پایان نامه ارشد رایگان درباره “، پاسخگويان، روزهاي

دانلود پایان نامه ارشد

ل زندگي
فراواني
درصد
روستا
146
2/32
شهر
304
6/67
جمع
450
100

10-1-4- ناراحتي تنفسي
توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ابتلاي خود يا اعضاي خانواده در جدول شماره 10-4 آمده است. همان گونه که مشاهده مي شود، نزديک به 50 درصد از پاسخگويان داراي ناراحتي تنفسي مي باشند و همچنين 72 درصد پاسخگويان ابراز داشته اند که حداقل يکي از اعضاي خانواده خود مبتلا به ناراحتي تنفسي مي باشد
جدول10-4- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ابتلاي خود يا اعضاي خانواده به ناراحتي تنفسي
ناراحتي تنفسي
ابتلا به ناراحتي تنفسي
فراواني
درصد
پاسخگو
بله
220
9/48

خير
230
1/51

جمع
450
100
اعضاي خانواده
بله
324
72

خير
126
28

جمع
450
100

11-1-4- تعطيلي
توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تعطيلي همگاني يا تعطيلي مدارس در جدول شماره 11-4 آمده است. همان گونه که مشاهده مي شود، نزديک به 114 نفراز پاسخگويان موافق تعطيلي همگاني و 31 نفر کاملا مخالف مي باشند. و همچنين 62 نفر از پاسخگويان ابراز داشتهاند که فقط موافق تعطيلي مدارس ميباشند و 102 نفر کاملاًمخالف مي باشند.
جدول11-4- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تعطيلي
گويهها
کاملاً موافقم
موافقم
تا حدودي موافقم
نظري ندارم
تا حدودي مخالفم
مخالفم
کاملاً مخالفم
– به نظر من در روزهاي گرد و غبار بايد تعطيلي همگاني اعلام شود.
114
106
37
84
29
49
31
– به نظر من در روزهاي گرد و غبار بايد فقط مدارس تعطيل شوند.
62
52
79
56
42
57
102

نتايج حاصل از رتبه بندي گويههاي مربوط به آگاهي پاسخگويان در جدول شماره 11-4 نشان مي دهد که نظر پاسخگويان در زمينه تعطيلي همگاني در روزهاي گردوغباري، تعداد 220 پاسخگو نظرشان “کاملا موافق و موافق ” مي باشد. و همچنين مربوط به تعطيلي مدارس، تعداد 159 نفر نظرشان “کاملا مخالف و موافق” بوده است.

