سطح آگاهي سرپرستان خانوارها در خصوص موضوع مورد مطالعه از 14 گويه با گزينههاي درست و نادرست، استفاده گرديد.
2-7-1-3- نگرش
تعريف مفهومي: ارزيابي کلي افراد در مورد مطلوب بودن يا مطلوب نبودن يک موضوع يا رفتار خاص مي باشد. تعريف عملياتي: به منظور شناسايي نگرش سرپرستان خانوارها، در خصوص موضوع مورد مطالعه از 15 گويه استفاده گرديد، که با استفاده از طيف ليکرت هفت گانه از کاملا مخالفم تا کاملاً موافقم مورد سنجش قرار گرفتند.
3-7-1-3- هنجارذهني
تعريف مفهومي: به برداشت فرد از نظرات افراد مهم براي انجام يا عدم انجام رفتار اشاره دارد. به عبارت ديگر، هنجار ذهني، ادراکات مربوط به نظرات اجتماع براي انجام يا عدم انجام رفتار توسط فرد مي باشد.
تعريف عملياتي: به منظور شناسايي هجارذهني سرپرست خانوارها، در خصوص موضوع مورد مطالعه از شش گويه استفاده گرديد، که با استفاده از طيف ليکرت هفت گانه کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم مورد سنجش قرار گرفتند.
4- 7-1-3- نيت رفتاري
تعريف مفهومي: نيت يا قصد به هدف خاص يک فاعل يا عامل در انجام يک عمل يا يک سري اعمال اطلاق مي‌شود.
تعريف عملياتي: به منظور شناسايي نيت سرپرست خانوارها در خصوص موضوع مورد مطالعه از پنج گويه استفاده گرديد، که با استفاده از طيف ليکرت هفت گانه کاملا مخالفم تا کاملاً موافقم مورد سنجش قرار گرفتند.
5-7-1-3- حساسيت درک شده
تعريف مفهومي: درک و اعتقاد به اينکه در معرض خطر بيماري هستند.
تعريف عملياتي: به منظور تبيين ميزان حساسيت درک شده توسط سرپرست خانوارها در خصوص موضوع مورد مطالعه از پنج گويه استفاده گرديد، که با استفاده از طيف ليکرت پنج گانه از بسيار کم تا بسيار زياد مورد سنجش قرار گرفتند.

6-7-1-3- شدت درک شده
تعريف مفهومي: درک و اعتقاد به اينکه مشکل، جدي است و اين مشکل بهداشتي ميتواند منجر به مرگ يا ساير نتايج جدي براي او شود.
تعريف عملياتي: به منظور تبيين شدت درک شده توسط سرپرست خانوارها در خصوص موضوع مورد مطالعه از هفت گويه استفاده گرديد، که با استفاده از طيف ليکرت پنج گانه از بسيار کم تا بسيار زياد موافقم مورد سنجش قرار گرفتند.
7-7-1-3- موانع درک

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد گیاه شناسی، صنایع غذایی، دی اکسید کربن Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره استان خوزستان، سلسله مراتب