پایان نامه ارشد رایگان درباره –، خير، نفوذپذيري

دانلود پایان نامه ارشد

P در نظر گرفته شده براي آزمون آماري است بنابراين داده‌ها نرمال نمي‌باشند و نياز به نرمال نمودن داده‌ها است. لذا به منظور نرمال نمودن داده‌ها از تبديل رنکينگ (Rank Transform) استفاده شده است. جدول 5.9 مقادير مختلف ميانگين نفوذپذيري را بعد از عمل رنکينگ نشان مي‌دهد.

جدول5.9. مقادير ميانگين نفوذپذيري بعد از عمل رنکينگ جهت انجام عمليات آماري
مقادير ميانگين نفوذپذيري (سانتي‌متر بر ساعت)
سيکل‌ها
بلوک‌ها
20.000
C1
A-E
21.000
C1
A-W
10.500
C1
R1A1
14.000
C1
R1A2
8.000
C1
R1A3
16.000
C1
R2B1
12.000
C1
R2B2
13.000
C1
R2B3
5.000
C1
R3C1
15.000
C1
R3C2
2.000
C1
R3C3
19.000
C2
A-E
22.000
C2
A-W
6.000
C2
R1A1
17.000
C2
R1A2
3.000
C2
R1A3
18.000
C2
R2B1
7.000
C2
R2B2
4.000
C2
R2B3
9.000
C2
R3C1
10.500
C2
R3C2
1.000
C2
R3C3

جدول 5.10 وضعيت نرمال بودن داده‌ها بعد از عمل رنکينگ را نشان مي‌دهد.

جدول5.10. وضعيت نرمال بودن داده‌ها بعد از عمل رنکينگ
مقدار P در نظر گرفته شده براي آزمون آماري
مقدار P به دست آمده از آزمون K-S Dist.
K-S Dist.
0.050
0.200
0.074

با توجه به جدول 5.10 چون P به دست آمده از آزمون K-S Dist. بزرگتر از P در نظر گرفته شده براي آزمون آماري است بنابراين داده‌ها نرمال مي‌باشند و نيازي به نرمال نمودن داده‌ها نيست.
در بررسي آماري تغييرات ميزان نفوذپذيري، تجزيه واريانس نشان‌دهنده اين است که در سطح 5? تفاوت معني‌داري بين تيمارهاي آزمايش (دوره‌هاي برداشت) وجود ندارد ولي بين بلوک‌هاي آزمايش (مستطيل‌هاي تکرارها) تفاوت معني‌داري مشاهده شد (جدول5.11).

جدول5.11. تجزيه واريانس ميزان نفوذپذيري
منابع تغيير
درجه آزادي(DF)
مجموع مربعات(SS)
ميانگين مربعات(MS)
F
احتمال(P)
بلوک‌ها(تکرارها)
10
783.250
78.325
9.373
0.001
تيمار(دوره‌ها)
1
18.182
18.182
2.176
0.171
خطا
10
83.568
8.357

کل
21
885.000
42.143

گروه‌بندي ميانگين تيمارهاي آزمايش (دوره زماني يا سيکل) در سطح 5 درصد نشان مي‌دهد که تيمارهاي آزمايش در يک گروه‌ قرار مي‌گيرند و تفاوت معني‌داري بين تيمارهاي آزمايش وجود ندارد (جدول5.12). همچنين جدول 5.13 مقايسه ميانگين تيمارهاي آزمايش (دوره زماني يا سيکل) در ميزان نفوذپذيري با يکديگر را نشان مي‌دهد.
توان (Power) آزمايش انجام شده با براي بلوک‌ها (تکرارها) برابر است با: 998/0
و
توان (Power) آزمايش انجام شده با براي تيمارها (دوره‌ها) برابر است با: 267/0

جدول5.12. ميانگين تيمارهاي آزمايش (دوره زماني يا سيکل) در ميزان نفوذپذيري
تيمار
ميانگين
دوره اول
12.409
دوره دوم
10.591
(Duncan, pr0.05)

جدول5.13. مقايسه ميانگين تيمارهاي آزمايش (دوره زماني يا سيکل) در ميزان نفوذپذيري
مقايسه
اختلاف ميانگين‌ها (DM)
p
q
P
P0.050
سيکل1 در برابر سيکل2
1.818
2
2.086

خير

گروه‌بندي ميانگين بلوک‌هاي آزمايش (مستطيل‌هاي تکرارها) در سطح 5 درصد نشان مي‌دهد که بلوک‌هاي آزمايش در گروه‌هاي مختلفي قرار مي‌گيرند و تفاوت معني‌داري بين بلوک‌هاي آزمايش وجود دارد (جدول5.14).