12-1-4- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب آگاهي نسبت به گردوغبار
نتايج حاصل از رتبه بندي گويههاي مربوط به آگاهي پاسخگويان در جدول شماره 12-4 نشان مي دهد گويههاي ” ماسکهاي فيلتردار نسبت به ماسکهاي کاغذي عادي براي جلوگيري از ورود گردوغبار به دهان مناسبتر هستند”، ” نبود پوشش گياهي مناسب، باعث ايجاد گرد و غبار ميشود”،” گردوغبار ميتواند به مرور زمان باعث ايجاد بيماريهاي چشمي و پوستي در انسان شود ” از نظر تعداد پاسخ درست در رتبه هاي اول تا سوم و گويههاي ” علت اصلي ايجاد گرد و غبار ايجاد سدها و از بين رفتن تالابها ميباشد” برخي ذرات گرد و غبار از طريق پوست ميتوانند وارد خون شوند” و ” ماسکهاي کاغذي معمولي و دستمال ميتوانند جلوي ذرات ريز گرد و غبار به سيستم تنفسي انسان را بگيرند ” از نظر تعداد پاسخ درست در بين کل پاسخگويان در رتبه هاي آخر قرار دارند.
12-4- توزيع فراواني آگاهي پاسخگويان
گويهها
رتبه
پاسخ صحيح کلي
شهر
روستا
– ماسکهاي فيلتردار نسبت به ماسکهاي کاغذي عادي براي جلوگيري از ورود گردوغبار به دهان مناسبتر هستند.
1
421
284
117
– نبود پوشش گياهي مناسب، باعث ايجاد گرد و غبار ميشود.
2
410
266
113
– گرد و غبار ميتواند به مرور زمان باعث ايجاد بيماريهاي چشمي و پوستي در انسان شود.
3
401
104
132
– گرد و غبار به دليل همراه داشتن مواد مضر و خطرناک باعث از بين رفتن دام و طيور ميشود.
4
394
266
96
– احياي مراتع و درختکاري در مکانهاي ايجاد کننده گرد و غبار ميتواند از ايجاد و شدت گرد و غبار کم کند.
5
388
295
115
– استفاده از مالچ پاشي در مکانهاي ايجاد کننده گرد و غبار ميتواند مانع از تکرار مجدد گرد و غبار شود.
6
382
265
129
– متداولترين نشانههايي که طي يک پديده گرد و غبار مشاهده ميشود تحريک چشمها است.
7
379
161
45
– استفاده از شيشهها و پنجرههاي دوجداره ميتواند از ورود گرد و غبار به داخل منزل جلوگيري کند.
8
378
268
120
– خشکسالي يکي از علتهاي اصلي است که سبب بوجود آمدن گرد و غبار ميشود.
9
362
172
119
– مرطوب نگه داشتن هواي درون منزل باعث کاهش اثرات گرد و غبار ميشود.
10
298
285
136
– يکي از دلايل اصلي ايجاد گرد و غبار ميتواند قطع حق آبه تالابها باشد.
11
291
265
126
– علت اصلي ايجاد گرد و غبار ايجاد سدها و از بين رفتن تالابها ميباشد.
12
244
275
103
– برخي ذرات گرد و غبار از طريق پوست ميتوانند وارد خون شوند.
13
237
209
89
– ماسکهاي کاغذي معمولي و دستمال ميتوانند جلوي ذرات ريز گرد و غبار به سيستم تنفسي انسان را بگيرند.
14
214
154
83

13-1-4- توزيع فراواني نگرش پاسخگويان نسبت به گردوغبار
نتايج حاصل از رتبه بندي گويه هاي مربوط به نگرش خانوارهاي شهري و روستايي در جدول شماره 13-4 نشان مي دهد گويههاي “شستشوي سريع دست و صورت و استحمام “، “استفاده از ماسکهاي فيلتردار”، “استفاده از ماسکهاي عادي در موقع ورود گرد و غبار” در رتبه هاي اول تا سوم و گويههاي “خريد مواد غذايي( سبزيجات و ميوهها)، در کنار حاشيه خيابانها” و “صحيح نبودن رفتن بر سرکار در روزهاي گرد و غباري” و “استفاده از دستکش و کلاه” در بين کل پاسخگويان در رتبههاي آخر قرار دارند. و در بين پاسخگويان شهري گويههاي “استفاده از ماسکهاي عادي” و “ماندن اعضاي خانواده در منزل” و “استفاده از ماسکهاي فيلتردار” در رتبههاي اول تا سوم و گويههاي “استفاده از موتور سيکلت و دوچرخه” و”نرفتن بر سر کار در روزهاي گردوغباري” و “خريد مواد غذايي( سبزيجات و ميوهها)، در کنار حاشيه خيابانها “در رتبههاي آخر قرار دارد. و همچنين در بين پاسخگويان روستايي گويههاي ” مسدود کردن منافذ خانه (مانند درزهاي در و پنجره، تهويه حمام و…)” و ” ماندن اعضاي خانواده در منزل ” و” رفتن فرزندان به مدرسه در روزهاي گرد و غباري” در رتبه هاي اول تا سوم و گويههاي “پيادهروي و ورزش در روزهاي گرد و غبار ” و” استفاده از موتور سيکلت و دوچرخه کار ” و “خريد مواد غذايي( سبزيجات و ميوهها)، در کنار حاشيه خيابانها در روزهاي گرد و غبار” در رتبهي آخر قرار دارد. اين نتيجه نشان ميدهد که استفاده از ماسکهاي فيلتردار و عادي در کل پاسخگويان و هم در بين شهري ها جزء رتبه هاي اول مي باشد. و اما حاضر نشدن روستائيان به ترک شغل خود در روزهاي گردوغباري نشان از مهم بودن حفظ درآمد و همچنين نوع شغل روستائيان که عمدتا کشاورز هستند دارد، که در دومين رتبه قرار گرفته است و به نوعي مي شود بيان داشت که اولويت هاي اول روستائيان نسبت به شهري ها بسيار متفاوت است و دليل آن مي تواند نوع زندگي متفاوت از نظر مکان و شغل باشد.

