پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پيچيده، پيچيدگي، مي‌شود، كلايتون

دانلود پایان نامه ارشد

افزاري نيز رخدادهايي وجود دارد كه از دستور العمل‌هاي ساده آغاز شده و تا سطح پيچيده‌اي از معادلات نرم افزاري پيش‌مي رود تا خطي قرمز زير كلمه‌اي نمايان شود. سؤال اين است كه حقيقت ارتباط ميان سخت‌افزار و نرم افزار چيست و اين كه چرا نمي‌توان نتايج نرم افزاري رايانه را به چند دستور ساده تقليل داد.
ما مي‌دانيم رايانه داراي روح نيست بلكه حقيقتي فيزيكي است امّا آيا اين كافي است براي اين كه تمام ماهيت آنچه در رايانه رخ مي‌دهد را به ماده و فعل و انفعالات مادي ارجاع دهيم؟ سخن كلايتون اين است كه هر چند رايانه متشكل از ماده است امّا نتايج حاصل از ارتباط نرم افزاري و سخت افزاري موجود در آن چيزي فراتر از سطح مادي صرف را به نمايش مي‌گذارد كه با تبيين روابط مادي ميان اجزاي ظاهري آن قابل تبيين نيست.79
مثال ديگر، شبكه‌هاي عصبي مصنوعي است؛ شبکه‌هاي عصبي مصنوعي، مدلي از حافظه بصري‌اند. به نظر كلايتون تحقيق در باب شبکه‌هاي عصبي نيز از جهتي ديگر به نتايج مشابهي نائل مي‌شود. محققين مجموعه اتصالات ميان تعداد زيادي از غدد که شکل شبکه به خود مي‌گيرد را شبيه سازي کرده و به جاي تأسيس قوانين پيچيده قوانين نسبتاً ساده‌اي را که با ادراک حيواني رقابت مي‌کند، به کار مي‌برند. قطعاً اين قوانين بيش از آن که با مجموع ترکيب به کار رفته در اين سامانه مرتبط باشد به اتصالات موضعي موجود در خود وابسته است. اين روابط به مرور که حافظه بصري را تشکيل مي‌دهد، به صورتي پِيچيده در مي‌آيد که قوانين اوليه نمي‌تواند مبين آن باشد.80
مثالي ديگر در مورد نوپديداري در نمونه‌هاي مصنوعي مربوط به اجتماع مورچه‌ها مي‌باشد. اين پديده روابط نوپديد پيچيده در رفتار اجتماعي مورچه گان را که برخواسته از قوانين رفتاري ساده‌اي که به طور ژنتيکي در افراد مورچه‌ها ديده مي‌شود را بررسي مي‌کند. به واقع هر مورچه داراي خصايصي است که به طور ارثي از آن بهره مي‌برد امّا آنچه در مجموع رفتار‌هاي يک اجتماع بزرگ مورچه مي‌بينيم با آنچه در مطالعات بر روي يک مورچه به دست مي‌آوريم متفاوت است. آنچه از سادگي در رفتار يک مورچه ديده مي‌شود چيزي نيست که بتوان با آن سطح پيچيده‌اي از رفتار‌هاي يک اجتماع بزرگ مورچه را پيش بيني کرد.
مطالعاتي كه در زمينه اصول رفتاري مورچه‌ها توسط جان هولند81 (- 1929.م) به انجام رسيده چنين مي‌گويد: اصولي بر رفتار مورچگان حكم فرماست از جمله اين كه هميشه اصل اول در برخورد با اشياء متحرک فرار است امّا اگر شيئ متحرک کوچک بوده و بوي مورد نظري که متناسب با دوست است از وي متساعد باشد به وي نزديک شو و با شاخک‌هايت آن را لمس کن!
