پایان نامه ارشد رایگان درباره آمیخته بازاریابی، بازاریابی، سطح معنی داری، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

ر انتخاب یک باشگاه بر اساس عوامل 4گانه آمیخته بازاریابی.

فرضيه2: ‌بين شاخص‌ها و عامل‌ها رابطه معني‌داري وجود دارد.
جدول 18-4):ارتباط بين شاخص‌ها و عامل‌هاي عوامل موثر بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب باشگاه
رديف
گویهها
عوامل
ميزان رابطه
ضريب تعيين
T-value
نتيجه
1
سؤال10
مولفه 1
(ترویج )
68/0
46/0
57/11
تأييد
2
سؤال 11

8/0
64/0
28/14
تأييد
3
سؤال 12

81/0
65/0
61/14
تأييد
4
سؤال 13

74/0
46/0
82/12
تأييد
5
سؤال 14

58/0
33/0
36/9
تأييد
6
سوال15

5/0
25/0
94/7
تأييد
7
سؤال 1
مولفه 2
(قیمت)
81/0
65/0
88/14
تأييد
8
سؤال 2

84/0
7/0
46/15
تأييد
9
سؤال 3

80/0
64/0
64/14
تأييد
10
سؤال 4

74/0
46/0
92/12
تأييد
11
سؤال 5
مولفه 3
(مکان)
56/0
31/0
91/8
تأييد
12
سؤال 6

76/0
57/0
25/13
تأييد
13
سؤال 7

79/0
62/0
11/14
تأييد
14
سؤال 8

77/0
59/0
66/13
تأييد
15
سؤال 9

65/0
42/0
75/10
تأييد
16
سوال 16
مولفه 4 (محصول)
حذف
17
سوال 17

62/0
38/0
21/10
تأييد
18
سوال 18

83/0
68/0
02/15
تأييد
19
سوال 19

86/0
73/0
82/15
تأييد
20
سوال 20

74/0
54/0
89/12
تأييد
با بررسي جدول 17-4 مشخص مي‌شود كه از 6 سؤال اول كه مربوط به عامل ترویج مي‌باشند، تمامي رابطه‌ها معني‌دار است. همچنین تمامي رابطه‌هاي سؤالات 7 تا 10 با عامل قیمت، سؤالات 11 تا 15 با عامل مکان و سؤالات 16 تا 20 با عامل محصول، معني‌دار مشخص گرديد.
عامل 1 شاخص

شكل 12-4 ). رابطه بين عامل قیمت با هر كدام از سؤالات 1 تا 4
همانطور که در نمودار فوق مشاهده مي‌شود ارتباط تمامي سؤالات با عامل قیمت در حد قوي مي‌باشد.
عامل 2 شاخص

شكل 13-4). رابطه بين عامل قیمت با هر كدام از سؤالات 5 تا 9
با ملاحظه شكل مشخص مي‌شود كه ارتباط سؤال 5 (56/0=r). و سؤال 9 (65/0=r). با عامل مکان در حد متوسط است. ارتباط مابقي سؤالات با عامل خود در حد قوي مي‌باشد.
عامل 3 شاخص

شكل 14-4). رابطه بين عامل ترویج با هر كدام از سؤالات 10 تا 15
با ملاحظه شكل 14-4 مشخص مي‌شود كه ارتباط سؤال 10 (68/0=r)، سوال 14 (58/0=r). و سؤال 15 (50/0=r). با عامل مکان در حد متوسط است. ارتباط مابقي سؤالات با عامل خود در حد قوي مي‌باشد. عامل 4 شاخص

شكل 15-4). رابطه بين عامل محصول با هر كدام از سؤالات 17 تا 20
با ملاحظه شكل 15-4 مشخص مي‌شود كه ارتباط سؤال 17 (62/0=r). با عامل محصول در حد متوسط است. ارتباط مابقي سؤالات با عامل خود در حد قوي مي‌باشد.

