پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، جرم شناسی، قربانی شدن

دانلود پایان نامه ارشد

اطفال و نوجوانان تصویب کرد این قطعنامه قواعد ریاض مشهور است1.( عباچی 1379 ،38) قواعد کپن مربوط به آن اطفال است
مساله پیشگیری از جرایم اطفال با توجه به طبیعت خاص آنها مشمول اقدامات خاص می باشد کنواسیون حقوق کودک (1989) که مجلس شورای اسلامی در سال 1372 آن را به تصویب رساند. طفل به کسی گفته میشود که کمتر از 18 سال سن دشته باشد، در همان کنواسیون ذکر شده است، مگر اینکه این سن بر اساس شرایط مقرر توسط دولت ها به طور دیگری تعیین شده باشد.مجلس یک حق از او برای خود قائل شد. با این مضمون که این کنواسیون مادامی که مخالف موازین شرعی نباشد، قابل اجرا است. در قانون آ. د.ک مهر 1378 در فصل مربوط به جرایم اطفال قانون گذار قدمی برداشته است،که افراد زیر 18 سال را مشمول دادرسی خاص قرار داده است،هرچند بلوغ همان بلوغ شرعی است. لیکن افراد زیر 18 سال طبق آ. د. ک در دادگاه های عمومی خاص محاکمه می شوند. در عمل شعبی که به جرایم اطفال اختصاص داده شده این افراد را مشمول اقداماتی قرار می دهند که افراد زیر سن بلوغ را به آن اقدامات می گمارند2.( رایجیان اصلی 1381 ،250)
بند دوم: طبقه بندی دوم : پیشگیری عام و خاص
منظور از پیشگیری عام یک سلسله اقدامات است که علیه عوامل جرم زا بکار می رود .پیشگیری خاص شامل یک سلسله عوامل برای یک جرم خاص است.
بند سوم: طبقه بندی سوم: پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال
پیشگیری انفعالی در واقع نوعی هشدار و اخطار به جامعه برای جلوگیری از قربانی شدن و بزه دیدگی است .هشدار به جامعه برای مصون سازی خود در قبال جرم ، یک فن و روش در جلوگیری از جرم است. بنابراین اخطار در مورد جرم همراه با اقدامات عملی نیست.یعنی از وقوع جرم جلوگیری نمی شود، فقط همین هشدار کفایت می کند. در پیشگیری افعالی جهت جلوگیری از وقوع جرم عملا اقدامات مثبتی انجام می شود.
در سال 1963 در یکی از اجلاس پلیس بین المللی این طبقه بندی مطرح شد. تفاوت دیگری که بین این دو طبقه بندی وجود دارد این است که در پیشگیری از انفعالی به دادن هشدار کفایت می کنند و این هشدار ناظر است به کسانی که بالقوه استعداد قربانی شدن را دارند و در واقع یک نوع اطلاع رسانی به بزه دیدگان جرم است وشاید بتوان گفت این نوع پیشگیری یک نوع پیشگیری از قربانی شدن جرم استدر حالی که پیشگیری فعال اقدامات جامعه عمل می گردد.
بند چهارم: پیشگیری بر اساس الگوی پزشکی ( طبقه چهارم)
بر اساس الگوی معمول در پزشکی که به سطوح سه گانه پزشکی نیز معروف است.
پیشگیری شامل پیشگیری اولیه ثانویه و سوم است.
بند الف: پیشگیری اولیه: شامل اقداماتی می شود که جهت گیری آن برهم زدن اوضاع و احوال جرم در محیط فیزیکی و اجتماعی است.
بند ب: پیشگیری ثانویه یا ( سطح دوم): عبارت است از مداخله در حالت های خطرناک مداخله در حالت هایی که د ر آستانه وقوع جرم قرار دارد . غایت این پیشگیری تشخیص محل و وضعیتی است که در فراهم کردن زمینه جرم نقش دارد. این پیشگیری که در آستانه ارتکاب جرم است، مربوط به حالتی است که جرم در شرف وقوع است.
بند ج: پیشگیری سطح سوم: تدابیری است که برای مهار آثار انفجار، بحران و انفجار حالت خطرناک اعمال می شوند، یعنی زمانی که جرم محقق شده حالت خطرناک به حالت مجرمیت تبدیل شده است .فلذا اقداماتی در مقابل جلوگیری از استمرار حالت مجرمیت به منظور خنثی کردن آثار آن بکار گرفته می شود .
پیشگیری سطح اول و دوم در جرم شناسی پیشگیرانه مطرح می شود، در حالی که پیشگیری سطح سوم مربوط به جرم شناسی بالینی است. این نوع پیشگیری ها در سازمان بهزیستی مورد توجه قرار گرفته و در این سازمان مراکزی به نام مراکز مداخله قبل از بحران و مراکز مداخله بعد از بحران ، بعبارت دیگر در این سطوح سه گانه به نحوی کار میشود.
درقالب سطوح سه گانه ما انواع دیگر پیشگیری را نیز می بینیم-یعنی پیشگیری اولیه و ثانویه نوعی پیشگیری اجتماعی از جرم است.اصلاح نهادهای اجتماعی ،ایجاد ساختارهای جدید اجتماعی ،بهبود شرایط زندگی وزیستی افراد،همه در آنچه که بعدا نام آن را پیشگیری اجتماعی خواهیم گذاشت مورد توجه واقع میشود. پیشگیری سطح سوم،یعنی جلوگیری از تکرار جرم،که به پیشگیری از تکرارجرم بزرگسالان وکودکان تقسیم میشود.

