پایان نامه ارشد رایگان درباره “، پاسخگويان، گويه

دانلود پایان نامه ارشد

رفتاري پاسخگويان
نتايج حاصل از رتبه بندي گويه هاي مربوط به نيت رفتاري خانوارهاي شهري و روستايي در جدول شماره 15-4 نشان مي دهد گويههاي” خانواده ما ميخواهد که در روزهاي گرد و غباري پيادهروي و ورزش صبحگاهي انجام ندهد.”، ” خانواده ما تصميم دارد در زمان گرد و غبار از منزل خارج نشوند “، ” اعضاي خانوادهام تصميم دارند که در روزهاي گردوغبار از ماسکهاي فيلتردار استفاده کنند” در رتبه هاي اول تا سوم و گويههاي “اعضاي خانوادهام در نظر دارند که در روزهاي گردوغبار شير مصرف کنند” در بين کل پاسخگويان در رتبهي آخر قرار دارد. و در بين پاسخگويان شهري گويههاي “من مصمم هستم در آينده در ايام گرد و غبار، راههاي نفوذي هوا به منزل را ببندم” و “اعضاي خانوادهام تصميم دارند که در روزهاي گردوغبار از ماسکهاي فيلتردار استفاده کنند” و”خانواده ما ميخواهد که در روزهاي گرد و غباري پيادهروي و ورزش صبحگاهي انجام ندهد” در رتبههاي اول و گويههاي ” اعضاي خانوادهام در نظر دارند که در روزهاي گردوغبار شير مصرف کنند” در رتبهي آخر قرار دارد. و همچنين در بين پاسخگويان روستايي گويههاي ” اعضاي خانوادهام تصميم دارند که در روزهاي گردوغبار از ماسکهاي فيلتردار استفاده کنند” و “خانواده ما ميخواهد که در روزهاي گرد و غباري پيادهروي و ورزش صبحگاهي انجام ندهد” و”اعضاي خانوادهام مصمم هستند که در روزهاي گردوغبار داخل منزل را مرطوب نگه دارند” در رتبه هاي اول تا سوم و گويههاي “خانواده ما ميخواهد در زمان گرد و غبار، از رفتن فرزندان به مدرسه جلوگيري کند” در رتبهي آخر قرار دارد. اين نتيجه نشان مي دهد که رتبه هاي اول تا سوم تقريبا از نظر همه در اولويت بوده اند. و مهمترين نکتهاي که وجود دارد اين است که گويهي “نوشيدن شير” در بين هر دو گروه تقريبا در رتبه هاي آخر قرار دارد و اين مي تواند ناشي از عدم اطلاع رساني به مردم از طرف مسئولين مربوطه در سطح شهر و روستا از طريق رسانه باشد.
جدول15-4- توزيع فراواني نيت رفتاري پاسخگويان
گويهها
کاملاً موافقم
موافقم
تا حدودي موافقم
نظري ندارم
تا حدودي مخالفم
مخالفم
کاملاً مخالفم
ميانگين رتبه اي
رتبه در کل
رتبه شهر
رتبه روستا

– خانواده ما ميخواهد که در روزهاي گرد و غباري پيادهروي و ورزش صبحگاهي انجام ندهد.
258
138
35
17
0
2
0
4/6
1
3
2
– خانواده ما تصميم دارد در زمان گرد و غبار از منزل خارج نشوند.
192
243
15
0
0
0
0
39/6
2
6
4
– اعضاي خانوادهام تصميم دارند که در روزهاي گردوغبار از ماسکهاي فيلتردار استفاده کنند.
219
159
21
36
5
10
0
15/6
3
2
1
– من مصمم هستم در آينده در ايام گرد و غبار، راههاي نفوذي هوا به منزل را ببندم.
194
194
27
24
0
2
9
14/6
4
1
5
– خانواده ما ميخواهد در زمان گرد و غبار، از رفتن فرزندان به مدرسه جلوگيري کند.
172
148
103
26
0
1
0
02/6
5
5
8
– اعضاي خانوادهام مصمم هستند که در روزهاي گردوغبار داخل منزل را مرطوب نگه دارند.
139
173
73
45
15
5
0
8/5
6
4
3
– اعضاي خانوادهام در نظر دارند که در روزهاي گردوغبار از کلاه، عينک و دستکش استفاده کنند.
133
166
46
64
12
23
6
55/5
7
7
7
– اعضاي خانوادهام در نظر دارند که در روزهاي گردوغبار شير مصرف کنند.
167
104
42
103
15
14
5
54/5
8
8
6

