پایان نامه ارشد رایگان با موضوع گردشگری مجازی، ایدئولوژی، گردشگری ایران، پتانسیل تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

نوع گردشگری افرادی راشامل می‌شود که به منظور دیدارازاماکن مقدس یاانجام دادن امورمذهبی مسافرت می‌کنند. میلیون‌ها مسلمان به عربستان سفر می‌کنند، مسیـحـیان به واتیـکان یا کلیســـــاهای مقدس، بودائــــیان به بنارس وبرهمائیان به لهاسا سفرمی‌کنند .شاید بتوان گفت درایران این نوع گردشـگری بیـشـترین تعدادرا به خود اختصاص داده است. سالانه ۱۵ میلیون نفراز ایرانیان تنها به شهر مشـهد که یکی از امامان مقدس‌شان در آنجا دفن است سفر می‌کنند. این شـهر در شمال شرقی ایران قرار دارد .
.همچنین سفربه مکه ، کربلا ، نجف ، دمشق ، مدینه از بیشترین اقبال در نزد ایرانیانی که به خارج از کشـور سفر می‌کنند برخوداراست.تقریباً اکثریت ایرانیان آرزودارنددرعمرخودحداقل یــــــک بارازاین اماکن رازیارت نمایند. آنهامعتقدند این امراز نظرمعنوی آنها را به میزانی از رضایت قلبی می‌رســـاند اما ازلحاظ اقتـصادی به نفع کشورهای عراق،سوریه وعربسـتان سعودی ایرانیان دراین است که بسیاری ازمقابر و اماکن مقدس شیعیان (۹۱ درصد ایرانیان شیـعه هستند)رادرخود جای داده‌اند مبلغ زیادی هزینه می‌کنـندآنان برای خود وخویشــوندان سوغات خریداری می‌نمایند ودرآمد هنـــــگفتی را به با زارهای کشورهای عربستان سعودی ؛ عراق و سوریه سرازیر می‌کنند . این نوع گردشگری چون کاملاً با ایدئولوژی حاکم نیز همخوانی دارد در ایران بســیار ترویج می شود و سرمایه‌گذاری‌های کلانی نیزچه درداخل وچه درخارج ازکشــــــــوربرای آن می‌شود. مثلاً درجریان بمب‌گذاری‌هایی که در شهرهای کربلا ، ســـامرا درجریان بحران عراق شده است هم حکومت وهم مردم ایران کمک بسیار زیادی جهـت بازسازی آنها نمـــوده اند و این درحالی است که به دلیل سـاختن سدها، بزرگراه‌ها و برخی تأسیسات ،سالانه صدها مکان باستانی ایران تخریب ویا برای همیشه نابود می‌شوند.
2-6-11- گردشگری ماجراجویانه
«در هر جامعه کسانی هستند که به انجام دادن کارهای متهورانه و مخاطره‌ آمیز علاقه وافر دارند.برخی ازاین افراد با اقدام به مسافرت‌های ماجراجویانه به این نیاز درونی خود پاسخ می‌دهند. چنین گردشگرانی می‌خواهند از راه‌های جدید یاغیرعادی،مهارت‌ها و توانایی‌های جسمی خودرادرمواجهه باسخـتی‌هاودشواری‌ها بیاازمایند . لذانوعی ازگردشگری برای آنان لذت بخش وجذاب است که توأم با هیجان بیشتر باشد.» (کاظمی، ۱۳۸۵؛ ۲۶)
درواقع اینگونه سفرهاحس کنــجکاوی خطــــــرپذیری وقوای جسمانی انسان‌هاراموردآزمایش می‌نماید.ایران به دلیل برخورداری ازتقریبا همه انواع شرایط اقـــلیمی و طبیعی (کوهستان‌های سر به فلک کشیده، رودخانه‌های خروشان، جنگل‌های انبوه در شمال کشور،غارها و آبشارها) از توانایی‌های مــــناسبی در این زمینه برخوردار است
2-6-12- گردشگری اجتماعی یا توریسم اجتماعی
به کلیه کسانی که تحقیقات اجتماعی انجام می دهند مانند مردم شناسان ؛ جامعه شناسان که به این گروه توریسـتها توریست کاوشگر نیز می گویند و به صورت تخصصی درکارشناسی اقوام مختلف می باشندو گاهی نیز جهت رفع کنــجکاوی و یازدیداز جذابیت های زندگی اقوام است .