بند پنجم: پیشگیری اجتماعی وپیشگیری وضعی(طبقه پنجم)
رایج ترین پیشگیری از جرم پیشگیری اجتماعی ووضعی از جرم است.از نظر جرم شناسی،پیشگیری اجتماعی مبتنی بر علت شناسی جرم است .یعنی پیشگیری اجتماعی از جرم ،مستلزم این واقعیت است که عوامل مختلفی در تکوین جرم نقش دارند. عوامل اجتماعی باید این جرم را خنثی کند .عوامل محیط اجتماعی عمومی وشخصی،محیط اجتماعی عمومی مانند محیط های اقتصادی،سیاسی که نسبت به همه مشترک است محیطاجتماعی شخصی مانند محله،خانواده و……در پیشگیری وضعی که مبنای نظری آن در جرمشناسی،وضعیت ماقبل بز هکاری است ،با فرایند گذر از اندیشه به عمل مواجه هستیم ودر صددتغییر وضعیت مشرف بر جرم هستیم .تا معادله جرم به ضرر مجرم شود.به عبارت دیگر ،هدف اتخاذ اقداماتی است که فرایند گذار از اندیشه به عمل را قطع کند .پیشگیری اجتماعی مربوط به عوامل جرم زاست که به دو گونه عمل میشود:اول شناسایی عوامل جرم زا دوم سازماندهی اقداماتی که هدفشان کاتالیزه کردن و هدایت آثار این عوامل از طریق خنثی کردن و کنار گذاشتن آن ها می باشد. در پیشگیری وضعی اندیشه اساسی این است که گذار به عمل مجرمانهنه فقط به انگیزه های مجرم بستگی دارد ،بلکه به خصوصیات وضعی،شرایط موضعی-شرایط موجود در اوضاع واحوال قبل از جرم نیز بستگی دارد .هدف چیره شدن به اوضاع قبل از جرم است که فرد را در آستانه جرمی قرار داده است1.(نجفی ابرندآبادی 1388،20) به عبارت دیگر به هم زدن وضعیت ما قبل بزهکاری انجام تدابیری در آن وضیعت این اقدامات عبارتند از:
الف:تقلیل وضعیت های ما قبل جرم
ب:اعمال اقداماتی که منجر به بالا رفتن هزینه کیفری جرم برای مجرم شود، یعنی مجرم از جرم خود سود نبرد.
در پیشگیری وضعی دو جهت گیری وجود دارد: 1.مداخله در وضعیت ما قبل جرم 2.ایمن سازی اهداف جرم یعنی اقداماتی که از بزه دیدگی افرادجلوگیری می کند در پیشگیری وضعی از بزه دیده شناسی صحبت میشود وبزه دیده در شق دوم این پیشگیری خود عامل جرم زاست ویک فرد مظلوم و بی گناه نیست.

