پایان نامه ارشد رایگان درباره ، است.43، 5-4مبانی

دانلود پایان نامه ارشد

نور می تواند با مقیاس اتاق تنظیم شود و همچنین موجب تمرکز و صرفه جویی در فضا گردد. فضاها در ارتفاعات گوناگون طراحی شده که موجب پیچیدگی و در عین حال زیبایی و تنوع ساختمان گشته است.43

5-4مبانی طراحی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره تربیت بدنی، فضای معماری، زیبایی شناسی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه اعضای هیئت علمی