همبستگی عوامل
برای محاسبه همبستگی بین مؤلفه ها با توجه به نرمال بودن داده‌ها از همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن را در جدول (19-4). مشاهده می‌کنید. همان‌طور که در جدول نشان داده شده است بین ترویج با مکان و محصول و همچنین بین قیمت با مکان و بین مکان با محصول همبستگی معناداری در سطح (01/0P). وجود دارد. همچنین بین ترویج با قیمت و محصول با قیمت همبستگی معناداری در سطح (05/0P) وجود دارد.
فرضيه3 : ‌بين عامل‌ها رابطه معني‌داري وجود دارد.
جدول 19-4: ارتباط بين عامل‌هاي عوامل موثر بر تصمیمات مشتریان
رديف
عامل‌ها
ترویج
قیمت
مکان
محصول
1
مولفه 1 (ترویج )

ميزان رابطه

19/0
46/0
27/0

Value-T

64/2
68/7
16/2
2
مولفه 2 (قیمت)
ميزان رابطه

51/0
15/0

Value-T

04/9
16/2
3
مولفه 3 (مکان)
ميزان رابطه

25/0

Value-T

57/3
4
مولفه 4 (محصول)

با مطالعه جدول 19-4 مشاهده مي‌شود بين تمامي 4 عامل عوامل موثر بر تصمیمات مشتریان با هم؛ ترویج با قیمت (64/2=Value-T و19/0=r)، ترویج با مکان (68/7=Value-T و 46/0=r)، ترویج با محصول (16/2=Value-T و 27/0=r)، قیمت با مکان (04/9=Value-T و 51/0=r)، قیمت با محصول (16/2=Value-T و 15/0=r). و مکان با محصول (57/3=Value –T و 25/0=r)، رابطه معني‌داري وجود دارد.
آزمون خوبي (نيكويي). برازش102
در آزمون خوبي برازش، تناسب مجموعه داده‌ها بررسي مي‌شود و با توجه به مقدار های معنی داری (t-value). و به خاطر این که مقادیر در بازه (96/1- تا 96/1). قرار نگرفته اند لذا می توان گفت تمام رابطه های علی فوق الذکر معنی دار هستند. برای اندازه گیری تناسب مدل، علاوه بر نسبت کای دو به درجه آزادی (x2/df)، از شاخص تناسب تطبیقی (CFI)، شاخص تناسب برازندگی (GFI)، شاخص نرم شده برازندگی (NFI)، و جذر برآورد واریانس خطای تقریب (RMSEA)، استفاده شد. حد مطلوب نسبت (x2/df). کمتر از 3، مقدار بیشتر از 90/0 برای GFI، CFI، NFI و کمتر از 08/0 برای RMSEA است.
جدول 20-4. آزمون ها و شاخص های مدل عوامل موثر بر تصمیمات مشتریان
مدل
X2 /df
CFI
NFI
GFI
RMSEA
P-Value
تصمیمات مشتریان
22/4
87/0
84/0
78/0
11/0
000/0

با توجه به خروجي ليزرل که در جدول فوق ارائه شده، مقدار df/2x محاسبه شده 22/4 است ، وجود df/2x کوچکتر از 3 نشان دهنده برازش مناسب مدل است. همچنين ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب مي بايستي کمتر از 1/0 باشد که در مدل ارائه شده اين مقدار برابر 11/0 است. ميزان مولفه هاي GFI و NFI و CFIنيز بايد بيشتر از 9/0 باشد که در مدل تحت بررسي به ترتيب برابر 78/0 و 84/0و 87/0 است. با توجه به شاخص ها و خروجي هاي نرم افزار ليزرل مي توان گفت که داده ها با مدل منطبق نیستند و شاخص هاي ارائه شده نشان دهنده اين موضوع هستند که در مجموع مدل ارائه شده مدل مناسبي نیست و داده هاي تجربي اصطلاحا به خوبي با آن منطبق نمي باشند. اما باید گفت اختلاف مشاهده شده با حد مطلوب شاخص ها بسیار کم است و نسبتا مدل برازش شده نشان دهنده عوامل موثر بر تصمیمات مشتریان در انتخاب باشگاه است. بنابراین بعد از انجام اصلاحات پیشنهادی مدل مجدد برازش گردید که با در نظر گرفتن اصلاحاتی که به شرح در نمودار 12-4 و 13-4 ارائه شده است، مدل نهایی مورد تایید قرار می گیرد.

