پایان نامه ارشد رایگان درباره “، پاسخگويان، گويه

دانلود پایان نامه ارشد

رفتاري پاسخگويان
نتايج حاصل از رتبه بندي گويه هاي مربوط به نيت رفتاري خانوارهاي شهري و روستايي در جدول شماره 15-4 نشان مي دهد گويههاي” خانواده ما ميخواهد که در روزهاي گرد و غباري پيادهروي و ورزش صبحگاهي انجام ندهد.”، ” خانواده ما تصميم دارد در زمان گرد و غبار از منزل خارج نشوند “، ” اعضاي خانوادهام تصميم دارند که در روزهاي گردوغبار از ماسکهاي فيلتردار استفاده کنند” در رتبه هاي اول تا سوم و گويههاي “اعضاي خانوادهام در نظر دارند که در روزهاي گردوغبار شير مصرف کنند” در بين کل پاسخگويان در رتبهي آخر قرار دارد. و در بين پاسخگويان شهري گويههاي “من مصمم هستم در آينده در ايام گرد و غبار، راههاي نفوذي هوا به منزل را ببندم” و “اعضاي خانوادهام تصميم دارند که در روزهاي گردوغبار از ماسکهاي فيلتردار استفاده کنند” و”خانواده ما ميخواهد که در روزهاي گرد و غباري پيادهروي و ورزش صبحگاهي انجام ندهد” در رتبههاي اول و گويههاي ” اعضاي خانوادهام در نظر دارند که در روزهاي گردوغبار شير مصرف کنند” در رتبهي آخر قرار دارد. و همچنين در بين پاسخگويان روستايي گويههاي ” اعضاي خانوادهام تصميم دارند که در روزهاي گردوغبار از ماسکهاي فيلتردار استفاده کنند” و “خانواده ما ميخواهد که در روزهاي گرد و غباري پيادهروي و ورزش صبحگاهي انجام ندهد” و”اعضاي خانوادهام مصمم هستند که در روزهاي گردوغبار داخل منزل را مرطوب نگه دارند” در رتبه هاي اول تا سوم و گويههاي “خانواده ما ميخواهد در زمان گرد و غبار، از رفتن فرزندان به مدرسه جلوگيري کند” در رتبهي آخر قرار دارد. اين نتيجه نشان مي دهد که رتبه هاي اول تا سوم تقريبا از نظر همه در اولويت بوده اند. و مهمترين نکتهاي که وجود دارد اين است که گويهي “نوشيدن شير” در بين هر دو گروه تقريبا در رتبه هاي آخر قرار دارد و اين مي تواند ناشي از عدم اطلاع رساني به مردم از طرف مسئولين مربوطه در سطح شهر و روستا از طريق رسانه باشد.
جدول15-4- توزيع فراواني نيت رفتاري پاسخگويان
گويهها
کاملاً موافقم
موافقم
تا حدودي موافقم
نظري ندارم
تا حدودي مخالفم
مخالفم
کاملاً مخالفم
ميانگين رتبه اي
رتبه در کل
رتبه شهر
رتبه روستا

– خانواده ما ميخواهد که در روزهاي گرد و غباري پيادهروي و ورزش صبحگاهي انجام ندهد.
258
138
35
17
0
2
0
4/6
1
3
2
– خانواده ما تصميم دارد در زمان گرد و غبار از منزل خارج نشوند.
192
243
15
0
0
0
0
39/6
2
6
4
– اعضاي خانوادهام تصميم دارند که در روزهاي گردوغبار از ماسکهاي فيلتردار استفاده کنند.
219
159
21
36
5
10
0
15/6
3
2
1
– من مصمم هستم در آينده در ايام گرد و غبار، راههاي نفوذي هوا به منزل را ببندم.
194
194
27
24
0
2
9
14/6
4
1
5
– خانواده ما ميخواهد در زمان گرد و غبار، از رفتن فرزندان به مدرسه جلوگيري کند.
172
148
103
26
0
1
0
02/6
5
5
8
– اعضاي خانوادهام مصمم هستند که در روزهاي گردوغبار داخل منزل را مرطوب نگه دارند.
139
173
73
45
15
5
0
8/5
6
4
3
– اعضاي خانوادهام در نظر دارند که در روزهاي گردوغبار از کلاه، عينک و دستکش استفاده کنند.
133
166
46
64
12
23
6
55/5
7
7
7
– اعضاي خانوادهام در نظر دارند که در روزهاي گردوغبار شير مصرف کنند.
167
104
42
103
15
14
5
54/5
8
8
6

