پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پهلوی دوم، معماری مسکونی، معماری ایران، بیمارستان

دانلود پایان نامه ارشد

. بیمارستان شاه رضا، کریم طاهرزاده بهزاد. 52
تصویر2ـ16. ساختمان جیپ، وارطان هوانسیان. 52
تصویر2ـ17. کاخ وزارت دادگستری، گابریل گورکیان 52
تصویر2ـ18. کاخ وزارت امور خارجه، گابریل گورکیان. 52
تصویر2ـ19. بانک ملی تبریز، محسن فروغی. 53
تصویر2ـ20. بانک ملی شیراز، محسن فروغی. 53
تصویر2ـ21. ساختمان مسکونی، پل آبکار. 53
تصویر2ـ22. ساختمان مسکونی، علی اکبر صادق. 53
تصویر2ـ23. ساختمان مسکونی، کیقباد ظفربختیار. 53
تصویر2ـ24. معماری متعارف مسکونی دهۀ 20، عقب نشینی ساختمان از دیوار محدودۀ زمین و ایجاد ساباط بر روی ورودی. 54
تصویر2ـ25. معماری متعارف مسکونی دهۀ 20، تهران. 55
تصویر2ـ26. معماری مسکونی متعارف دهۀ 30، تهران. 55
تصویر2ـ27. معماری مسکونی متعارف دهۀ 30، تهران، خیابان ابوریحان. 55
تصویر2ـ28. معماری اعیانی دهه های 20 و 30، تهران. 56
تصویر2ـ29. معماری اعیانی دهه های 30، تهران، خیابان رازی شرق پارک دانشجو. 57
تصویر2ـ30. معماری اعیانی دهه های 30، تهران، خیابان بزرگمهر. 57
تصویر2ـ 31. موزۀ هنرهای معاصر تهران، کامران دیبا. 58
تصویر2ـ32. موزۀ هنرهای معاصر تهران، کامران دیبا. 58
تصویر2ـ33. مجتمع آپارتمانی مسکونی، وارطان هوانسیان. 60
تصویر2ـ34. ویلای شخصی، وارطان هوانسیان. 60
تصویر2ـ35. خانۀ مسکونی شماره 2، لطیف ابوالقاسمی،1343. 61
تصویر2ـ36. پلان خانۀ مسکونی شماره 2، لطیف ابوالقاسمی،1343. 61
تصویر2ـ37. خانه ویلایی، فرامرز شریفی، رامسر. 62
تصویر2ـ38. نمونه کار دانشجویان معماری دانشکده هنرهای زیبا ـ دهۀ 1340. 62
نقشه3ـ1. راه ها و محله های شیراز در دورۀ قاجاریه. 68
تصویر3ـ1. راه زند به طرف حوض فلکه (فلکه ستاد امروزی)، 1304 خورشیدی. 71
تصویر3ـ2. کل مشیر به طرف چهار راه خیرات(خ لطفعلی خان کنونی)، 1308 خورشیدی. 72
تصویر3ـ3. کنسولگری انگلیس در شیراز 73
تصویر3ـ4. تصویر هوایی محدودۀ بین فلکه شهرداری تا فلکه ستاد، شکل گرفته در 1335ـ 1304، بافت میانی شیراز. 75
تصویر3ـ5. دروازه اصفهان به طرف دروازه قرآن، 1305 خورشیدی. 78
تصویر3ـ6. مکان فعلی فلکه گاز، اواسط 1340 خورشیدی. 78
تصویر3ـ7. ساعت گل، خ زند به سمت بیمارستان نمازی، اواخر دهۀ 40. 78
تصویر3ـ8. پل فرح(حر امروزی)، اوایل دهه 40. 81
تصویر3ـ9. پل علی بن حمزه، اواخر دهه 40. 81
تصویر3ـ10. کارخانه سیمان فارس. 83
