پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پرسشنامه ده سوالی شخصیت، همسانی درونی، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

ده سوالی شخصیت بین 42/0(پذیرندگی) و 61/0(برونگرایی) می باشد. کمترین همبستگی بین دو نیمه مربوط به عامل پذیرندگی(27/0) می باشد و بیشترین همبستگی دونیمه مربوط به عامل مسئولیتپذیری (46/0) می باشد. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ‏425 که ضرائب همسانی درونی کل پرسشنامه و 5 عامل از میزان توصیه شده (70/0) به وسیله نانالی و برنشتاین250 (1994) در نمونه اولیه غیر بالینی پایین است به طور کلی میتوان گفت پرسشنامه ده سوالی شخصیت از همسانی درونی متوسطی در نمونه اولیه برخوردار است.
2) محاسبه پایایی پرسشنامه TIPI با استفاده از ضرائب همبستگی آزمون- بازآزمون
به منظور بررسی پایایی آزمون – بازآزمون پرسشنامه ده سوالی شخصیت، این پرسشنامه به فاصله دو هفته برروی 40 دانشجو اجرا گردید. ضرایب همبستگی پیرسون دو بار اجرا درجدول ‏426 آمده است.
جدول ‏426: نتایج مربوط به همبستگی پیرسون آزمون-بازآزمون پرسشنامه TIPIبا فاصله 14 روزه (40n=)
شاخص
متغیر
بار اول(40n=)
بار دوم(40n=)
ضرائب همبستگی

میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
R
P
برونگرایی
90/8
59/2
77/8
55/2
**77/0
01/0
موافقت
37/10
56/1
10
96/1
**75/0
01/0
مسئولیتپذیری
70/10
27/2
45/10
93/1
**70/0
01/0
پایداری هیجانی
97/8
84/2
1/9
57/2
**80/0
01/0
پذیرندگی
65/10
34/2
12/9
02/2
**67/0
01/0
مجموع 5 عامل
65/49
22/6
52/47
84/5
**71/0
01/0
نتایج مندرج در جدول ‏426 نشان می دهد که ضریب همبستگی مجموع 5 عامل برابر 71/0 میباشد. پایداری هیجانی(80/0) بیشترین ضریب همبستگی و پذیرندگی(67/0) کمترین ضریب همبستگی در بین عاملها را دارا است. قابل ذکر است که تمام همبستگی ها در سطح 01/0 معنادار است. بنابراین پایایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت (TIPI) براساس آزمون مجدد مناسب ارزیابی میشود.
4-2-1-2- نتایج پایایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت در نمونه اصلی(322n=)
الف) محاسبه پایایی پرسشنامه TIPI با استفاده از ضرایب همسانی درونی (آلفای کرونباخ)
برای بررسی ضرایب همسانی درونی در نمونه اصلی، اطلاعات به دست آمده از 322 نفر که اقدام به تکمیل پرسشنامه ده سوالی شخصیت کردند، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحلیل در جدول 4-27 منعکس شده است.

جدول ‏427: نتایج مربوط به ضرائب آلفا پرسشنامه TIPI در نمونه اصلی(322n=)
متغیر
شاخص
نمونه
آلفای کل
آلفای دو نیمه
همبستگی بین دو نیمه
ضریب اسپیرمن بروان

نیمه اول
نیمه دوم

برونگرایی
مرد(122)
65/0
1
1
49/0
65/0

زن(200)
71/0
1
1
55/0
71/0

کل(322)
69/0
1
1
53/0
69/0

موافقت
مرد
53/0
1
1
36/0
53/0

زن
65/0
1
1
49/0
65/0

کل
61/0
1
1
48/0
61/0

مسئولیتپذیری
مرد
75/0
1
1
61/0
75/0

زن
68/0
1
1
52/0
68/0

کل
71/0
1
1
56/0
72/0
پایداریهیجانی
مرد
70/0
1
1
54/0
70/0

زن
71/0
1
1
55/0
71/0

کل
71/0
1
1
55/0
71/0

پذیرندگی
مرد
60/0
1
1
43/0
60/0

زن
59/0
1
1
42/0
59/0

کل
60/0
1
1
43/0
60/0

کل آیتم ها
مرد
59/0
1
1
67/0
59/0

زن
60/0
1
1
65/0
60/0

کل
60/0
1
1
43/0
60/0

جدول ‏427جدول 4-27، همان گونه که مشاهده می شود ضرائب آلفا نمونه کل پرسشنامه ده سوالی شخصیت بین60/0(پذیرندگی) و 71/0(مسئولیتپذیری و پایداری هیجانی) می باشد. کمترین همبستگی بین دو نیمه مربوط به عامل پذیرندگی(43/0) می باشد و بیشترین همبستگی دونیمه مربوط به عامل مسئولیتپذیری (56/0) می باشد. نتایج ضرائب همسانی در نمونه مردان و زنان نیز مشابه نتایج نمونه کل می باشد. با توجه به این که ضرائب همسانی درونی کل پرسشنامه و دو عامل پذیرندگی و موافقت از میزان توصیه شده (70/0) به وسیله نانالی و برنشتاین (1994) پایین است به طور کلی میتوان گفت پرسشنامه ده سوالی شخصیت از همسانی درونی قابل قبولی در نمونهی غیر بالینی برخوردار است.
فرجام فرضیه اول: با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 4-25 الی4-27 پرسشنامه ده سوالی شخصیت در نمونهی غیربالینی دارای پایایی مناسب است.