16-1-4- توزيع فراواني حساسيت درک شده پاسخگويان
نتايج حاصل از رتبه بندي گويه هاي مربوط به حساسيت درک شده خانوارهاي شهري و روستايي در جدول شماره 16-4 نشان مي دهد گويههاي “در مورد ابتلاي خود و اعضاي خانوادهام به بيماري نگران هستم”، “خانواده ما تصميم دارد در زمان گرد و غبار از منزل خارج نشوند “، “ورود فلزات سمي به همراه گرد و غبار به کشور ” در رتبه هاي اول تا سوم و گويه ي ” ذرات گرد و غبار به اسباب و اثاثيه منزل آسيب ميرساند.” در بين کل پاسخگويان و شهر به طور مشترک در رتبهي آخر قرار دارد. و همچنين در بين پاسخگويان روستايي گويههاي ” ذرات گرد و غبار به اسباب و اثاثيه منزل آسيب ميرساند” و ” ورود فلزات سمي از کشورهاي همسايه به کشور ” و” در روزهاي گرد و غبار حوصله اعضاي خانوادهام سر ميرود ” در رتبه هاي اول تا سوم و گويهي” گرد و غبار باعث ايجاد نارضايتي خانوادهام از محل زندگي ميشود ” در رتبهي آخر قرار دارد. اين نتيجه نشان مي دهد که رتبه هاي اول تا سوم و رتبه آخر در بين کل پاسخگويان و نيز شهرنشينان در اولويت يک تا سه بوده اند. و مهمترين نکته اي که وجود دارد اين است که پاسخ روستاييان در اين زمينه کاملا عکس پاسخ شهري نشينان در زمينه حساسيت هاي درک شده از گرد و غبار مي باشد که مي توان گفت نوع زندگي و دسترسي به امکانات و اطلاعات روستاييان نسبت به شهري ها مي تواند در اين نوع برداشت از مشکلات تأثير به سزايي داشته باشد.
جدول16-4- توزيع فراواني حساسيت درک شده پاسخگويان
گويهها
بسيارکم
کم
متوسط
زياد
بسيار زياد
ميانگين رتبه اي
رتبه کل
رتبه شهر
رتبه روستا

– در مورد ابتلاي خود و اعضاي خانوادهام به بيماري نگران هستم.
36
35
59
151
169
84/3
1
1
4
– گرد و غبار باعث ايجاد نارضايتي خانوادهام از محل زندگي ميشود.
56
33
73
152
136
62/3
2
3
5
– فلزات سمي که همراه با گرد و غبار از کشورهاي همسايه وارد کشور ميشود ممکن است باعث ايجاد بيماريهاي مختلف در افراد شود.
69
67
47
60
207
59/3
3
5
2
– در روزهاي گرد و غبار حوصله اعضاي خانوادهام سر ميرود.
42
40
115
120
133
58/3
4
2
3
– ذرات گرد و غبار به اسباب و اثاثيه منزل آسيب ميرساند.
37
73
122
85
133
45/3
5
4
1