18
2-6-13- گردشگری قومی
این نوع گردشگری به منظورمـشاهده سبــــــک زندگی افرادبومی واقوام انجام می‌شود.هدف گردشگری قومی شناخت اقوام مختلف و شرکت در تجربه‌های آنها است تماشای مراسم ســنتی، جشــــــــــن‌ها، آئیـــن‌ها از جمله جذابیت‌های این نوع گردشگری است وبرخی نیزجهـــــت درک بهتری ازموقعیت خود ویادنیای معاصر به این گونه سفرها روی می‌آورند. (پاپلی یزدی، ۱۳۸۵؛ ۴۷)16
درایران به دلیل وجوداقوام مختلف لُر ، کُرد ، تُرک ، بلوچ ،عرب ، ترکمن و خصوصیاتی که هر کدام از آنها دارند واجد جذابیت‌های فراوانی برای هرناظروگردشگربیرونی است. بسیاری از گردشـگران علاقه دارند تا از نزدیک به تماشای زندگی سنتی وقومی بپردازند .
گردشگری عشایری قابلیت اقـــتصاد سرمایه‌داری رادر تعریف فضایی مناطق عشـایری وادغام آنهارادر چرخه مــصرف نشان می‌دهد ولی آنچه می‌تواند با اهمیـت باشدشــناخت این گونه گردشــگری و تجزیه و تحلیل فضای آن برپایه سودمندی ، رفاه و پایداری برای رسیدن به توسعه مفید است . توسعه خدمات گردشـــگری عـشایری دارای آثار مثبت ومنفی وچالــش‌هایی است که با برنامه‌ریزی کارفرهنگی می‌توان از آثار مــــــنفی و چالش‌ها کاست و بر محاسن آن افزود(پاپلی یزدی ؛ 1385؛210)
«ایران دراین زمینه به طرزچشـــمــــگیری غنی است ومی تواندموفق به جذب هزاران گردشگر،محقق وانسان شناس ازسراسرجهان شود »
گردشگری فضا 2-6-14-
نوع دیگری ازگردشگری مسافرت به فــضا است که درســال‌های اخیــــــر آغازشده است وتاکنون تــــــــعدادی ازافرادبا هزینۀ خودشان ازطریق سایت‌هایی درآمریکا وروسیه به فضا رفته‌اند ومدتی را در آنجــــا به هـــمراه فضانوردان حضور داشته‌اند. یکی از این گردشــگران با نام انوشه انصاری که ایرانی اســــت به عنوان اولین گردشگر زن تاریخ مدتی را در فضا گذراند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه این گردشگران هزینه‌های گزافی رامی‌پردازندواین خود می‌تواند به عنوان حمایت مالی گسترش تحقیقــــــات فضایی مؤثر باشد، در سال‌های آتی رشد شتابنده گیرد
2-6-15- گردشگری الکترونیکی
عصرجدید ، را برخی عصرالکترونیک نام نهاده‌اند . گســـــــترش و رواج امکانات و وسایل الکترونیکی نظیر تلویزیون‌ها، ماهواره واینــترنت، موجب شده است تا مردم هر چه بیشتر و به راحتی با دیگر نقاط دنیا ارتباط برقرار کنند وهمچنین دیگرنقاط رامورد شناسایی قرار دهند. تقریباً تمامی شرکت‌های گردشگری، هواپیمایی‌ها، آژانس‌های مسافرتی،اماکن تفریحی،تاریخی؛در نقاط مختــلف دنیا، دارای وب سایت ، پست الکترونیک وبرخی ازآنها دارای شبکه‌های تلویزیونی،ماهواره‌ای می‌باشند وبدین طریق خود را به مردم مناطق مختلف دنیا معرفی می‌نمایند.درایران نیزهمچون سایرنقاط سعی شده است از طریق اینترنت جاذبه ها معرفی شوند ولی هنوز درحد مـناسـب وکافی نیست وهنوز بسیاری از علاقمندان اطلاعات مورد نیاز خود را نمی توانند از طریق اینترنت به دست اورند. .(مقالات و دانستنیهای گردشگری )

2-6-16- گردشگری مجازی
