پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پرسشنامه ده سوالی شخصیت، مسئولیت پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

و معناداری به دست آمده است. در نمونه زنان نیز این همبستگیها مشاهده می شود بدین ترتیب که عامل پذیرندگی پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عاملهای پذیرندگی(55/0r=)، برونگرایی (28/0r=)، موافقت(23/0r=) و مسئولیتپذیری(21/0r=) آزمون نئو همبستگی مثبت و معنادار و با عامل روانآزردهگرایی (25/0-r=) این مقیاس همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. و در نمونه مردان بین عامل پذیرندگی پرسشنامه دهسوالی شخصیت و عاملهای پذیرندگی(53/0r=)، موافقت(34/0r=) و مسئولیتپذیری(26/0r=) آزمون نئو همبستگی مثبت و معناداری به دست آمده است. بطور کلی بالاترین همبستگی عامل پذیرندگی با عامل همسان خود (55/0-r=) بوده است و کمترین همبستگی این عامل با روانآزردهگرایی آزمون نئو(21/0-r=) بدست آمده است. البته در مردان این همبستگی معنادار مشاهده نگردید.
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ‏429 و با توجه به اینکه هدف ما از اجرای آزمون نئو بررسی اعتبار همگرا (عامل های برونگرایی، موافقت، مسئولیت پذیری و پذیرندگی با عاملهای مشابه پرسشنامه ده سوالی شخصیت) و واگرا (روانآزرده گرایی با پایداریهیجانی)پرسشنامه دهسولی شخصیت بوده است، نتایج نشان می دهند که این مقیاسها همبستگی همگرایی و واگرای معناداری را در نمونه کل، زنان و مردان به دست آوردهاند.
بنابراین فرضیه دوم تحقیق، با توجه به جنبه های همگرای و واگرای یاد شده، مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول ‏430: ضرایب همبستگی بین مقیاس های پرسشنامهTIPI) ( با مقیاس های پرسشنامه (EPQ) در نمونه غیربالینی کل(83n=)
متغیر
شاخص

نمونه
روانرنجورخویی
(EPQ)
روانپریشخویی
(EPQ)
برونگرایی
(EPQ)
دروغ سنج
(EPQ)