دبرا گوردن82(-1955.م) که بر روي اين مجموعه کار کرده نيز به نتايج مشابهي رسيده است. تحقيقات وي در مورد اجتماع مورچه‌ها به درک کلي ساختارهاي پيچيده کمک شاياني مي‌کند. وي مي‌گويد: شيوه زندگي جمعي مورچه‌ها خصايص مشترکي با بسياري از ديگر ساختار‌هاي پِيچيده دارد به اين معنا که افراد نسبتاً ساده و بسيط مورچه‌ها رفتاري به مراتب پيچيده از خود بروز مي‌دهند. اگر ما بدانيم که يک اجتماع مورچه چگونه کار مي‌کند شايد از اين طريق بتوانيم مطالب بيشتري در مورد شيوه کار تمام ساختارهاي اين چنيني از قبيل ساختار مغز تا محيط زيست به دست آوريم.83
به هر حال اگر رفتار يک اجتماع مورچه همان مجموع رفتارهاي افراد مورچه‌هاست و در عين حال رفتار اجتماع مورچه‌ها به عنوان يک کل، کاملاً پيچيده بوده و در ارتباط با تغييرات محيطي بسيار پيچيده شكل مي‌گيرد، پس رفتار کدامين مورچه از قواعد بسيار ساده رفتاري مورچه‌ها تبعيت مي‌کند؟ اين همان تناقض دروني است که انديشمندان در مطالعه تمامي ساختارهاي پيچيده با آن رو به رو مي‌باشند.
به نظر كلايتون نکته قابل ملاحظه و دقيق در اين گونه الگوهاي پيش رفته اين است که در طول يک دهه يا بيشتر پديد مي‌آيند امّا واقعيت اين است که زيست کنندگان فردي آن تنها يک سال يا کمتر زندگي مي‌کنند. به وضوح پيداست كه عوامل بالقوه انطباق پذيري پيچيده‌اي که در اجتماع مورچه‌ها به عنوان يک کل است، خصايص نوپديد ساختار جمعي است که مورچه از آن بهره مي‌برد.84 به نظر اين انديشمندان مي‌توان ساختار مغز را از روي مطالعه تك سلول‌هاي مغزي به دست آورد، در صورتي كه بتوانند به پيچيدگي حاصل از رفتار‌هاي هدفمند مجموعه‌اي از سلول‌هاي مغزي نيز دست پيدا كنند.
به نظر كلايتون آنچه در پيچيدگي رفتاري كلوني مورچگان و رفتار‌هاي مجموعي سلول‌هاي مغز شاهد هستيم، دقيقاً همان ويژگي نوپديداري است كه در سطوح ساده نمي‌توان آن را يافت. اين سطوح پيچيده تحت حاكميت قوانين خاص خود هستند و تنها سطحي خاص از دانش مي‌تواند اين قبيل الگوها را مورد مطالعه قرار دهد. نوپديدارگرواني همچون كلايتون امكان پيش بيني اين سطوح پيچيده را، از طريق مطالعه الگوهاي ساده نمي‌پذيرند، همچنانكه در مورد چينش آجرها يا موارد ديگر شاهد بوديم. كلايتون معتقد است وظيفه دانش تجربي توصيف و درک صحيح چنين امور نوپديداري است در حالي که مجموع آنچه در اختيار است از جمع اجزاء موضوع مورد بحث فزوني دارد؛ به اين معنا که پديده ما با حقيقتي به معناي پيچيدگي رو به روست كه به مراتب وسيع‌تر از جمع اجزائي است که کل مورد نظر را تشکيل مي‌دهد.