بند ششم(طبقه بندی ششم):پیشگیری دفاعی یا پیشگیری رهایی بخش
پیشگیری دفاعی یعنی پیشگیری از جرم از طریق ایجاد رعب وعبرت وطرد مجرم.پیشگیری رهایی بخش اقداماتی است که در جهت جذب و ادغام مجرم صورت می گیرد،مجرم از تبعات جرم آزاد میشود وبه این ترتیب فرد از دنیای جرم آزاد می شود.

1-22- فایده پیشگیری
در خصوص فایده توسل به پیشگیری دو دیدگاه مطرح شده است، یکی اعتقاد دارد سرکوبی نه تنها فایده وکارآیی نداشته بلکه ضرر هم داشته است. در خصوص عدم کار آیی مجازات گفته شده است که برای مجازات ها ،کارکرد ها یا کارآیی های خاصی را پیش بینی کرده اند و آن جنبه تعلیمی مجازات است.مجازات عبرت آموز ،ارعاب انگیز،ندامت آور وخنثی کننده است.لذا جنبه آموزشی دارد ومفید است به این کار کردهای سود مند کارکرد دیگری را نیزاضافه می کنند وآن عبارت است از کارکرد اخلاقی مجازات امروزه مطالعات نشان می دهدکه در عمل و تجربه این کارکرد ها محقق نشده است. لذا علی رغم شداد وغلاظ مجازات ها وقطعیت آن ها میزان بز هکاری کاهش نیافته وبیلان مجازات منفی است .تنها نقطه مثبت مجازات این است که افراد مجرم را گاه برای همیشه وگاه برای مدتی از جامعه منفک میکند. وبه صورت مکای یا زمانی آنها را خنثی میکند بدین ترتیب کارآیی مجازات فقط از نظر سزادهی قابل قبول است.کارنامه مجازات از نظر اخلاقی مفید است ولی از جهت سود دهی برای جامعه منفی است ،لیکن در کنار این کارکردها ،کارکرد دیگری نیز در نظر گرفته شده و آن عبارت است از باز پروری مجرمین از طریق اعمال مجازات مطالعات نشان میدهد که مجازات ها حتی در اشکال نوین خود نه فقط کار کرد های مورد نظر را نکرده اند –بلکه برای مجرم ومتهم مفسد هم بوده اند بدین معنا که در مجازات ها با سرکوبی ،به جرم ومجرم شدن دامن میزنند. این مسئله که مجازات برا جامعه مضر است، به تولد جرم شناسان واکنش اجتماعی بر نمی گردد،بلکه قبل از تولد این جرم شناسی ها روان پزشکان جنائی نشان داده بودند،که غریزه مرگ که درست مخالف غریزه حیات است عده ای را جذب مرگ می کندتا با کیفر مرگ مواجه شوند.
علاوه بر این دیدگاه در روان شناسی جنائی ،صاحب نظرانی مانند گراماتیکا سر کوبی را مضر به حال جامعه میدانند وی معتقد است دستگاه عدالت کیفری از مجازات به عنوان حربه ای علیه مخالفین نظم جامعه استفاده می کند.لذا بایدمجازات را کنار گذاشت. وبه جای آناقدامات دفاع اجتماعی را مطرح کرد.اقداماتی که ضمن حمایت از جامعه،از مجرمین هم حمایت می کند .دفاع اجتماعی در دید گاه گراماتیکا با دفاع اجتماعی در مکتب تحققی فرق می کند. از نظرگراماتیکا مجازات را باید حذف کرد وبه جای آن اقدامات دفاع اجتماعی جایگزین شود، چون مضر به حال جامعه است.1(جلوه 1351،89)
مکاتبی در سی سال اخیر به وجود آمده اند که مکاتب واکنش اجتماعی نام گرفته اند ،این مکاتب آشکار معتقدند که اگر جرم عملی بد است،کیفر و سرکوبی نیز عملی بد تر است، زیرا بز هکار را لکه دار می کند،او را در شخصیت خود بی ثبات می کند وفرهنگ چگونه زیستن در دنیای بزهکاری را یاد می دهد.لذا مجازات نه تنها کارآیی ندارد، بلکه برای جامعه مضر نیز است.اما در خصوص درستی یا نادرستی این دید گاه ها باید قائل به تفکیک شد.کیفر زندان به شکل معمول در جهان جرم زاست .در تمامی جهان پدیده تورم جمعیت کیفری سبب می شود که اجرای مفید بر نامه های باز پروری و اصلاح مجرمین عملا عقیم بماند.از سوی دیگر کمبود بودجه وعدم اختصاص نیروی انسانی کار آمد وامکانات پولی وساختمانی برای نگه داری مجرمین سبب شده است که زندان ها به پارکینگ دائمی انسان ها مبدل شوند.لذا تردیدی نیست که مجازات زندان در کشور هایی که دچار تورم کیفری هستند ،یک خرده فرهنگ مجرمانه به وجود می آورد که با تر خیص اعضای آن از زندان این خرده فرهنگ در جامعه منتشر میشود.2(-1381،48)اما اینکه کل نظام کیفری را مضر بدانیم ،اغراق است چرا که در هر حال عدالت کیفری و مجازات ضروری است. معذلک اگر بتوانیم بپذیریم که تورم جمعیت کیفری وتراکم کار دادگاهای کیفری لااقل بخشی از آنها مرتبط به این است که جامعه اقدامات پیشگیرانه را اجرا نکرده است و در نتیجه پلیس و دستگاه قضایی در دنیای بزهکاران غرق شده است ،می توانیم بگوئیم که پیشگیری لازم است،یا اینکه پیشگیری را با توجه به امکانات فعلی عملی است یا خیر؟