جدول5.14. ميانگين بلوک‌هاي آزمايش (مستطيل‌هاي تکرارها) در ميزان نفوذپذيري
بلوک
ميانگين
A-E
19.500
A-W
21.500
R1A1
8.250
R1A2
15.500
R1A3
5.500
R2B1
17.000
R2B2
9.500
R2B3
8.500
R3C1
7.000
R3C2
12.750
R3C3
1.500
(Duncan, pr0.05)

همچنين جدول 5.15 مقايسه بلوک‌هاي آزمايش (عرصه‌هاي پخش) در ميزان نفوذپذيري را نشان مي‌دهد.
جدول5.15. مقايسه بلوک‌هاي آزمايش (مستطيل‌هاي تکرارها) در ميزان نفوذپذيري
بلوک‌ها
اختلاف ميانگين‌ها (DM)
p
q
P
P0.050
A-W در برابر R3C3
20.000
11
9.784

بله
A-W در برابر R1A3
16.000
10
7.827

بله
A-W در برابر R3C1
14.500
9
7.094

بله
A-W در برابر R1A1
13.250
8
6.482

بله
A-W در برابر R2B3
13.000
7
6.360

بله
A-W در برابر R2B2
12.000
6
5.871

بله
A-W در برابر R3C2
8.750
5
4.281

بله
A-W در برابر R1A2
6.000
4
2.935

خير
A-W در برابر R2B1
4.500
3
2.201

خير
A-W در برابر A-E
2.000
2
0.978

خير
A-E در برابر R3C3
18.000
10
8.806

بله
A-E در برابر R1A3
14.000
9
6.849

بله
A-E در برابر R3C1
12.500
8
6.115

بله
A-E در برابر R1A1
11.250
7
5.504

بله
A-E در برابر R2B3
11.000
6
5.381

بله
A-E در برابر R2B2
10.000
5
4.892

بله
A-E در برابر R3C2
6.750
4
3.302

خير
ادامه جدول5.15. مقايسه بلوک‌هاي آزمايش (مستطيل‌هاي تکرارها) در ميزان نفوذپذيري
بلوک‌ها
اختلاف ميانگين‌ها (DM)
p
q
P
P0.050
A-E در برابر R1A2
4.000
3
1.957

خير
A-E در برابر R2B1
2.500
2
1.223

خير
R2B1 در برابر R3C3
15.500
9
7.583

بله
R2B1 در برابر R1A3
11.500
8
5.626

بله
R2B1 در برابر R3C1
10.000
7
4.892

بله
R2B1 در برابر R1A1
8.750
6
4.281

بله
R2B1 در برابر R2B3
8.500
5
4.158

بله
R2B1 در برابر R2B2
7.500
4
3.669

بله
R2B1 در برابر R3C2
4.250
3
2.079

خير
R2B1 در برابر R1A2
1.500
2
0.734

خير
R1A2 در برابر R3C3
14.000
8
6.849

بله
R1A2 در برابر R1A3
10.000
7
4.892

بله
R1A2 در برابر R3C1
8.500
6
4.158

بله
R1A2 در برابر R1A1
7.250
5
3.547

بله
R1A2 در برابر R2B3
7.000
4
3.424

بله
R1A2 در برابر R2B2
6.000
3
2.935

خير
R1A2 در برابر R3C2
2.750
2
1.345

خير
R3C2 در برابر R3C3
11.250
7
5.504

بله
R3C2 در برابر R1A3
7.250
6
3.547

بله
R3C2 در برابر R3C1
5.750
5
2.813

خير
R3C2 در برابر R1A1
4.500
4
2.201

خير
R3C2 در برابر R2B3
4.250
3
2.079

خير
R3C2 در برابر R2B2
3.250
2
1.590

خير
R2B2 در برابر R3C3
8.000
6
3.914

بله
R2B2 در برابر R1A3
4.000
5
1.957

خير
R2B2 در برابر R3C1
2.500
4
1.223

خير
R2B2 در برابر R1A1
1.250
3
0.612

خير
R2B2 در برابر R2B3
1.000
2
0.489

خير
R2B3 در برابر R3C3
7.000
5
3.424

خير
R2B3 در برابر R1A3
3.000
4
1.468

خير
R2B3 در برابر R3C1
1.500
3
0.734

خير
R2B3 در برابر R1A1
0.250
2
0.122

خير
R1A1 در برابر R3C3
6.750
4
3.302

خير
R1A1 در برابر R1A3
2.750
3
1.345

خير
R1A1 در برابر R3C1
1.250
2
0.612

خير
R3C1 در برابر R3C3
5.500
3
2.691

خير
R3C1 در برابر R1A3
1.500
2
0.734

خير
R1A3 در برابر R3C3
4.000
2
1.957

خير
5.4. نتايج حاصله از تجزيه و تحليل نقشه‌اي داده‌هاي ميزان نفوذپذيري در روش مستقيم
تصاوير5.3 و 5.4 نقشه‌هاي نفوذپذيري تهيه شده است که توزيع و پراکنش ميزان نفوذپذيري را در طول دو دوره نشان مي‌دهند.