1-12-1-3. مطالعات زيست شيمي و مسئله نوپديداري
به نظر كلايتون، بسياري از موارد نوپديدار در مطالعات زيست شيمي مواردي از شکل گيري خود به خود ساختارهاي منظم و منسجم را به نمايش مي‌گذارد، چنانکه در مورد شکل گيري ساختار‌هاي منظم برفي و بلورين شاهديم.85 سؤال زيست شيمي اين است كه چگونه اين انسجام در مجموعه وسيع و به ظاهر به هم ريخته اوليه پديدار شد؟ ابتدا به نظر مي‌رسد اين نگرش نگاه مطلوبي به فيزيك ندارد. شايد حق با اين نگاه باشد زيرا به نظر كلايتون انديشمندان نوپديدارگرا به دنبال يافتن ويژگي‌هاي اصلي در چرخه تكاملي مجموعه‌هاي حياتي‌اند و اين ويژگي در سطحي فراتر از فيزيك مشاهده مي‌شود. شيمي دان‌ها مي‌خواهند به چگونگي نوپديداري حيات در اين عرصه دست پيدا كنند.86
مثال قابل عرضه در اين نوشتار نمونه خود سازماندهي است که در زيست شيمي مشاهده مي‌شود. در اين نمونه، فرايندي را مشاهده مي‌کنيم که در طي آن تغيير و تحولات اتفاقي و تصادفي منجر به پديداري الگوهاي رفتاري مبتني بر کارکرد خود سازماندهي ميان سلول‌ها مي‌شود. به نظر كلايتون مثال مناسب اين الگو از خودسازماندهي که بر اثر تحولات تصادفي رخ مي‌دهد، اجتماع و تجزيه سلولي در کپک مي‌باشد. چرخه حياتي در مورد بافت کپک از زماني آغاز مي‌شود که محيط زيست آن از ماده غذايي تهي مي‌شود. اين فرايند موجب مي‌شود کلوني کپک به بخش‌هاي کوچکي تقسيم شود، مثلاً 10 مجموعه کوچک تر. اين مجموعه‌ها به دنبال منبع غذايي حرکت مي‌کنند تا زماني که منبع مناسبي از مواد مغذي و حيات بخش را بيابند؛ در اين صورت مجدداً بخشي از آنها با يکديگر اجتماعي جديد را تشکيل مي‌دهند، به وسيله هاگ‌ها توليد مثل مي‌کنند و منتشر مي‌شوند. نسل جديد نيز مسير خود را براي يافتن مواد قابل تغذيه ادامه مي‌دهد تا سرانجام بر اثر رشد و گسترش آنها کلوني جديد از موجودات تک سلولي يعني کپک‌ها ايجاد مي‌شود.
نکته مهم و قابل توجه اين است که به نظر کلايتون اين ترکيب و تجزيه فرايندي است که به نحو اتفاقي و تصادفي آغاز گرديده است. تأثير و تأثر در يک سلول غير متعين در درون يک کلوني رخ مي‌دهد. بر اثر چنين فعل و انفعالي اين سلول به مرکزيت تأثير گذاري بر سلول‌هاي اطرافش تبديل مي‌شود. چنانکه ديديم، کلايتون تلاش مي‌کند سطحي از پيچيدگي را در روابط موجود در زيست شيمي تعريف کند که از ويژگي نوپديدي برخوردار است. خصوصيتي که باعث مي‌شود در اين نمونه، کلايتون بر نوپديدي تأکيد کند مسئله غير قابل پيش بيني بودن است که با تعبير اتفاقي بودن بر‌آن اصرار مي‌ورزد. به شكل شماره 1-1 توجه نماييد.

شكل شماره 1-1
نمونه خود سازماندهي. شکل بالا نمونه تحولات تصادفي در کپک را به عنوان موجودي زنده به نمايش مي‌گذارد که بر اثر آن کپک دچار تجزيه و ترکيب مي‌شود.
1-12-1-4. مطالعات زيست شناختي و مسئله نوپديداري
عده‌اي از انديشمندان نوپديدراگرا فرايندهاي زيستي را به طور کلي نتيجه سيستم‌هايي مي‌دانند که از طريق دريافت انرژي متراکم از محيط ايجاد مي‌شوند. فرايند زيستي هر چه هست، نتيجه حاصل از آن به مراتب بيشتر از اجزاء تشکيل دهنده آن مي‌باشد. اين امر به پيچيدگي حاصل از فعل و انفعالات زيستي باز مي‌گردد. چهار عامل نقش اساسي و محوري در نوپديدار شدن پيچيدگي در حيطه مطالعات زيست شناختي ايفا مي‌کند.