16-1-4- توزيع فراواني حساسيت درک شده پاسخگويان
نتايج حاصل از رتبه بندي گويه هاي مربوط به حساسيت درک شده خانوارهاي شهري و روستايي در جدول شماره 16-4 نشان مي دهد گويههاي “در مورد ابتلاي خود و اعضاي خانوادهام به بيماري نگران هستم”، “خانواده ما تصميم دارد در زمان گرد و غبار از منزل خارج نشوند “، “ورود فلزات سمي به همراه گرد و غبار به کشور ” در رتبه هاي اول تا سوم و گويه ي ” ذرات گرد و غبار به اسباب و اثاثيه منزل آسيب ميرساند.” در بين کل پاسخگويان و شهر به طور مشترک در رتبهي آخر قرار دارد. و همچنين در بين پاسخگويان روستايي گويههاي ” ذرات گرد و غبار به اسباب و اثاثيه منزل آسيب ميرساند” و ” ورود فلزات سمي از کشورهاي همسايه به کشور ” و” در روزهاي گرد و غبار حوصله اعضاي خانوادهام سر ميرود ” در رتبه هاي اول تا سوم و گويهي” گرد و غبار باعث ايجاد نارضايتي خانوادهام از محل زندگي ميشود ” در رتبهي آخر قرار دارد. اين نتيجه نشان مي دهد که رتبه هاي اول تا سوم و رتبه آخر در بين کل پاسخگويان و نيز شهرنشينان در اولويت يک تا سه بوده اند. و مهمترين نکته اي که وجود دارد اين است که پاسخ روستاييان در اين زمينه کاملا عکس پاسخ شهري نشينان در زمينه حساسيت هاي درک شده از گرد و غبار مي باشد که مي توان گفت نوع زندگي و دسترسي به امکانات و اطلاعات روستاييان نسبت به شهري ها مي تواند در اين نوع برداشت از مشکلات تأثير به سزايي داشته باشد.
جدول16-4- توزيع فراواني حساسيت درک شده پاسخگويان
گويهها
بسيارکم
کم
متوسط
زياد
بسيار زياد
ميانگين رتبه اي
رتبه کل
رتبه شهر
رتبه روستا

– در مورد ابتلاي خود و اعضاي خانوادهام به بيماري نگران هستم.
36
35
59
151
169
84/3
1
1
4
– گرد و غبار باعث ايجاد نارضايتي خانوادهام از محل زندگي ميشود.
56
33
73
152
136
62/3
2
3
5
– فلزات سمي که همراه با گرد و غبار از کشورهاي همسايه وارد کشور ميشود ممکن است باعث ايجاد بيماريهاي مختلف در افراد شود.
69
67
47
60
207
59/3
3
5
2
– در روزهاي گرد و غبار حوصله اعضاي خانوادهام سر ميرود.
42
40
115
120
133
58/3
4
2
3
– ذرات گرد و غبار به اسباب و اثاثيه منزل آسيب ميرساند.
37
73
122
85
133
45/3
5
4
1