برونگرایی (TIPI)
مرد(27)
*43/0-
13/0
**83/0
20/0

زن(56)
18/0-
05/0
**50/0
02/0

کل(83)
**27/0-
9/0
**59/0
9/0

موافقت (TIPI)
مرد
20/0-
*46/0-
14/0-
*43/0-

زن
**52/0-
**38/0-
*33/0
*33/0-

کل
**38/0-
**41/0-
19/0
**38/0-

مسئولیتپذیری(TIPI)
مرد
04/0
*40/0-
08/0
08/0-

زن
**41/0-
*33/0-
08/0
04/0-

کل
*24/0-
*35/0-
08/0
03/0-
پایداری هیجانی(TIPI)
مرد
**68/0-
18/0-
*38/0
35/0-

زن
**59/0-
14/0-
02/0
24/0-

کل
**63/0-
14/0-
14/0
*27/0-

پذیرندگی (TIPI)
مرد
30/0-
33/0-
22/0
18/0-

زن
17/0-
03/0-
19/0
007/0-

کل
*23/0-
14/0-
18/0
05/0-
جدول ‏430 ضرائب همبستگی مقیاس های پرسشنامه دهسوالی شخصیت و پرسشنامه شخصیت آیزنگ را در نمونه غیربالینی به تفکیک کل نمونه، نمونه مردان و زنان نشان می دهد. همانطوری که ملاحظه میشود در نمونه کل بین عامل برونگرایی پرسشنامه دهسوالی شخصیت و عامل برونگرایی (59/0r= ) پرسشنامه شخصیت آیزنگ همبستگی مثبت و معنادرا و با عامل روانرنجورخویی (27/0-r=) این مقیاس همبستگی منفی و معناداری بدست آمده است. این همبستگی ها در نمونه مردان نیز مشاهده می شود. بدین ترتیب که بین عامل برونگرایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت و عامل برونگرایی (83/0r= ) پرسشنامه شخصیت آیزنگ همبستگی مثبت و معنادرا و با عامل روانرنجورخویی (43/0-r=) این مقیاس همبستگی منفی و معناداری بدست آمده است. در نمونه زنان تنها رابطه بین عامل برونگرایی پرسشنامهده سوالی شخصیت و عامل برونگرایی(83/0r= ) پرسشنامه شخصیت آیزنگ، که همبستگی مثبت و معنادرا دارند، مشاهده می شود. بطور کلی بالاترین همبستگی عامل برونگرایی با عامل مشابه خود(59/0r= ) بوده است که البته بین زنان(50/0r=) و مردان (83/0r= ) این همبستگی متفاوت است و کمترین همبستگی این عامل با روانرنجورخویی آیزنگ(27/0-r=) بدست آمده است که در زنان این همبستگی معنادار مشاهده نگردید.
در نمونه کل بین عامل موافقت پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عاملهای روانرنجورخویی (38/0-r=)، روانپریشخویی(41/0-n=) و دروغسنج (38/0-n=) پرسشنامه آیزنگ همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. در نمونه زنان علاوه بر این که این رابطه ها تکرار شده ارتباط مثبتی بین موافقت پرسشنامه ده سوالی شخصیت و برونگرایی شخصیت آیزنگ مشاهده می شود. بدین ترتیب که بین عامل موافقت پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عاملهای روانرنجورخویی (52/0-r=)، روانپریشخویی(38/0-n=) و دروغسنج (33/0-n=) پرسشنامه شخصیت آیزنگ همبستگی منفی و معنادار و با عامل برونگرایی(33/0 r=) این مقیاس همبستگی مثبت و معناداری به دست آمده است. در نمونه مردان نیز بین عامل موافقت پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عاملهای روانپریشخویی (46/0-n=) و دروغسنج (43/0-n=) پرسشنامه شخصیت آیزنگ همبستگی منفی و معنادار به دست آمده است بطور کلی بالاترین همبستگی عامل موافقت با عامل روانپریشخویی (41/0-r= ) بوده است که البته بین زنان(38/0-r= ) و مردان (46/0-r= ) این همبستگی متفاوت است و کمترین همبستگی این عامل با روانرنجورخویی (زنان 33/0-r= مردان43/0- r=) و دروغسنجی(در مردان بدون معناداری) آیزنگ(38/0-r=) بدست آمده است.
در نمونه کل بین عامل مسئولیتپذیری پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عاملهای روانرنجورخویی (24/0-r=) و روانپریشخویی(35/0-n=) پرسشنامه شخصیت آیزنگ همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. در نمونه زنان نیز این رابطه ها مشاهده می شود بدین ترتیب که بین عامل مسئولیتپذیری پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عاملهای روانرنجورخویی (41/0-r=) و روانپریشخویی (33/0-n=) پرسشنامه شخصیت آیزنگ همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. و در نمونه مردان فقط بین عامل مسئولیتپذیری پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عامل روانپریشخویی (41/0-n=) پرسشنامه شخصیت آیزنگ همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. بطور کلی بالاترین همبستگی عامل مسئولیتپذیری با عامل روانپریشخویی آیزنگ (35/0-r= ) بوده است که البته بین زنان(33/0-r=) و مردان (40/0-r=) این همبستگی متفاوت است و کمترین همبستگی این عامل با روانرنجورخویی آیزنگ(24/0-r=) بدست آمده است که در مردان این همبستگی معنادار مشاهده نگردید.
در نمونه کل عامل پایداریهیجانی پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عامل های روانرنجورخویی (63/0-r= ) و دروغسنج (27/0-r=) پرسشنامه شخصیت آیزنگ همبستگی منفی و معناداری نشان داده است. در نمونه زنان نیز عامل پایداریهیجانی پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عامل های روانرنجورخویی (59/0-r= ) نشان داده است. در نمونه مردان نیز علاوه بر این که همبستگی منفی و معناداری بین عامل پایداریهیجانی پرسشنامه دهسوالی شخصیت و عامل های روانرنجورخویی (59/0-r= ) به دست آمده، بین پایداریهیجانی پرسشنامه ده سوالی شخصیت و برونگرایی(38/0r=) پرسشنامه شخصیت آیزنگ همبستگی مثبت و معناداری مشاهده می شود بطور کلی بالاترین همبستگی عامل پایداریهیجانی با عامل همسان خود(روانرنجورخویی) (63/0-r= ) بوده است که در زنان(59/0-r=) و مردان (68/0-r=) این همبستگی متفاوت است و کمترین همبستگی این عامل با دروغسنجی آیزنگ (27/0-r=) بدست آمده است که در مردان و زنان این همبستگی معنادار مشاهده نگردید.
در نمونه کل عامل پذیرندگی پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عامل روانرنجورخویی (23/0-r= ) پرسشنامه شخصیت آیزنگ همبستگی منفی و معناداری نشان داده است. این رابطه در نمونه مردان و زنان دیده نمی شود. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ‏430 و با توجه به اینکه هدف اصلی ما از اجرای پرسشنامه شخصیت آیزنگ بررسی اعتبار همگرا (برونگرایی هر دو مقیاس) و واگرا (پایداری هیجانی با روانرنجورخویی) پرسشنامه دهسوالی شخصیت بوده است، نتایج نشان می دهند که این مقیاسهای همبستگی همگرا و واگرا معناداری را در نمونه کل، زنان و مردان به دست آوردهاند.
بنابراین فرضیه دوم تحقیق، با توجه به جنبه های همگرای و واگرای یاد شده، مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول ‏431: ضرایب همبستگی بین مقیاس های پرسشنامهTIPI) ( با مقیاس حرمت خود(SERS) در نمونه غیربالینی(322n=)
شاخص