جدول13-4- توزيع فراواني نگرش پاسخگويان
گويهها
کاملاً موافقم
موافقم
تا حدودي موافقم
نظري ندارم
تا حدودي مخالفم
مخالفم
کاملاً مخالفم
ميانگين رتبه اي
رتبه کل
رتبه شهر
رتبه روستا
– در موقع گرد و غبار بعد از ورود به منزل شستشوي سريع دست و صورت و استحمام مفيد است.
235
174
0
1
40
0
0
4/6
1
7
6
– در روزهاي آلوده به گردوغبار استفاده از ماسکهاي فيلتردار مفيد است.
268
131
14
31
0
1
5
3/6
2
3
10
– استفاده از ماسکهاي عادي در موقع ورود گرد و غبار مفيد است.
257
128
31
13
8
4
9
2/6
3
1
5
– در هنگام گرد و غبار ماندن اعضاي خانواده در منزل عاقلانه است.
221
169
20
20
10
0
10
18/6
4
2
2
– براي جلوگيري از ورود گرد و غبار به منزل مسدود کردن منافذ خانه (مانند درزهاي در و پنجره، تهويه حمام و…) کار عاقلانهاي ميباشد.
197
176
39
15
15
3
5
10/6
5
4
1
– رفتن فرزندان به مدرسه در روزهاي گرد و غباري، کار عاقلانهاي نيست.
189
112
92
36
15
4
2
89/5
6
5
3
– نوشيدن شير در روزهاي گردوغبار کار درستي است.
196
78
93
54
9
10
10
72/5
7
6
8
– انجام پيادهروي و ورزش در روزهاي گرد و غبار کار درستي است.
36
0
24
20
54
153
163
59/5
8
10
13
– برداشت محصولات کشاورزي در زمان گرد و غبار کار درستي نيست.
135
172
53
43
5
35
7
56/5
9
8
9
– در روزهاي گرد و غبار استفاده از موتور سيکلت و دوچرخه کار صحيحي است.
51
0
29
39
54
118
159
3/5
10
13
12
– در روزهاي آلوده به گرد و غبار استفاده از دستکش و کلاه کار به جايي است.
151
120
38
50
39
30
22
25/5
11
9
7
– رفتن بر سرکار در روزهاي گرد و غباري کار درستي نيست.
90
127
111
46
58
14
4
19/5
12
12
4
– خريد مواد غذايي( سبزيجات و ميوهها)، در کنار حاشيه خيابانها در روزهاي گرد و غباري مشکلي ندارد.
97
111
56
14
27
72
73
6/3
13
11
11