تصویر3ـ11. مراکز جدید ایجاد شده در دورۀ پهلوی با محوریت خیابان زند، شیراز. 83
تصویر3ـ12. بانک ملی مرکزی شیراز، احداث 1317 خورشیدی. 84
تصویر3ـ13. دبیرستان شاهپور شیراز، احداث 1309 خورشیدی. 84
تصویر3ـ14. شهرداری شیراز، احداث 1329 خورشیدی. 87
تصویر3ـ15. دبیرستان نمازی شیراز، احداث 1329 خورشیدی. 88
تصویر3ـ16. دادگستری شیراز. 88
تصویر3ـ17. اداره آموزش و پرورش شیراز. 88
تصویر3ـ18. هتل سعدی(انتهای خیابان سعدی)، شیراز، اواسط دهۀ 1330 خورشیدی. 89
تصویر3ـ19. بیمارستان نمازی شیراز، تاریخ احداث 1332 خورشیدی. 89
تصویر3ـ20. بنگاه برق شیراز(خیابان مشیرنو)، اواخر دهۀ 1330 خورشیدی. 90
تصویر3ـ21. ساختمان جدیدفرودگاه شیراز، اواخر دهۀ 1340 خورشیدی. 90
تصویر3ـ22. ساختمان های دوطبقه تجاری ـ مسکونی، خیابان قدمگاه شیراز، اواخر دهۀ 1330 خورشیدی. 90
تصویر3ـ23. ساختمان های دوطبقه تجاری ـ مسکونی، خیابان برق شیراز، دهۀ 1340 خورشیدی. 91
تصویر3ـ24. بیان طنزگونۀ زندگی سنتی و مدرن در ایران دهۀ 40 خورشیدی. 94
شکل4ـ1. رون های مورد استفاده در خانه های ایرانی. 105
تصویر4ـ1. ورودی به سبک سنتی. 140
تصویر4ـ2. سبک تلفیقی ورودی و عناصر تزیینی موجود در آن، محله سنگلج، تهران. 141
تصویر4ـ3. روزن ورودی در سبک تلفیقی. 141
تصویر4ـ4. سردر سنتوری ورودی به سبک تلفیقی، محله عولادجان، تهران. 142
تصویر4ـ5. استفاده از قاب جهت تشخص ورودی، خانه 23 147
تصویر4ـ6. فرونشستگی در جهت تشخص ورودی، خانه12. 147
تصویر4ـ7. خانه38. وجود کتیبه، سرسایه و جنس متفاوت قاب جهت تأکید بر ورودی. 147
تصویر4ـ8. خانه 34. وجود کتیبه، سرسایه و جنس متفاوت قاب جهت تأکید بر ورودی. 147
تصویر 4ـ9. خانه14 وجود سرسایه و جنس و رنگ متفاوت قاب جهت تأکید بر ورودی. 148
تصویر 4ـ10. خانه 3 وجود سرسایه و جنس و رنگ متفاوت قاب جهت تأکید بر ورودی. 148
تصویر4ـ11. خانه 50 148
تصویر4ـ12. خانه 28 148
تصویر 4ـ13. خانه26 قرارگیری پنجره در نما، موجب کاهش تأکید بر ورودی شده است. 148
تصویر 4ـ14. خانه 33 قرارگیری پنجره در نما، موجب کاهش تأکید بر ورودی شده است. 148
تصویر4ـ15. ازارۀ سنگی جهت زیباتر کردن ورودی، خیابان صاحب دیوان، شیراز، پهلوی
دوم. 168
تصویر4ـ16. در فلزی فاقد کوبه و حلقه، خیابان سی متری سینما سعدی، شیراز، پهلوی
دوم. 168
تصویر4ـ17. نمایی از خورشیدی کله در ورودی،محله دولت، تهران، پهلوی دوم. 169
تصویر4ـ18. ورودی فاقد سردر، خیابان هدایت، شیراز، پهلوی دوم. 169
تصویر4ـ19. سردر سنتوری و کاشی کاری شده، محله بازار، تهران. 169