متغیر
نمونه
برونگرایی (TIPI)
موافقت (TIPI)
مسئولیتپذیری (TIPI)
پایداریهیجانی (TIPI)
پذیرندگی (TIPI)
حرمت خود (SERS)
کل(322)
**47/0
*18/0
**26/0
**38/0
13/0

مرد(122)
**25/0
**29/0
**31/0
**29/0
**25/0

زن(200)
**33/0
**25/0
**29/0
**32/0
**18/0

جدول ‏431 ضرائب همبستگی مقیاس های پرسشنامه دهسوالی شخصیت و مقیاس حرمت خود را در نمونه غیربالینی به تفکیک کل نمونه، نمونه مردان و زنان نشان می دهد. همانطوری که ملاحظه میشود در نمونه کل بین همه عاملهای پرسشنامه ده سوالی شخصیت و حرمت خود همبستگی مثبت و معنادرای بدست آمده است. به این صورت که همبستگی برونگرایی، موافقت، مسئولیتپذیری، پایداری هیجانی و پذیرندگی با حرمت خود به ترتیب 33/0، 25/0، 29/0، 32/0 و 18/0 می باشد. در نمونه زنان نیز به این صورت بوده و به ترتیب همبستگیهای 25/0، 29/0، 31/0، 29/0 و 25/0 مشاهده می شود. در نمونه مردان نیر به غیر از عامل پذیرندگی، که با حرمت خود همبستگی معناداری نداشته، نتایج تکرار شده است. به این صورت که همبستگی برونگرایی، موافقت، مسئولیتپذیری و پایداری هیجانی با حرمت خود به ترتیب 47/0، 18/0، 26/0، 38/0 می باشد. بطور کلی بالاترین همبستگی حرمت خود با عامل برونگرایی (47/0r= ) بوده است که در زنان(33/0 r=) و مردان (40/0r=) این همبستگی متفاوت است و کمترین همبستگی این سازه با عامل موافقت(18/0 r=) بدست آمده است.
با توجه به نتایج ارائه شده در
جدول ‏431 و با توجه به اینکه هدف اصلی ما از اجرای مقیاس درجهبندی حرمت خود بررسی اعتبار همگرای پرسشنامه دهسوالی شخصیت(ارتباط مستقیم با عامل های برونگرایی، پایدرای هیجانی و پذیرندگی) بوده است، نتایج نشان می دهند که این مقیاسهای همبستگی همگرایی معناداری را در نمونه کل، زنان و مردان(به غیر از پذیرندگی) به دست آوردهاند. بنابراین فرضیه دوم تحقیق، با توجه به جنبه های همگرای یاد شده، مورد تأیید قرار می گیرد.
جدول ‏432: نتایج مربوط به همبستگی پرسشنامهTIPI) ( و پرسشنامه خشم حالت – صفت اسپيلبرگر 2(STAXI-2) در نمونه غیربالینی(85n=)
متغیر
شاخص