17-1-4- توزيع فراواني شدت درک شده پاسخگويان
نتايج حاصل از رتبه بندي گويه هاي مربوط به شدت درک شده خانوارهاي شهري و روستايي در جدول شماره 17-4 نشان مي دهد گويه هاي” بيماريهاي ايجاد شده از گرد و غبار را بايد جدي گرفت “و ” گرد و غبار ميتواند باعث ايجاد بيماريها و عفونتهايي در فرد شود ” و ” درمان بيماريهاي ايجاد شده از طريق گرد و غبار پرهزينه ميباشد ” در رتبه هاي اول تا سوم و گويه ي ” تشخيص درمان بيماريهاي ايجاد شده از طريق گرد و غبار سخت ميباشد.” در بين کل پاسخگويان در رتبهي آخر قرار دارد. و در بين پاسخگويان شهري گويه هاي ” بيماريهاي ايجاد شده از گرد و غبار را بايد جدي گرفت ” و ” بهبهان همواره در معرض گرد و غبار است ” و” درمان بيماريهاي ايجاد شده از طريق گرد و غبار پرهزينه ميباشد ” در رتبه هاي اول و گويه ي ” گرد و غبار ميتواند باعث از بين رفتن پوشش گياهي در منطقه شود ” در رتبهي آخر قرار دارد. و همچنين در بين پاسخگويان روستايي گويه هاي ” بيماريهاي ايجاد شده از گرد و غبار را بايد جدي گرفت ” و ” گرد و غبار ميتواند باعث از بين رفتن پوشش گياهي در منطقه شود ” و” گرد و غبار ميتواند باعث ايجاد بيماريها و عفونتهايي در فرد شود ” در رتبه هاي اول تا سوم و گويه ي ” بهبهان همواره در معرض گرد و غبار است ” در رتبهي آخر قرار دارد. اين نتيجه نشان مي دهد که ضرورت جدي گرفتن بيماريهاي ايجاد شده از گردوغبار در بين کل پاسخگويان و شهري ها و روستائيان از اهميت زيادي برخوردار است و مهمترين نکته اي که وجود دارد اين است که تشخيص بيماري هاي ايجاد شده از طريق گرد و غبار تقريباً بين هر سه دسته(کل، شهري، روستايي) جزء سه اولويت آخر شده که نشان از شدت درک شده افراد از عواقب بيماري هاي ايجادشده و همچنين مشخص نبودن و درنتيجه خطرناک بودن اين بيماريها دارد.

جدول17-4- توزيع فراواني شدت درک شده پاسخگويان
گويهها
بسيارکم
کم
متوسط
زياد
بسيار زياد
ميانگين رتبه اي
رتبه کل
رتبه شهر
رتبه روستا

– بيماريهاي ايجاد شده از گرد و غبار را بايد جدي گرفت.
27
9
37
114
263
28/4
1
1
1
– گرد و غبار ميتواند باعث ايجاد بيماريها و عفونتهايي در فرد شود.
27
0
114
143
166
93/3
2
4
3
– درمان بيماريهاي ايجاد شده از طريق گرد و غبار پرهزينه ميباشد.
18
35
99
142
156
85/3
3
3
4
– بهبهان همواره در معرض گرد و غبار است.
28
36
128
82
176
76/3
4
2
7
– به علت مختل شدن مشاغل و رفت و آمد گرد و غبار باعث کاهش درآمد ميشود.
37
31
90
143
149
74/3
5
5
6
– گرد و غبار ميتواند باعث از بين رفتن پوشش گياهي در منطقه شود.
38
45
86
136
145
67/3
6
7
2
– تشخيص درمان بيماريهاي ايجاد شده از طريق گرد و غبار سخت ميباشد.
57
48
141
88
116
35/3
7
6
5

