پایان نامه ارشد رایگان درباره “، پاسخگويان، ماسک

دانلود پایان نامه ارشد

حاصل از رتبه بندي گويه هاي مربوط به منافع درک شده خانوارهاي شهري و روستايي در جدول شماره 19-4 نشان ميدهد گويههاي “جلوگيري از رفتن فرزندان به مدرسه باعث حفظ سلامتي آنها ميشود “و ” بستن روزنههاي ورودي گرد و غبار به منزل به پيشگيري از بيماريهاي گرد وغباري و نيز تميزي اثاثيه منزل کمک ميکند ” و ” هزينههاي پيشگيري در مقابل گرد و غبار خيلي کمتر از هزينههاي درمان بيماري ناشي از آن است ” در رتبه هاي اول تا سوم قرار دارد. و در بين پاسخگويان شهري و روستايي گويههاي ” استفاده از ماسک و دستکش تا حد زيادي از ورود ذرات گرد و غبار به بدن جلوگيري ميکند” و “هزينههاي پيشگيري در مقابل گرد و غبار خيلي کمتر از هزينههاي درمان بيماري ناشي از آن است” و”بستن روزنههاي ورودي گرد و غبار به منزل به پيشگيري از بيماريهاي گرد وغباري و نيز تميزي اثاثيه منزل کمک ميکند” در رتبه هاي اول قرار دارد. اين نتيجه نشان مي دهد که رتبه اول و دوم و سوم تقريبا در بين هر سه گروه از نظر رتبه بندي نزديک به هم مي باشد و در بين کل پاسخگويان و شهرنشينان و روستائيان از اهميت زيادي برخوردار است و پاسخگويان شهري و روستايي کاملا پاسخ هاي مشابه و منافع درک شده مشابهي از اين وضعيت داشته اند.
جدول19-4- توزيع فراواني منافع درک شده پاسخگويان
گويهها
بسيارکم
کم
متوسط
زياد
بسيار زياد
ميانگين رتبه اي
رتبه کل
رتبه شهر
رتبه روستا
– جلوگيري از رفتن فرزندان به مدرسه باعث حفظ سلامتي آنها ميشود.
19
10
90
144
187
04/4
1
4
4
– بستن روزنههاي ورودي گرد و غبار به منزل به پيشگيري از بيماريهاي گرد وغباري و نيز تميزي اثاثيه منزل کمک ميکند.
19
5
113
147
166
96/3
2
2
3
– هزينههاي پيشگيري در مقابل گرد و غبار خيلي کمتر از هزينههاي درمان بيماري ناشي از آن است.
31
13
107
119
180
89/3
3
3
2
– استفاده از ماسک و دستکش تا حد زيادي از ورود ذرات گرد و غبار به بدن جلوگيري ميکند.
12
57
105
146
130
72/3
4
1
1

20-1-4- توزيع فراواني خودکارآمدي پاسخگويان
نتايج حاصل از رتبه بندي گويههاي مربوط به خودکارامدي خانوارهاي شهري و روستايي در جدول شماره 20-4 نشان مي دهد گويههاي ” تهيه شير در روزهاي گردوغبار براي خانواده من امکان پذير است “و ” بستن منافذ و درزهاي ورودي منزل براي خانواده من امکان پذير است.” و ” خانواده من توانايي خريد ماسکهاي فيلتردار را دارد” در رتبه هاي اول تا سوم قرار دارد. و گويهي “در صورت افزايش روزهاي گردوغبار ميتوانم به مناطق داراي آب و هواي خوب مهاجرت کنم” در رتبه آخر پاسخگويان قرار دارد و در بين پاسخگويان شهري گويههاي ” بستن منافذ و در روزهاي ورودي منزل براي خانواده من امکان پذير است ” و ” من در گرما طاقت استفاده از ماسک را دارم” و” در صورت افزايش روزهاي گردوغبار ميتوانم به مناطق داراي آب و هواي خوب مهاجرت کنم”. در رتبه هاي اول تا سوم قرار دارد و گويههاي ” خانواده من توانايي خريد ماسکهاي فيلتردار را دارد” در رتبه آخر قرار دارد. اين نتيجه نشان مي دهد که در بين روستاييان گويههاي ” من در گرما طاقت استفاده از ماسک را دارم ” و ” خانواده من توانايي خريد پردههاي ضخيم را دارد ” و” در صورت افزايش روزهاي گردوغبار ميتوانم به مناطق داراي آب و هواي خوب مهاجرت کنم ” و گويهي ” تهيه شير در روزهاي گردوغبار براي خانواده من امکان پذير است ” در رتبه آخر قرار دارد.