نمونه
حالت
خشم

صفت
خشم

بروز
بیرونی خشم
بروز
درونی
خشم
کنترل
بیرونی
خشم
کنترل درونی
خشم
کل
خشم

برونگرایی (TIPI)
مرد(32)
14/0
03/0-
21
16/0-
10/0
26/0
18/0

زن(53)
16/0
*33/0
**36/0
21/0-
16/0-
13/0-
17/0

کل(85)
12/0
16/0
**30/0
*23/0-
07/0-
04/0
13/0

موافقت (TIPI)
مرد
**46/0-
*43/0-
34/0-
09/0-
20/0
07/0
*42/0-

زن
21/0-
**42/0-
**48/0-
17/0-
*30/0
*28/0
25/0-

کل
**36/0-
**42/0-
**40/0-
18/0-
*24/0
25/0
**36/0-

مسئولیتپذیری(TIPI)
مرد
30/0-
06/0-
04/0
04/0-
25/0
11/0
07/0-

زن
22/0-
08/0-
*33/0-
07/0-
09/0
11/0-
*28/0-

کل
*26/0-
07/0-
18/0-
07/0-
15/0
01/0-
19/0-
پایداری هیجانی(TIPI)
مرد
14/0-
*39/0-
16/0-
21/0-
12/0-
10/0-
*37/0-

زن
*30/0-
**46/0-
24/0-
13/0-
21/0
08/0
*34/0-

کل
*25/0-
**43/0-
21/0-
19/0-
08/0
03/0
**36/0-

پذیرندگی (TIPI)
مرد
14/0-
12/0-
24/0-
21/0-
19/0-
07/0-
29/0-

زن
06/0-
15/0
*30/0
15/0-
09/0-
06/0
07/0

کل
10/0-
02/0-
03/0-
17/0-
13/0-
02/0-
16/0-
جدول ‏432 ضرائب همبستگی مقیاس های پرسشنامه دهسوالی شخصیت و خشم حالت-صفت اشپیلبرگر را در نمونه غیربالینی به تفکیک کل نمونه، نمونه مردان و زنان نشان می دهد. همانطوری که ملاحظه می شود:
الف) همبستگی عامل ها با مجموع خشم:
در نمونه کل بین عامل موافقت با مجموع خشم(36/0-r=) همبستگی منفی و معناداری بدست آمده است. در نمونه مردان نیز بین عامل موافقت با مجموع خشم(42/0-r=) مشاهده می شود. در نمونه زنان رابطه معناداری بین موافقت با مجموع خشم دیده نمیشود. عامل مسئولیتپذیری فقط در نمونه زنان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پرسشنامه ده سوالی شخصیت، همسانی درونی، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی اکتشافی، پرسشنامه ده سوالی شخصیت