4-2-1-3- نتایج مربوط به پایایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت در نمونه بالینی
الف) محاسبه پایایی پرسشنامه TIPI با استفاده از ضرایب همسانی درونی(آلفایکرونباخ)
برای بررسی ضرایب همسانی درونی در نمونه بالینی، اطلاعات به دست آمده از 56 بیماری که اقدام به تکمیل پرسشنامه ده سوالی شخصیت کردند، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحلیل در جدول ‏428 منعکس شده است.
جدول ‏428 نتایج مربوط به ضرائب آلفا پرسشنامه TIPI در نمونه بالینی
شاخص
متغیر
آلفای کل
آلفای دونیمه
همبستگی بین دو نیمه
ضریب اسپیرمن بروان

نیمه اول
نیمه دوم

برونگرایی
65/0
1
1
49/0
65/0
موافقت
63/0
1
1
46/0
63/0
مسئولیت پذیری
69/0
1
1
53/0
70/0
پایداری هیجانی
63/0
1
1
46/0
63/0
پذیرندگی
58/0
1
1
41/0
58/0
کل آیتمها
34/0
12/0-
5/0-
54/0
70/0
بر اساس نتایج جدول ‏428 همان گونه که مشاهده می شود ضرائب آلفا در پرسشنامه ده سوالی شخصیت بین58/0(پذیرندگی) و 69/0(مسئولیتپذیری) می باشد. کمترین همبستگی بین دو نیمه مربوط به عامل پذیرندگی(41/0) می باشد و بیشترین همبستگی دونیمه مربوط به عامل مسئولیتپذیری (53/0) می باشد. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ‏428 که ضرائب همسانی درونی کل پرسشنامه و 5 همه عامل از میزان توصیه شده (70/0) به وسیله نانالی و برنشتاین (1994) پایین است به طور کلی میتوان گفت پرسشنامه ده سوالی شخصیت از همسانی درونی متوسطی در نمونهی بالینی برخوردار است.
فرجام فرضیه اول: با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ‏428 فرضیه اول تحقیق در مورد پایایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت در نمونهی بالینی تأیید می شود.
4-2-2- بررسی شواهد مربوط به اعتبار
4-2-2-1- بررسی اعتبار همگرا و واگر در نمونه غیربالینی
در این قسمت با بررسی یافتههای مربوط به اعتبار پرسشنامه TIPI در نمونه اصلی، فرجام فرضیه دوم در این نمونه را مشخص خواهیم کرد.
همانگونه که پیشتر و در فصل اول اشاره شد، فرضیه دوم تحقیق به شرح زیر است:
فرضیه دوم تحقیق: پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI) از اعتبار مناسبی در نمونههای بالینی و غیربالینی ایرانی برخوردار است

جدول ‏429: ضرائب همبستگی بین مقیاس های پرسشنامه TIPI با مقیاس های پرسشنامه(NEO-FFI) در نمونه غیربالینی (154n=)
متغیر
شاخص

نمونه
برونگرایی (NEO)
موافقت (NEO)
مسئولیتپذیری(NEO)
روانآزردهگرایی(NEO)
پذیرندگی (NEO)

برونگرایی (TIPI)
مرد(63)
**64/0
06/0-
01/0
04/0-
23/0-

زن(91)
**74/0
03/0-
01/0
02/0
*22/0

کل(154)
**68/0
04/0-
01/0
000
05/0

موافقت (TIPI)
مرد
04/0-
**65/0
07/0
10/0-
11/0

زن
06/0
**65/0
**27/0
**38/0-
05/0

کل
02/0
**64/0
*19/0
**26/0-
05/0

مسئولیتپذیری(TIPI)
مرد
22/0
19/0
**64/0
*30/0-
05/0

زن
10/0
13/0
**60/0
**28/0-
01/0

کل
*16/0
*16/0
**62/0
**28/0-
02/0
پایداری هیجانی(TIPI)
مرد
02/0-
11/0
23/0
**62/0-
13/0