جدول20-4- توزيع فراواني خودکارامدي پاسخگويان
گويهها
بسيارکم
کم
متوسط
زياد
بسيار زياد
ميانگين رتبه اي
رتبه کل
رتبه شهر
رتبه روستا
– تهيه شير در روزهاي گردوغبار براي خانواده من امکان پذير است.
23
100
102
93
132
46/3
1
6
7
– بستن منافذ و درزهاي ورودي منزل براي خانواده من امکان پذير است.
40
77
86
166
81
38/3
2
1
6
– خانواده من توانايي خريد ماسکهاي فيلتردار را دارد.
34
30
188
131
67
37/3
3
7
5
– خانواده من توانايي تأمين هزينه دوجداره کردن پنجرههاي منزل را دارد.
48
85
137
104
76
16/3
4
5
4
– خانواده من توانايي خريد پردههاي ضخيم را دارد.
69
76
147
102
56
3
5
4
2
– من در گرما طاقت استفاده از ماسک را دارم.
85
99
124
73
69
87/2
6
2
1
– در صورت افزايش روزهاي گردوغبار ميتوانم به مناطق داراي آب و هواي خوب مهاجرت کنم.
97
115
108
77
53
72/2
7
3
3

21-1-4- توزيع فراواني رفتار پاسخگويان
نتايج حاصل از رتبه بندي گويه هاي مربوط به رفتار گذشته خانوارهاي شهري و روستايي در جدول شماره 21-4 نشان مي دهد گويههاي ” تعويض لباسها، شستن سر و دست و صورت و يا استحمام بعد از بازگشتن به منزل “و ” استفاده از ماسک معمولي” و “ماندن اعضاي خانواده در منزل” در رتبههاي اول تا سوم قرار دارد. و گويهي ” دو جداره کردن پنجرههاي منزل” در رتبه آخر پاسخگويان قرار دارد. و در بين پاسخگويان شهري گويههاي ” نگه داشتن تعدادي ماسک در منزل ” و ” عدم خريد ميوه، سبزيجات و مواد غذايي از حاشيه خيابان و دستفروشها” و” مرطوب نگه داشتن منزل” در رتبه هاي اول سوم قرار دارد و گويهي ” استفاده از ماسک معمولي ” در رتبه آخر قرار دارد. اين نتيجه نشان مي دهد که در بين روستاييان گويههاي ” مرطوب نگه داشتن منزل ” و ” نگه داشتن تعدادي ماسک در منزل ” و” استفاده از ماسک فيلتردار ” در رتبه اول تا سوم و گويهي ” استفاده از ماسک معمولي” در رتبه آخر قرار دارد. اين نکته مورد توجه مي باشد که استفاده از ماسک معمولي بين دو گروه شهري و روستايي در اولويت آخر قرار دارد و اين مي تواند بيانگر ناکارآمدي ماسک در مقابله با ذرات گردوغبار براي افراد باشد.