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه

نقشه3ـ1. راه ها و محله های شیراز در دورۀ قاجاریه. 68
نقشه3ـ2. توسعۀ شهر شیراز تا پایان دورۀ قاجار. 69
نقشه3ـ3. نخستین مرحلۀ توسعۀ شیراز. 72
نقشه3ـ4. کاربری های جدید شکل گرفته در نخستین مرحلۀ توسعۀ شیراز. 74
نقشه3ـ5. کاربری های جدید شکل گرفته در دومین مرحلۀ توسعۀ شیراز. 79
نقشه3ـ6. کاربری های جدید شکل گرفته در سومین مرحلۀ توسعۀ شیراز. 82
نقشه4ـ1. پلان خانۀ ایرانی و اجزایش. 127
نقشه4ـ2. خانه شماره 2، اجزا یک خانه مدرن در دورۀ پهلوی دوم. 145
نقشه4ـ3. خانه شماره 52، اجزا یک خانه مدرن در دورۀ پهلوی دوم 146
نقشه5ـ1. محدودۀ انتخابی و جانمایی خانه های برداشت شده بر روی آن 199

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار6ـ1. سبک شناسی معماری مسکونی دورۀ پهلوی دوم. 249
نمودار6ـ2. تغییرات به وجود آمده در خانه های پهلوی دوم براساس تأثیرات مدرنیسم غربي 251

فصل اول

مقدمه

1ـ1. طرح تحقیق
1ـ1ـ1. مقدمه و طرح مسأله
حرکت های سیاسی، اجتماعی رخ داده از اواخر قاجار مانند انقلاب مشروطیت، انقراض سلسلۀ قاجاریه و روی کار آمدن رضاشاه و بعد از آن محمدرضا پهلوی، همچنین در صحنۀ جهانی انقلاب صنعتی و به دنبال آن انقلاب تکنولوژیکی قرن بیستم و نیز بروز دو جنگ جهانی؛ شکلی جدید، سریع و دگرگون شده را به وجود آورد که حرکت اجتماعی ـ فرهنگی ایران ناگزیر از پذیرفتن آن بود.
با ظهور انقلاب صنعتی در غرب و نفوذ ریشه هایی از فرهنگ مغرب زمین، جامعۀ سنتی ایران نیز به نوعی این رویداد جهانی و تحولات فکری جانبی آن را تجربه نمود و با سرعت و جهشی سطحی تر از آنچه در غرب در حال روی دادن بود، به تدریج به سوی جهان نوین گام برداشت. در دورۀ پهلوی به ویژه با روی کار آمدن پهلوی دوم، روند تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور که از شروع حاکمیت پهلوی اول آغاز شده بود، سرعت بیشتری یافت و شهرهای کشور به عنوان پایگاه های گسترش مدرنیزاسیون تحولات زیادی یافتند. شیراز نیز به عنوان یکی از شهرهای بزرگ آن زمان، دگرگونی های زیادی پذیرفت. در بین کاربری ها و عملکردهای موجود شهر، خانه جایگاه خاصی داشته است که در این دوران متأثر از جو موجود دستخوش تغیراتی در شیوۀ ساخت گردید. با ورود مدرنیسم به ایران در دوران پهلوی، نمود خود را در دگرگونیهای کالبدی فضایی ـ به عنوان نمادی از تجدد و تجددگرایی سطحی و دستوری ـ با گذار از معماری درونگرا به معماری برون گرا نمایان ساخت.
مهمترین و قدیمی ترین ویژگی معماری گذشتۀ ایران که آن را از دیگر سبک ها به ویژه سبک های معماری غربی متمایز می سازد درونگرایی است. ویژگی ای که با توجه به وضع اقلیمی بسیاری از مناطق ایران، همچنین رعایت اصل محرمیت به وجود آمده است. به این معنا که فضاهای داخل ارتباط بصری مستقیم با فضای شهری بیرون خود ندارند و فضاهای مختلف آن را عنصری مانند حیاط و یا صفه های سرپوشیده سازماندهی کرده است به نحوی که روزن ها و بازشوها به طرف این عناصر بازشوند(معماریان، 1375: 12).
شکل گیری و حضور قاطعانۀ ویژگی درونگرایی معماری ایران تا اواخر قاجار ادامه داشت؛ اما اولین بناهای دولتی و حکومتی در دورۀ قاجار و نیز تحولات عقیدتی و اجتماعی در آغاز دورۀ پهلوی اول، مهمترین خصلت معماری گذشتۀ ایران را تغییر داد. بناها در همۀ حوزه ها و دسته بندی های ساختمانی از درون به بیرون چرخش داده شدند. این گردش به طور بنیادین بر دیگر عناصر معماری ایران از جمله تزیینات و مباحث خرد و کلان در حوزۀ معماری و شهرسازی نظیر خیابان ها، کوچه ها، پنجره ها و نماها و به عبارتی فضاهای تازه و نوین تأثیر گذاشت. بنابراین پدیدۀ برونگرایی نخست در اندیشه ها شکل گرفت و متعاقب آن و بنا به نیازهای خواسته یا ناخواسته و در نهایت با پذیرش آن به معماری مسکونی و خانه های نوین شهری سرایت نمود.
از زمانی که فرهنگ غرب وارد معماری درونگرای ایرانی شد، معماری مدرن ایرانی شکل گرفت. معماری ایرانی سراسر تزیینات بود و امری فرهنگی محسوب می شد اما با ورود مدرنیته و اجرای برخی از اصول معماری مدرن از جمله ساده گرایی و حذف تزیینات، نماهای خانه های این دوره به سمت مکعب هایی ساده و فاقد تزیین گرایش یافت. این تغییرات ابتدا در تهران شروع شد و سپس به سایر نقاط ایران از جمله شیراز راه یافت.
تحولات معماری دورۀ پهلوی دوم در شیراز ریشه در عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد. از میان عوامل خارجی شرایط خاص جهانی همچون رواج مدرنیته در غرب و نیز جنگ جهانی دوم، وضعیت شهرسازی و معماری را در این دوران از حیطۀ سنتی صرف خود خارج ساخت و معماری ناگزیر به انتخاب شیوه های معماری گشت که بازتابی از حرکت ها و بینش های زمانه و نیز حرکت وقت بود. این شیوه همانا چرخش از معماری درونگرا به برونگرا بود. این تغییر نمود خود را هم در سازماندهی فضایی و هم نما و تزیینات نشان داد. معماری در حقیقت به یک جهش ناگهانی انجامید و قبل از آنکه بتواند به یک معماری با هویت ایرانی دست یابد و حرکت تاریخی خود را با شناخت تازه ادامه دهد به جریانی افتاد و به صحنه ای کشیده شد که تحت تأثیر عوامل زیادی همچون تکنولوژی ساخت، مصالح، فنون ساختمانی و نیز الگوهای جدید زندگی، نوع ارتباطات و تجارت جدید جهانی و معیارها و ارزش های فرهنگی جدید که همگی حاصل یک جهان مدرن قرن بیستمی و در حقیقت معماری مدرن جهانی بود قرار گرفت. از میان عوامل اجتماعی داخلی نیز ظهور طبقه متوسط جدید که خود محصول نوگرایی در ایران بود، خواهان سبک زندگی جدید و خانه های جدید شکل گرفته در این دوران با الگوی برون گرا بودند.
این پژوهش می کوشد تا با شناخت گونه های مختلف معماری مسکونی ساخته شده در دورۀ پهلوی دوم در شیراز، دلایل شکل گیری و عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری این شیوه ـ شیوه ی برونگرا ـ را مورد مداقه قرار دهد.