18-1-4- توزيع فراواني موانع درک شده پاسخگويان
نتايج حاصل از رتبه بندي گويه هاي مربوط به موانع درک شده خانوارهاي شهري و روستايي در جدول شماره 18-4 نشان مي دهد گويه هاي” استفاده از دستکش هنگام گرد و غبار در آب و هواي گرم قابل تحمل نيست “و ” استفاده از ماسک در هواي گرم، سخت و غير قابل تحمل ميباشد ” و ” هميشه موقع گرد و غبار از سوي دولت تعطيل اعلام نميشود ” در رتبه هاي اول تا سوم و گويه ي ” بدليل هزينههاي زياد خريد ماسک و دستکش براي تمام اعضاي خانواده امکان پذير نيست” در بين کل پاسخگويان در رتبهي آخر قرار دارد. و در بين پاسخگويان شهري گويه هاي ” هميشه موقع گرد و غبار از سوي دولت تعطيل اعلام نميشود ” و ” استفاده از ماسک در هواي گرم، سخت و غير قابل تحمل ميباشد ” و” تعطيل کردن کار و شغل موقع گرد و غبار آسان نيست ” در رتبه هاي اول و گويه ي ” بدليل هزينههاي زياد خريد ماسک و دستکش براي تمام اعضاي خانواده امکان پذير نيست ” در رتبهي آخر قرار دارد. و همچنين در بين پاسخگويان روستايي گويه هاي ” هميشه موقع گرد و غبار از سوي دولت تعطيل اعلام نميشود ” و ” استفاده از ماسک در هواي گرم، سخت و غير قابل تحمل ميباشد ” و” تعطيل کردن کار و شغل موقع گرد و غبار آسان نيست ” در رتبه هاي اول تا سوم و گويه ي ” بدليل هزينههاي زياد خريد ماسک و دستکش براي تمام اعضاي خانواده امکان پذير نيست ” در رتبهي آخر قرار دارد. اين نتيجه نشان مي دهد که رتبه اول و دوم و سوم تقريبا در بين هر دو گروه از نظر رتبه بندي نزديک به هم مي باشد و در بين کل پاسخگويان و شهرنشينان و روستائيان از اهميت زيادي برخوردار است و مهمترين نکته اي که وجود دارد اين است که ” بدليل هزينههاي زياد خريد ماسک و دستکش براي تمام اعضاي خانواده امکان پذير نيست ” و ” نرفتن دانشآموزان به مدرسه موقع گرد و غبار به دليل عقب افتادن از درسها ميسر نيست ” بين دو دسته(کل، شهري) جزء سه اولويت آخر شده که نشان از مهم نبودن اين موانع از نظر خانوارها براي مقابله با اثرات گرد و غبار دارد و گويه ي ” استفاده از دستکش هنگام گرد و غبار در آب و هواي گرم قابل تحمل نيست ” از نظر خانوارهاي روستايي در اولويت آخر قرار دارد.
جدول18-4- توزيع فراواني موانع درک شده پاسخگويان
گويهها
بسيارکم
کم
متوسط
زياد
بسيار زياد
ميانگين رتبه اي
رتبه کل
رتبه شهر
رتبه روستا
– استفاده از دستکش هنگام گرد و غبار در آب و هواي گرم قابل تحمل نيست
10
59
68
127
186
93/3
1
2
5
– استفاده از ماسک در هواي گرم، سخت و غير قابل تحمل ميباشد
40
20
71
138
181
88/3
2
3
2
– هميشه موقع گرد و غبار از سوي دولت تعطيل اعلام نميشود
35
39
71
157
148
76/3
3
1
1
– تعطيل کردن کار و شغل موقع گرد و غبار آسان نيست
40
33
77
154
146
73/3
4
4
3
– دوجداره کردن پنجرهها بدليل هزينههاي بالا امکانپذير نيست
10
52
145
91
152
71/3
5
5
4
– نرفتن دانشآموزان به مدرسه موقع گرد و غبار به دليل عقب افتادن از درسها ميسر نيست
61
55
114
124
96
3/3
6
6
6
– بدليل هزينههاي زياد خريد ماسک و دستکش براي تمام اعضاي خانواده امکان پذير نيست
88
87
137
60
78
89/2
7
7
7

19-1-4- توزيع فراواني منافع درک شده پاسخگويان
نتايج

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد اکسیداسیون، مورفولوژی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد فرش دستباف، محیط زیست، مواد معدنی