(گردشگری مجازی)17مقوله جالبی است که حداکثردودهه ازپدیدآمدن آن نمی گذرد.گردشگری مجازی ؛ حضور درسرزمــین دیجیــتالی وب، و مشاهده داده های صـــوتی ، متنی و تصویری از دنیای فیزیکی پیرامون ما است . دوردنیا که درنوشته ژول ورن،نویسنده شهــیرفرانسوی ،درهشتاد روزامکان پذیر شد ، امروز با ابر متن های اینترنتی ، با یک کلیک امکان پذیر است. دور دنیا با یک کلیــــک ، آرزویی بود که امروزه از مرحـله آرزو به حقیقتی غیر قابل انکار مبدل شده است . با استفاده از سایت های کاخ موزه ها ، اماکن باستانی جهان می توان به دنیایی اطلاعات متـنی و تصویری از نمادهای تاریخ باستان دسـت یافت برخی از پایـگاه های دولتی دراینترنت ،امروزه سیـــستم های دوربین شهری خودرابه سرزمین دیــــجیتال نیزپیوند داده اند. با این دوربین ها می توانید شهرهای مختلـــف رابه صورت زنده مشاهده کرده وحتی ازان هاعکس یادگاری بگیرید.شهرداری تهران وحتی سایت مرکزکنترل ترافیـــک استان تهران ، چنین سرویسی را در دسترس علا قمندان قرارداده است.اما این که چرا مجـــموعه ارزشمــــــند پاسارگاد یابیستون یا سعدآبادتهران ،ازچنین سایت های مالتی مدیا بی بهره است ، پاسـخی برای آن نیافتیم؟ ! خیلی از علاقمـــندان به بازدیدازموزه های بزرگ جهان، ازهرمیـتاژ مسکو تا لوور پاریس ، از تار نماهای اینـترنتی انها برای مشاهده اطلاعات استفاده می کنند.حتی ، رزروبلیآآآط هواپیما، هتل، مسابقات بین المللی ورزشی وجشنواره های فرهنگی هنری جهانی، امروز با رفتارهای سازمانی الکترونیکی همراه شده است.
میلیـون ها کاربراز سراسر جهان ، به دنبال برگزاری تابستانی مسابقات جام جـهان در شهرهای آلمان ، امروزه از سایت های دولتی و غیردولتی گردشگری این کشور استفاده می کنند این مسئله ، نقش قابل توجهی درآشنایی با فرهنگ ودانش و پتانسیل تجاری و سیاسی و علمی دولت فدرال آلمان داشته است.
وقتی18(کانال تلویزیونی آلمان) پخش مستقیم مراسم قرعه کشی جام جهانی۲۰۰۶ آلمان را پخش نمود بیــش از۲ میلیارد بــیننده از سراسر جهان و صـــدها میلیون کاربراینترنت ، این مراسم را نظاره گر بودند. این مسئله ای
بود که تاثــیر زیادی برروی ارتقای سطح حداکثری علاقمندی برای سفربه کشور آلمان ایجاد نمود.(هفته نامه
آساره،علی محمدآقازمانی،۱۳۸۵ ،۷ ،۲)
2-6-17-گردشگری بیابانی
گردشگری بـیابانی برای آن دسته ازگردشـــــگران که علاقه به سفربه نواحی خشک وگرمسیررادارندویارویای سفر بر کوهان شـتر را در سر می‌پرورانند و یا قصد تحـــــقیق در مورد خاک، موجـــودات زنده و آب و هوای نواحی بیابانی را دارند اهمـیت دارد. ایران با درا بودن ۲ صحرای بزرگ لوت و دشـــت کویر از این لحاظ نیز برای گردشگری جاذب است اما عملاً اقدام مناسبی ازسوی متولیان گردشگری ایران در این خصوص صورت نگرفته است ، بســـیاری از خارجیان راعقیده براین است که ایران کشوری بیابانی است اما هیچ اطلاعی از این بیابان ندارند.

2-6-18- گردشگری آموزشی ؛ علمی و گردهمایی
این نوع گردشگری‌ هابه منـظور تحقیقات یا شرکت در همایش‌های علمی است.در ایران سالانه هزاران سمیـنار و دوره آموزشی برگزار می‌شود اما تنها تعداد کمی از آنها در سطح بین‌الــمللی است و از این نظر تعداد اندکی از جهانگردان و یا محققان را به خود جلب می‌کند.