جدول 21-4. آزمون ها و شاخص های مدل عوامل موثر بر تصمیمات مشتریان
مدل
X2 /df
CFI
NFI
GFI
RMSEA
P-Value
تصمیمات مشتریان
02/3
93/0
90/0
84/0
075/0
000/0

1. نسبت x2 به df كه برابر با 02/3 است. بنابراين مدل از برازش خوبي برخوردار است.
2. ريشه ميانگين مجذور خطاي تقريبي 103 (RMSEA). كه برابر با 075/ 0 است . بنابراين مدل از برازش لازم برخوردار است.
3. شاخص 104GFI كه برابر با 84/0 است . پس مدل برازش لازم را ندارد.
4. شاخص105 AGFI كه برابر با 78/0 است. پس مدل برازش لازم را ندارد.
5. شاخص106 NFI كه برابر با 90/0 است. بنابراين مدل از برازش خوبي برخوردار است.
6. شاخص107 NNFI كه برابر با 91/0 است. بنابراين مدل از برازش لازم برخوردار است.
7. شاخص108 CFI كه برابر با 93/0 است. بنابراين مدل از برازش لازم برخوردار است.
8. شاخص109 IFI كه برابر با 87/0 است. پس مدل برازش لازم را ندارد.
9. شاخص110 RFI كه برابر با 93/0 است. بنابراين مدل از برازش لازم برخوردار است.

نتیجه
از 9 شاخص ذكر شده براي آزمون خوبي برازش، 3 شاخص نامناسب بود و 6 شاخص تناسب را تأييد كرد. بنابراين مدل از لحاظ شاخص‌هاي برازش، مناسب مي‌باشد.
شکل16-4 و 17-4، نتایج آزمون معادلات ساختاری مدل عوامل موثر بر ترجیحات مشتریان در انتخاب باشگاه ورزشی را پس از انجام اصلاحات صورت گرفته در مدل نشان می دهد.

شكل 16-4). خروجي نرم افزار ليزرل در حالت معنی داری: آزمون رابطه علي بین سئوالات و عامل ها

شكل 17-4): خروجي نرم افزار ليزرل در حالت استاندارد: آزمون رابطه علي بین سئوالات و عامل ها
وضعیت سوالات و عامل های عوامل موثر بر تصمیمات مشتریان

الف- وضعيت عامل ها.
فرضيه4 : عوامل 4 گانه آمیخته بازاریابی ومفهوم تصمیم گیری مشتریان از وضعیت قابل قبولی برخوردار است.

جدول 22-4، وضعیت عامل ها
ردیف
عامل
میانگین و انحراف استاندارد مشاهده شده
آماره t
درجه آزادی
سطح معناداری
1
مولفه 1
(ترویج )
02/1±54/3
47/8
249
01/0
2
مولفه 2 (قیمت)
96/0±53/3
71/8
249
01/0
3
مولفه 3
(مکان)
83/0±18/3
53/3
249
01/0
4
مولفه 4 (محصول)
74/0±89/3
813/18
249
01/0
* میانگین فرضی برابر با 3 می باشد. * در سطح 05/0 P≤ معنی دار است.
با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون تی یک گروهه برای تمام عوامل کمتر از 0.01 است، نسبت افرادی که برای وضعیت این عوامل پاسخ‌های بالای متوسط را انتخاب کردند، زیاد میباشد (جدول 22-4). لذا می‌توان ادعا نمود که این سوالات در جامعه مورد بررسی از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. یعنی اهمیت عوامل مذکور به عنوان عواملی برای تصمیم گیری مشتریان در انتخاب باشگاه در سطح بالایی قرار دارد.
ب- وضعیت گویه ها
فرضيه5 : گویه های آمیخته بازاریابی ومفهوم کل تصمیم گیری مشتریان از وضعیت قابل قبولی برخوردار است.