14-1-4- توزيع فراواني هنجارهاي ذهني پاسخگويان
نتايج حاصل از رتبه بندي گويههاي مربوط به هنجارهاي ذهني خانوارهاي شهري و روستايي در جدول شماره 14-4 نشان مي دهد گويههاي ” مورد تأييد بودن بستن منافذ منزل و دو جداره کردن پنجرهها ازنظر همسايهها و فاميل “، ” مورد تأييد بودن ماندن در منزل در روز گرد و غبار و گذشتن از تفريح و ديد و بازديد ” در رتبه هاي اول تا دوم و گويهي ” نوشيدن شير در روز گرد و غبار “،” مورد تمسخر قرار گرفتن از ديگران در صورت استفاده از ماسک و کلاه و عينک و دستکش ” در بين کل پاسخگويان در رتبهي آخر قرار دارند. و همچنين در بين پاسخگويان شهري گويههاي ” توصيه نوشيدن شير توسط آشنايان و بستگان ” و ” مورد تأييد بودن بستن منافذ منزل و دو جداره کردن پنجرهها از نظر همسايهها و فاميل ” در رتبههاي اول و دوم و گويهي ” مورد تمسخر قرار گرفتن از ديگران در صورت استفاده از ماسک و کلاه و عينک و دستکش ” و “سرکار نرفتن در روزهاي گردوغباري” در رتبهي آخر قرار دارند. و همچنين در بين پاسخگويان روستايي گويههاي ” ماندن در منزل در روز گرد و غبار و گذشتن از تفريح و ديد و بازديد” و ” مورد تأييد بودن بستن منافذ منزل و دو جداره کردن پنجرهها ازنظر همسايهها و فاميل ” در رتبههاي اول و دوم و گويهي ” مورد تمسخر قرار گرفتن از ديگران در صورت استفاده از ماسک و کلاه و عينک و دستکش” و “سرکار نرفتن در روزهاي گردوغباري” در رتبهي آخر قرار دارند. اين نتيجه نشان مي دهد که بستن منافذ و ماندن اعضاي خانواده در منزل و همچنين ماندن فرزندان در منزل و نرفتن آنها به مدرسه در بين کل پاسخگويان در رتبه هاي اول مي باشد. و بستن منافذ و ماندن اعضاي خانواده در منزل و ماندن فرزندان در منزل و نرفتن آنها به مدرسه و همچنين گذشتن از تفريح و ديد و بازديد در بين ساکنين شهري و روستايي تقريبا به صورت مشترک در رتبه هاي اول تا سوم قرار دارد و “مورد تمسخر قرار گرفتن از ديد ديگران” در هر گروه(شهري و روستايي) در اولويت آخر بوده است.

جدول14-4- توزيع فراواني هنجارهاي ذهني پاسخگويان
گويهها
کاملاً موافقم
موافقم
تا حدودي موافقم
نظري ندارم
تا حدودي مخالفم
مخالفم
کاملاً مخالفم
ميانگين رتبه اي
رتبه کل
رتبه شهر
رتبه روستا
– بستن منافذ منزل و دو جداره کردن پنجرهها مورد تأييد همسايهها و فاميل است.
170
157
41
48
10
24
0
79/5
1
2
2
– اعضاي خانواده ماندن در منزل در روز گرد و غبار و گذشتن از تفريح و ديد و بازديد را قبول دارند.
202
131
30
34
2
48
3
75/5
2
3
1
– در روزهاي گرد و غبار اعضاي خانوادهام ترجيج ميدهند که فرزندان به مدرسه نروند.
152
167
57
35
19
20
0
75/5
3
4
3
– اعضاي خانواده و اطرافيان تأييد ميکنند که در روز گرد و غبار سر کار نروم.
98
153
108
46
35
10
0
45/5
4
5
5
– آشنايان و بستگان نوشيدن شير در روز گرد و غبار را توصيه ميکنند.
98
106
24
149
19
49
5
88/4
5
1
4
– در صورت استفاده از ماسک و کلاه و عينک و دستکش هنگام گرد و غبار، مورد تمسخر ديگران قرار ميگيرم.
39
33
77
89
38
78
96
5/3
6
6
6

15-1-4- توزيع فراواني نيت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره استان خوزستان، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره "، پاسخگويان، گويه