جدول21-4- توزيع فراواني رفتار پاسخگويان
گويهها
اصلا
کم
متوسط
زياد
ميانگين رتبه اي
رتبه کل
رتبه شهر
رتبه روستا
– تعويض لباسها، شستن سر و دست و صورت و يا استحمام بعد از بازگشتن به منزل
38
157
103
152
82/2
1
9
12
– استفاده از ماسک معمولي
44
150
109
147
79/2
2
14
14
– ماندن اعضاي خانواده در منزل
62
161
140
87
56/2
3
13
5
– نگه داشتن تعدادي ماسک در منزل
78
176
93
176
49/2
4
1
2
– نوشيدن شير
82
186
99
83
4/2
5
11
4
– نرفتن فرزندان به مدرسه
87
186
85
92
4/2
6
12
8
– استفاده از دستکش و کلاه و عينک
81
190
100
79
39/2
7
5
6
– مرطوب نگه داشتن منزل
59
244
63
84
38/2
8
3
1
– نرفتن سر کار(مزرعه، اداره و …)
72
214
102
62
34/2
9
10
13
– استفاده از پرده ضخيم براي در و پنجره
130
140
97
83
29/2
10
4
10
– استفاده از درزگير براي بستنراههاي نفوذ هوا (تهويه حمام، آشپزخانه وپنجرهها و..) به منزل
127
186
50
87
21/2
11
8
9
– عدم خريد ميوه، سبزيجات و مواد غذايي از حاشيه خيابان و دستفروشها
81
250
69
50
19/2
12
2
11
– استفاده از ماسک فيلتردار
109
229
52
60
14/2
13
6
3
– دو جداره کردن پنجرههاي منزل
188
160
77
25
86/1
14
7
7

22-1-4- توزيع فراواني راهنماي عمل پاسخگويان
نتايج حاصل از رتبه بندي گويه هاي مربوط به راهنماي عمل خانوارهاي شهري و روستايي در جدول شماره 22-4 نشان مي دهد گويههاي “دوستان و اقوام”، “اينترنت” و “همکاران” در رتبه هاي اول تا سوم قرار دارد و گويهي ” معلمين مدارس فرزندان” در اولويت آخر پاسخگويان قرار دارد. و در بين پاسخگويان شهري گويههاي “همکاران” ، “دوستان و اقوام” ،” راديو” و “تلويزيون” در رتبه هاي اول سوم قرار دارد و گويهي ” معلمين مدارس فرزندان ” در اولويت آخر قرار دارد.و در بين روستاييان گويههاي “دوستان و اقوام”،”همکاران”، ” اينترنت ” در رتبههاي اول تا سوم و گويهي ” نشريات و مجلات” در رتبه آخر قرار دارد. با توجه به نتايج به دست آمده مي توان بيان داشت که نظر به اينکه سه گويهي “دوستان و اقوام”، “اينترنت ” و “همکاران” در رتبههاي اول هر سه گروه قرار دارد، روشهايي مقابله اي با گرد و غبار از طرف پزشکان و به نوعي مراکز بهداشت و درماني موجود در منطقه تبليغ و راهنمايي در اين زمينه را براي شهروندان خود ارائه نکرده اند و متأسفانه در اين زمينه کوتاهي بسيار زيادي انجام گرفت. و در مورد ديگر با توجه به اينکه شغل کشاورزي در رتبه دوم شغل اصلي افراد بيان شده است، از مراکز خدمات ترويج و آموزش کشاورزي و همچنين جهاد کشاورزي انتظار مي رفت که در زمينه آموزش روشهاي مقابله اي به کشاورزان منطقه که زن و مرد در کشت محصولات مختلف و همچنين در دامداري هاي سنتي و نيمه سنتي مشغول هستند ارائه مي کردند، و توجه به کشاورزان به اين دليل حائز اهميت مي باشد که شهرستان بهبهان در سطح استان رتبه اول از نظر تعداد دام را دارا مي باشد و به همين دليل در اين زمينه افراد زيادي در طول روز در محيط بيرون از منزل در معرض گرد و غبار فعاليت مي کنند که آموزش و آگاهي به اين افراد بسيار ضروري و مورد نياز مي باشد، لذا هيچگونه فعاليتي از اين مراکز ارائه نشده و يا حداقل بسيار کم ارائه شده است. نکته بسيار مهم ديگر ” معلمين مدارس فرزندان ” مي باشد که متأسفانه جزء اولويتهاي آخر قرار دارد، و با توجه به اينکه دانش آموزان دبستاني و راهنمايي در سنين پايين هستند و در معرض آسيب پذيري بيشتر مي باشند، مدارس و معلمان در زمينه آگاهي دادن به دانش آموزان و حتي اولياء آنها مي تواند بسيار مفيد واقع شوند که متأسفانه در اين زمينه نيز فعاليتي انجام نگرفته و يا خيلي کم صورت گرفته که بايد در اين زمينه توجه بيشتر ي به خرج داد.