جدول 23-4: وضعیت سوالات پرسشنامه
رديف
گویهها
گویه ها
عوامل
آماره t
درجه آزادی
سطح معناداری
1
سؤال10
شهرت مناسب و تصویر خوب باشگاه
مولفه 1 (ترویج )
814/0-
249
416/0
2
سؤال 11
تبلیغات عمومی مناسب در جراید و سطح شهر

447/2-
249
015/0
3
سؤال 12
ارسال پیامک از طریق تلفن همراه

915/3-
249
001/0
4
سؤال 13
ظاهر و نمای بیرونی مناسب باشگاه

469/1-
249
143/0
5
سؤال 14
برگزاری هر چند وقت یکبار مسابقات ورزشی

163/0-
249
871/0
6
سوال15
برقراری ارتباط و اطلاع رسانی مستمر باشگاه

855/4-
249
001/0
7
سؤال 1
شهریه (حق عضویت ماهانه). مناسب نسبت به سایر باشگاه
مولفه 2 (قیمت)
132/10
249
001/0
8
سؤال 2
پایین بودن هزینه دسترسی مشتری به باشگاه

345/7
249
001/0
9
سؤال 3
تناسب شهریه با نحوه ارائه خدمات به مشتری

173/6
249
001/0
10
سؤال 4
مناسب بودن شهریه باشگاه با درآمد ماهانه مشتری

801/5
249
001/0
11
سؤال 5
ساعات کاری روزانه مناسب با برنامه روزمره مشتریان
مولفه 3 (مکان)
055/3
249
001/0
12
سؤال 6
تعداد روزهای کاری مناسب باشگاه

642/3
249
001/0
13
سؤال 7
ابعاد و اندازه های مناسب باشگاه

502/3
249
001/0
14
سؤال 8
مناسب بودن مکان قرارگیری باشگاه

861/3
249
001/0
15
سؤال 9
امکان دسترسی سریع و راحت به باشگاه

337/0-
249
736/0
16
سوال 16

مولفه 4 (محصول)

17
سوال 17
محیط اجتماعی سالم و جو دوستانه حاکم بر باشگاه

567/13
249
001/0
18
سوال 18
داشتن سرویس های بهداشتی و رختکن و حمام مناسب

892/14
249
001/0
19
سوال 19
توجه کافی به خواستهها و نیازهای مشتریان

547/15
249
001/0
20
سوال 20
نظافت و آراستگی محیط داخل باشگاه

391/16
249
001/0
* میانگین فرضی برابر با 3 می باشد. * در سطح 05/0 P≤ معنی دار است.
با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون تی یک گروهه برای تمام سوالات بجز سوالات 11، 4، 5 و 15 کمتر از 0.01 است، نسبت افرادی که برای وضعیت این سوالات پاسخ‌های بالای متوسط را انتخاب کردند، زیاد میباشد (جدول 23-4). لذا می‌توان ادعا نمود که این سوالات در جامعه مورد بررسی از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. اما سوالات 11، 4، 5 و 15 از اهمیت قابل قبولی برخوردار نبوده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره درصد تجمعی، توزیع فراوانی، بازاریابی، فعالیت ورزشی Next Entries پایان نامه ارشد درباره قانون حاکم، اتحادیه اروپا، تعهدات قراردادی، اصل حاکمیت اراده