1-23- مصادیق جرایم اداری
فساد اداری مصادیق مظاهر بسیاری می باشند که ممکن است در نظام های حقوقی مختلف با وجود شباهت های بسیار از حیث گستره دارای تفاوت هایی با یکدیگر باشند همچنان که در برخی نظام ها این مصادیق در یک ماده یا مجموعه گردآوری شده اند، مانند قانون مجازات فرانسه و در برخی دیگر مانند ایران پراکنده می باشند برخی از رایج ترین مصادیق جرایم اداری عبارتند از: کلاهبرداری ، تصرف غیر قانونی ، ارتشاء ، اختلاس، اخذ پور سانت، رانت جویی،جعل.

1-23-1 تعریف جرم کلاهبرداری
در لغت کلاهبرداری را به معنای بدست آوردن چیزی با خدعه و نیرنگ تعریف کرده اند و در مقررات قانونی تعریف نشده اند و صرفا به ذکر مصادیق آن توجه شده است. اما برخی از حقوق دانان آن را چنین تعریف کرده اند تحصیل یا بردن مال ، وجه دیگری با توسل به هر نوع وسایلمتقلبانه و مراد از متقلبانه بودن وسیله نیز عبارت است از هر نوع عملیات بر خلاف واقع که مرتکب برای فریب دادن دیگری به آنها متوسل می شود وبا اغفال دیگری وجه یا مال او را می برد و تحصیل می کند مطابق ماده ا. ق. ت .م.م.ا.ا.ک. هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جرم شناسی، پیشگیری از جرم، سازمان ملل، سازمان ملل متحد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع فساد اداری، قانون مجازات، سیاست جنائی، جرم انگاری