جدول22-4- توزيع فراواني راهنماي عمل پاسخگويان
گويهها
اصلا
کم
متوسط
زياد
ميانگين رتبه اي
رتبه کل
رتبه شهر
رتبه روستا
– دوستان و اقوام
5
117
197
131
3
1
2
1
– اينترنت
32
154
120
144
83/2
2
4
3
– همکاران
14
163
184
89
77/2
3
1
2
– راديو و تلويزيون
72
91
157
130
76/2
4
3
4
– نشريات و مجلات
48
132
153
117
75/2
5
7
8
– پزشک
52
194
147
57
46/2
6
5
7
– مروجين کشاورزي
87
184
109
70
36/2
7
6
5
– معلمين مدارس فرزندان
132
144
123
51
2/2
8
8
6
2-4- آمار استنباطي
1-2-4-آزمونهاي مقايسهاي
الف- مقايسه سازههاي مدل رفتار برنامهريزي شده بر حسب محل زندگي
يافتههاي جدول شماره 1-4 نشان مي‏دهدکه بين آگاهي پاسخگويان در زمينه گرد و غبار بر حسب محل زندگي در سطح يک درصد تفاوت آماري معني داري وجود دارد. اين نتيجه بيانگر آن است که محل زندگي پاسخگويان در آگاهي آنان نسبت به گرد و غبار مؤثر است و پاسخگويان در اين زمينه ديدگاه متفاوتي با يکديگر دارند. و آگاهي روستائيان نسبت به شهري ها در زمينه گرد و غبار کمتر مي باشد. با توجه به اينکه افراد ساکن شهر دسترسي بيشتر و بهتري به امکانات ارتباطي از طريق اينترنت با سرعت بالا دارند و همچنين از سطح تحصيلات بهتري برخوردارند و دسترسي بيشتري به منابع اطلاعاتي(کتابخانه، کافي نت، روزنامه ها و…) دارند، مي توان بيان داشت که آگاهي شهري ها نسبت به روستايي ها در زمينه گرد و غبار بيشتر بوده است.
بين نگرش پاسخگويان نسبت به رفتارهاي مقابلهاي با پديده گرد و غبار بر حسب محل زندگي تفاوت آماري معنيداري وجود ندارد. اين نتيجه بيانگر آن است که روستاييان و شهرنشينان نگرش يکساني به اين رفتارها دارند.
نتايج جدول مذکور نشان ميدهد بين هنجارهاي ذهني پاسخگويان نسبت به رفتارهاي مقابلهاي با گرد و غبار بر حسب محل زندگي تفاوت آماري معني داري وجود ندارد. به عبارت ديگر هنجارهاي ذهني روستاييان و شهرنشينان نسبت به اين رفتارها يکسان است.
نتايج نشان مي دهد که بين نيت رفتاري پاسخگويان نسبت به رفتارهاي مقابلهاي با گرد و غبار بر حسب محل زندگي در سطح يک درصد تفاوت آماري معني داري وجود دارد. اين نتيجه بيانگر آن است که محل زندگي پاسخگويان در نيت رفتاري آنان نسبت به انجام رفتارهاي مقابله

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد فرش دستباف، محیط زیست، مواد معدنی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره رفتاري، ، شهرنشينان