17-1-4- توزيع فراواني شدت درک شده پاسخگويان
نتايج حاصل از رتبه بندي گويه هاي مربوط به شدت درک شده خانوارهاي شهري و روستايي در جدول شماره 17-4 نشان مي دهد گويه هاي” بيماريهاي ايجاد شده از گرد و غبار را بايد جدي گرفت “و ” گرد و غبار ميتواند باعث ايجاد بيماريها و عفونتهايي در فرد شود ” و ” درمان بيماريهاي ايجاد شده از طريق گرد و غبار پرهزينه ميباشد ” در رتبه هاي اول تا سوم و گويه ي ” تشخيص درمان بيماريهاي ايجاد شده از طريق گرد و غبار سخت ميباشد.” در بين کل پاسخگويان در رتبهي آخر قرار دارد. و در بين پاسخگويان شهري گويه هاي ” بيماريهاي ايجاد شده از گرد و غبار را بايد جدي گرفت ” و ” بهبهان همواره در معرض گرد و غبار است ” و” درمان بيماريهاي ايجاد شده از طريق گرد و غبار پرهزينه ميباشد ” در رتبه هاي اول و گويه ي ” گرد و غبار ميتواند باعث از بين رفتن پوشش گياهي در منطقه شود ” در رتبهي آخر قرار دارد. و همچنين در بين پاسخگويان روستايي گويه هاي ” بيماريهاي ايجاد شده از گرد و غبار را بايد جدي گرفت ” و ” گرد و غبار ميتواند باعث از بين رفتن پوشش گياهي در منطقه شود ” و” گرد و غبار ميتواند باعث ايجاد بيماريها و عفونتهايي در فرد شود ” در رتبه هاي اول تا سوم و گويه ي ” بهبهان همواره در معرض گرد و غبار است ” در رتبهي آخر قرار دارد. اين نتيجه نشان مي دهد که ضرورت جدي گرفتن بيماريهاي ايجاد شده از گردوغبار در بين کل پاسخگويان و شهري ها و روستائيان از اهميت زيادي برخوردار است و مهمترين نکته اي که وجود دارد اين است که تشخيص بيماري هاي ايجاد شده از طريق گرد و غبار تقريباً بين هر سه دسته(کل، شهري، روستايي) جزء سه اولويت آخر شده که نشان از شدت درک شده افراد از عواقب بيماري هاي ايجادشده و همچنين مشخص نبودن و درنتيجه خطرناک بودن اين بيماريها دارد.

جدول17-4- توزيع فراواني شدت درک شده پاسخگويان
گويهها
بسيارکم
کم
متوسط
زياد
بسيار زياد
ميانگين رتبه اي
رتبه کل
رتبه شهر
رتبه روستا

– بيماريهاي ايجاد شده از گرد و غبار را بايد جدي گرفت.
27
9
37
114
263
28/4
1
1
1
– گرد و غبار ميتواند باعث ايجاد بيماريها و عفونتهايي در فرد شود.
27
0
114
143
166
93/3
2
4
3
– درمان بيماريهاي ايجاد شده از طريق گرد و غبار پرهزينه ميباشد.
18
35
99
142
156
85/3
3
3
4
– بهبهان همواره در معرض گرد و غبار است.
28
36
128
82
176
76/3
4
2
7
– به علت مختل شدن مشاغل و رفت و آمد گرد و غبار باعث کاهش درآمد ميشود.
37
31
90
143
149
74/3
5
5
6
– گرد و غبار ميتواند باعث از بين رفتن پوشش گياهي در منطقه شود.
38
45
86
136
145
67/3
6
7
2
– تشخيص درمان بيماريهاي ايجاد شده از طريق گرد و غبار سخت ميباشد.
57
48
141
88
116
35/3
7
6
5