1-12-1-4-1. نقش سنجشي و قياسي
به مرور که مسئله پيچيدگي در موارد نوپديد زيستي مشاهده مي‌شود، کلان ساختار‌ها و کلان کارکرد‌ها نيز نوپديد مي‌شوند. اين مسئله پيش از اين نيز مورد تأکيد قرار گرفت که آنچه در فرايند نوپديدي در امور طبيعي رخ مي‌دهد از مجموع اجزاء آن بيشتر است. اين ادعا به مسئله پيچيدگي نوپديد در سطح جديد از پديده‌ها باز مي‌گردد. کلايتون به کلام جان‌هولند استناد مي‌کند که مدعي است، علوم مختلف در سلسه پيچيدگي نوپديدار گاهي تا حد سه سطح متفاوت با يکديگر اختلاف دارند به همين خاطر نمي‌توان آنچه مربوط به سطوح فوقاني است را با علوم سطوح پايين‌تر بررسي و پيش گويي کرد. از اين رو براي تشريح امور نوپديدار نياز به تشريحي در سطح بالاتر داريم.
1-12-1-4-2. نقش بازخوردي
نقش بازخوردي به تعبير کلايتون نقش فزاينده‌اي از سطح سلولي به بالا ايفا مي‌کند. مثال کلايتون در اين زمينه گياهان است. گياهان در تعاملي شگفت انگيز با طبيعت مواد مورد نياز براي ادامه حيات را از طبيعت مي‌گيرند، بر روي آن فعل و انفعالاتي انجام مي‌دهد و مواد جديد مانند اکسيژن به زيست محيط تحويل مي‌دهد. محيط زيست نيز اين مواد را تحويل گرفته، مي‌پردازد و مواد قابل استفاده جديدي را در اختيار گياهان قرار مي‌دهد. اين نوع از بازخورد پويا مبناي نظريه اکوسيستم87 است که مي‌گويد: رفتارهاي خاص اندام واره‌ها موجب تغييرات در محيط زيست آنها مي‌شود و اين تغيير تأثير بر اندام واره‌ها مي‌گذارد و آنها از خود واکنش نشان مي‌دهند. متقابلاً اين واکنش پيچيده اندام واره‌ها موجب تغييرات داخلي در درون آنها مي‌شود و تأثيراتي بر اندام واره‌هاي خاص مي‌گذارد.88 به شكل شماره 2-1 توجه نماييد.89

شكل شماره 2-1
نقش بازخوردي. در اين تصوير تعامل دوسويه ميان طبيعت و گياهان که طي آن گياه و محيط زيست مواد مورد نياز را از يکديگر دريافت کرده و پس از انجام فعل وانفعالات آن را در اختيار يکديگر قرار مي‌دهند
1-12-1-4-3. نقش فعل و انفعالات عام و موضعي
به نظر کليتون، در مجموعه‌هاي پيچيده و پويا بازخوردهاي چند گانه و در هم تنيده مي‌توانند ساختارهاي نوپديدي عام وکلي توليد کنند. کلايتون به نقل از راجر لوين90 (-1946.م) الگوي کلي در اين زمينه ارائه مي‌دهد. او مدعي است در اين موارد، ويژگي‌هاي عام و جهان شمول که به تعبيري رفتارهاي نوپديداند، انعکاس و بازخورد تأثير رفتار افرادي‌اند که اين رفتار را انجام مي‌دهند. اين ساختار‌هاي عام مي‌توانند ويژگي‌هايي داشته باشند که رفتارهاي خاص و موردي آن را دارا نيستند. به شكل شماره 3-1 توجه نماييد. اين تصوير بيان گر ايده ساختار عام وکلي است. در اين نمونه به عنوان مثال زيست بوم، معمولاً ارائه دهنده نوعي از ثبات دروني است که موجودات زنده تشکيل دهنده اين زيست بوم، داراي اين ويژگي ثبات نمي‌باشند. با اين وصف، نمي‌توان از سطوح زيرين که مبتني بر شناخت اجزاء اين سيستم است، تأثيرات عام يا ساختار‌هاي عام را پيش بيني کرد. دليل عدم توانايي در پيش بيني ساختار‌هاي کل مانند رفتار عمومي، مسئله پيچيدگي‌اي هست که در سطح عام مي‌توان مشاهده نمود.

شكل شماره 3-1
نقش فعل و انفعالات عام و موضعي. در اين تصوير تأثير متقابل فعل و انفعالات عام و موضعي که منجر به نوپديد شدن ساختارهاي پيچيده جديد مي‌شود نمايش داده شده است.
در مقابل نظر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع قرن نوزدهم، دوران مدرن Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سلسله مراتب، عام و خاص