تصوير5.3. نقشه توزيع و پراکنش ميزان نفوذپذيري خاک در دوره اول

تصوير5.4. نقشه توزيع و پراکنش ميزان نفوذپذيري خاک در دوره دوم

همچنين جدول 5.16 تغييرات نسبت حجمي ميزان نفوذپذيري خاک را در دو دوره اندازه‌گيري در کل عرصه‌هاي پخش سيلاب نشان مي‌دهد. مطابق جدول 5.16 نسبت حجمي دومين دوره نسبت به دوره اول که براي ميزان نفوذپذيري به دست آمده است برابر 98/0 مي‌باشد به عبارت ديگر در مجموع، تغييرات ميزان نفوذپذيري خاک به ميزان 41/2 درصد کاهش داشته است. ولي لازم به ذکر است که دامنه اين تغييرات در نوارهاي مختلف متغير بوده است.

جدول5.16. تغييرات نسبت حجمي ميزان نفوذپذيري خاک کل عرصه در دو دوره
حجم دوره اول
(واحد مکعب)
حجم دوره دوم
(واحد مکعب)
نسبت حجمي
(دوره اول/دوره دوم)
درصد کاهش(-)، افزايش
16,877,258.9925
16,471,319.3129
0.98
-2.41

تصاوير5.5 و 5.6 نقشه‌هاي ستاره انفجاري (Starburst Maps) هستند که گوياي مقايسه ميزان نفوذپذيري تکرارها در هر دوره به طور مجزا مي‌باشند. نقشه‌هاي ستاره انفجاري نقشه‌هايي هستند که متغيرهاي مختلف را به نسبت مقدار آن با شعاع‌هاي مختلف و يا برشهاي کلوچه‌اي (Pie Slices) با طول متفاوت نشان مي‌دهند. تصاوير5.7 و 5.8 نيز نقشه‌هاي هم‌پوشاني (Appended Maps) هستند که مقايسه ميزان نفوذپذيري تکرارها را در دو دوره نشان مي‌دهند.

تصوير5.5. نقشه مقايسه ميزان نفوذپذيري تکرارها در دوره اول

تصوير5.6. نقشه مقايسه ميزان نفوذپذيري تکرارها در دوره دوم

تصوير5.7. نقشه مقايسه ميزان نفوذپذيري تکرارها با هم‌پوشاني دوره اول بر دوره دوم

تصوير5.8. نقشه مقايسه ميزان نفوذپذيري تکرارها با هم‌پوشاني دوره دوم بر دوره اول

5.5. نتايج حاصله از آناليزهاي دانه‌بندي خاک
پس از انجام آزمايش‌هاي دانه‌بندي الک و هيدرومتري، براي هر مستطيل از تکرارها، يک منحني دانه‌بندي ترسيم شد. بر اين اساس در هر نوار 3 منحني دانه‌بندي و جمعاً در يک دوره تعداد 9 منحني دانه‌بندي تهيه شد. بنابراين تعداد منحني‌هاي به دست آمده براي دو دوره به تعداد 18 منحني مي‌رسد که نمودارهاي آن در پيوست 2 و ريز داده‌هاي آناليز الک و هيدرومتري در پيوست 3 درج شده است. جداول 5.17 و 5.18 مقادير مختلف به دست آمده براي پارمترهاي دانه‌بندي خاک و درصد دانه‌هاي مختلف خاک را در طول دو دوره نمونه‌برداري نشان مي‌دهد.
جدول5.17. مقادير به دست آمده پارامترهاي دانه‌بندي خاک در طول دو دوره
دوره‌‌ها
مستطيل‌ها
D10(mm)
D30(mm)
D60(mm)
CU
CC

R1A1-C1
0.008
0.097
0.568
72.363
2.098

R1A2-C1
0.006
0.019
0.287
49.206
0.210

R1A3-C1
0.005
0.013
0.125
25.605
0.294

R2B1-C1
0.017
0.187
0.615
35.666
3.304
دوره اول
R2B2-C1
0.008
0.079
0.440
56.597
1.804

R2B3-C1
0.003
0.014
0.145
44.145
0.417

R3C1-C1
0.002
0.011
0.228
94.017
0.233

R3C2-C1
0.112
0.303
0.989
8.818
0.826

R3C3-C1
0.005
0.026
0.335
72.619
0.449

R1A1-C2
0.010
0.131
0.586
61.602
3.058

R1A2-C2
0.011
0.099
0.697
63.521
1.290

R1A3-C2
0.007
0.038
0.408
58.591
0.509

R2B1-C2
0.092
0.285
0.910
9.874
0.966
دوره دوم
R2B2-C2
0.003
0.015
0.316
118.411
0.265

R2B3-C2
0.003
0.016
0.276
92.110
0.294

R3C1-C2
0.002
0.012
0.213
92.912
0.316

R3C2-C2
0.004
0.036
0.547
131.946
0.565

R3C3-C2
0.002
0.011
0.241
114.522
0.238

جدول5.18. درصد دانه‌هاي مختلف خاک در طول دو دوره
دوره‌ها
مستطيل‌ها
Clay%
Silt%
Sand%
Pebble%
Cobble%

R1A1-C1
6.90
20.90
53.40
12.80
6.20

R1A2-C1
6.00
44.30
28.20
14.20
7.30

R1A3-C1
7.90
49.60
27.10
10.30
5.20

R2B1-C1
1.80
17.00
65.30
11.10
5.20
دوره

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره 1.00E+06، نفوذپذيري، C2 Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره گروه نفوذ