زن
*22/0
**29/0
*22/0
**74/0-
004/0

کل
11/0
**21/0
**22/0
**69/0-
06/0

پذیرندگی (TIPI)
مرد
01/0
**34/0
*26/0
14/0-
**53/0

زن
**38/0
**23/0
*21/0
**25/0-
**55/0

کل
**22/0
**27/0
**23/0
**21/0-
**55/0
جدول ‏429 ضرائب همبستگی مقیاس های پرسشنامه دهسوالی شخصیت و آزمون نئو را در نمونه غیربالینی به تفکیک کل نمونه، نمونه مردان و زنان نشان می دهد. همانطوری که ملاحظه می شود در نمونه کل بین عامل برونگرایی پرسشنامه ده سوالی شخصیت و عامل برونگرایی(68/0r= ) آزمون نئو همبستگی مثبت و معنادرای بدست آمده است. این همبستگی در نمونه مردان(64/0r=) و زنان(74/0r=) نیز مشاهده می شود.
در نمونه کل بین عامل موافقت پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عاملهای موافقت(64/0r=) و مسئولیتپذیری (19/0r=) آزمون نئو همبستگی مثبت و معنادار و با عامل روانآزردهگرایی(26/0-r=) این مقیاس همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. این همبستگی ها در نمونه زنان تکرار شده به طوری که بین عامل موافقت پرسشنامه دهسوالی شخصیت و عاملهای موافقت(65/0r=) و مسئولیتپذیری(27/0r=) آزمون نئو همبستگی مثبت و معنادار و با عامل روانآزردهگرایی(38/0-r=) این مقیاس همبستگی منفی و معناداری به دست آمده در حالی که در نمونه مردان فقط همبستگی بین عامل موافقت هر دو مقیاس(65/0r=) مثبت و معنادار می باشد. بطور کلی بالاترین همبستگی عامل موافقت با عامل مشابه خود (64/0r=) بوده است و کمترین همبستگی این عامل با مسئولیتپذیری آزمون نئو(19/0r=) بدست آمده است.
در نمونه کل عامل مسئولیتپذیری پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عاملهای مسئولیتپذیری(62/0r=) ، برونگرایی (16/0r=) و موافقت(16/0r=) آزمون نئو همبستگی مثبت و معنادار و با عامل روانآزردهگرایی (28/0-r=) این مقیاس همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. در نمونه مردان بین عامل مسئولیتپذیری پرسشنامه دهسوالی شخصیت و عاملهای مسئولیتپذیری(64/0r=) آزمون نئو همبستگی مثبت و معنادار و با عامل روانآزردهگرایی (30/0-r=) این مقیاس همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. در نمونه زنان نیز بین عامل مسئولیتپذیری پرسشنامه دهسوالی شخصیت و عاملهای مسئولیتپذیری(60/0r=) آزمون نئو همبستگی مثبت و معنادار و با عامل روانآزردهگرایی (28/0-r=) این مقیاس همبستگی منفی و معناداری به دست آمده است. قابل ذکر است که بالاترین همبستگی عامل مسئولیتپذیری با عامل مشابه خود (62/0r=) بوده است و کمترین همبستگی این عامل با ابعاد برونگرایی و موافقت آزمون نئو(16/0r=) بدست آمده است که در نمونه زنان و مردان همبستگی معناداری در این دو بعد مشاهده نگردید.
در نمونه کل عامل پایداریهیجانی پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عامل روانآزردهگرایی (69/0-r= ) آزمون نئو همبستگی منفی و معنادار و با عامل های موافقت (21/0r=) و مسئولیتپذیری (22/0r=) این مقیاس همبستگی مثبت و معناداری به دست آمده است. در نمونه زنان علاوه بر اینکه این رابطهها مشاهده می شود عامل برونگرایی نیز با عامل پایداری هیجانی همبستگی مثبتی نشان داده است. بدین ترتیب که پایداریهیجانی پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عاملهای روانآزردهگرایی(74/0-r= ) آزمون نئو همبستگی منفی و معنادار و با عامل های برونگرایی(22/0r=)، موافقت (29/0r=) و مسئولیتپذیری (22/0r=) این مقیاس همبستگی مثبت و معناداری به دست آمده است. در نمونه مردان تنها بین پایداریهیجانی پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عامل روانآزردهگرایی (62/0-r= ) آزمون نئو همبستگی منفی و معنادار دیده می شود. بطور کلی بالاترین همبستگی عامل پایداری هیجانی با عامل مشابه خود(69/0-r= ) بوده است که البته بین زنان(74/0-r=) و مردان (62/0-r= ) این همبستگی متفاوت است و کمترین همبستگی این عامل با موافقت آزمون نئو(21/0r=) بدست آمده است. در مردان این همبستگی معنادار مشاهده نگردید.
در نمونه کل بین عامل پذیرندگی پرسشنامه دهسوالی شخصیت با عاملهای پذیرندگی(55/0r=)، برونگرایی (22/0r=)، موافقت(27/0r=) و مسئولیتپذیری(23/0r=) آزمون نئو همبستگی مثبت و معنادار و با عامل روانآزردهگرایی (21/0-r=) این مقیاس همبستگی منفی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انحراف معیار، پرسشنامه ده سوالی شخصیت، همسانی درونی، عاطفه مثبت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پرسشنامه ده سوالی شخصیت، مسئولیت پذیری