18-1-4- توزيع فراواني موانع درک شده پاسخگويان
نتايج حاصل از رتبه بندي گويه هاي مربوط به موانع درک شده خانوارهاي شهري و روستايي در جدول شماره 18-4 نشان مي دهد گويه هاي” استفاده از دستکش هنگام گرد و غبار در آب و هواي گرم قابل تحمل نيست “و ” استفاده از ماسک در هواي گرم، سخت و غير قابل تحمل ميباشد ” و ” هميشه موقع گرد و غبار از سوي دولت تعطيل اعلام نميشود ” در رتبه هاي اول تا سوم و گويه ي ” بدليل هزينههاي زياد خريد ماسک و دستکش براي تمام اعضاي خانواده امکان پذير نيست” در بين کل پاسخگويان در رتبهي آخر قرار دارد. و در بين پاسخگويان شهري گويه هاي ” هميشه موقع گرد و غبار از سوي دولت تعطيل اعلام نميشود ” و ” استفاده از ماسک در هواي گرم، سخت و غير قابل تحمل ميباشد ” و” تعطيل کردن کار و شغل موقع گرد و غبار آسان نيست ” در رتبه هاي اول و گويه ي ” بدليل هزينههاي زياد خريد ماسک و دستکش براي تمام اعضاي خانواده امکان پذير نيست ” در رتبهي آخر قرار دارد. و همچنين در بين پاسخگويان روستايي گويه هاي ” هميشه موقع گرد و غبار از سوي دولت تعطيل اعلام نميشود ” و ” استفاده از ماسک در هواي گرم، سخت و غير قابل تحمل ميباشد ” و” تعطيل کردن کار و شغل موقع گرد و غبار آسان نيست ” در رتبه هاي اول تا سوم و گويه ي ” بدليل هزينههاي زياد خريد ماسک و دستکش براي تمام اعضاي خانواده امکان پذير نيست ” در رتبهي آخر قرار دارد. اين نتيجه نشان مي دهد که رتبه اول و دوم و سوم تقريبا در بين هر دو گروه از نظر رتبه بندي نزديک به هم مي باشد و در بين کل پاسخگويان و شهرنشينان و روستائيان از اهميت زيادي برخوردار است و مهمترين نکته اي که وجود دارد اين است که ” بدليل هزينههاي زياد خريد ماسک و دستکش براي تمام اعضاي خانواده امکان پذير نيست ” و ” نرفتن دانشآموزان به مدرسه موقع گرد و غبار به دليل عقب افتادن از درسها ميسر نيست ” بين دو دسته(کل، شهري) جزء سه اولويت آخر شده که نشان از مهم نبودن اين موانع از نظر خانوارها براي مقابله با اثرات گرد و غبار دارد و گويه ي ” استفاده از دستکش هنگام گرد و غبار در آب و هواي گرم قابل تحمل نيست ” از نظر خانوارهاي روستايي در اولويت آخر قرار دارد.
جدول18-4- توزيع فراواني موانع درک شده پاسخگويان
گويهها
بسيارکم
کم
متوسط
زياد
بسيار زياد
ميانگين رتبه اي
رتبه کل
رتبه شهر
رتبه روستا
– استفاده از دستکش هنگام گرد و غبار در آب و هواي گرم قابل تحمل نيست
10
59
68
127
186
93/3
1
2
5
– استفاده از ماسک در هواي گرم، سخت و غير قابل تحمل ميباشد
40
20
71
138
181
88/3
2
3
2
– هميشه موقع گرد و غبار از سوي دولت تعطيل اعلام نميشود
35
39
71
157
148
76/3
3
1
1
– تعطيل کردن کار و شغل موقع گرد و غبار آسان نيست
40
33
77
154
146
73/3
4
4
3
– دوجداره کردن پنجرهها بدليل هزينههاي بالا امکانپذير نيست
10
52
145
91
152
71/3
5
5
4
– نرفتن دانشآموزان به مدرسه موقع گرد و غبار به دليل عقب افتادن از درسها ميسر نيست
61
55
114
124
96
3/3
6
6
6
– بدليل هزينههاي زياد خريد ماسک و دستکش براي تمام اعضاي خانواده امکان پذير نيست
88
87
137
60
78
89/2
7
7
7

19-1-4- توزيع فراواني منافع درک شده پاسخگويان
نتايج

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره "، پاسخگويان، روزهاي Next Entries دانلود پایان نامه درمورد فرش دستباف، محیط زیست، مواد معدنی