1ـ1ـ2. سئوالات تحقیق
ـ عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری شیوۀ برونگرا و ویژگی های معماری مسکونی دورۀ پهلوی دوم در شیراز چه بوده است؟
ـ گونه های مختلف معماری مسکونی شیراز در این دوره کدام است؟
ـ تزیینات در معماری مسکونی پهلوی دوم شیراز چگونه است؟

1ـ1ـ3. فرضیه تحقیق
ـ الگوی معماری مسکونی در دورۀ پهلوی دوم از الگوی درونگرا به الگوی برونگرا چرخش داشته است.
ـ الگوی معماری مسکونی برونگرا متأثر از یک الگوی غربی بوده است.
ـ با ظهور مدرنیسم(نوگرایی)، تزیینات ساختمانی رو به سادگی رفته است.

1ـ1ـ4. هدف تحقیق
هدف اصلی تحقیق شناخت دگرگونی های ایجاد شده بر مبنای اندیشه ها، و روش های تغییر شکل یافته در معماری مسکونی دورۀ پهلوی دوم در شیراز است.
اهداف دیگر عبارتند از:
ـ شناخت پیش زمینه های سیاسی، جامعه شناختی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر ظهور معماری مسکونی دورۀ پهلوی دوم شیراز است.
ـ شناخت تأثیرپذیری ها در پیدایش این سبک از معماری مسکونی است.
ـ شناخت گونه های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پهلوی دوم، گونه شناسی، انعطاف پذیری، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پهلوی دوم، معماری مسکونی، پهلوی اول، معماری معاصر ایران