علاوه بر آن به دلیل وجود رویکردهای ایدئولوژیکی در دانشـــگاه‌های ایران و نیز فاصله علمی، تحقـــیقاتی آن با کـشورهای پیشرفته و شرایط خاص اجتماعی، تعداد دانشجویان خارجی در ایران رقم بسیار ناچیزی راتشکیل می‌دهد
2-6-19- گردشگری کار
مقصودازاین نوع گردشگری تفریح یااستراحت نیست بلکه انجام بخشی ازکارتوام بامسافرت است.از مشخصات بارزاین گردشگری شرکت درکنفــرانس ها،گردهمای ها،ســمینارهای علمی،تحقیقاتی وتخصصی است(مجلات وهفته نامه های گردشگری ؛ سیدرفیع موسوی)
2-6-20-گردشگری هنری
ایرانیان ازهـزاران سال پیش درزمینه انواع هـنرهامانند سفالگری ،مـعرق کاری ؛ کاشیکـاری ؛ قالیبافی ؛ نمــد مالی ؛نقاشی؛ خوشنویسی، مینیاتوروغیره دارای ابداعات وآثار با ارزشی بوده اند که خوشبختانه بسیاری ازآنها باقی مانده اندوازجاذبه های ایران برای گردشــگران هستندگردشگری هنری درپی شناخت هنرهای ملل دیگرو آگاهی ازآنان است.(پاپلی یزدی؛ 385؛47)19
2-6-21- گردشگری پزشکی
گردشگری پزشـکی یا مـسافرت پزشکی عبارت است ازعمل مــسافرت به کشورهای دیگر برای بدست آوردن مراقبت پزشکی؛ دندانپزشکی یا جراحی ؛ و هـمچنین داروهای سنتی و مکمل نظیر آب معدنی یا آب و هوا ؛ به کشورهای دیگر سفر می کنند.
گردشگری پایدار 22- 2-6-
اﻣﺮوزه ﭘﺎﻳﺪاری ﺑﻪ ﻧﺤﻮﮔﺴـﺘﺮده ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﻳﻜﺮدی ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ،ﺑـﺮایﻫـﺮﻧﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ ازﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ودرﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻴﺎﺳـی وﻣﺤﻴﻄ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺎﻳﺪارﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﻬﻮمی ﻧﻮ، ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻣـﺨﺮب ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﺳﺖ . ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺎﻳﺪار،ﻣﻮﺿـﻮع اﺳﺎﺳـﻲ اﻳـﻦ ﺻﻨﻌﺖ در دﻫﻪ 1990ﺑﻮده و ﺑﻪ وﻳـﮋه درﻣﻨﻄﻘـﻪ آﻟـﭗ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آن در ﺗﻮﺳﻌـﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ، ﺣﻔـﻆ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز وﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﻫﺮﻧﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻟﺤﺎظ می ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨــﺪ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار دراﺑﺘﺪاﺑﺮای ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮده ﺷـﺪولی (ﻣﻴﺘـﺎن) اﻇـــــــﻬﺎرمیﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم وﻓﺮﻫﻨﮓ آﻧﻬـﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎیی برای ﺑـﺮای ﮔﺮدﺷــﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ،در اﻳﻦ ﺻـﻮرت آﻧﻬﺎﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻨــﻄقی ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪاررامی ﺗﻮان ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴطی(ﻫـﻢ طبیعی وﻫـﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه)اﻗـــــــﺘﺼﺎدی (ﻫﻢ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻠﻲ و ﻫﻢ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر) و اﺟﺘﻤﺎعی( ﻫﻢ ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻫﻢ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ) ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮد. ﺑـﺮای ﻣﻮﻓـــــــــﻘﻴﺖ ﮔﺮدﺷــﮕﺮی ﭘﺎﻳﺪار رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺟﻨﺒـﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و اﻳﻦ در ﺣالی اﺳـﺖ ﻛـﻪ دراﻛﺜـﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ واقتصادی توسعه گردشگری تمرکز شده است . (115 -121 ؛1387

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع گردشگری فرهنگی، گردشگری روستایی، برنامه ریزی گردشگری، گردشگری ساحلی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع بازاریابی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، خدمات گردشگری